Haziran 2008 ve önceki aylar Mevzuat değişiklikleri için Resmi Gazete Bölümüne Bakınız

 

 

31.07.2008 -2008/13892 Türkiye-Arnavutluk IV.Dönem Turizm Karma Komisyonu Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

31.07.2008 -Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği

31.07.2008 -Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

31.07.2008 -Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No:102)

31.07.2008 -Vadeli İşlemler Aracılık Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No:103)

31.07.2008 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

30.07.2008 -2008/13913 Türkiye ile Hırvatistan Arasında, Karşılıklılık Esası Uyarınca, Hırvatistan Vatandaşlarının Vize Muafiyeti Sürelerinin Altı Ay İçerisinde Doksan Güne Çıkarılması Hakkında Karar

30.07.2008 -2008/13921 BZP (l-benzyl piperazine) İsimli Maddenin 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun Hükümlerine Tabi Tutulması Hakkında Karar

30.07.2008 -2008/13945 2008 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

30.07.2008 -2008/13863 Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

30.07.2008 -Gülhane Askerî Tıp Akademisi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

30.07.2008 -Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

30.07.2008 -Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği

30.07.2008 -Anayasa Mahkemesinin E: 2008/66, K: 2008/17 (Yürürlüğü Durdurma) Sayılı Kararı (19/10/2005 Tarihli ve 5411 Sayılı Kanun ile İlgili)

30.07.2008 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

29.07.2008 -5788 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Krallığı Hükümeti Arasında Askeri İş Birliğine Dair Çerçeve Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

29.07.2008 -5790 Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun ve Limanlar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

29.07.2008 -5792 Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

29.07.2008 -Avrupa Yatırım Bankası ile Akdedilen "Bursa Hafif Raylı Ulaşım Sistemi II" Konulu Garanti, Tazminat Anlaşması ve Finans Sözleşmesi

29.07.2008 -Seferberlik ve Savaş Halinde Uygulanacak İnsan Gücü Planlaması Esasları Hakkında Yönetmelik

29.07.2008 -Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 268)

29.07.2008 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

27.07.2008 -Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VI, No: 21)

26.07.2008 -5784 Elektrik Piyasası Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

26.07.2008 -5786 Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

26.07.2008 -5789 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

26.07.2008 -Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İnşaat Mühendisleri Odası Serbest İnşaat Mühendisliği Hizmetleri Uygulama, Tescil, Denetim ve Belgelendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

26.07.2008 -Türkiye Elektromekanik Sanayi Genel Müdürlüğü Ana Statüsü

26.07.2008 -Gider Vergileri Genel Tebliği (Seri No: 86)

26.07.2008 -Yurt İçinde Üretilen Bazı Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçinde Satışında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğ'in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

26.07.2008 -Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin İthalinde Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğ'in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

26.07.2008 -Danıştay Üçüncü Dairesine Ait Kararlar

26.07.2008 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

25.07.2008 -Avukatlık Mesleğinden Adlî Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı ile İdarî Yargı Hâkim Adaylığına Atananların Meslek Öncesi Eğitimlerinin Yaptırılmasına Dair Yönetmelik

25.07.2008 -Karayolları Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

25.07.2008 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

24.07.2008 -Sahil Güvenlik Komutanlığında Görevli Devlet Memurları Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

24.07.2008 -Motorlu Taşıtlar ve Römorklarının Kaplanmış Havalı (Pnömatik) Lastikleri İmalatının Uygulaması ile İlgili Yönetmelik

24.07.2008 -Ankara Elektrik, Havagazı ve Otobüs İşletmesi Müessesesi Genel Müdürlüğü Çalışanlar Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

24.07.2008 -Ankara Elektrik, Havagazı ve Otobüs İşletmesi Müessesesi Genel Müdürlüğü-Kuruluş-Görev ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

24.07.2008 -Türkiye Tenis Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü

24.07.2008 -Yargıtay 7. ve 10. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

24.07.2008 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

23.07.2008 -5785 Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

23.07.2008 -5787 Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

23.07.2008 -Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

23.07.2008 -Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

23.07.2008 -Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

23.07.2008 -Danıştay Beşinci Dairesine Ait Kararlar

23.07.2008 -Sayıştay Denetçi Raportörlerinin Denetim ve Çalışma Usulleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile İlgili

23.07.2008 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

22.07.2008 -İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/49)

22.07.2008 -Danıştay Üçüncü Dairesine Ait İki adet Karar

22.07.2008 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

21.07.2008 -Sayıştay Denetçi ve Raportörlerinin Denetim ve Çalışma Usulleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

21.07.2008 -Yargıtay 13. Hukuk Dairesine Ait Kararlar

20.07.2008 -2008/13917 Türkiye Cumhuriyeti ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası Arasındaki İkinci Program Amaçlı Kamu Sektörü Kalkınma Politikası Kredi Anlaşması ve Eki Mektubun Onaylanması Hakkında Karar

20.07.2008 -Elektronik Haberleşme Güvenliği Yönetmeliği

20.07.2008 -Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar

19.07.2008 -2008/13880 Büyükşehir Belediyeleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarına Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Paylardan Yapılacak Kesintiler Hakkındaki Bazı Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

19.07.2008 -2008/13881 2008 Yılı İlkbahar Döneminde Türkiye'de Meydana Gelen Kuraklık Nedeniyle Zarar Gören Çiftçilere Nakdi Desteğin Hibe Olarak Verilmesine ve Bu Çiftçilerin T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ile Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan Tarımsal Kredi Borçlarının Ertelenmesine İlişkin Karar

19.07.2008 -2008/13902 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

19.07.2008 -2008/13903 İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Edilecek Verginin Hesabına Amortismana Tabi İktisadi Kıymetlere Ait Katma Değer Vergisinin Dahil Edilmemesine İlişkin Karar

19.07.2008 -2008/13908 8/2/2002 Tarihli ve 2002/3729 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

19.07.2008 -Dernek, Vakıf, Sandık ve Diğer Kuruluşlardan Bireysel Emeklilik Sistemine ve Yıllık Gelir Sigortasına Aktarım Hakkında Yönetmelik

19.07.2008 -Özürlüler Veri Tabanı Oluşturulmasına ve Özürlülere Kimlik Kartı Verilmesine Dair Yönetmelik

19.07.2008 -Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 3

19.07.2008 -Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi İptaline İlişkin Tebliğ (No: 2008/47)

19.07.2008 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

18.07.2008 -Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

18.07.2008 -Yurtdışı İşçi Hizmetleri Uzman Yardımcılığı ve Uzmanlığı Atama, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

18.07.2008 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

17.07.2008 -Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

17.07.2008 -İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurulun Teşekkülü ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

17.07.2008 -Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği

17.07.2008 -2821 Sayılı Sendikalar Kanunu Gereğince; İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2008 Temmuz Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ

17.07.2008 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

16.07.2008 -2007/13862 2008 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

16.07.2008 -2008/13831 Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

16.07.2008 -2008/13846 Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

16.07.2008 -2008/13858 Kamu İhale Kurumunun Teşkilatı ile Kurum Personelinin Mali ve Sosyal Hakları, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

16.07.2008 -Elektronik Belge Standartları ile İlgili 2008/16 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

16.07.2008 -Lisanslı Yazılım Kullanılması ile İlgili 2008/17 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

16.07.2008 -2009-2011 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları ile İlgili 2008/1 Sayılı Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Genelgesi

16.07.2008 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

15.07.2008 -5779 İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun

15.07.2008 -5782 Tapu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

15.07.2008 -5783 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hayvan Sağlığı ve Karantina Konusunda İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

15.07.2008 -2008/13838 Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

15.07.2008 -İller Bankası Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

15.07.2008 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

13.07.2008 -Amatör Denizci Belgesi Sınavına İlişkin Tebliğ

13.07.2008 -Çiftçi Kayıt Sistemine Dahil Olan Çiftçilere Mazot ve Kimyevi Gübre Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2008/37)

13.07.2008 -Kamu Görevlileri Sendikaları ve Konfederasyonlarının Üye Sayılarının Tespitine İlişkin Tebliğ

2.07.2008 -Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinde Bağımsız Denetim Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

12.07.2008 -Sigortacılık Bağımsız Denetim İlkelerine İlişkin Yönetmelik

12.07.2008 -İhracat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12.07.2008 -Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 56)

12.07.2008 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

11.07.2008 -Katma Değer Vergisi Genel Tebliği Seri No: 110

11.07.2008 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

10.07.2008 -  2008/13763 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Parasız Yatılılık, Burs ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği

10.07.2008 -  2008/13801 Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

10.07.2008 -  Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında Uygulanacak Teknik Şartnamelerin Yayımlanması Hakkında Tebliğ (No: YİG/2008-02)

10.07.2008 -  İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/48)

10.07.2008 -  Haziran Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D 1) Listesi

10.07.2008 -  Haziran Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D 3) Listesi

10.07.2008 -  Haziran Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

10.07.2008 -  Haziran Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

10.07.2008 -  Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

10.07.2008 -  Re'sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

10.07.2008 -  T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

09.07.2008 - 5774 Başarılı Sporculara Aylık Bağlanması ile Devlet Sporcusu Unvanı Verilmesi Hakkında Kanun

09.07.2008 - 5780 Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ile Ukrayna Devlet Nükleer Düzenleme Komitesi Arasında Nükleer Düzenleme Konularında Teknik İşbirliği ve Bilgi Değişimi Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

09.07.2008 - 5781 Avrupa Yatırım Bankasının Türkiyede Temsilcilikler Açmasına Dair Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Yatırım Bankası Arasındaki Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

09.07.2008 - 2008/13860 Kamu Personelinin Maaşlarının Hesabına Esas Tutulan Katsayıların Yeniden Tespiti ve İlgili Mevzuatı Uyarınca İstihdam Edilen Sözleşmeli Personelin Ücretlerinin Artırılması ile 9/6/2006 Tarihli ve 2006/10603 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

09.07.2008 - Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Mali Bünyelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

09.07.2008 -  Gümrük Muhafaza Görev Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

09.07.2008 -  Gemiadamları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

09.07.2008 -  Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

09.07.2008 -  Türk Telekom Personeli Biriktirme ve Yardım Sandığı Genel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

09.07.2008 -  T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

08.07.2008 -Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 14)

08.07.2008 -Enerji Desteğinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2008/1)

08.07.2008 -Anayasa Mahkemesinin E: 2000/10, (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2008/77 Sayılı Kararı

08.07.2008 -Anayasa Mahkemesinin E: 2001/17, (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2008/78 Sayılı Kararı

08.07.2008 -Anayasa Mahkemesinin E: 2002/18, (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2008/79 Sayılı Kararı

08.07.2008 -Anayasa Mahkemesinin E: 1999/1, (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2008/80 Sayılı Kararı

08.07.2008 -Anayasa Mahkemesinin E: 2005/24, (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2008/81 Sayılı Kararı

08.07.2008 -Anayasa Mahkemesinin E: 2006/28, (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2008/82 Sayılı Kararı

08.07.2008 -Anayasa Mahkemesinin E: 2007/21, (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2008/83 Sayılı Kararı

08.07.2008 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

07.07.2008 -Dışişleri Bakanlığı Sürekli Merkez Hizmeti Gören Personelin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

06.07.2008 -Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliği

06.07.2008 -Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği

06.07.2008 -Görev Dağılımı ile İlgili 2008/14 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

06.07.2008 -Yurt Dışındaki Kültür Varlıklarımızın Restorasyonu ile İlgili 2008/15 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

05.07.2008 -Dış Proje Kredilerinin Dış Borç Kaydı, Bütçeleştirilmesi ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

05.07.2008 -Dış Proje Kredilerinin Dış Borç Kaydına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

05.07.2008 -Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik

05.07.2008 -Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik

05.07.2008 -Kamu Görevlileri Sendikaları ve Konfederasyonlarının Üye Sayılarının Tespitine İlişkin Tebliğ

05.07.2008 -İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/46)

05.07.2008 -İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/47)

05.07.2008 -Anayasa Mahkemesinin E: 2005/15, K: 2008/2 Sayılı Kararı (24/6/1995 Tarihli ve 556 Sayılı Kanun ile İlgili)

05.07.2008 -Anayasa Mahkemesinin E: 2004/90, K: 2008/78 Sayılı Kararı (6/10/1983 Tarihli ve 2911 Sayılı Kanun ile İlgili)

05.07.2008 -Anayasa Mahkemesinin E: 2006/109, K: 2008/82 Sayılı Kararı (17/9/2004 Tarihli ve 5234 Sayılı Kanun ile İlgili)

05.07.2008 -Anayasa Mahkemesinin E: 2004/1, K: 2008/106 Sayılı Kararı (3/12/2003 Tarihli ve 5005 Sayılı Kanun ile İlgili)

05.07.2008 -Anayasa Mahkemesinin E: 2008/33, K: 2008/113 Sayılı Kararı (13/3/2008 Tarihli ve 5749 Sayılı Kanun ile İlgili)

05.07.2008 -Yargıtay 18.Hukuk Dairesine Ait Karar

05.07.2008 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

04.07.2008 -5775 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu arasında Demiryolu Taşımacılığı Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

04.07.2008 -5776 Türkiye Cumhuriyeti Jandarma Genel Komutanlığı ile Ukrayna İçişleri Bakanlığı İç Birlikler Ana Departmanı Arasında Güvenlik Alanında Personel Eğitimi ve Öğretimi İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

04.07.2008 -5777 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Savunma Sanayi İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

04.07.2008 -5778 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Kişilerin Geri Kabulüne İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

04.07.2008 -2008/13815 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kadroların Düzenlenmesi Hakkında Karar

04.07.2008 -Kılavuz Kaptanların Yeterlikleri, Eğitimleri, Belgelendirilmeleri ve Çalışma Usulleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

04.07.2008 -Türkiye Satranç Federasyonu Ana Statüsü

04.07.2008 -4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun'un 12 nci Maddesinde Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının Arttırılmasına Dair Tebliğin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Tebliğ (No: 2008/48)

04.07.2008 -Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar

04.07.2008 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

03.07.2008 -Yurt Dışına Çıkış Tahdidine İlişkin Gümrük Genel Tebliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3)

03.07.2008 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

02.07.2008 -2008/13755 Türk-Makedon Karma Ekonomi Komisyonu Beşinci Dönem Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

02.07.2008 -2008/13778 Türkiye-Özbekistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyon Üçüncü Dönem Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

02.07.2008 -2008/13835 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) ve (III) Sayılı Listenin (B) Cetvellerinde Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar

02.07.2008 -Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

02.07.2008 -Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tarife ve Talimat

02.07.2008 -Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 26/6/2008 Tarihli ve 2673 Sayılı Kararı

02.07.2008 -İller Bankası Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik ile İlgili

02.07.2008 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

01.07.2008 -Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğinin Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik

01.07.2008 -İcra Müdür ve Yardımcılarının Sınav, Mülâkat, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

01.07.2008 -Beşeri Tıbbi Ürünler Ambalaj ve Etiketleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

01.07.2008 -Devlet Muhasebesi Standardı 3 (DMS 3) Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminindeki Değişiklikler ve Hatalar

01.07.2008 -Anayasa Mahkemesinin E: 2002/1 (Siyasî Parti Kapatma), K: 2008/1 Sayılı Kararı

01.07.2008 -Anayasa Mahkemesinin E: 2005/128, K: 2008/54 Sayılı Kararı (19/3/1969 Tarihli 1136 sayılı Kanun ile İlgili)

01.07.2008 -Anayasa Mahkemesinin E: 2004/116, K: 2008/74 Sayılı Kararı (13/10/1983 Tarihli ve 2918 sayılı Kanun ile İlgili)

01.07.2008 -Anayasa Mahkemesinin E: 2004/94, K: 2008/83 Sayılı Kararı (9/4/2003 Tarihli ve 4842 sayılı Kanun ile İlgili)

01.07.2008 -Anayasa Mahkemesinin E: 2006/78, K: 2008/84 Sayılı Kararı (23/2/1995 Tarihli ve 4077 sayılı Kanun ile İlgili)

01.07.2008 -Anayasa Mahkemesinin E: 2004/47, K: 2008/96 Sayılı Kararı (24/4/1969 Tarihli ve 1163 sayılı Kanun ile İlgili)

01.07.2008 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları