TEMMUZ 2005 Ayı - Mevzuat indeksi

  Haziran 2005 ve önceki aylar Mevzuat değişiklikleri

 

31.07.2005- Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışan Sigortalıların Tescili ile İlgili İşlemler, Başvurma ve Uymak Zorunda Oldukları Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

30.07.2005- Bağ-Kur İsteğe Bağlı Sigortalılık Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

30.07.2005- Üretimlerini Likit Petrol Gazı (LPG) veya Likit Naturel Gaz (LNG) ile Yapan Üreticilerin Zararlarının Karşılanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sıra No: 1)

30.07.2005- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

29.07.2005-Başbakanlık Personeli Atama, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

29.07.2005-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

26.07.2005-Anayasa Mahkemesi Başkanlığına, Üye H. Tülay TUĞCU'nun seçilmesine Dair Karar

26.07.2005-Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi ve Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmelik

26.07.2005-Özel Ormanlarda ve Hükmi Şahsiyeti Haiz Amme Müesseselerine Ait Ormanlarda Yapılacak İş ve İşlemler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

26.07.2005-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

25.07.2005-Kamu İhale Genel Tebliği

24.07.2005-İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

24.07.2005-Doğal Mineralli Sular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

24.07.2005-Düzeltme (5399 sayılı "Türk Medenî Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun" Birinci Maddesinin Düzeltilmesi ile İlgili)

23.07.2005-5397 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

23.07.2005-Gümrük Müsteşarlığı Gümrük Uzmanı ve Gümrük Uzman Yardımcıları Sınavı ile Yetişme ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

23.07.2005-Sayıştay Yönetim Mensuplarının Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

23.07.2005-Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

23.07.2005-Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

23.07.2005-İşkolu Tespit Kararı (No: 2005/35)

23.07.2005-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

22.07.2005-2005/9113 Türkiye Cumhuriyeti ve Filipinler Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar

22.07.2005-Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığınca Aylık Bağlananlara Verilecek Tanıtım Kartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

22.07.2005-Milli Eğitim Bakanlığı Özel Dershaneler Yönetmeliği

22.07.2005-Milli Eğitim Bakanlığı Özel Kurslar Yönetmeliği

22.07.2005-Milli Eğitim Bakanlığı Özel Okullar Çerçeve Yönetmeliği

22.07.2005-Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğrenci Etüt Eğitim Merkezi Yönetmeliği

22.07.2005-Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kursları Yönetmeliği

22.07.2005-Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Okulları Çerçeve Yönetmeliği

22.07.2005-Bağ-Kur Sigortalılarının Yurt Dışında Tedavilerine İlişkin Yönetmelik

22.07.2005-Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

22.07.2005-6 Sıra Nolu Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ

22.07.2005-Cari Aya Ait Ek ve İptal Nitelikteki Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin İşverenler Tarafından İnternet Ortamında Sosyal Sigortalar Kurumuna Gönderilmesi (e-Bildirge Uygulaması) Zorunluluğu Hakkında Tebliğ

22.07.2005-İşkolu Tespit Kararı (No: 2005/33)

22.07.2005-İşkolu Tespit Kararı (No: 2005/34)

22.07.2005-2005 Yılı Haziran Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

22.07.2005-2005 Yılı Haziran Ayına Ait Belgeler ve Yararlandırılan Teşvik Unsurları Hakkında Tebliğ

22.07.2005-Danıştay Başkanlar Kurulunun 2005/21 Sayılı Kararı

22.07.2005-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

21.07.2005-5398 Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

21.07.2005-Anayasa Mahkemesi Asıl Üyeliğine Büyükelçi Osman Alifeyyaz PAKSÜT'ün seçilmesine Dair Karar (No: 2005/20)

21.07.2005-2005/9130 Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli Rütbe Terfileri ve Değerlendirme Kurullarının Çalışmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

21.07.2005-2005/9138 Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

21.07.2005-Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

21.07.2005-Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 350)

21.07.2005-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

19.07.2005-5401 Sendikalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun

19.07.2005-5403 Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu

19.07.2005-Hazine Müsteşarlığı Sigorta Denetleme Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

19.07.2005-Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Kuruluşları Eskort Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

19.07.2005-Devlet Malzeme Ofisi Satış Yönetmeliği

19.07.2005-Devlet Malzeme Ofisi Basım Müessesesi Müdürlüğü Satış Yönetmeliği

19.07.2005-Reklam Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

19.07.2005-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

17.07.2005-Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 24)

17.07.2005-2821 Sayılı Sendikalar Kanunu Gereğince İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2005 Temmuz Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ

16.07.2005-Enerji Piyasasında Faaliyet Gösteren Gerçek ve Tüzel Kişilerin Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Denetlenmesi Hakkında Tebliğ (Seri No: 4)

16.07.2005-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

15.07.2005-5395 Çocuk Koruma Kanunu

15.07.2005-5396 Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun

15.07.2005-5399 Türk Medenî Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

15.07.2005-5400 Milli Parklar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

15.07.2005-2005/9070 Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği

15.07.2005-Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik

15.07.2005-Gümrük Müsteşarlığı Sicil Amirleri Yönetmeliği

15.07.2005-Gümrük Müsteşarlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

15.07.2005-Sertifikalı Tohumluk ve Fidan Desteği ile Patates Siğili Görülen Alanlarda Alternatif Ürün Desteği Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2005/37)

15.07.2005-Tarımsal Faaliyette Kullanılan Mazot İçin Çiftçilere Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2005/38)

15.07.2005-2005 Yılı Haziran Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

15.07.2005-2005 Yılı Haziran Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

15.07.2005-2005 Yılı Haziran Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

15.07.2005-2005 Yılı Haziran Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

15.07.2005-Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri

15.07.2005-Re'sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri

15.07.2005-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

14.07.2005-İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

14.07.2005-İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Kotasyon Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

14.07.2005-İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Hisse Senetleri Piyasası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

14.07.2005-İflas İdaresi Ücreti,Yazı ve Tebliğ Masrafı Tarifesi Hakkında Tebliğ

14.07.2005-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

13.07.2005-5388 Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun

13.07.2005-5389 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

13.07.2005-5390 Büyükşehir Belediyesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

13.07.2005-5391 İl Özel İdaresi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

13.07.2005-5392 Telsiz Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

13.07.2005-5393 Belediye Kanunu

13.07.2005-Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Sanayi Araştırma-Geliştirme Projeleri Destekleme Programına İlişkin Yönetmelik

13.07.2005-Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kamu Kurumları Araştırma Geliştirme Projeleri Destekleme Programına ve TÜBİTAK Birimlerince Yürütülen Projelere İlişkin Yönetmelik

13.07.2005-Kürek Federasyonu Hakem Yönetmeliği

13.07.2005-Kürek Federasyonu Yarışma Yönetmeliği

13.07.2005-Badminton Federasyonu Hakem ve Gözlemci Yönetmeliği

13.07.2005-Türkiye Cumhuriyeti ile Filistin Yönetimi Adına Filistin Kurtuluş Örgütü Arasındaki Geçici Serbest Ticaret Anlaşmasına İlişkin EUR.1 Dolaşım Sertifikaları Yönetmeliği

13.07.2005-Hükümlü ve Tutukluların Emanete Alınan Kişisel Paralarının Kullanımına Dair Yönetmelik

13.07.2005-Türk Telekom Personeli Biriktirme ve Yardım Sandığı Genel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

13.07.2005-Tütün Üretiminden Vazgeçip Alternatif Ürün Yetiştiren Üreticilerin Desteklenmesine Dair Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2005/25)

13.07.2005-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

12.07.2005-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

10.07.2005-Kimlik Paylaşımı Sistemi Uygulama Yönetmeliği

09.07.2005-5386 Sosyal Sigortalar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

09.07.2005-2005/9075 Maliye Bakanlığınca, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci Maddesinin (h) Bendi Hükmüne Göre Serbest Avukatlardan veya Avukatlık Ortaklıklarından Hizmet Satın Alınmasına İlişkin Karar

09.07.2005-2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Sıra No: 15) (Tedavi Yardımı)

09.07.2005-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

08.07.2005-5377 Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

08.07.2005-2005/9061 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

08.07.2005-2005/9077 İşverenlerin Elli veya Daha Fazla İşçi Çalıştırdıkları İşyerlerinde Çalıştırmaları Gereken Özürlü, Eski Hükümlü ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun Ek 1 inci Maddesinin (B) Fıkrası Kapsamındaki Terör Mağduru Çalıştırma Oranlarının Belirlenmesine İlişkin Karar

08.07.2005-Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Gençlik ve Spor Kulüpleri Yönetmeliği

08.07.2005-Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

08.07.2005-Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

08.07.2005-Gemi ve Su Araçlarının İnşası, Tadilatı, Bakım-Onarımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik

08.07.2005-Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

08.07.2005-Radyoaktif Maddenin Güvenli Taşınması Yönetmeliği

08.07.2005-Endüstriyel Radyografide Radyasyondan Korunma ve Lisanslama Yönetmeliği

08.07.2005-Trafikte Seyreden Motorlu Kara Taşıtlarından Kaynaklanan Egzoz Gazı Emisyonlarının Kontrolüne Dair Yönetmelik

08.07.2005-Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statüsünün Geri Alınmasına İlişkin Karar

08.07.2005-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

07.07.2005-5376 Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

07.07.2005-5378 Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

07.07.2005-5381 Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

07.07.2005-5383 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moğolistan Hükümeti Arasında Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı Program Koordinasyon Ofisinin Faaliyetine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

07.07.2005-5384 Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının Kuruluş Anlaşmasında Yapılan Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

07.07.2005-5385 Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA) ile Moğolistan Maliye ve Ekonomi Bakanlığı Arasında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

07.07.2005-2005/9085 2004/7336 Sayılı Kararname ile Yürürlüğe Konulan Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Memurların Aylıklarına Uygulanacak Katsayı Hakkındaki Karar'ın Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

07.07.2005-Sivil Savunma Hizmetleri İçin Yapılan Bağış ve Yardımların Alınması ve Ödeneklerin Harcanmasına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik

07.07.2005-T.C.Emekli Sandığı Yoklama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

07.07.2005-15/5/2005 Tarihi İtibariyle Kamu Görevlileri Sendikalarının ve Konfederasyonlarının Üye Sayılarına İlişkin Tebliğ

07.07.2005-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

06.07.2005-5374 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

06.07.2005-5379 Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

06.07.2005-5380 Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

06.07.2005-2005/9064 Bazı İllerde Vergi Dairesi Başkanlıklarının Kurulması Hakkında Karar

06.07.2005-2005/9065 Tarımsal Faaliyette Kullanılan Mazot İçin Çiftçilere Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Karar

06.07.2005-Askerlik Yükümlülüğünü Millî Eğitim Bakanlığı Emrinde Öğretmen Olarak Yerine Getirecekler Hakkında Yönetmelik

06.07.2005-Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Yönetmelik

06.07.2005-Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

06.07.2005-Dış Ticaret Sermaye Şirketi Statüsünün Sona Ermesine İlişkin Karar

06.07.2005-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

05.07.2005-5366 Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun

05.07.2005-5371 Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına Dair Kanun, Devlet Memurları Kanunu ve Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun ile Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

05.07.2005-5373 Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

05.07.2005-Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

05.07.2005-Kordon Kanı Bankacılığı Yönetmeliği

05.07.2005-Belediye Arsaları Üzerinde Toplu Konut ve Kentsel Çevre Üretimi ve Kredilendirilmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

05.07.2005-Sanayi Sicil Tebliği (No: SGM 2005/17)

05.07.2005-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

03.07.2005-Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 95)

02.07.2005-Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No : 349)

02.07.2005-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

01.07.2005-2005/9023 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

01.07.2005-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları