AĞUSTOS 2007 Ayı Mevzuat Indeksi

 

 TEMMUZ 2007 ve önceki aylar Mevzuat değişiklikleri için Resmi Gazete Bölümüne Bakınız

 

  31.08.2007 - 2007/12542 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

  31.08.2007 - 2007/12547 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Etyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan Kültür, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

  31.08.2007 - 2007/12570 Avrupa Patentlerinin Verilmesi ile İlgili Sözleşmenin (Avrupa Patent Sözleşmesi) Değiştirilmesine İlişkin Anlaşma'ya Katılmamız Hakkında Karar

  31.08.2007 - 2007/12573 Beş Ülke "Mısır, Irak, Ürdün, Suriye, Türkiye" (MIÜST) Arasında Elektriksel Entekkonneksiyon İçin Genel Alışveriş Anlaşması'na 3 Nolu Ek Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar

  31.08.2007 - 2007/12577 Türkiye-İsrail Karma Ekonomik Komitesi III. Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptı'nın Onaylanması Hakkında Karar

  31.08.2007 - Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

  31.08.2007 - 2007 Yılı Temmuz Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

  31.08.2007 - 2007 Yılı Temmuz Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

  31.08.2007 - 2007 Yılı Temmuz Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

  31.08.2007 - 2007 Yılı Temmuz Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

  31.08.2007 - Firma Talebine İstinaden Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

  31.08.2007 - Re'sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

  31.08.2007 - Aktüerler Yönetmeliği ile İlgili

 29.08.2007 - 2007/12574 İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Tesliminde Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi İstisnası Uygulanacak Sınır Kapılarına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

  29.08.2007 - Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 51)

  29.08.2007 - Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 313)

  29.08.2007 - Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 314)

  29.08.2007 - Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 315)

  29.08.2007 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

 28.08.2007 - Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

 28.08.2007 - Millî Eğitim Bakanlığı Spor Liseleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 28.08.2007 - Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği

 28.08.2007 - Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programlarının Desteklenmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 28.08.2007 - Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programları Kapsamında Yatırımcılar Tarafından Yapılacak Hibe Başvurularının Desteklenmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 28.08.2007 - Ölçü ve Ölçü Aletleri Tip Onay Belgesi Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 28.08.2007 - Kızartma Amacıyla Kullanılan Katı ve Sıvı Yağların Kontrol Kriterleri Tebliği (No: 2007/41)

 28.08.2007 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

25.08.2007 - Malî Hizmetler Uzmanlığı Yönetmeliği

25.08.2007 - Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

25.08.2007 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

24.08.2007 - Sigorta Şirketleri ve Reasürans Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik

24.08.2007 - Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki Eğitim Merkezleri Ödül ve Disiplin Yönetmeliği

24.08.2007 - Doğal Gaz Piyasası İletim Şebekesi İşleyiş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

24.08.2007 - 2007 Yılı Temmuz Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

24.08.2007 - 2007 Yılı Temmuz Ayına Ait Belgeler ve Yararlandırılan Teşvik Unsurları Listesi

24.08.2007 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

23.08.2007 - Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

23.08.2007 - Gemi ve Su Araçlarının İnşası, Tadilatı, Bakım-Onarımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik

23.08.2007 - Portföy Yöneticiliği Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No: 96)

23.08.2007 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

22.08.2007 - 2007/12513 Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile Bağlı Kuruluşları Telif Hakkı, Yayın ve Satış Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

22.08.2007 - Terör Eylemleri Nedeniyle Şehit ve Malul Olanların Yakınlarının ve Çalışabilecek Durumdaki Malullerin Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İstihdamı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Dair Yönetmelik

22.08.2007 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

21.08.2007 - 2007/12487 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Krallığı Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

21.08.2007 - Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği

21.08.2007 - Bodrum Liman Yönetmeliği

21.08.2007 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

20.08.2007 - Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

19.08.2007 - Sosyal Güvenlik Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

18.08.2007 - Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

18.08.2007 - Kıyı ve Liman Yapıları,Demiryolları, Hava Meydanları İnşaatlarına İlişkin Deprem Teknik Yönetmeliği

18.08.2007 - Araç Muayene İstasyonlarının Açılması,İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

18.08.2007 - Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Genel Tebliği Seri No: 3

18.08.2007 - 506 Sayılı Kanunun Ek 5'inci Maddesinin IV Numaralı Bendinin Uygulanması Hakkında Tebliğ

18.08.2007 - Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliğinin Atıfta Bulunduğu Standartlara Dair Tebliğ (2007/1)

18.08.2007 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

17.08.2007 - Danıştay Üyeliğine, Merkez Valisi Mustafa Temel KOÇAKLAR'ın Seçilmesine Dair Karar

17.08.2007 - Bireysel Emeklilik Aracıları Hakkında Yönetmelik

17.08.2007 - Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelik

17.08.2007 - Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü Satma, Kiraya Verme Yönetmeliği

17.08.2007 - Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

17.08.2007 - İdarî Yargı Hâkim ve Savcıları Hakkında Uygulanacak Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

17.08.2007 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

16.08.2007 - 2007/12515 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

16.08.2007 - 2007/12516 Yaş Çay Üreticilerine 2007 Yılı Ürünü Destekleme Primi Ödenmesine İlişkin Karar

16.08.2007 - Tük Silahlı Kuvvetleri İzin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

16.08.2007 - Kabotajda Çalışan 400 Gros Tondan Küçük Petrol Tankerlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

16.08.2007 - Tuzla Liman Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

16.08.2007 - İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/50)

16.08.2007 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

15.08.2007 - 2007/12503 Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Arasında Gemiadamları Sağlık Raporlarının Düzenlenmesine İlişkin Protokol'ün Onaylanması Hakkında Karar

15.08.2007 - Aktüerler Yönetmeliği

15.08.2007 - Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği

15.08.2007 - Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliği

15.08.2007 - Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Kuruluş ve Görev Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

15.08.2007 - Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Eureka Projelerini Destekleme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

15.08.2007 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

14.08.2007 - 2007/12498 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsrail Devleti Hükümeti Arasında Sınai Araştırma-Geliştirme Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

14.08.2007 - Uyuşmazlık Mahkemesi Ceza ve Hukuk Bölümü Asıl ve Yedek Üyeliklerine Seçme Kararları

14.08.2007 - Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik

14.08.2007 - Telekomünikasyon Hizmet ve Alt Yapılarına İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

14.08.2007 - Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

14.08.2007 - Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

14.08.2007 - Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

14.08.2007 - Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

14.08.2007 - Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

14.08.2007 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

11.08.2007 - 2007/12474 Türkiye-Senegal Ticaret, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Karma Komisyonu 1. Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptı'nın Onaylanması Hakkında Karar

11.08.2007 - 2007/12509 2007 Yılı Yatırım Programının Belirtildiği Şekilde Düzeltilmesi Hakkında Karar

11.08.2007 - 2007/12483 Türkiye Elektrik Üretim İletim Anonim Şirketi ve Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Dışındaki Kuruluşlara Elektrik Enerjisi Üretim Tesisi Kurma ve İşletme İzni Verilmesi Esaslarını Belirleyen Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

11.08.2007 - Jandarma Kantin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

11.08.2007 - Hayvanat Bahçelerinin Kuruluşu ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

11.08.2007 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

10.08.2007 - 2007/12452 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Çevre Koruma Alanında İkili İşbirliği Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

10.08.2007 - 2007/12486 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ekonomik ve Mali İşbirliği Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

10.08.2007 - Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

10.08.2007 - Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği

10.08.2007 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

09.08.2007 - 2007/12449 Türkiye Cumhuriyeti ile Çek Cumhuriyeti Arasındaki Karma Ekonomik Komisyonun Üçüncü Dönem Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

09.08.2007 - 2007/12450 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması'nın ve Eki Protokol'ün Onaylanması Hakkında Karar

09.08.2007 - 2007/12462 Bazı Anlaşmaların Yürürlük Tarihlerinin Tespit Edilmesi Hakkında Karar

09.08.2007 - Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Genel Tebliği (Sayı: 1)

09.08.2007 - Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statüsü Verilmesine İlişkin Karar

09.08.2007 - Yargıtay 8. ve 12.Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

09.08.2007 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

08.08.2007 - 2007/12427 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan ve Karadağ Bakanlar Kurulu Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

08.08.2007 - 2007/12464 Türkiye-Ukrayna III.Dönem Turizm Karma Komisyon Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

08.08.2007 - 2007/12471 2007-2008 Yılları İçin Türkiye Cumhuriyeti ve Ukrayna Arasında Turizm Alanında İşbirliği Programı'nın Onaylanması Hakkında Karar

08.08.2007 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Uluslararası Pazar Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

08.08.2007 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Uluslararası Pazar Takas ve Saklama İşlem Esasları Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

08.08.2007 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Kotasyon Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

08.08.2007 - Türkiye Kick Boks Federasyonu Ana Statüsü

08.08.2007 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

07.08.2007 - Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca, Uyuşmazlık Mahkemesi Hukuk ve Ceza Bölümleri Asıl ve Yedek Üyeliklerine Seçilenler Hakkında Karar (No: 347)

07.08.2007 - Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Mali Bünyelerine İlişkin Yönetmelik

07.08.2007 - Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelik

07.08.2007 - Futbolda Müşterek Bahis Oyunları İsim Hakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

07.08.2007 - Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

07.08.2007 - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 2/8/2007 Tarihli ve 2262 Sayılı Kararı

07.08.2007 - Anayasa Mahkemesinin E: 2007/72, K: 2007/68 Sayılı Kararı (5678 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile İlgili)

07.08.2007 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

05.08.2007 - İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/49)

05.08.2007 - Danıştay Yedinci Dairesine Ait Karar

04.08.2007 - 2007/12454 Aklama Suçu İncelemesi Hakkında Yönetmelik

04.08.2007 - İpotek Teminatlı Menkul Kıymetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (Seri: III, No: 33)

04.08.2007 - Konut Finansmanı Fonlarına ve İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (Seri: III, No: 34)

04.08.2007 - Yargıtay 9. ve 14. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

04.08.2007 - Danıştay Dördüncü Dairesine Ait Karar

04.08.2007 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

03.08.2007 - 2007/12467 Sigortacılık Sektöründeki Uluslararası Faaliyetlere İlişkin Karar

03.08.2007 - Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği (Sıra No: 9)

03.08.2007 - İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/47)

03.08.2007 - İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/48)

03.08.2007 - İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Tebliğ

03.08.2007 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

02.08.2007 - 2007/12424 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında İmzalanan, Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar

02.08.2007 - Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sorumlu Müdür Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

02.08.2007 - Tütün Üretimi, Üretici Tütünlerinin Pazarlanması, İç ve Dış Ticareti, Denetimi ve Tütün Eksperliği ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

02.08.2007 - Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Tarife ve Talimatında Değişiklik Yapan Tarife ve Talimat

02.08.2007 - Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatında Değişiklik Yapan Tarife ve Talimat

02.08.2007 - Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatında Değişiklik Yapan Tarife ve Talimat

02.08.2007 - Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatında Değişiklik Yapan Tarife ve Talimat

02.08.2007 - Dernekler Tarafından Tutulan Karar, Evrak Kayıt, Demirbaş ve İşletme Hesabı Defterlerinde Bulunması Gereken Bilgiler ile Bu Defterlerin Şekli Hakkında Tebliğ (No: 2007/2)

02.08.2007 - Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Değerleme Hizmeti Verecek Şirketlere ve Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VIII, No: 53)

02.08.2007 - Aracı Kuruluşların Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Faaliyetlerinde Düzenleyecekleri Belgeler ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No: 95)

02.08.2007 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

01.08.2007 - Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü İhale Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

01.08.2007 - İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/44)

01.08.2007 - İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/45)

01.08.2007 - İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/46)

01.08.2007 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları