AĞUSTOS 2011 AYI MEVZUAT İNDEKSİ

 Temmuz 2011 ve önceki aylar Mevzuat değişiklikleri için Resmi Gazete Bölümüne Bakınız

 

27.Ağustos.2011- KHK/651 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname

27.Ağustos.2011- 2011/2125 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Arasında Evsahibi Ülke Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

27.Ağustos.2011- 2011/2129 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Komisyonu Arasında Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Sınır Ötesi İşbirliği Bileşeni Kapsamında Türkiye’nin ENPI Karadeniz Havzası Programı’na Katılımının Finansmanına İlişkin Program Hakkında 2010 Yılı Finansman Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

27.Ağustos.2011- 2011/2162 Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

27.Ağustos.2011- Trafik Kazaları Nedeniyle İlgililere Sunulan Sağlık Hizmet Bedellerinin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

27.Ağustos.2011- Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi Başkanlığının Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik

27.Ağustos.2011- Ekonomi Bakanlığı Personelinin Yurtdışı Sürekli Göreve Atanmasına İlişkin Yönetmelik

27.Ağustos.2011- Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği

27.Ağustos.2011- Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği

27.Ağustos.2011- Cazibeli Sulama Tesislerinden Faydalananlardan Hizmet Bedeli Alınmasına Dair Yönetmelik

27.Ağustos.2011- Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

27.Ağustos.2011- Ev ve Büro Tipi Elektrikli ve Elektronik Cihazların Hazır Bekleme ve Kapalı Moddaki Elektrik Enerjisi Tüketimleri ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM-2011/7)

27.Ağustos.2011- Basit Set Üstü Sinyal Dönüştürücülerin Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM-2011/8)

27.Ağustos.2011- Doğrusal Olmayan Ev Tipi Lambalar ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM-2011/9)

27.Ağustos.2011- Entegre Balastsız Flüoresan Lambalar, Yüksek Yoğunluklu Boşalmalı Lambalar ve Bu Lambaları Çalıştırabilen Balastlar ve Aydınlatma Armatürleri ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM-2011/10)

27.Ağustos.2011- Harici Güç Kaynaklarının Yüksüz Durumdaki Enerji Tüketimi ve Ortalama Aktif Verimi ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM-2011/11)

27.Ağustos.2011- Bitkisel Üretimde Biyolojik ve/veya Biyoteknolojik Mücadele Destekleme Ödemesi Uygulama Tebliği (No: 2011/38)

27.Ağustos.2011- Sabit Telefon Hizmetine İlişkin Hizmet Kalitesi Tebliği

27.Ağustos.2011- Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No: 123)

27.Ağustos.2011- Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No: 124)

27.Ağustos.2011- Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri ve Bu İşlemleri Gerçekleştirebilecek Kurumlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (Seri: V, No: 125)

27.Ağustos.2011- Vadeli İşlemler Aracılık Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No: 126)

27.Ağustos.2011- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 25/8/2011 Tarihli ve 4356 Sayılı Kararı

27.Ağustos.2011- Yargıtay 11. Hukuk Dairesine Ait Karar

27.Ağustos.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

26.Ağustos.2011- KHK/650 Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname

26.Ağustos.2011- 2011/2075 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Senegal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bayındırlık ve İskan Alanlarında İşbirliği Mutabakat Zaptı’nın Onaylanması Hakkında Karar

26.Ağustos.2011- 2011/2108 Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Gürcistan Enerji Bakanlığı Arasında Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Arasında Enterkonneksiyon Hakkında Mutabakat Zaptı’nın Onaylanması Hakkında Karar

26.Ağustos.2011- 2011/2119 Diyanet İşleri Başkanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük

26.Ağustos.2011- 2011/2159 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair Karar

26.Ağustos.2011- 2011/2135 Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

26.Ağustos.2011- 2011/2136 Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

26.Ağustos.2011- 2011/2151 Organize Sanayi Bölgelerinde Yer Alan Parsellerin Gerçek ve Tüzel Kişilere Tamamen veya Kısmen Bedelsiz Tahsisine Dair Yönetmelik

26.Ağustos.2011- 2011/2172 Ulusal ve Resmi Bayramlarda Yapılacak Törenler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

26.Ağustos.2011- Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

26.Ağustos.2011- Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik

26.Ağustos.2011- Medya Hizmet Sağlayıcı Kuruluşlarının Elde Ettiği Ticari İletişim Gelirlerinin Denetimi ve Bu Gelirler Üzerinden Alınacak Üst Kurul Paylarının Beyan ve Ödenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

26.Ağustos.2011- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/112)

26.Ağustos.2011- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/113)

26.Ağustos.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

25.Ağustos.2011- 2011/2072 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gana Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Pasaport Hamilleri İçin Vizelerin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında Karar

25.Ağustos.2011- 2011/2078 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Sanayi İşbirliği Alanında Mutabakat Zaptı’nın Onaylanması Hakkında Karar

25.Ağustos.2011- 2011/2081 Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal Enerji İdaresi Arasında Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı’nın Onaylanması Hakkında Karar

25.Ağustos.2011- Emniyet Hizmetleri Sınıfı Branş Yönetmeliği

25.Ağustos.2011- Kültür Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

25.Ağustos.2011- Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği

25.Ağustos.2011- Ceyhan Liman Yönetmeliği

25.Ağustos.2011- Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

25.Ağustos.2011- Numaralandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

25.Ağustos.2011- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/110)

25.Ağustos.2011- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/111)

25.Ağustos.2011- Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamında Uygunluk Teyit Sistemi YAMTEK Tarafından Karara Bağlanan Ulusal Standartlar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: MHG/2011-02)

25.Ağustos.2011- Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında Alberk QA Uluslararası Teknik Kontrol ve Belgelendirme Ltd. Şti.’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: MHG/2011-03)

25.Ağustos.2011- Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ

25.Ağustos.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

24.Ağustos.2011- Ortak Transit Yönetmeliği

24.Ağustos.2011- 2011/2139 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Endonezya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik ve Hizmet Pasaportu Hamilleri İçin Vizelerin Kaldırılmasına Dair Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar

24.Ağustos.2011- 2011/2142 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Teknik Düzenlemeler, Standardizasyon, Metroloji, Akreditasyon ve Uygunluk Değerlendirmesi Alanlarında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı’nın Onaylanması Hakkında Karar

24.Ağustos.2011- 2011/2144 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında Karşılıklı Yardım ve İşbirliği Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

24.Ağustos.2011- 2011/2145 Avrupa Haberleşme Ofisi Kuruluş Sözleşmesi’nin Onaylanması Hakkında Karar

24.Ağustos.2011- Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği

24.Ağustos.2011- İşverenlere Verilen Devlet Yardımı, Teşvik ve Desteklerde Sosyal Güvenlik Kurumundan Alınacak Borcu Yoktur Belgesinin Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

24.Ağustos.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

23.Ağustos.2011- 2011/2069 Bazı Anlaşmaların Yürürlük Tarihlerinin Tespit Edilmesi Hakkında Karar

23.Ağustos.2011- 2011/2143 Bazı Anlaşmaların Yürürlük Tarihlerinin Tespit Edilmesi Hakkında Karar

23.Ağustos.2011- Anamur Liman Yönetmeliği

23.Ağustos.2011- İskenderun Liman Yönetmeliği

23.Ağustos.2011- Karataş Liman Yönetmeliği

23.Ağustos.2011- Mersin Liman Yönetmeliği

23.Ağustos.2011- Taşucu Liman Yönetmeliği

23.Ağustos.2011- Bankacılık Hesaplarından Kaynaklanan Faiz Oranı Riskinin Standart Şok Yöntemiyle Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik

23.Ağustos.2011- Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

23.Ağustos.2011- Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

23.Ağustos.2011- Mevlana Değişim Programına İlişkin Yönetmelik

23.Ağustos.2011- Yargıtay 7. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2011/4185;K: 2011/4686)

23.Ağustos.2011- Yargıtay 7. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2011/4184;K: 2011/4687)

23.Ağustos.2011- Yargıtay 11. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2011/8434;K: 2011/8141 )

23.Ağustos.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

20.Ağustos.2011- 2011/2043 Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerinin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu Kaynaklı Borçlarına İlişkin Karar

20.Ağustos.2011- 2011/2087 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

20.Ağustos.2011- 2011/2094 Hariçte İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

20.Ağustos.2011- 2011/2083 Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

20.Ağustos.2011- Gelir İdaresi Başkanlığı Hukuk Müşavirliği Görevleri ile Avukatların Mesleğe Alınmaları, Davaların Takip Usulü ve Çalışmaları Hakkında Yönetmelik

20.Ağustos.2011- Gelir İdaresi Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

20.Ağustos.2011- Gelir İdaresi Başkanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

20.Ağustos.2011- Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamında Yapı Araştırma Derneği-İnşaat Teknik ve Bilimsel Araştırma Kurulu İktisadi İşletmesi’nin Gerçekleştireceği Teknik Onay Yayımlama Faaliyetlerine Dair Tebliğ (No: MHG/2011-01)

20.Ağustos.2011- Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre 2010 Yılı Ürünü Yağlı Tohumlu Bitkiler Fark Ödemesi Desteğine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2011/37)

20.Ağustos.2011- Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

20.Ağustos.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

19.Ağustos.2011- 2011/2044 Katılım Öncesi Yardım Aracı-Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma Bileşeni-Kısım 3 Çerçevesinde 2010 Türkiye Ulusal Programına Yönelik Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Komisyonu Arasında Finansman Anlaşması’nın, Anlaşma’ya Dair Beyanları İçeren Notalar ile Birlikte Onaylanması Hakkında Karar

19.Ağustos.2011- Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik

19.Ağustos.2011- Belediye Arsaları Üzerinde Toplu Konut ve Kentsel Çevre Üretimi ve Kredilendirilmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

19.Ağustos.2011- İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

19.Ağustos.2011- İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Hisse Senetleri Piyasası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

19.Ağustos.2011- İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Gelişen İşletmeler Piyasası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

19.Ağustos.2011- İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Teşkilat, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

19.Ağustos.2011- İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Kotasyon Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

19.Ağustos.2011- İstanbul Altın Borsası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

19.Ağustos.2011- İstanbul Altın Borsası Teşkilat, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

19.Ağustos.2011- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/108)

19.Ağustos.2011- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/109)

19.Ağustos.2011- “Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile “Sermaye Piyasası Kanunu’na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile İlgili

19.Ağustos.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

18.Ağustos.2011- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/107)

18.Ağustos.2011- Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

18.Ağustos.2011- Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ

18.Ağustos.2011- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2011/12020;K: 2011/12786)

18.Ağustos.2011- Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2011/12389;K: 2011/12160)

18.Ağustos.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

17.Ağustos.2011- KHK/648 Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname

17.Ağustos.2011- KHK/649 Avrupa Birliği Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname

17.Ağustos.2011- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/105)

17.Ağustos.2011- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/106)

17.Ağustos.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

16.Ağustos.2011- Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

16.Ağustos.2011- Kutlu Doğum Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftasını Kutlama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

16.Ağustos.2011- Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

16.Ağustos.2011- Çevre Denetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

16.Ağustos.2011- Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

16.Ağustos.2011- Ziraat Odaları ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği Alım ve Satım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

16.Ağustos.2011- Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Kadrolu Personel Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

16.Ağustos.2011- Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

16.Ağustos.2011- Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulunun Kamu İç Denetim Standartları ile İlgili Kararı

16.Ağustos.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

14.Ağustos.2011- Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale Görevi Verilebilecek Şirket/Kurum/ Kuruluşların Seçimine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2011/1)

13.Ağustos.2011- Mesleki Eğitim Merkezlerinde Parasız Yatılı Çırak Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlar ile Pansiyonların Yönetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

13.Ağustos.2011- Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ

13.Ağustos.2011- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 11/8/2011 Tarihli ve 4344 Sayılı Kararı

13.Ağustos.2011- Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ait Karar

13.Ağustos.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

12.Ağustos.2011- Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Kapalı Devre Radyo ve Televizyon Yayınları Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

12.Ağustos.2011- Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Telif Hakkı Ödeme Esasları ile Telif Hakkı Sahiplerinin ve Yapımcıların Haklarını Koruma Esas ve Usulleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

12.Ağustos.2011- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar

12.Ağustos.2011- Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ait Karar

12.Ağustos.2011- Yargıtay 14. Hukuk Dairesine Ait Karar

12.Ağustos.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

11.Ağustos.2011- Milli Eğitim Bakanlığı Özel Akşam Liseleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

11.Ağustos.2011- Gemiadamları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

11.Ağustos.2011- Vakıflar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

11.Ağustos.2011- Türkiye Adalet Akademisi Uzmanlık Programı Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

11.Ağustos.2011- Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

11.Ağustos.2011- Devlet Malzeme Ofisi Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

11.Ağustos.2011- Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu Satın Alma ve İhale Yönetmeliği

11.Ağustos.2011- 2011 Yılı Haziran Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

11.Ağustos.2011- 2011 Yılı Haziran Ayında Yabancı Sermayeli Firmaların Yatırımları İçin Verilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

11.Ağustos.2011- 2011 Yılı Temmuz Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

11.Ağustos.2011- 2011 Yılı Temmuz Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

11.Ağustos.2011- 2011 Yılı Temmuz Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

11.Ağustos.2011- 2011 Yılı Temmuz Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

11.Ağustos.2011- Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri

11.Ağustos.2011- Re’sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri

11.Ağustos.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

10.Ağustos.2011- Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

10.Ağustos.2011- Vakıflar Genel Müdürlüğü Öğrenci Yurtları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

10.Ağustos.2011- Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

10.Ağustos.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

09.Ağustos.2011- Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ

09.Ağustos.2011- Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

09.Ağustos.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

08.Ağustos.2011- Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

08.Ağustos.2011- İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

07.Ağustos.2011- Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve Bağlı Eğitim Hastahaneleri Döner Sermaye İşletmeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

07.Ağustos.2011- Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Lisansüstü Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

07.Ağustos.2011- Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kadrolu Personel Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

07.Ağustos.2011- Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Çay Eksperi Yetiştirme, Atama, Görev, Yetki, Çalışma Sorumluluk ve İş İlişkileri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

06.Ağustos.2011- Ticari Araçlarda Reklam Bulundurulması Hakkında Yönetmelik

06.Ağustos.2011- Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Kadrolu Personel Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

06.Ağustos.2011- Ziraat Odalarının Giriş Ücreti ve Yıllık Aidatları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

06.Ağustos.2011- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Serbest Müşavirlik Mühendislik Hizmetleri ve Asgari Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

06.Ağustos.2011- KEK Eşbaşkanlıkları ile İlgili 2011/10 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

06.Ağustos.2011- Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2011/9)

06.Ağustos.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

05.Ağustos.2011- Sayıştay Denetçilerinin Sınıfları ile Sayıştay Uzman Denetçileri ve Savcılarının Birinci Sınıfa Ayrılma Şart ve Yöntemlerinin Tespitine Dair Sayıştay Genel Kurulu İlke Kararı

05.Ağustos.2011- Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (Seri: VI, No: 30)

05.Ağustos.2011- Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2011/8)

05.Ağustos.2011- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Karar

05.Ağustos.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

04.Ağustos.2011- 2011/2037 Türkiye Cumhuriyeti Tarafından Sağlanan Kaynak ile KKTC’de Kısmi Hibe Destek Yardım Projeleri’nin Desteklenmesine İlişkin İşbirliği Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar

04.Ağustos.2011- 2011/2036 Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

04.Ağustos.2011- Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

04.Ağustos.2011- Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

04.Ağustos.2011- Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Giriş Sınavı, Denetçi Yardımcılarının Mesleki Eğitim, Staj ve Yeterlik Sınavı Yönetmeliği

04.Ağustos.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

03.Ağustos.2011- Ağır Hizmet Araçlarından Çıkan Emisyonlar (Euro 6) Bakımından ve Araç Tamir ve Bakım Bilgilerine Erişim Konusunda Motorlu Araçların Tip Onayına İlişkin Yönetmelik ((AT) 595/2009)

03.Ağustos.2011- Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

03.Ağustos.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

02.Ağustos.2011- Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

02.Ağustos.2011- İki Taraflı Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

02.Ağustos.2011- Kamu İhale Kurumu Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

02.Ağustos.2011- Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile İlgili

02.Ağustos.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri