TEMMUZ 2006 Ayı - Mevzuat indeksi

 Haziran 2006 ve önceki aylar Mevzuat değişiklikleri için Resmi Gazete Bölümüne Bakınız

31.07.2006 - Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik

30.07.2006 - Bakıma Muhtaç Özürlülerin Tesbiti ve Bakım Hizmeti Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik

30.07.2006 - Bakıma Muhtaç Özürlülere Yönelik Resmî Kurum ve Kuruluşlar Bakım Merkezleri Yönetmeliği

30.07.2006 - Bakıma Muhtaç Özürlülere Yönelik Özel Bakım Merkezleri Yönetmeliği

29.07.2006 - Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

29.07.2006 - Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü Muhasebe Yönetmeliği

29.07.2006 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

28.07.2006 - Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

28.07.2006 - Anayasa Mahkemesinin E: 2003/82, K: 2006/66 Sayılı Kararı (24/4/2003 Tarihli ve 4853 Sayılı Kanun ile İlgili)

28.07.2006 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

27.07.2006 - Millî Eğitim Bakanlığı Okul Kütüphaneleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

27.07.2006 - Posta Çekleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

27.07.2006 - Kültür ve Turizm Uzman ve Uzman Yardımcılığı Sınav, Atanma, Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

27.07.2006 - Elektrik Üretim Anonim Şirketi Ana Statüsü

27.07.2006 - 2006 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 9)

27.07.2006 - Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statüsü Verilmesine İlişkin Karar

27.07.2006 - Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: X, No: 23)

27.07.2006 - Anayasa Mahkemesinin E: 2003/29 (2559 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 4771 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2006/24 Sayılı Kararı

27.07.2006 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

26.07.2006 - Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

26.07.2006 - Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

26.07.2006 - Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

26.07.2006 - Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

26.07.2006 - 2006 Yılı Haziran Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Listesi

26.07.2006 - 2006 Yılı Haziran Ayına Ait Belgeler ve Yararlandırılan Teşvik Unsurları Listesi

26.07.2006 - Anayasa Mahkemesinin E: 2005/110 (5398 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2005/111 Sayılı Karar

26.07.2006 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

25.07.2006 - Kalkınma Ajanslarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

25.07.2006 - Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği

25.07.2006 - Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Personel Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

25.07.2006 - Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

25.07.2006 - Anayasa Mahkemesinin E: 2005/8 (5253 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2006/2 Sayılı Kararı

25.07.2006 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

24.07.2006 - 2006 Yılı Mayıs ve Haziran Aylarına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

24.07.2006 - 2006 Yılı Mayıs ve Haziran Aylarına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

24.07.2006 - 2006 Yılı Mayıs ve Haziran Aylarına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

24.07.2006 - 2006 Yılı Mayıs ve Haziran Aylarına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

24.07.2006 - Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

24.07.2006 - Re'sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

23.07.2006 - 2006/10731 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesi ve 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci ve 30 uncu Maddelerinde Yer Alan Bazı Tevkifat Nipetlerinin Yeniden Belirlenmesi ile 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü Maddesinde Yer Alan Tevkifat Nispetleri Hakkındaki 2003/6577 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda değişiklik Yapılmasına İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

22.07.2006 - 2006/10655 Sağlık Tesislerinin,Kiralama Karşılığı Yaptırılması ile Tesislerdeki Tıbbi Hizmet Alanları Dışındaki Hizmet ve Alanların İşletilmesi Karşılığında Yenilenmesine Dair Yönetmelik

22.07.2006 - Türk Silahlı Kuvvetlerinin İhtiyaç Duyduğu Yedek Subay Adaylarının Seçimine İlişkin Şekil ve Esaslar ile Celp Usulleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

22.07.2006 - Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Gelirlerinin Tarh, Tahakkuk ve Tahsilatına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

22.07.2006 - Endüstri Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği

22.07.2006 - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Tarafından Yapılacak Denetime İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

22.07.2006 - Anayasa Mahkemesinin E: 2005/108 (5326 ve 5252 Sayılı Kanunlarla İlgili), K: 2006/35 Sayılı Kararı

22.07.2006 - Danıştay Sekizinci Dairesinin E: 2006/2880, K: 2006/2896 Sayılı Kararı

22.07.2006 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

21.07.2006 - 2006/10507 Kamu Arazisinin Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

21.07.2006 - Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik

21.07.2006 - Anayasa Mahkemesinin E: 2005/78 (5362 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2005/59 Sayılı Kararı

21.07.2006 - Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile İlgili

21.07.2006 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

20.07.2006 - Emniyet Teşkilatında Görevli Memurların Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik

20.07.2006 - Polis Meslek Yüksek Okulları Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

20.07.2006 - Türkiye İzcilik Federasyonu Ana Statüsü

20.07.2006 - Anayasa Mahkemesinin E: 2005/99 (4733 sayılı Kanun ile İlgili), K: 2006/8 Sayılı Kararı

20.07.2006 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

19.07.2006 - Hazine Müsteşarlığı Yurt Dışına Lisans Üstü Öğrenim Amacıyla Personel Gönderilmesine İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

19.07.2006 - Devlet Malzeme Ofisi Personel Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

19.07.2006 - Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında Tebliğ (Seri No: 2)

19.07.2006 - İhracat, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2006/1)

19.07.2006 - Anayasa Mahkemesinin E: 2004/12 (5027 sayılı Kanun ile İlgili), K: 2005/35 Sayılı Kararı

19.07.2006 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

18.07.2006 - 5532 Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

18.07.2006 - 5539 Yap-İşlet Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

18.07.2006 - Devlet Malzeme Ofisi Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

18.07.2006 - Devlet Malzeme Ofisi Memurları Disiplin Amirleri Yönetmeliği

18.07.2006 - Devlet Malzeme Ofisi Sözleşmeli Personel Disiplin Amirleri Yönetmeliği

18.07.2006 - Maden Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

18.07.2006 - Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2006/42)

18.07.2006 - 2821 Sayılı Sendikalar Kanunu Gereğince; İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2006 Temmuz Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ

18.07.2006 - Portföy Yöneticiliği Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No: 87)

18.07.2006 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

17.07.2006 - 2006/10681 Türkiye Bankalar Birliği Statüsünün Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

17.07.2006 - 2006/10656 Dernek,Vakıf, Birlik,Kurum, Kuruluş, Sandık ve Benzeri Teşekküllere Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Bütçelerinden Yardım Yapılması Hakkında Yönetmelik

17.07.2006 - Denizcilik Müsteşarlığı Personeli Disiplin Amirleri Yönetmeliği
16.07.2006 - 2006/10660 Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

16.07.2006 - Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik

16.07.2006 - Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Fakültesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

16.07.2006 - Gemilerde Meteorolojik Rasat Yapılması Hakkında Yönetmelik

15.07.2006 - 2006/10690 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilatı ve Personelinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

15.07.2006 - Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

15.07.2006 - Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Elemanlarının Eğitim Amacıyla Yurtdışına Gönderilmesinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

15.07.2006 - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

15.07.2006 - Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

15.07.2006 - 2007-2009 Dönemi Bütçe Çağrısı

15.07.2006 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

14.07.2006 - 2006/10645 Geliştirme Ödeneği Ödenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

14.07.2006 - Kültür Yatırım ve Girişimlerine Gelir Vergisi Stopajı,Sigorta Primi İşveren Payı ve Su Bedeli İndirimi ile Enerji Desteği Uygulamasına Dair Yönetmelik

14.07.2006 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

13.07.2006 - İşkolu Tespit Kararı (No: 2006/51)

13.07.2006 - İşkolu Tespit Kararı (No: 2006/52)

13.07.2006 - İşkolu Tespit Kararı (No: 2006/53)

13.07.2006 - Anayasa Mahkemesinin E: 2002/40 (625 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2006/20 Sayılı Kararı

13.07.2006 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

12.07.2006 - 5538 Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelere Eklenmesi ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

12.07.2006 - 2006/10654 İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

12.07.2006 - Ölçü ve Ölçü Aletleri Tip Onay Belgesi Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12.07.2006 - Ölçü Kabı Olarak Kullanılan Ölçü Şişelerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (75/107/AT)

12.07.2006 - Kültür Yatırım ve Girişimlerinin Nitelikleri ve Nicelikleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12.07.2006 - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik

12.07.2006 - Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği

12.07.2006 - İşkolu Tespit Kararı (No: 2006/47)

12.07.2006 - İşkolu Tespit Kararı (No: 2006/48)

12.07.2006 - İşkolu Tespit Kararı (No: 2006/49)

12.07.2006 - İşkolu Tespit Kararı (No: 2006/50)

12.07.2006 - Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VI, No: 20)

12.07.2006 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

11.07.2006 - Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

11.07.2006 - Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 99)

11.07.2006 - Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 359)

11.07.2006 - Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 360)

11.07.2006 - Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 361)

11.07.2006 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

10.07.2006 2006/10597 Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı ile Çin Halk Cumhuriyeti Kalite Yönetimi, Denetim ve Karantina Genelİdaresi Arasında İmzalanan Sanayi Ürünlerinde Kalite ve Güvenliğe İlişkin Danışma ve İşbirliği Mekanizması Tesis Edilmesine Dair Protokol'ün Onaylanması Hakkında Karar08.07.2006 -  5524 Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Kuruluş Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

08.07.2006 -  5531 Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun

08.07.2006 -  5535 Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine İlişkin Kanun

08.07.2006 -  5536 Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

08.07.2006 -  2006/10620 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar

08.07.2006 -  2006/10604 Gümrük Antrepoları Açılması ve İşletilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

08.07.2006 -  Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Statü

08.07.2006 -  Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Kurulunun Toplanması, Çalışması, Temsilcilerin Görevlendirilmesi ve Yönetim Kurulunun Seçilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

08.07.2006 -  Telekomünikasyon Kurumu Telekomünikasyon Uzman Yardımcılığı ve Telekomünikasyon Uzmanlığı Sınav, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

08.07.2006 -  Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

08.07.2006 -  Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeoloji Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

08.07.2006 -  Elektrik Piyasası Şebeke Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile İlgili

08.07.2006 -  T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

07.07.2006 -  5527 Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

07.07.2006 -  5542 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Moğolistan Hükümeti Arasında Kharkhorin-Khoshoo Tsaıdam Arasındaki Bilge Kağan Yolunun Yapımına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

07.07.2006 -  2006/10560 Karayolları Genel Müdürlüğü Dışındaki Kuruluşların Erişme Kontrollu Karayolu (Otoyol) Yapımı, Bakımı ve İşletilmesi ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

07.07.2006 -  Kamu Görevlileri Sendikalarının ve Konfederasyonlarının Üye Sayılarının Tespitine İlişkin Tebliğ

07.07.2006 -  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 1918 Sayılı Kararı

07.07.2006 -  T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

06.07.2006 - 2006/10550 Bazı Düzey 2 Bölgelerinde Kalkınma Ajansları Kurulmasına Dair Karar

06.07.2006 - Emniyet Teşkilatı Personeli Kimlik Kartları ile Polis Kimlik Kokartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

06.07.2006 - Havaalanları Yer Hizmetleri Yönetmeliğinde (SHY-22) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

06.07.2006 - Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sigorta Yoklama Memurları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

06.07.2006 - Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Koroları ve Toplulukları Yönetmeliği

06.07.2006 - Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

06.07.2006 - Telekomünikasyon Hizmet ve Altyapılarına İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

06.07.2006 - İşkolu Tespit Kararı (No: 2006/46)

06.07.2006 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

05.07.2006 - 5530 Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

05.07.2006 - 5533 Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

05.07.2006 - 5534 Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

05.07.2006 - 5537 Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

05.07.2006 - 5540 Dahiliye Memurları Kanunu, İl İdaresi Kanunu, İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

05.07.2006 - 2006/10565 Merkezi Finans ve İhale Biriminin Kuruluşuna İlişkin Türkiye Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Arasındaki Mutabakat Zaptına 1 Nolu Ek'in Onaylanması Hakkında Karar

05.07.2006 - Türk Silahlı Kuvvetleri Stratejik Hedef Planının Gerçekleştirilmesi Maksadıyla Yapılacak Harcamalar İçin Verilen Avans ve Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

05.07.2006 - Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

05.07.2006 - Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

05.07.2006 - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu İnsan Kaynakları Yönetmeliği

05.07.2006 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

04.07.2006 - 5523 Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Kurulması Hakkında Kanun

04.07.2006 - 5525 Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun

04.07.2006 - 5526 Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

04.07.2006 - 5528 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

04.07.2006 - 5529 Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

04.07.2006 - 2006/10603 Değişik Adlar Altında İlave Ödemesi Bulunmayan Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Karar

04.07.2006 - Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

04.07.2006 - İşkolu Tespit Kararı (No:2006/45) - Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2006/50 Sayılı Kararı

04.07.2006 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

01.07.2006 - Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Muhtaç Aylığı ve Vakıf İmaret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

01.07.2006 - Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

01.07.2006 - Hazır Ambalajlı Sıvı Mamullerin Hacim Tespitine Dair Yönetmelik (75/106/AT)

01.07.2006 - Ölçü Kabı Olarak Kullanılan Ölçü Şişelerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (75/107/AT)

01.07.2006 - Hazır Ambalajlı Mamullerin Ağırlık ve Hacim Esasına Göre Net Miktar Tespitine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (76/211/AT)

01.07.2006 - Hazır Ambalajlı Belirli Ürünler İçin Müsaade Edilen Nominal Kapasite ve Dolum Miktarı Serilerine Dair Yönetmelik (80/232/AT)

01.07.2006 - Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Mimarlık-Mühendislik Hizmetleri ve Asgari Ücret-Asgari Çizim ve Düzenleme Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

01.07.2006 - Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

01.07.2006 - Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Ayni ve Nakdi Yardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

01.07.2006 - Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği (Sıra No: 8)

01.07.2006 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları