EYLÜL 2004 Ayı - Mevzuat indeksi

 Ağustos 2004 ve önceki aylar Mevzuat değişiklikleri için Resmi Gazete Bölümüne Bakınız

30.09.2004-2004/7863 Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

30.09.2004-2004/7893 Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar

30.09.2004-Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 21) Yeni Türk Lirası İşlemleri Hakkında Tebliğ

30.09.2004-Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 340)

30.09.2004-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

29.09.2004-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

28.09.2004-2004/7890 Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar

28.09.2004-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

27.09.2004-Optisyenlik Müesseseleri Hakkında Yönetmelik

25.09.2004-İşkolu Tespit Kararı (No: 2004/46)

25.09.2004-İşkolu Tespit Kararı (No: 2004/47)

25.09.2004-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz

24.09.2004-Yeni Türk Lirasına (YTL) Geçiş Nedeniyle Madenî Ufaklık Paraların Tedavülden Kaldırılmasına Dair Tebliğ

24.09.2004-Anayasa Mahkemesinin, E: 2002/100 (4756 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2004/9 Sayılı Kararı

24.09.2004-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

23.09.2004-2004/7888 Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar

23.09.2004-Türk Medeni Kanununun Velâyet, Vesayet ve Miras Hükümlerinin Uygulanma sına İlişkin Tüzük Kapsamında Tutulacak Defterler, Özel Kütük, Dosyalar, Tutanaklar ve Diğer Evrakın Düzenlenmesine Dair Yönetmelik

23.09.2004-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

22.09.2004-2004/7830 Türk Hava Kurumu Tüzüğü

22.09.2004-İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçileri Yönetmeliği

22.09.2004-2004 Yılı Ürünü Kütlü Pamuk, Yağlık Ayçiçeği, Soya Fasulyesi, Kanola, Dane Mısır ve Zeytinyağı Üreticilerine Destekleme Primi Ödenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği (No: 2004/36)

22.09.2004-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

21.09.2004-5234 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

21.09.2004-Danıştay Üyeliğine, (Mülga) Kültür Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Abdullah DÖRTLEMEZ'in Seçilmesi Hakkında Karar (No: 2004/48)

21.09.2004-Danıştay Üyeliğine, Gümrük Müsteşarlığı Müsteşar Yardımcısı Ali ATAGÜN'ün Seçilmesi Hakkında Karar (No: 2004/49)

21.09.2004-Danıştay Üyeliğine, Maliye Bakanlığı Ankara Muhakemat Müdürü Mehmet Zeki ÇELEBİOĞLU'nun Seçilmesi Hakkında Karar (No: 2004/50)

21.09.2004-Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar

21.09.2004-Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statüsü Verilmesine İlişkin Karar

21.09.2004-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

19.09.2004-2004 Yılı Ağustos Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

19.09.2004-2004 Yılı Ağustos Ayına Ait Yurt İçi Satış Teslimler ile İlgili Belgelerin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

19.09.2004-2004 Yılı Ağustos Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

19.09.2004-2004 Yılı Ağustos Ayına Ait Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

19.09.2004-Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Hakkında Tebliğ

19.09.2004-Re'sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Hakkında Tebliğ

18.09.2004-İşkolu Tespit Kararı (No: 2004/45)

18.09.2004-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

17.09.2004-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

16.09.2004-2004/7754 Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmelik

16.09.2004-Cemaat Vakıfları Yönetim Kurulu Seçimlerinin Seçim Esas ve Usullerine İlişkin Yönetmelik

16.09.2004-Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu Kapsamında Tarımsal Faaliyette Bulunanların Tespit, Tescil ve Takibi Hakkında Yönetmelik

16.09.2004-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

15.09.2004-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

15.09.2004-Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Hukuk Müşavirliği Yönetmeliği

15.09.2004-16/2/2004 Tarihli ve 2004/6840 Sayılı Kararnamenin Eki Kararın Uygulama Esasları Tebliğinde (Tebliğ No: 9) Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (No: 31)

15.09.2004-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

14.09.2004-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

13.09.2004-İşkolu Tespit Kararı (No: 2004/44)

11.09.2004-2004/7828 Kütlü Pamuk, Yağlık Ayçiçeği, Soya Fasulyesi, Kanola, Dane Mısır ve Zeytinyağı Üreticilerine Destekleme Primi Ödenmesine Dair Karar

11.09.2004-Anayasa Mahkemesinin E: 2003/48, (4837 sayılı Ekonomik İstikrarı Sağlamak İçin Ek Vergiler Alınması Hakkında Kanun ile İlgili), K: 2003/76 sayılı Kararı

11.09.2004-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

10.09.2004-2004/7808 Merkezi Kayıt Kuruluşunun Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

10.09.2004-2003/9 Sayılı 2004 Yılı Fuar Takvimi Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: İTG-2004/4)

10.09.2004-İşkolu Tespit Kararı (No: 2004/42)

10.09.2004-İşkolu Tespit Kararı (No: 2004/43)

10.09.2004-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

09.09.2004-2004/7814 Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar

09.09.2004-Adalet Bakanlığına Ait Depo ve Garajlarda Muhafaza Edilen Mahcuz Mallar İçin Alınacak Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ

09.09.2004-Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 91-32/5 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No : 2004-32/29)

09.09.2004-Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Değerleme Hizmeti Verecek Şirketlere ve Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VIII, No: 43)

09.09.2004-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

08.09.2004-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

07.09.2004-Sigorta ve Reasürans Şirketlerinde Bağımsız Denetim Yapılmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

07.09.2004-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

04.09.2004-Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 85)

04.09.2004-Hazine Arazilerinin Tersane Yatırımlarına Tahsisinde Uygulanacak Esas ve Usullere İlişkin Tebliğ

04.09.2004-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

03.09.2004-2004/7802 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar

03.09.2004-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

02.09.2004-2004/7784 Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Bünyesinde Düzenlenen Hizmet İçi Eğitim, Kurs ve Seminerlerde Ücretle Okutulacak Ders Saatlerinin Sayısı, Ders Görevi Alacakların Nitelikleri ve Diğer Hususların Tespitine İlişkin Esaslar'ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

02.09.2004-Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcılığı ve Uzmanlığı Atama, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

02.09.2004-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

01.09.2004-2004/7712 Suçtan Kaynaklanan Gelirlerin Aklanması, Araştırılması,Ele Geçirilmesi ve El Konulmasına İlişkin Sözleşme'nin Beyanlar ve Çekinceler ile Birlikte Onaylanması Hakkında Karar

01.09.2004-2004/7753 İşsizlik Sigortası Fonu Kaynaklarının Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

01.09.2004-Basında Fikren veya Bedenen Çalışanlara Verilecek Borç Para ve Yapılacak Yardımlar Hakkındaki 18 Kasım 1977 Tarihli ve 68 Sayılı Genel Kurulu Kararı'nın Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Genel Kurul Kararı (No: 167)

01.09.2004-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları