EYLÜL 2007 Ayı Mevzuat Indeksi

 

 AĞUSTOS 2007 ve önceki aylar Mevzuat değişiklikleri için Resmi Gazete Bölümüne Bakınız

 

 30.09.2007 -Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 29.09.2007 -Konut Finansmanı Kapsamındaki Kredilerin Yeniden Finansmanına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

 29.09.2007 -Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 29.09.2007 -Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

 29.09.2007 -Derecelendirme Kuruluşlarının Yetkilendirilmesine ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 29.09.2007 -Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 29.09.2007 -Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar

 29.09.2007 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

28.09.2007 -Araştırma ve Geliştirme Projelerinin Desteklenmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğ (No: 2007/42)

 28.09.2007 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

 27.09.2007 -Hazine Müsteşarlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

 27.09.2007 -Gemi Sağlık Resmi Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 27.09.2007 -Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 27.09.2007 -Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Üye Aidatları ile Birlik Paylarının Tesbitine Ait Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 27.09.2007 -Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 27.09.2007 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

 26.09.2007 -Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 26.09.2007 -Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 26.09.2007 -Hububat, Baklagiller ve Yağlı Tohumlar Lisanslı Depo Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 26.09.2007 -Pamuk Lisanslı Depo Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 26.09.2007 -Fındık Lisanslı Depo Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 26.09.2007 -İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/52)

 26.09.2007 -İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/53)

 26.09.2007 -506 Sayılı Kanunun Ek 5 inci Maddesinin IV Numaralı Bendinin Uygulanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ

 26.09.2007 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

 25.09.2007 -Yurtdışı Müteahhitlik Belgesi Tebliği (No: TAU/2007-001)

 25.09.2007 -2007 Yılı Ağustos Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

 25.09.2007 -2007 Yılı Ağustos Ayına Ait Belgeler ve Yararlandırılan Teşvik Unsurları Listesi

 25.09.2007 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

  22.09.2007 - Denizcilik Müsteşarlığı Denizcilik Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı ve Denizcilik Uzmanlığı Yeterlik Sınavı ile Denizcilik Uzmanlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

  22.09.2007 - Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

  22.09.2007 - Bankalarca Kamuya Açık Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ

  22.09.2007 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

  21.09.2007 - İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/51)

  21.09.2007 - Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi İptaline İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2007/53)

  21.09.2007 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

  20.09.2007 - Bankalar ve Diğer Mali Kuruluşların Müşterilerinin Risk İşlemleri Hakkında Yönetmelik

  20.09.2007 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

  19.09.2007 - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Yerli ve Yabancı Uzman İstihdamına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

  19.09.2007 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

  18.09.2007  - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

  17.09.2007 - Yeminli Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

  17.09.2007 - 31/12/2001 Tarihinden Önce Yürürlüğe Giren Elektrik Enerjisi Fonu Anlaşmaları Uyarınca Taahhüt Edilen Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesine İlişkin Yönetmelik

  17.09.2007 - Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Hizmetlerine Katılımın Sağlanması ve Katkıda Bulunanların Onurlandırılmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

  17.09.2007 - Türkiye Sektör Meclislerinin Kuruluş,Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

  17.09.2007 - Danıştay Dokuzuncu Dairesinin E: 2007/1783, K: 2007/2143 Sayılı Kararı

 15.09.2007 - Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

  15.09.2007 - Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Sayısal Oyunlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında yönetmelik

  15.09.2007 - Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

  15.09.2007 - Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

  15.09.2007 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

 14.09.2007 - Bankalarda Bilgi Sistemleri Yönetiminde Esas Alınacak İlkelere İlişkin Tebliğ

  14.09.2007 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

 13.09.2007 - Nükleer ve Nükleer Çift Kullanımlı Eşyaların İhracatında İzne Esas Olacak Belgenin Verilmesine İlişkin Yönetmelik

  13.09.2007 - Nükleer Tesislerin Güvenliği İçin Kalite Yönetimi Temel Gerekleri Yönetmeliği

  13.09.2007 - Nükleer Güvenlik Denetimleri ve Yaptırımları Yönetmeliği

  13.09.2007 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

  12.09.2007 - Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

  12.09.2007 - Çerçeve Sözleşme İhalelerinde Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik

  12.09.2007 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

  11.09.2007 - Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 375)

  11.09.2007 - Otomatik Tanımlama Sistemi (AIS) Klas-B CS Cihazının Gemilere Donatılmasına ve Özelliklerine Dair Tebliğ

  11.09.2007 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

  10.09.2007 - Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

  10.09.2007 - Katılım Bankalarınca Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

  08.09.2007 - Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İnşaat Mühendisleri Odası Serbest İnşaat Mühendisliği Hizmetleri Uygulama, Tescil Denetim ve Belgelendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

  08.09.2007 - Taşınır Mal Yönetmeliği Genel Tebliği (Sayı: 1)

  08.09.2007 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

  07.09.2007 - Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

  07.09.2007 - Millî Eğitim Bakanlığı Anadolu Liseleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

  07.09.2007 - Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (İhracat: 2007/10)

  07.09.2007 - Numara Ücretlerinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

  07.09.2007 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

 06.09.2007 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

  05.09.2007 - Hazine Arazilerinin Tersane Yatırımlarına Tahsisinde Uygulanacak Esas ve Usullere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

  05.09.2007 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

 04.09.2007 - 2007/12533 1966 Uluslararası Yükleme Sınırı Sözleşmesine İlişkin 1988 Protokolü'ne Katılmamız Hakkında Karar

  04.09.2007 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

  03.09.2007 - 2007/12520 Türk-Bulgar Ekonomik ve Teknik İşbirliği Karma Komitesi Onaltıncı Dönem Toplantısı Protokolu'nun Onaylanması Hakkında Karar

  03.09.2007 - 2007/12521 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moritanya İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan Diplomatik ve Resmi Pasaport Hamilleri İçin Karşılıklı Olarak Vizenin Kaldırılmasına İlişkin Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar

  03.09.2007 - 2007/12536 Türkiye Cumhuriyeti ve Gürcistan Havacılık Makamları Arasında İmzalanan Batum Uluslararası Havalimanında Uçuş Emniyeti, Havacılık Güvenliği ve Müşteri İhtiyaçları Konularında Protokol'ün Onaylanması Hakkında Karar

  02.09.2007 - 2007/12519 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti Arasında İmzalanan Uzayın Araştırma ve Kullanımı Konularında İşbirliği Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

  02.09.2007 - 2007/12529 Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Barışı Tesis Komisyonu'na Yaptığı Maddi Katkının Transferinin Gerçekleştirilmesine İlişkin Olarak İmzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (BMKP) Arasındaki Anlaşma"nın Onaylanması Hakkında Karar

  01.09.2007 - 2007/12572 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Arasında İmzalanan 2006 Yılı Tam Yetkili Temsilciler Konferansının Organizasyonu, Gerçekleştirilmesi ve Finansmanına İlişkin Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar

  01.09.2007 - 2007/12523 Bazı Anlaşmaların Yürürlük Tarihlerinin Tespiti Hakkında Karar

  01.09.2007 - Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi Uzman Yardımcılığı Yarışma ve Uzmanlık Yeterlik Sınavı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

  01.09.2007 - İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi İhtisas Personeli Sınav ve Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

  01.09.2007 - Türk Silahlı Kuvvetleri İzin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

  01.09.2007 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları