AĞUSTOS 2005 Ayı - Mevzuat indeksi

  Ağustos 2005 ve önceki aylar Mevzuat değişiklikleri

 

31.08.2005-2005/9230 Çevre Amaçlı Tarımsal Arazilerin Korunması Programını Tercih Eden Üreticilerin Desteklenmesine Dair Karar

31.08.2005-2005/9266 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü Maddesinde Yer Alan Tevkifat Nispetleri Hakkındaki 30/12/1993 Tarihli ve 93/5148 Sayılı Kararnamenin Eki Karar'da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

31.08.2005-2005/9246 Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.08.2005-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

28.08.2005Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

27.08.2005-  T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

26.08.2005-  2005/9281 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu ile İlgili Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

26.08.2005-  Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

26.08.2005-  Emekli ve Malullük Aylığı Bağlanmış Olanlarla, Bunların Kanunen Bakmakla Yükümlü Bulundukları Aile Fertleri,Dul ve Yetim Aylığı Alanların Muayene ile Tedavileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

26.08.2005-  T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

25.08.2005-  Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

25.08.2005-  Millî Eğitim Bakanlığı Anadolu Liseleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

25.08.2005-  Millî Eğitim Bakanlığı Anadolu Öğretmen Liseleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

25.08.2005-  Millî Eğitim Bakanlığı Yabancı Dil Ağırlıklı Liseler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

25.08.2005-  Millî Eğitim Bakanlığı Anadolu İmam-Hatip Liseleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

25.08.2005-  İşkolu Tespit Kararı (No: 2005/41)

25.08.2005-  T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

24.08.2005- Zirai Karantina Fümigasyon Yönetmeliği

24.08.2005- Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği

24.08.2005- Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin Toptan ve Perakende Satışı ile Satış Belgelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

24.08.2005- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Maden Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği

24.08.2005- Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

24.08.2005- Elektrik Piyasası Dağıtım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

24.08.2005- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

23.08.2005- Türkiye Adalet Akademisi Danışma Kurulları ve Komisyonlarının Kuruluş, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

23.08.2005- Polis Koleji Öğrencileri Kıyafet ve İstihkak Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

23.08.2005- Tekel Ürünleri Toptan Satıcılığına Dair Yönetmelik

23.08.2005- Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

23.08.2005- Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğü Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

23.08.2005- Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programlarının Desteklenmesi Yönetmeliği

23.08.2005- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

22.08.2005- Kültür ve Turizm Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

21.08.2005- Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliği

21.08.2005- Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği

21.08.2005- Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

21.08.2005- Sosyal Yardım Uzman Yardımcılığı ve Sosyal Yardım Uzmanlığı Sınav, Atama, Görev, Yetki, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

21.08.2005- Mezbaha ve Kombinalarda Sağlıklı Üretimi Teşvik Amacıyla Çalışacak Veteriner Hektimlerin Desteklenmesine Dair Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2005/41)

20.08.2005- Yetiştirme Yurtlarının Kuruluş ve İşleyişine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

20.08.2005- Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Çocuk Yuvaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

20.08.2005- Seyir Halindeki Gemilerde Daha İyi Tıbbi Hizmet Verilmesi İçin Gerekli Asgari Sağlık ve Güvenlik Koşulları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

20.08.2005- Orman Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

20.08.2005- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

19.08.2005- 2005/9227 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Karar-namenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

19.08.2005- Çay Bahçesi Ruhsatlarının Yeniden Düzenlenmesinde Uygulanacak Esaslar Hakkında Yönetme-likte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

19.08.2005- Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

19.08.2005- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

18.08.2005- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeofizik Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

18.08.2005- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

17.08.2005- İş Kolu Tespit Kararı (No: 2005/40)

17.08.2005- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

16.08.2005- Kültür Yatırım ve Girişimlerinin Nitelikleri ve Nicelikleri Yönetmeliği

16.08.2005- İş Kolu Tespit Kararı (No: 2005/39)

16.08.2005- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

15.08.2005- 2005 Yılı Temmuz Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

15.08.2005- 2005 Yılı Temmuz Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

15.08.2005- 2005 Yılı Temmuz Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

15.08.2005- 2005 Yılı Temmuz Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

15.08.2005- Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

15.08.2005- Re'sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

14.08.2005- Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

13.08.2005- Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği

13.08.2005- Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa Göre Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortalarından Yapılacak Tahsislerde Başvurma Şekilleri ile Aylıkların Ödenme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

13.08.2005- Tarımda İsteğe Bağlı Sigortalılık, Prim Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

13.08.2005- Bağ-Kur Sigorta Yardımları İşlemleri Yönetmeliği

13.08.2005- Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

13.08.2005- Borsa Dışı Teşkilatlanmış Menkul Kıymetler Piyasalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

13.08.2005- Bankaların Kuruluş ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

13.08.2005- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

12.08.2005- 2005/9142 Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ve Sözleşme Şartları Hakkında Yönetmelik

12.08.2005- 2005/9218 Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12.08.2005- Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Kadının Statüsü Uzman Yardımcılığı Giriş, Kadının Statüsü Uzmanlığı Yeterlik Sınavları ile Atama ve Yetiştirilmelerine Dair Yönetmelik

12.08.2005- Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12.08.2005- Beşeri Tıbbi Ürünler Ambalaj ve Etiketleme Yönetmeliği

12.08.2005- Gemi ve Su Araçlarının İnşası, Tadilatı, Bakım-Onarımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12.08.2005- Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12.08.2005- İşverenlerin Çalıştırdıkları İşçileri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ve Bölge Müdürlüğüne Bildirmeleri ile Sendika ve Konfederasyonlarca Düzenlenecek Üye Kayıt Fişleri ve Defterlerinin Şekli ve İçeriği Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12.08.2005- Tekstil Ürünlerinin İsimlendirilmesine İlişkin Yönetmelik (97/37/AT ve 2004/34/AT ile Değişik 96/74/AT)

12.08.2005- Sinematografik Ortak Yapımlar ve Türkiye'de Ticari Amaçlı Film Çekmek İsteyen Yerli ve Yabancı Yapımcılar Hakkında Yönetmelik

12.08.2005- İşkolu Tespit Kararı (No: 2005/38)

12.08.2005- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

11.08.2005- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca Danıştay Üyeliklerine Seçilenler Hakkında Karar (No: 554)

11.08.2005- Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Aile ve Sosyal Araştırma Uzman Yardımcılığı Giriş, Aile ve Sosyal Araştırma Uzmanlığı Yeterlik Sınavları ile Atama ve Yetiştirilmelerine Dair Yönetmelik

11.08.2005- Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği

11.08.2005- Bağ-Kur Sigortalılarının Ödemek Zorunda Bulundukları Primlerin Hesaplanması, Ödenmesi ve Tahsili Usulleri Hakkında Yönetmelik

11.08.2005- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ziraat Mühendisleri Odası Tarım Alet ve Makineleri Projelendirme Yetki Belgesi Yönetmeliği

11.08.2005- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

10.08.2005- 2005/9207 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik

10.08.2005- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

10.08.2005- Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

10.08.2005- Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 9)

10.08.2005- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

09.08.2005- Sahte Banknotların İncelenmesi ve Değerlendirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

09.08.2005- Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

09.08.2005- Su Ürünleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

09.08.2005- Zirai Karantina Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

09.08.2005- Tüketicinin Satın Alacağı Ayakkabıların Temel Unsurlarının Yapımında Kullanılan Malzemelerin Etiketlenmesine Dair Yönetmelik

09.08.2005- Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2002/1 Sayılı Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2005/1)

09.08.2005- Vergi İadesi Genel Tebliği (Seri No: 10)

09.08.2005- Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 45)

09.08.2005- Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 256)

09.08.2005- Serbest Muhasebecilik,Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 38)

09.08.2005- Hazine Arazilerinin Tersane Yatırımlarına Tahsisinde Uygulanacak Esas ve Usullere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

09.08.2005- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

06.08.2005- Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Başbakanlık Personeli Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

06.08.2005- Kadının Statüsü Danışma Kurulunun Oluşumu ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

06.08.2005- Başbakanlık Basın-Yayın Genel Müdürlüğü Mihmandarlık Görevi Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

06.08.2005- Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Arşiv Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

06.08.2005- Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

06.08.2005- Özelleştirme Fonu Yönetmeliğine Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Yönetmelik

06.08.2005- Telekomünikasyon Kurumu Yayın Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Yönetmelik

06.08.2005- İşkolu Tespit Kararı (No: 2005/36)

06.08.2005- İşkolu Tespit Kararı (No: 2005/37)

06.08.2005- Anayasa Mahkemesinin E: 2004/2 (Siyasi Parti-İhtar), K: 2005/4 Sayılı Kararı

06.08.2005- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

05.08.2005- 2005/9171 Bazı Kuruluşların İzin Almadan Yardım Toplayabilen Kuruluşlardan Sayılması Hakkında Karar

05.08.2005- 2005/9173 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce Sulama Kooperatiflerine Devredilen Yer Altı Suyu Sulama Tesisleri Kapsamında Yapılacak Olan Yer Altı Suyu Sulama Şebekesi Bedellerinin, Devir Sözleşmesi Esasları Dahilinde Devredildiği Tarihten İtibaren 4 üncü Yılda Başlamak Üzere, Sulama Kooperatifleri Tarafından Eşit Taksitler Halinde 15 Yılda Faizsiz Olarak Ödenmesi Hakkında Karar

05.08.2005- 2005/9140 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi Kadrolarına İlk Defa İşçi Olarak Alınacaklar Hakkında Uygulanacak Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

05.08.2005- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

04.08.2005-İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

04.08.2005-Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında 2005/8503 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Uygulama Esasları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2005/40)

04.08.2005-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

03.08.2005-2005/9158 Kamu Sektörüne Dahil İdarelerin İhalesi Yapılmış ve Yapılacak İşlerinde İhale Usul ve Şekillerine Göre Fiyat Farkı Hesabında Uygulayacakları Esaslarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Esaslar

03.08.2005-Bağ-Kur Sağlık Sigortası Yardımları Yönetmeliği

03.08.2005-Danıştay Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

03.08.2005-Tahsilat Genel Tebliği (Seri No: 436)

03.08.2005-Enerji Desteğinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2005/1)

03.08.2005-Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2005/9)

03.08.2005-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

02.08.2005-Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

02.08.2005-Anayasa Mahkemesinin E: 2005/81 (Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanun ile İlgili), K: 2005/12 Sayılı Kararı

02.08.2005-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

01.08.2005-Tarım Sigortalılarının Ödemek Zorunda Oldukları Primlerin Hesaplanması, Ödenmesi ve Tahsili Usulleri Hakkında Yönetmelik