EYLÜL 2006 Ayı - Mevzuat indeksi

 Ağustos 2006 ve önceki aylar Mevzuat değişiklikleri için Resmi Gazete Bölümüne Bakınız

30.09.2006 - Mesire Yerleri Yönetmeliği

30.09.2006 - Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 258)

30.09.2006 - Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 39)

30.09.2006 - İşkolu Tespit Kararı (No: 2006/66)

30.09.2006 - Anayasa Mahkemesinin E: 1999/8, K: 2006/42 Sayılı Kararı (Siyasi Parti Mali Denetimi ile İlgili) 71

30.09.2006 - Anayasa Mahkemesinin E: 2002/20, K: 2006/47 Sayılı Kararı (Siyasi Parti Mali Denetimi ile İlgili) 77

30.09.2006 - Anayasa Mahkemesinin E: 2003/38, K: 2006/48 Sayılı Kararı (Siyasi Parti Mali Denetimi ile İlgili) 80

30.09.2006 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

29.09.2006 - Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Serbest Dolaşımda Bulunan Eşyanın Tercihli Menşe Statüsünün Kanıtlanmasına Dair Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

29.09.2006 - Hazine Arazilerinin Tersane Yatırımlarına Tahsisinde Uygulanacak Esas ve Usullere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

29.09.2006 - Anayasa Mahkemesinin E: 2005/37, K: 2006/38 Sayılı Kararı (Siyasî Parti Malî Denetimi ile İlgili)

29.09.2006 - Anayasa Mahkemesinin E: 2005/40, K: 2006/39 Sayılı Kararı (Siyasî Parti Malî Denetimi ile İlgili)

29.09.2006 - Anayasa Mahkemesinin E: 2005/42, K: 2006/40 Sayılı Kararı (Siyasî Parti Malî Denetimi ile İlgili)

29.09.2006 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

28.09.2006 - 2006/10894 Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğü

28.09.2006 - Kalkınma Ajansları Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği

28.09.2006 - Sosyal Sigortalar Kurumu Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

28.09.2006 - Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

28.09.2006 - Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Hakkında Genel Tebliğ (Sayı: 2006-1)

28.09.2006 - Anayasa Mahkemesinin E: 2005/6, K: 2006/35 Sayılı Kararı (Siyasi Parti Mali Denetimi ile İlgili)

28.09.2006 - Anayasa Mahkemesinin E: 2005/34, K: 2006/36 Sayılı Kararı (Siyasi Parti Mali Denetimi ile İlgili)

28.09.2006 - Anayasa Mahkemesinin E: 2005/4, K: 2006/37 Sayılı Kararı (Siyasi Parti Mali Denetimi ile İlgili)

28.09.2006 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

27.09.2006 - Kamu İhale Uzman Yardımcıları Yarışma ve Yeterlik Sınavlar İle Kamu İhale Uzman ve Yardımcılarının Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

27.09.2006 - Türk Standardları Enstitüsü Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

27.09.2006 - İşkolu Tespit Kararı (No: 2006/62)

27.09.2006 - İşkolu Tespit Kararı (No: 2006/63)

27.09.2006 - İşkolu Tespit Kararı (No: 2006/64)

27.09.2006 - İşkolu Tespit Kararı (No: 2006/65)

27.09.2006 - Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2006/3)

27.09.2006 - Anayasa Mahkemesinin E: 2005/22, K: 2006/31 Sayılı Kararı (Siyasi Parti Mali Denetimi ile İlgili)

27.09.2006 - Anayasa Mahkemesinin E: 2005/9, K: 2006/32 Sayılı Kararı (Siyasi Parti Mali Denetimi ile İlgili)

27.09.2006 - Anayasa Mahkemesinin E: 2005/36, K: 2006/34 Sayılı Kararı (Siyasi Parti Mali Denetimi ile İlgili)

27.09.2006 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

26.09.2006 - 5543 İskân Kanunu

26.09.2006 - 2006/10876 Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

26.09.2006 - Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelik

26.09.2006 - Telsiz Operatör Yeterlikleri ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

26.09.2006 - Çevre ve Orman Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

26.09.2006 - Anayasa Mahkemesinin E: 2003/2, K: 2006/26 Sayılı Kararı (Siyasi Parti Mali Denetimi ile İlgili)

26.09.2006 - Anayasa Mahkemesinin E: 2003/39, K: 2006/27 Sayılı Kararı (Siyasi Parti Mali Denetimi ile İlgili)

26.09.2006 - Anayasa Mahkemesinin E: 2004/8, K: 2006/43 Sayılı Kararı (Siyasi Parti Mali Denetimi ile İlgili)

26.09.2006 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

24.09.2006 - Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Gıda Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği

23.09.2006 - 2006/10866 Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

23.09.2006 - Karayolu Trafik Garanti Sigortası Hesabı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

23.09.2006 - Kültür ve Turizm Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

23.09.2006 - Türk Akreditasyon Kurumu Muhasebe Uygulama Yönetmeliği

23.09.2006 - Anayasa Mahkemesinin E: 2004/40, K: 2006/28 Sayılı Kararı (Siyasî Parti Malî Denetimi)

23.09.2006 - Anayasa Mahkemesinin E: 2004/41, K: 2006/29 Sayılı Kararı (Siyasî Parti Malî Denetimi)

23.09.2006 - Anayasa Mahkemesinin E: 2004/42, K: 2006/30 Sayılı Kararı (Siyasî Parti Malî Denetimi)

23.09.2006 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

22.09.2006 -Tarım Sigortaları Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

22.09.2006 -Tarım Sigortaları Havuzu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

22.09.2006 -Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (No: 2006-32/32)

22.09.2006 -2006 Yılı Ağustos Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılım Listesi

22.09.2006 -2006 Yılı Ağustos Ayına Ait Belgeler ve Yararlandırılan Teşvik Unsurları

22.09.2006 -Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VII, No: 29)

22.09.2006 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

21.09.2006 -Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Proje Teşvik ve Destekleme Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

21.09.2006 -Mahkemelerce Zoralımına Karar Verilen veya Güvenlik Kuvvetlerince Herhangi Bir Şekilde Ele Geçirilen Ateşli Silah, Mermi,Her Türlü Patlayıcı Madde, Bıçak, Kesici ve Öldürücü Alet ile Benzerlerinin Milli Savunma Bakanlığına Teslimi İşlerine Ait Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

21.09.2006 -Vergi Konseyi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

21.09.2006 -Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

21.09.2006 -Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası Klozu

21.09.2006 -Anayasa Mahkemesinin E: 2004/68, K: 2005/104 Sayılı Kararı (16/6/2004 Tarihli ve 5189 Sayılı Kanun ile İlgili)

21.09.2006 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

20.09.2006 -Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

20.09.2006 -Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İç Denetim Yönetmeliği

20.09.2006 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

19.09.2006 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

17.09.2006 -Türk Uluslararası Gemi Sicili Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

16.09.2006 -Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü Devlet Malları Uzmanlığı Görev, Çalışma ve Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

16.09.2006 -Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü Milli Emlak Uzmanlığı Görev, Çalışma ve Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

16.09.2006 -Millî Eğitim Bakanlığı Anadolu İmam-Hatip Liseleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

16.09.2006 -Gemiadamları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

16.09.2006 -Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

16.09.2006 -Türkiye İş Kurumu İl İstihdam Kurulları Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

16.09.2006 -İşkolu Tespit Kararı (No: 2006/61)

16.09.2006 -Danıştay Beşinci Dairesinin E: 2006/1462, K: 2006/2095 Sayılı Kararı

16.09.2006 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

15.09.2006 -Mali Suçları Araştırma Kurulu Mali Suçları Araştırma Uzmanları Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

15.09.2006 -Doğal Mineralli Sular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

15.09.2006 -İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

15.09.2006 -Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü Tesislerinden Yararlanacak Kişi, Kamu ve Özel Kuruluşların Sistem, Cihaz ve Donanımlarına Yer Tahsisi ve Kule Kullandırılması Hizmetlerinin Sağlanmasına İlişkin Yönetmelik

15.09.2006 -Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü Taşınmaz Kiraya Verme İşlemleri Genel Hizmet Yönetmeliği

15.09.2006 -Tarımda Kullanılan Organik, Organomineral, Özel, Mikrobiyal ve Enzim İçerikli Organik Gübreler ile Toprak Düzenleyicilerin Üretimi, İthalatı, İhracatı, Piyasaya Arzı ve Denetimine Dair Yönetmelik'te Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

15.09.2006 -Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VIII, No: 49)

15.09.2006 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

14.09.2006 -Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 100)

14.09.2006 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

13.09.2006 -Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Diş Hekimliğinde Kullanılan Röntgen Cihazları Lisanslama Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

13.09.2006 -Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Proje Destekleme Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

13.09.2006 -Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Yurt Dışı Eğitim Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

13.09.2006 -Türk Veteriner Hekimleri Birliği Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Uygulama Yönetmeliği

13.09.2006 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

12.09.2006 -Elektrik Piyasasında Dağıtım Sisteminde Sunulan Elektrik Enerjisinin Tedarik Sürekliliği, Ticari ve Teknik Kalitesi Hakkında Yönetmelik

12.09.2006 -Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12.09.2006 -Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sorumlu Müdür Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12.09.2006 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

10.09.2006 -Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İnşaat Mühendisleri Odası Yetkin İnşaat Mühendisliği Yönetmeliği

09.09.2006 -Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

09.09.2006 -Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Tezleri (SAN-TEZ) Projelerinin Desteklenme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

09.09.2006 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

08.09.2006 -Vakıflar Genel Müdürlüğü Burs Yönetmeliği

08.09.2006 -Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik

08.09.2006 -Fikir ve Sanat Eserlerinin Kayıt ve Tescili Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

08.09.2006 -İç Denetçi Atamalarında Uyulacak Esas ve Usuller Hakkında Tebliğ

08.09.2006 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

07.09.2006 -Orman Köylüleri Kalkınma Hizmetlerine İlişkin Esas ve Usullerde Değişiklik Yapılmasına Dair Esas ve Usuller

07.09.2006 -Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 11)

07.09.2006 -Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğ (Seri No: 68)

07.09.2006 -Yeni Sigorta Branşı Tesisi Hakkında Tebliğ

07.09.2006 -Yeni Sigorta Branşı Tesisi Hakkında Tebliğ

07.09.2006 -Anayasa Mahkemesinin E: 2004/102, K: 2005/96 sayılı Kararı (5027 sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 5234 sayılı Kanun ile İlgili)

07.09.2006 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

06.09.2006 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

05.09.2006 -Lise Mezunlarının Mesleki Eğitimi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

05.09.2006 -Bazı Akademik Kadrolara Öğretim Elemanı Dışındaki Kadrolardan Naklen Yapılacak Atamalarda ya da Açıktan Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

05.09.2006 -Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

05.09.2006 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

02.09.2006 - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun Kaynakları ile Kaynakların Kullanımına Dair Yönetmelik

02.09.2006 - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun Kontrolündeki Şirketlerin Tasfiyesine Dair Yönetmelik

02.09.2006 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

01.09.2006 - Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

01.09.2006 - Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

01.09.2006 - Anayasa Mahkemesinin E: 2006/58, K: 2006/50 Sayılı Kararı (5326 Sayılı Kanun ile İlgili)

01.09.2006 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları