Temmuz 2004 Ayı - Mevzuat indeksi

31.07.2004 -5228 Bazı Kanunlarda ve 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

31.07.2004 -5230 Pamukbank Türk Anonim Şirketinin Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketine Devri ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

31.07.2004 -5232 Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

31.07.2004 -Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: IV, No: 34)

31.07.2004 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz

30.07.2004 -2004/7635 Hampetrol ve Petrol Ürünlerinin Alım, Satım, Fiyatlandırma Esasları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

30.07.2004 -1/2/2004-30/6/2004 Tarihleri Arasında Verilen Belgeler ve Yararlandırılan Teşvik Unsurları Hakkında Tebliğ

30.07.2004 -1/6/2004-30/6/2004 Tarihleri Arasında Verilen Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

30.07.2004 -Danıştay Yedinci Dairesine Ait Karar

30.07.2004 -Danıştay Yedinci Dairesine Ait Karar

30.07.2004 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

29.07.2004 -2004/7633 Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintileri Hakkında Karar

29.07.2004 -Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 40)

29.07.2004 -Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğ (Seri No: 61)

29.07.2004 -Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 336)

29.07.2004 -Anayasa Mahkemesinin E: 2003/72 (3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu ile İlgili ), K: 2004/24 Sayılı Kararı

29.07.2004 -Anayasa Mahkemesinin E: 2003/57 (631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile İlgili ), K: 2004/57 Sayılı Kararı

29.07.2004 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

28.07.2004 -Esnaf ve Sanatkar ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulu Kararı (Karar No: 12)

28.07.2004 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

27.07.2004 -5226 Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

27.07.2004 -5233 Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun

27.07.2004 -Anayasa Mahkemesinin E: 2002/128 (3308 Sayılı kanun ile İlgili), K: 2004/23 Sayılı Kararı

27.07.2004 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

24.07.2004 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

23.07.2004 -5216 Büyükşehir Belediyesi Kanunu

23.07.2004 -5217 Özel Gelir ve Özel Ödeneklerin Düzenlenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

23.07.2004 -2004/7626 Emekli, Adi Malullük veya Vazife Malullüğü Aylığı Bağlanmış Olanlarla,Bunların Kanunen Bakmakla Yükümlü Bulundukları Aile Fertleri, Dul ve Yetim Aylığı Alanların Muayene ve Tedavileri Hakkında Tüzüğün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük

23.07.2004 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

22.07.2004 -5221 Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun

22.07.2004 -Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 36)

22.07.2004 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

21.07.2004 -5218 Ölüm Cezasının Kaldırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

21.07.2004 -5219 Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

21.07.2004 -5220 Sağlık Hizmetleri Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

21.07.2004 -5222 Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

21.07.2004 -5223 Devlet Memurları Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun

21.07.2004 -5224 Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanun

21.07.2004 -5225 Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu

21.07.2004 -Anayasa Mahkemesinin E: 2001/119, (6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile İlgili), K: 2004/37 Sayılı Kararı

21.07.2004 -Anayasa Mahkemesinin E: 2000/85, (506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile İlgili), K: 2004/61 Sayılı Kararı

21.07.2004 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

20.07.2004 -2821 Sayılı Sendikalar Kanunu Gereğince; İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2004 Temmuz Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ

20.07.2004 -Anayasa Mahkemesinin E: 2002/114, (4533 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2004/53 Sayılı Kararı

20.07.2004 -Anayasa Mahkemesinin E: 2002/170, (353 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2004/54 Sayılı Kararı

20.07.2004 -Anayasa Mahkemesinin E: 2002/108, (1412 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2004/55 Sayılı Kararı

20.07.2004 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

18.07.2004 - Anayasa Mahkemesinin E: 2004/52, (2908 Sayılı Dernekler Kanunu ile İlgili) K: 2004/94 Sayılı Kararı

17.07.2004 -2004/7547 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Önündeki Yargılama Sürecine Katılan Kişilere İlişkin Avrupa Sözleşmesi'nin Onaylanması Hakkında Karar

17.07.2004 -Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar ile İlgili

17.07.2004 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

16.07.2004 -Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 335)

16.07.2004 -Muhasebe Uygulama Yönetmeliğine İlişkin 14 Sayılı Tebliğ - Mali Tabloların Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Düzenlenmesine İlişkin Muhasebe Standardında Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

16.07.2004 -Muhasebe Uygulama Yönetmeliğine İlişkin 17 Sayılı Tebliğ - Kamuya Açıklanacak Mali Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Standardında Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

16.07.2004 -Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

16.07.2004 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

15.07.2004 -2004/7522 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Uygulanmasına İlişkin İdari Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar

15.07.2004 -2004/7556 Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna-Hersek Arasındaki Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Uygulanmasına İlişkin İdari Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar

15.07.2004 -4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (h) Bendinde Belirtilen Alımlara İlişkin Yönetmelik

15.07.2004 -Türkiye İş Kurumu İstihdam ve Meslek Uzmanları ile Yardımcılarının Mesleğe Alınması İçin Yapılacak Yarışma ve Yeterlik Sınavları ve Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği

15.07.2004 -2004 Yılı Haziran Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

15.07.2004 -2004 Yılı Haziran Ayına Ait Yurtiçi Satış Teslimler ile İlgili Belgelerin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

15.07.2004 -2004 Yılı Haziran Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

15.07.2004 -2004 Yılı Haziran Ayına Ait Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

15.07.2004 -Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Hakkında Tebliğ

15.07.2004 -Re'sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Hakkında Tebliğ

15.07.2004 -Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar

15.07.2004 -Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statüsünün Sona Ermesine İlişkin Karar

15.07.2004 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

14.07.2004 -Sosyal Sigortalar Kurumu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ile Yeminli Mali Müşavirlerce İşyeri Kayıtlarının İncelenmesinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

14.07.2004 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

13.07.2004 -2004/7579 Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar

13.07.2004 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

12.07.2004 -Emeklilik Şirketlerindeki Birikimli Hayat Sigortalarından Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarımlara İlişkin Tebliğ (No:2004/2)

11.07.2004 -Sosyal Sigortalar Kurumu Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 85 inci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

11.07.2004 -Danıştay 7. Dairesine Ait Adet Karar

11.07.2004 -Danıştay 7. Dairesine Ait Adet Karar

11.07.2004 -Danıştay 7. Dairesine Ait Adet Karar

10.07.2004 -2004/7549 Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar

10.07.2004 -Petrol Ürünleri İthalinde Uygulanacak Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (PİGM-2004/2)

10.07.2004 -Anayasa Mahkemesinin E: 2003/98 (1136 Sayılı Avukatlık Kanunu ile İlgili), K: 2004/31 Sayılı Kararı

10.07.2004 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

09.07.2004 -4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununa Göre Sendika Üye Sayılarının ve Her Hizmet Kolunda Yetkili Kamu Görevlileri Sendikaları ve Bunların Bağlı Bulundukları Konfederasyonların Belirlenmesine İlişkin Tebliğ

09.07.2004 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

08.07.2004 -5204 Millî Eğitim Temel Kanunu ve Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

08.07.2004 -2004/7499 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Malta Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma'nın Onaylanmasına Dair Karar

08.07.2004 -2004/7502 4662 Sayılı Kanunla Onaylanması Uygun Bulunan "Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşme"nin İlişik Bildirimler ve Çekince ile Onaylanmasına Dair Karar

08.07.2004 -Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Satış ve Gelir Paylaşımı İhale Yönetmeliği

08.07.2004 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

07.07.2004 -5211 Türkiye Cumhuriyeti ve Lübnan Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

07.07.2004 -İşkolu Tespit Kararı (No: 2004/35)

07.07.2004 -İşkolu Tespit Kararı (No: 2004/36)

07.07.2004 -İşkolu Tespit Kararı (No: 2004/37)

07.07.2004 -İşkolu Tespit Kararı (No: 2004/38)

07.07.2004 -Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VIII No: 42)

07.07.2004 -İhraçcıların Muafiyet Şartlarına ve Kurul Kaydından Çıkarılmalarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: IV No: 33)

07.07.2004 -Tahvillerin Kurul Kaydına Alınmasına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: II No: 20)

07.07.2004 -Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgelerinin Kurul Kaydına Alınmasına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: III No: 28)

07.07.2004 -Varlığa Dayalı Menkul Kıymetlerin Kurul Kaydına Alınmasına ve Genel Finans Ortaklıklarının Kuruluş ve Faaliyet İlkelerine Dair Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: III No: 29)

07.07.2004 -Katılma İntifa Senetleri İhracına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: III, No: 30)

07.07.2004 -Finansman Bonolarının Kurul Kaydına Alınmasına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: III No: 31)

07.07.2004 -Altın, Gümüş ve Platin Bonolarının Kurul Kaydına Alınmasına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: III No: 32)

07.07.2004 -Anayasa Mahkemesi'nin, E: 2002/166, K: 2004/3 Sayılı Kararı ile İlgili

07.07.2004 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

06.07.2004 -5198 Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu, Sosyal Sigortalar Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

06.07.2004 -5200 Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu

06.07.2004 -5203 Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

06.07.2004 -5205 Yapı Denetimi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

06.07.2004 -5206 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsrail Devleti Hükümeti Arasında Bitki Koruma ve Karantina Alanında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

06.07.2004 -5207 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uluslararası Terörizmle Mücadelede İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

06.07.2004 -5208 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Finlandiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Suçun Önlenmesi ve Suçla Mücadelede İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

06.07.2004 -5209 Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Moldova Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

06.07.2004 -5210 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Oman Sultanlığı Hükümeti Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

06.07.2004 -5212 Karadenizin Kirliliğe Karşı Korunması Sözleşmesinin Karadenizde Biyolojik Çeşitliliğin ve Peyzajın Korunması Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

06.07.2004 -5213 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cibuti Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültür,Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

06.07.2004 -5214 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Merkezi ve Doğu Avrupa İçin Bölgesel Çevre Merkezi Yönetim Kurulu Arasında Türkiyede Bölgesel Çevre Merkezinin Kurulması ve Faaliyetleri Hakkında İkili Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

06.07.2004 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

04.07.2004 -2004/7501 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Estonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ile Eki Protokol'ün Onaylanması Hakkında Karar

03.07.2004 -5192 Orman Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

03.07.2004 -5201 Harp Araç ve Gereçleri ile Silâh, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun

03.07.2004 -5202 Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu

03.07.2004 -Bireysel Emeklilik Aracıları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

03.07.2004 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

02.07.2004 -5189 Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

02.07.2004 -2004/7486 2004 Yılı Yatırım Programının Düzeltilmesi Hakkında Karar

02.07.2004 -2004/7513 Organize Sanayi Bölgelerinde Yer Alan Parsellerin Gerçek veya Tüzel Kişilere Bedelsiz Tahsisine İlişkin Yönetmelik

02.07.2004 -İşkolu Tespit Kararı (No: 2004/32)

02.07.2004 -İşkolu Tespit Kararı (No: 2004/33)

02.07.2004 -İşkolu Tespit Kararı (No: 2004/34)

02.07.2004 -Sektörel Dış Ticaret Şirketleri Statüsüne İlişkin Tebliğ (İhracat 2004/4)

02.07.2004 -Anayasa Mahkemesinin E: 2002/166 (1632 Sayılı Kanunu Değiştiren 4551 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2004/3 Sayılı Kararı

02.07.2004 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

01.07.2004 -5195 Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

01.07.2004 -5199 Hayvanları Koruma Kanunu

01.07.2004 -2004/7489 Sosyal Sigortalar Kurumunun Gelirleri ile Zorunlu Ödemeler İçin Bulundurulması Gereken Nakit ve Benzeri Varlıklarının Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelik

01.07.2004 -Amatör Denizci Yönetmeliği

01.07.2004 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları