EYLÜL 2005 Ayı - Mevzuat indeksi

  Ağustos 2005 ve önceki aylar Mevzuat değişiklikleri

30.09.2005- Türkiye Barolar Birliği Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu Yönetmeliği

30.09.2005- Türk Standardları Enstitüsü Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

30.09.2005- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

29.09.2005- Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralaması ve Satışına Dair Genel Yönetmelik

29.09.2005- Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

29.09.2005- Türkiye Vagon Sanayi Anonim Şirketi'nin (Tüvasaş Genel Müdürlüğü) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımları İçin Satınalma ve İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

29.09.2005- Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Kurul Temsilcilerinin Seçimi ve Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

29.09.2005- Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca Belirlenen Çeşitli İşkollarına Ait Asgari İşçilik Oranlarını Gösterir Tebliğ

29.09.2005- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/95 (5393 Sayılı Belediye Kanunu ile İlgili), K: 2005/14 Sayılı Kararı

29.09.2005- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

28.09.2005- Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşlarının Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda Bulundurulacak Bakanlık Temsilcileri veya Hükümet Komiserleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

28.09.2005- 2005 Yılı Ağustos Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

28.09.2005- 2005 Yılı Ağustos Ayına Ait Belgeler ve Yararlandırılan Teşvik Unsurları Hakkında Tebliğ

28.09.2005- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

27.09.2005- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

26.09.2005- Kadastro Çalışma Alanının Belirlenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

26.09.2005- Kadastro İlanları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

26.09.2005- Kadastro Çalışmalarında Taksim Sebebiyle Ayırma ve Birleştirmeler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

26.09.2005- Taşınmaz Malların Sınırlandırma, Tespit ve Kontrol İşleri Hakkındaki Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

26.09.2005- İtirazları İnceleyecek Kadastro Komisyonunun Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

25.09.2005- Afet Harcamaları Yönetmeliği

25.09.2005- Tarımsal Üretici Birlikleri ile Tarımsal Üretici Merkez Birliklerinin Denetlenmesine İlişkin Yönetmelik

24.09.2005- 2005/9388 Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki İşleri Yürütmek Üzere Geçici Personel İstihdamı ve Bu Personelde Aranacak Şartlar Hakkındaki Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

24.09.2005- Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

24.09.2005- Tütün Mamulleri İle İlgili Fabrikaların Kurulmasına, Bu Mamullerin Üretimine, İç ve Dış Ticareti ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

24.09.2005- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

23.09.2005- Sporcu Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

23.09.2005- Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

23.09.2005- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği

23.09.2005- 2003/3 Sayılı Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması ve Türk Malı İmajının Yerleştirilmesine Yönelik Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2005/2)

23.09.2005- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

22.09.2005- Tarım Sigortaları Havuzu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

22.09.2005- Tarım Sigortaları Uygulama Yönetmeliği

22.09.2005- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

21.09.2005-Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Maden Mühendisleri Odası Serbest Maden Mühendisliği Hizmetleri Uygulama, Tescil, Denetim ve Belgelendirme Yönetmeliği

21.09.2005-İşkolu Tespit Kararı (No: 2005/44)

21.09.2005-İşkolu Tespit Kararı (No: 2005/45)

21.09.2005-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

20.09.2005-Gençlik Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

20.09.2005-Kurban Hizmetlerinin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

20.09.2005-Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

20.09.2005-Uzman Erbaş Yönetmeliği

20.09.2005-Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşlarının Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda Bulundurulacak Bakanlık Temsilcileri veya Hükümet Komiserleri Yönetmeliği

20.09.2005-Fikir ve Sanat Eserlerinin Tespit Edildiği Materyallerin Dolum, Çoğaltım ve Satışını Yapan veya Yayan İşletmelerin Sertifikalandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

20.09.2005-İhracat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

20.09.2005-Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği

20.09.2005-Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği

20.09.2005-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

17.09.2005-2005/9352 Sinema, Video ve Müzik Eserleri Yapımcıları ile Film Çekmek İsteyen Yabancılarla Yapılacak Ortak Yapımlar Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Yönetmelik

17.09.2005-Sigortacılık Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

17.09.2005-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

16.09.2005-Esnaf ve Sanatkar ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulu Yönetmeliği

16.09.2005-Esnaf ve Sanatkar Sicili Yönetmeliği

16.09.2005-Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi Yönetmeliği

16.09.2005-Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliği

16.09.2005-2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Sıra No : 16) (Tedavi Yardımı)

16.09.2005-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

15.09.2005-2005/9329 Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

15.09.2005-Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

15.09.2005-Denizcilik Müsteşarlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

15.09.2005-Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

15.09.2005-Çiftçilere Kimyevi Gübre Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2005/42)

15.09.2005-2005 Yılı Temmuz Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin, (H) Listesi

15.09.2005-2005 Yılı Ağustos Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgeleri (D1) Listesi

15.09.2005-2005 Yılı Ağustos Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgeleri (D3) Listesi

15.09.2005-2005 Yılı Ağustos Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

15.09.2005-2005 Yılı Ağustos Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

15.09.2005-Re'sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri

15.09.2005-Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri

15.09.2005-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

14.09.2005-Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

14.09.2005-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

13.09.2005-Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 48) - Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Tebliğ

13.09.2005-Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 1695 Sayılı Kararı

13.09.2005-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

12.09.2005-Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.Genel Müdürlüğü (TEDAŞ) İstisna Kapsamındaki Mal ve Hizmet Alımları İçin Satınalma ve İhale Yönetmeliği

12.09.2005-Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü (TEDAŞ) İhtiyaç Fazlası ve İhtiyaç Dışı Malzemeler Değerlendirme ve Satış Yönetmeliği

12.09.2005-Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü (TEDAŞ) Tesis ve Basılı Evraktan Reklam Amacıyla Yararlanma Esasları Hakkında Yönetmelik

12.09.2005-Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.Genel Müdürlüğü (TEDAŞ) Hizmet Satışı-Araç ve Gereç Kira Yönetmeliği

12.09.2005-Oda ve Borsalarda Hakem, Bilirkişi ve Eksper Listelerini Düzenleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

12.09.2005-Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Kurul Çalışma Esasları Yönetmeliği

12.09.2005-Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Sekreter Yönetmeliği

12.09.2005-Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği

12.09.2005-Oda Muamelat Yönetmeliği

12.09.2005-Borsa Muamelat Yönetmeliği

12.09.2005-Odalar, Borsalar ve Birlik Bütçelerinden Türkiye Odalar, Borsalar ve Birlik Personeli Sigorta ve Emekli Sandığı Vakfına Ayrılan Payın Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik

11.09.2005-2005/9275 Kore Ticaret Yatırım Teşvik Ajansı (KOTRA)'nın Türkiye'deki Yasal Statüsüne Kalıcı Bir Çözüm Bulunması ve KOTRA Çalışanlarının Türkiye'deki İkamet ve Çalışma İzinlerinin Düzenlenmesi Amacıyla İki Ülke Arasında Nota Teatisi Yoluyla İmzalanan Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar 2005/9276 Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Teknik İşbirliği Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

10.09.2005-Türk Silahlı Kuvvetleri Sınıf Okulları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

10.09.2005-Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İş Yerlerinin Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri ile Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

10.09.2005-Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

10.09.2005-İşkolu Tespit Kararı (No: 2005/42)

10.09.2005-İşkolu Tespit Kararı (No: 2005/43)

10.09.2005-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

09.09.2005-2005/9288 Hububat Üreticilerine Destekleme Primi Ödenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

09.09.2005-Devlet Mezarlığı Tesisi, Yönetimi, Bakım ve Onarımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

09.09.2005-Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

09.09.2005-Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

09.09.2005-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

08.09.2005-2005/9299 Sivil Hava Araçları Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet Sigortasının Ticari Olarak Temin Edilemeyen Kısmı İçin Verilen Devlet Garantisinin Durdurulmasına İlişkin Karar

08.09.2005-2005/9326 Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşlarının Seçim Tarihlerinin Ertelenmesine İlişkin Karar

08.09.2005-2005/9261 Organize Sanayi Bölgelerinde Yer Alan Parsellerin Gerçek veya Tüzel Kişilere Bedelsiz Tahsisine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

08.09.2005-Atletizm Hakem Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

08.09.2005-Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Esas ve Usullerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

08.09.2005-Kıymetli Madenler Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

08.09.2005-Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Meteoroloji Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği

08.09.2005-Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Tebliğ

08.09.2005-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

07.09.2005-2005/9321 Çiftçilere Kimyevi Gübre Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Karar

07.09.2005-Adlî Sicil Yönetmeliği

07.09.2005-Vergi Dairesi Başkanlıklarının Kuruluş ve Görev Yönetmeliği

07.09.2005-Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliği

07.09.2005-Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

07.09.2005-Telekomünikasyon Hizmet ve Altyapılarına İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

07.09.2005-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

06.09.2005-Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

06.09.2005-Dışişleri Bakanlığı Personelinin Yurtdışı Görevlere Atanmasına İlişkin Yönetmelik

06.09.2005-Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Kapsam Dışı Personel Yönetmeliği

06.09.2005-Hastalık Sigortası Branş Adının Sağlık Sigortası Olarak Değiştirilmesine İlişkin Tebliğ

06.09.2005- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

05.09.2005- 2005 Yılı Temmuz Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

05.09.2005- 2005 Yılı Temmuz Ayında Verilen Belgeler ve Yararlandırılan Teşvik Unsurları Hakkında Tebliğ

04.09.2005- 2005/9233 Türkiye Cumhuriyeti ve Slovenya Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Teşviki ve Korunma-sına İlişkin Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar

04.09.2005- Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No: 83)

04.09.2005- İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Tebliğ

03.09.2005- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

03.09.2005- Çevre ve Orman Bakanlığı Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Hizmetlerine İlişkin Usul ve Esaslar

03.09.2005- Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 46)

03.09.2005- Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 91-32/5 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2005-32/30)

03.09.2005- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

02.09.2005- 2005/9245 Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar'ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

02.09.2005- 2005/9250 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

02.09.2005- 2005/9263 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

02.09.2005- 2005/9264 Gençlik ve Spor Kulüpleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

02.09.2005- Gemiadamları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

02.09.2005- Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

02.09.2005- Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

02.09.2005- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  

01.09.2005 1.M-Gemi ve Deniz Araçlarının İnşa, Tadilat, Bakım, Onarım ve Söküm İşlemlerinde Gazdan Arındırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

01.09.2005 1.M-Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığı Arşiv Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik