AĞUSTOS 2008 Ayı Mevzuat İndeksi

 

 TEMMUZ 2008 ve önceki aylar Mevzuat değişiklikleri için Resmi Gazete Bölümüne Bakınız

 

29.08.2008 -Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yatak ve Kadro Standartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

29.08.2008 -Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

29.08.2008 -Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Maden Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

29.08.2008 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

28.08.2008 -2008/13987 Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşik Arap Emirlikleri Arasında İmzalanan "Karma Ekonomik Komisyonu Yedinci Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptı"nın Onaylanması Hakkında Karar

28.08.2008 -2008/13999 Türkiye Cumhuriyeti ile Kiribati Cumhuriyeti Arasında İmzalanan "Diplomatik İlişkilerin Kurulmasına İlişkin Ortak Açıklama"nın Onaylanması Hakkında Karar

28.08.2008 -Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliği

28.08.2008 -Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği

28.08.2008 -Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 2006-32/32 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2008-32/36)

28.08.2008 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

27.08.2008 -2008/14001 Tapu Plânları Tüzüğü

27.08.2008 -2008/13994 Menkul Kıymetler Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

27.08.2008 -Varlık Finansmanı Fonlarına ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (Seri: III, No:35)

27.08.2008 -Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: X, No:24)

27.08.2008 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

26.08.2008 -İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/57)

26.08.2008 -İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/58)

26.08.2008 -İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/59)

26.08.2008 -2008 Yılı Temmuz Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

26.08.2008 -2008 Yılı Temmuz Ayında Yabancı Sermayeli Firmaların Yatırımları İçin Verilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

26.08.2008 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

23.08.2008 -Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekiller İçin Barolarca Yapılacak Cari Giderler ile Bu Hizmet İçin Çalıştırılacak Personele İlişkin Yönetmelik

23.08.2008 -Orman Köylüleri Kalkınma Hizmetlerine İlişkin Esas ve Usullerde Değişiklik Yapılmasına Dair Esas ve Usuller

23.08.2008 -Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

23.08.2008 -Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Çevre Mühendisleri Odası Sürekli Eğitim Merkezi ve Belgelendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

23.08.2008 -Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 53)

23.08.2008 -Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 21/8/2008 Tarihli ve 2773 Sayılı Kararı

23.08.2008 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

22.08.2008 -Belirli Yavru Fokların Kürklerinin ve Bunlardan Elde Edilen Ürünlerin İthalatının Yasaklanmasına İlişkin Yönetmelik

22.08.2008 -Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun Kontrolündeki Şirketlerin Tasfiyesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

22.08.2008 -Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği

22.08.2008 -Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 386)

22.08.2008 -Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşta Yer Alan Yeni İbarelerinin Kaldırılmasına ve Uygulama Esaslarına İlişkin Tebliğ

22.08.2008 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

21.08.2008 -İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/54)

21.08.2008 -İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/55)

21.08.2008 -İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/56)

21.08.2008 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

20.08.2008 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

19.08.2008 -5796 Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

19.08.2008 -5797 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

19.08.2008 -5799 Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

19.08.2008 -Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Asıl Üyeliğine, Danıştay Üyesi Suna TÜRKOĞLU'nun Seçilmesine Dair Karar (No: 2008/46)

19.08.2008 -Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Yedek Üyeliğine, Danıştay Üyesi Hatice Ceyda KERMAN'ın Seçilmesine Dair Karar (No: 2008/47)

19.08.2008 -3030 Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

19.08.2008 -Ankara Elektrik Havagazı ve Otobüs İşletme Müessesesi (EGO) Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği

19.08.2008 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

17.08.2008 -Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Fakültesi Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

17.08.2008 -Polis Meslek Yüksekokulları Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

16.08.2008 -Er ve Erbaş Harçlıkları Yönetmeliği

16.08.2008 -Türk Silahlı Kuvvetleri Atatürk Araştırma ve Eğitim Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

16.08.2008 -Toplu Yapılarda Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakı Tesisine Dair Yönetmelik

16.08.2008 -İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/51)

16.08.2008 -İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/52)

16.08.2008 -İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/53)

16.08.2008 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

15.08.2008 -Sağlık Bakanlığı Yayın Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

15.08.2008 -Çevre ve Orman Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atamalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

15.08.2008 -Çevre ve Orman Bakanlığı Taşra Teşkilatının Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

15.08.2008 -Türkiye İş Kurumu Hizmetlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik

15.08.2008 -Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

15.08.2008 -Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

15.08.2008 -Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

15.08.2008 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

14.08.2008 -5802 Umumi Mülhak ve Hususi Bütçelerle İdare Edilen Daireler ve Belediyelerle Sermayesinin Tamamı Devlete veya Belediye veya Hususi İdarelere Aid Daire ve Müesseseler Arasındaki İhtilafların Tahkim Yolile Halli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

14.08.2008 -Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2008/13)

14.08.2008 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

13.08.2008 -5798 Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

13.08.2008 -5800 Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

13.08.2008 -5801 Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Kuruluş Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

13.08.2008 -Ahilik Haftası Kutlamaları Yönetmeliği

13.08.2008 -Kültür Bakanlığı Ahilik Kültürü Haftası Kutlama Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

13.08.2008 -2008 Enerji Verimliliği Yılı ile İlgili 2008/19 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

13.08.2008 -İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/50)

13.08.2008 -Türkiye Muhasebe Standartları Kuruluna Ait Tebliğler (No: 66)

13.08.2008 -Türkiye Muhasebe Standartları Kuruluna Ait Tebliğler (No: 67)

13.08.2008 -Türkiye Muhasebe Standartları Kuruluna Ait Tebliğler (No: 68)

13.08.2008 -Türkiye Muhasebe Standartları Kuruluna Ait Tebliğler (No: 69)

13.08.2008 -Türkiye Muhasebe Standartları Kuruluna Ait Tebliğler (No: 70)

13.08.2008 -Türkiye Muhasebe Standartları Kuruluna Ait Tebliğler (No: 71)

13.08.2008 -Türkiye Muhasebe Standartları Kuruluna Ait Tebliğler (No: 72)

13.08.2008 -Türkiye Muhasebe Standartları Kuruluna Ait Tebliğler (No: 73)

13.08.2008 -Türkiye Muhasebe Standartları Kuruluna Ait Tebliğler (No: 74)

13.08.2008 -Türkiye Muhasebe Standartları Kuruluna Ait Tebliğler (No: 75)

13.08.2008 -Türkiye Muhasebe Standartları Kuruluna Ait Tebliğler (No: 76)

13.08.2008 -Türkiye Muhasebe Standartları Kuruluna Ait Tebliğler (No: 77)

13.08.2008 -Türkiye Muhasebe Standartları Kuruluna Ait Tebliğler (No: 78)

13.08.2008 -Türkiye Muhasebe Standartları Kuruluna Ait Tebliğler (No: 79)

13.08.2008 -Türkiye Muhasebe Standartları Kuruluna Ait Tebliğler (No: 80)

13.08.2008 -Türkiye Muhasebe Standartları Kuruluna Ait Tebliğler (No: 81)

13.08.2008 -Türkiye Muhasebe Standartları Kuruluna Ait Tebliğler (No: 82)

13.08.2008 -Türkiye Muhasebe Standartları Kuruluna Ait Tebliğler (No: 83)

13.08.2008 -Türkiye Muhasebe Standartları Kuruluna Ait Tebliğler (No: 84)

13.08.2008 -Türkiye Muhasebe Standartları Kuruluna Ait Tebliğler (No: 85)

13.08.2008 -Türkiye Muhasebe Standartları Kuruluna Ait Tebliğler (No: 86)

13.08.2008 -Türkiye Muhasebe Standartları Kuruluna Ait Tebliğler (No: 87)

13.08.2008 -Türkiye Muhasebe Standartları Kuruluna Ait Tebliğler (No: 88)

13.08.2008 -Türkiye Muhasebe Standartları Kuruluna Ait Tebliğler (No: 89)

13.08.2008 -Türkiye Muhasebe Standartları Kuruluna Ait Tebliğler (No: 90)

13.08.2008 -Türkiye Muhasebe Standartları Kuruluna Ait Tebliğler (No: 91)

13.08.2008 -Türkiye Muhasebe Standartları Kuruluna Ait Tebliğler (No: 92)

13.08.2008 -Türkiye Muhasebe Standartları Kuruluna Ait Tebliğler (No: 93)

13.08.2008 -Türkiye Muhasebe Standartları Kuruluna Ait Tebliğler (No: 94)

13.08.2008 -Türkiye Muhasebe Standartları Kuruluna Ait Tebliğler (No: 95)

13.08.2008 -Türkiye Muhasebe Standartları Kuruluna Ait Tebliğler (No: 96)

13.08.2008 -Türkiye Muhasebe Standartları Kuruluna Ait Tebliğler (No: 97)

13.08.2008 -Türkiye Muhasebe Standartları Kuruluna Ait Tebliğler (No: 98)

13.08.2008 -Türkiye Muhasebe Standartları Kuruluna Ait Tebliğler (No: 99)

13.08.2008 -Türkiye Muhasebe Standartları Kuruluna Ait Tebliğler (No: 100)

13.08.2008 -Türkiye Muhasebe Standartları Kuruluna Ait Tebliğler (No: 101)

13.08.2008 -Türkiye Muhasebe Standartları Kuruluna Ait Tebliğler (No: 102)

13.08.2008 -Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 7/8/2008 Tarihli ve 2729 Sayılı Kararı

13.08.2008 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

12.08.2008 -Devlet Mezarlığı Tesisi, Yönetimi, Bakım ve Onarımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12.08.2008 -Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12.08.2008 -Doğal Gaz Piyasası Tarifeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12.08.2008 -Özel İstihdam Büroları Hakkında Tebliğ'in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

12.08.2008 -Yargıtay 2. ve 13. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

12.08.2008 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

10.08.2008 - Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yerlerine İşletme İzni Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

09.08.2008 - Sigorta Bilgi Merkezi Yönetmeliği

09.08.2008 - Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ

09.08.2008 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

08.08.2008 -Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticileri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

08.08.2008 -İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

08.08.2008 -İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Tahvil ve Bono Piyasası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

08.08.2008 -Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrol Denetimi Esaslarına İlişkin Genel Tebliğ (Seri No: 1)

08.08.2008 -Yeterlik Belgesi Tebliği

08.08.2008 -Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar

08.08.2008 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

07.08.2008 -2008/13954 Vakıflar Genel Müdürlüğünde Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Hakkında Hizmet Sözleşmesi Esaslarına Dair Karar

07.08.2008 -Ölçü Aletleri Yönetmeliği (2004/22/AT)

07.08.2008 -Özel Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım Merkezleri Yönetmeliği

07.08.2008 -Yaşlı Hizmet Merkezlerinde Sunulacak Gündüzlü Bakım ile Evde Bakım Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

07.08.2008 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

06.08.2008 -5791 Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

06.08.2008 -5793 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

06.08.2008 -5794 Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

06.08.2008 -2008/13911 Türkiye'deki Anadolu Kartalı Eğitimleri Süresince Ev Sahibi Ülke Tarafından Sağlanacak Destek Konusunda Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ve Birleşik Arap Emirlikleri Savunma Bakanlığı Arasında İmzalanan Mutabakat Muhtırası'nın Onaylanması Hakkında Karar

06.08.2008 -2008/13946 Futbol Müsabakalarında Müşterek Bahisler Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük

06.08.2008 -Sosyal Güvenlik Kurumu Sicil Amirleri Yönetmeliği

06.08.2008 -Sosyal Güvenlik Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği

06.08.2008 -5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1)

06.08.2008 -4904 Sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 20 nci Maddesine ve 4857 Sayılı İş Kanununun 108 inci Maddesine İstinaden Uygulanacak İdari Para Cezaları Hakkında Tebliğ

06.08.2008 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

05.08.2008 -2008/13883 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan "Kültür,Eğitim, Bilim,Basın-Yayın,Gençlik ve Spor Değişim Programı"nın Onaylanması Hakkında Karar

05.08.2008 -2008/13934 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında İmzalanan "Askeri Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Anlaşması"nın Onaylanması Hakkında Karar

05.08.2008 -Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

05.08.2008 -Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

05.08.2008 -Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.Genel Müdürlüğü (TEDAŞ) İhtiyaç Fazlası ve İhtiyaç Dışı Malzemeler Değerlendirme ve Satış Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

05.08.2008 -Banka Promosyonları ile İlgili 2008/18 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

05.08.2008 -Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 2723 Sayılı Kararı

05.08.2008 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

03.08.2008 -2008/13886 Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tarafından Uygulanacak Tapu ve Kadastro Modernizasyon Projesi'nin Finansmanı İçin Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası'ndan Temin Edilen Krediye Dair Anlaşma ve Ek Mektupların Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar

03.08.2008 -2008/13893 Türkiye Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Arasında İmzalanan "Sivas-Erzincan Kalkınma Projesi" Konulu Belge ve Eklerinin Onaylanması Hakkında Karar

03.08.2008 -2008 Yılı Haziran Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

03.08.2008 -2008 Yılı Mayıs Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerine Ek Liste

03.08.2008 -2008 Yılı Haziran Ayında Yabancı Sermayeli Firmaların Yatırımları İçin Verilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

03.08.2008 -Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi Sahibi İmalatçı-İhracatçıların Listesi

02.08.2008 -Diyanet İşleri Başkanlığı Hafızlık Tespit Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

02.08.2008 -Türk Silahlı Kuvvetleri Hasta Besleme Yönetmeliği

02.08.2008 -Türkiye Adalet Akademisi Uzmanlık Programı Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

02.08.2008 -İşçi Sağlığını ve İş Güvenliğini Etkileyen Bazı Maddelerin İthaline İlişkin İthalat 2008/13 Sayılı Tebliğ'de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

02.08.2008 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

01.08.2008 -5795 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

01.08.2008 -2008/13894 Türkiye Cumhuriyeti ile Marshall Adaları Arasında İmzalanan "Diplomatik İlişkilerin Kurulmasına İlişkin Ortak Açıklama"nın Onaylanması Hakkında Karar

01.08.2008 -2008/13916 Türkiye Cumhuriyeti ile Cook Adaları Arasında İmzalanan "Diplomatik İlişkilerin Kurulmasına İlişkin Ortak Açıklama"nın Onaylanması Hakkında Karar

01.08.2008 -2008/13947 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 2008-2010 Dönemine İlişkin Bilim,Eğitim ve Kültür Alanlarında İşbirliği Programı"nın Onaylanması Hakkında Karar

01.08.2008 -2008/13953 Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Komisyonu Arasında İmzalanan "2004 ve 2005 Yılları Türkiye Ulusal Programı Finansman Anlaşmaları'na Dair Ek Belgeler"in Onaylanması Hakkında Karar

01.08.2008 -2008/13915 Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar

01.08.2008 -2008/13979 Yaş Çay Üreticilerine 2008Yılı Ürünü Destekleme Primi Ödenmesine İlişkin Karar

01.08.2008 -65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşları ile Özürlü ve Muhtaç Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

01.08.2008 -Denizcilik Müsteşarlığı Tarafından Gerçekleştirilecek Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

01.08.2008 -Gemi ve Deniz Araçlarının İnşa, Tadilat, Bakım,Onarım ve Söküm İşlemlerinde Gazdan Arındırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

01.08.2008 -Milli Prodüktivite Merkezi Organlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

01.08.2008 -Milli Prodüktivite Merkezi Uzman Yardımcılığı ve Verimlilik Uzmanlığı Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

01.08.2008 -Özel İstihdam Büroları Yönetmeliği

01.08.2008 -Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 385)

01.08.2008 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları