HAZİRAN 2012 AYI MEVZUAT İNDEKSİ

 Mayıs 2011 ve önceki aylar Mevzuat değişiklikleri için Resmi Gazete Bölümüne Bakınız

 

30.Haziran.2012- 6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

30.Haziran.2012- 6332 Türkiye İnsan Hakları Kurumu Kanunu

30.Haziran.2012- 6333 Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

30.Haziran.2012- 6334 Eşya Ticaretindeki İşlemlerin Basitleştirilmesine İlişkin Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

30.Haziran.2012- 6335 Türk Ticaret Kanunu ile Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

30.Haziran.2012- 6336 Harp Akademileri Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

30.Haziran.2012- 2012/3322 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü Maddesi ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci Maddesinde Yer Alan Bazı Tevkifat Nispetlerinde Değişiklik Yapımsına Dair Karar

30.Haziran.2012- Su Ürünleri Yetiştiriciliği Destekleme Tebliği (No: 2012/50)

30.Haziran.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

29.Haziran.2012- 6327 Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

29.Haziran.2012- 6328 Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu

29.Haziran.2012- 6329 Türkiye Cumhuriyeti ile Filistin Adına Filistin Kurtuluş Örgütü Arasındaki Geçici Serbest Ticaret Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına Dair 1/2011 Sayılı Ortak Komite Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

29.Haziran.2012- 6330 Türkiye Cumhuriyeti ile Filistin Ulusal Yönetimi Lehine Filistin Kurtuluş Örgütü Arasındaki Geçici Serbest Ticaret Anlaşması ile Kurulan Ortak Komitenin Anlaşmaya Ek Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin 2/2010 Sayılı Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

29.Haziran.2012- Ürün Denetmenliği Yönetmeliği

29.Haziran.2012- Esnaf ve Sanatkarlar Şûrası Yönetmeliği

29.Haziran.2012- İçme Suyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik

29.Haziran.2012- Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

29.Haziran.2012- Türkiye İş Kurumu İşgücü Uyum Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

29.Haziran.2012- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (No: 417)

29.Haziran.2012- Türkiye Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğlerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 1)

29.Haziran.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

28.Haziran.2012- 2012/3205 Türkiye ile Ukrayna Arasında Uluslararası Doğrudan Yük Demiryolu-Feribot Hizmetinin Organizasyonu Konusunda Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında Karar

28.Haziran.2012- 2012/3267 Katılım Öncesi Yardım Aracı Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma Bileşeni Çerçevesinde 2009 Türkiye Ulusal Programına Yönelik Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Toplulukları Komisyonu Arasında Finansman Anlaşmasına Zeyilname No 1’in İlişik Notalarla Birlikte Onaylanması Hakkında Karar

28.Haziran.2012- 2012/3269 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Su Alanında Teknik İşbirliği Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

28.Haziran.2012- 2012/3276 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik, Hizmet/Resmi ve Hususi Pasaport Hamilleri İçin Vizelerin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında Karar

28.Haziran.2012- 2012/3279 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Karşılıklı Kültür Merkezi Kurulmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası’nın Onaylanması Hakkında Karar

28.Haziran.2012- 2012/3281 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Arasında Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Sekretaryasına Dair Evsahibi Ülke Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

28.Haziran.2012- 2012/3284 Türkiye Cumhuriyeti Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Çin Halk Cumhuriyeti Kalite Kontrolü, Denetim ve Karantina Genel İdaresi Arasında Türkiye’den Çin’e Gönderilen Tütünün Bitki Sağlığı Şartları Konusunda Protokol’ün Onaylanması Hakkında Karar

28.Haziran.2012- 2012/3304 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

28.Haziran.2012- Hükümlülerin Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılmaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

28.Haziran.2012- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

28.Haziran.2012- Bitki Koruma Ürünleri Kontrol Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

28.Haziran.2012- Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

28.Haziran.2012- Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik

28.Haziran.2012- Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik

28.Haziran.2012- Personel Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

28.Haziran.2012- Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

28.Haziran.2012- Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Memurları Disiplin Amirleri Yönetmeliği

28.Haziran.2012- Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personeli Disiplin Amirleri Yönetmeliği

28.Haziran.2012- Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personeli Sicil Amirleri Yönetmeliği

28.Haziran.2012- Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

28.Haziran.2012- Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

28.Haziran.2012- Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

28.Haziran.2012- Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Varlıklar ve Tüketim Malzemesi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

28.Haziran.2012- 397 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Tebliğ (Sıra No: 416)

28.Haziran.2012- Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğ

28.Haziran.2012- Kredi Riski Azaltım Tekniklerine İlişkin Tebliğ

28.Haziran.2012- Yapısal Pozisyona İlişkin Tebliğ

28.Haziran.2012- Risk Ölçüm Modelleri ile Piyasa Riskinin Hesaplanmasına ve Risk Ölçüm Modellerinin Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğ

28.Haziran.2012- Opsiyonlardan Kaynaklanan Piyasa Riski İçin Standart Metoda Göre Sermaye Yükümlülüğü Hesaplanmasına İlişkin Tebliğ

28.Haziran.2012- Menkul Kıymetleştirmeye İlişkin Risk Ağırlıklı Tutarların Hesaplanması Hakkında Tebliğ

28.Haziran.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

27.Haziran.2012- Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

27.Haziran.2012- Adli Yargı Hakim ve Savcı Adayları ile İdari Yargı Hakim Adaylarının Meslek Öncesi Hazırlık ve Son Dönem Eğitimlerinin Yaptırılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

27.Haziran.2012- Sosyal Güvenlik Kurumu Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği

27.Haziran.2012- Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre 2012 Yılı Ürünü Yağlı Tohumlu Bitkiler, Hububat ve Baklagil Fark Ödemesi Desteğine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği (No: 2012/42)

27.Haziran.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

26.Haziran.2012- 2012/3180 Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

26.Haziran.2012- 2012/3262 Yurtdışında Sürekli Görevlendirilecek Personel Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

26.Haziran.2012- 2012/3303 Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli Rütbe Terfileri ve Değerlendirme Kurullarının Çalışmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

26.Haziran.2012- Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

26.Haziran.2012- Dışişleri Bakanlığı Personeli Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

26.Haziran.2012- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Personelinin Yurt Dışı Sürekli Göreve Atanmasına İlişkin Yönetmelik

26.Haziran.2012- Araştırma ve Geliştirme Destek Programı Projelerinin Desteklenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2012/53)

26.Haziran.2012- 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Uyarınca Elkonulan Eşya veya Alıkonulan Aracın Muhafaza, Depolama, Yükleme, Boşaltma ve Nakliye Ücretlerine Dair Tebliğ

26.Haziran.2012- Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 4)

26.Haziran.2012- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 415)

26.Haziran.2012- Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: IV No: 60)

26.Haziran.2012- Anayasa Mahkemesinin E: 2010/78, K: 2011/177 Sayılı Kararı

26.Haziran.2012- Anayasa Mahkemesinin E: 2010/57, K: 2012/14 Sayılı Kararı

26.Haziran.2012- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/127, K: 2012/29 Sayılı Kararı

26.Haziran.2012- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/30, K: 2012/36 Sayılı Kararı

26.Haziran.2012- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/105, K: 2012/38 Sayılı Kararı

26.Haziran.2012- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/128, K: 2012/40 Sayılı Kararı

26.Haziran.2012- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/26, K: 2012/41 Sayılı Kararı

26.Haziran.2012- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/136, K: 2012/72 Sayılı Kararı

26.Haziran.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

25.Haziran.2012- Maliye Bakanlığı Defterdarlık Uzmanlığı Yönetmeliği

25.Haziran.2012- Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

25.Haziran.2012- Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzmanlığı Yönetmeliği

25.Haziran.2012- Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları Hakkında Tebliğ (No: 2012/3)

25.Haziran.2012- Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2012/4)

24.Haziran.2012- 2012/3206 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

24.Haziran.2012- 2012/3298 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kraljevo (Morava) Havalimanının Kısmen Yeniden İnşası Projesinin Finansmanına İlişkin Hibe Anlaşması’nın Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar

24.Haziran.2012- 2012/3255 Her Tür Pasaport Hamili Tayland Vatandaşlarına, Türkiye’ye Yapacakları Turistik Amaçlı Seyahatlerde Türkiye’de Kalış Süreleri 180 Gün İçinde 90 Günü Geçmemek Kaydıyla Her Girişlerinde 30 Gün Süreyle Vize Muafiyeti Sağlanması Hakkında Karar

24.Haziran.2012- Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

24.Haziran.2012- Yurt İçi Sertifikalı Tohum Üretiminin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 44)

23.Haziran.2012- 2012/3194 Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslar Hakkında Karar

23.Haziran.2012- 2012/3228 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

23.Haziran.2012- 2012/3237 2012 Yılının Ekim Ayında Başlayıp Kasım Ayında Tamamlanması Gereken Oda ve Borsaların Organ Seçimlerinin, 2013 Yılının Şubat Ayında Başlayıp Mart Ayında Tamamlanması Hakkında Karar

23.Haziran.2012- 2012/3169 Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliği

23.Haziran.2012- 2012/3189 Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

23.Haziran.2012- Sağlık Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

23.Haziran.2012- Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği

23.Haziran.2012- Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 119)

23.Haziran.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

22.Haziran.2012- 6325 Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu

22.Haziran.2012- 6326 Turist Rehberliği Meslek Kanunu

22.Haziran.2012- Kırsal Kalkınma Programı Yönetim Otoritesinin Görevleri ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik

22.Haziran.2012- Gümrük ve Ticaret Konseyi Yönetmeliği

22.Haziran.2012- Orman Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

22.Haziran.2012- Ev Tipi Soğutma Cihazlarının Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (SGM-2012/4)

22.Haziran.2012- Ev Tipi Bulaşık Makinelerinin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (SGM-2012/5)

22.Haziran.2012- Ev Tipi Çamaşır Makinelerinin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (SGM-2012/6)

22.Haziran.2012- Televizyonların Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (SGM-2012/7)

22.Haziran.2012- Yurt İçi Sertifikalı Fidan/Çilek Fidesi ve Standart Fidan Kullanımı Desteklemesi Hakkında Tebliğ (No: 2012/43)

22.Haziran.2012- Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2005/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2012/6)

22.Haziran.2012- Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

22.Haziran.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

21.Haziran.2012- Türk İşaret Dili Sisteminin Oluşturulması ve Uygulanmasına Yönelik Usul ve Esasların Belirlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

21.Haziran.2012- Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yüksek Danışma Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

21.Haziran.2012- Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Kadrolu Personel Disiplin Amirleri Yönetmeliği

21.Haziran.2012- Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Disiplin Amirleri Yönetmeliği

21.Haziran.2012- Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

21.Haziran.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

20.Haziran.2012- İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/37)

20.Haziran.2012- Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2012/1)

20.Haziran.2012- 2012 Yılı Mayıs Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

20.Haziran.2012- 2012 Yılı Mayıs Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

20.Haziran.2012- 2012 Yılı Mayıs Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

20.Haziran.2012- 2012 Yılı Mayıs Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

20.Haziran.2012- Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

20.Haziran.2012- Re’sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

20.Haziran.2012- Re’sen İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

20.Haziran.2012- Yem Bitkileri Desteklemeleri Uygulama Esasları Tebliği (No: 2012/48)

20.Haziran.2012- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 14/6/2012 Tarihli ve 4795 Sayılı Kararı

20.Haziran.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

19.Haziran.2012- 2012/3305 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar

19.Haziran.2012- Ticari Taşıt Kullanma Belgesi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

19.Haziran.2012- Türk Silahlı Kuvvetleri Atatürk Araştırma ve Eğitim Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

19.Haziran.2012- Türk Askeri Tarih Komisyonu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

19.Haziran.2012- Balıkçı Gemisini Avcılıktan Çıkaranlara Yapılacak Destekleme Tebliği (No: 2012/51)

19.Haziran.2012- Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları

19.Haziran.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

18.Haziran.2012 (1. Mükerrer) - Uyuşmazlık Mahkemesine Ait Karar

18.Haziran.2012 (1. Mükerrer) - Uyuşmazlık Mahkemesine Ait Karar

18.Haziran.2012 (1. Mükerrer) - Uyuşmazlık Mahkemesine Ait Karar

18.Haziran.2012 (1. Mükerrer) - Uyuşmazlık Mahkemesine Ait Karar

18.Haziran.2012 (1. Mükerrer) - Uyuşmazlık Mahkemesine Ait Karar

18.Haziran.2012 (1. Mükerrer) - Uyuşmazlık Mahkemesine Ait Karar

18.Haziran.2012 (1. Mükerrer) - Uyuşmazlık Mahkemesine Ait Karar

18.Haziran.2012 (1. Mükerrer) - Uyuşmazlık Mahkemesine Ait Karar

18.Haziran.2012 (1. Mükerrer) - Uyuşmazlık Mahkemesine Ait Karar

18.Haziran.2012 (1. Mükerrer) - Uyuşmazlık Mahkemesine Ait Karar

18.Haziran.2012 (1. Mükerrer) - Uyuşmazlık Mahkemesine Ait Karar

18.Haziran.2012 (1. Mükerrer) - Uyuşmazlık Mahkemesine Ait Karar

18.Haziran.2012 (1. Mükerrer) - Uyuşmazlık Mahkemesine Ait Karar

18.Haziran.2012 (1. Mükerrer) - Uyuşmazlık Mahkemesine Ait Karar

18.Haziran.2012 (1. Mükerrer) - Uyuşmazlık Mahkemesine Ait Karar

18.Haziran.2012 (1. Mükerrer) - Uyuşmazlık Mahkemesine Ait Karar

18.Haziran.2012 (1. Mükerrer) - Uyuşmazlık Mahkemesine Ait Karar

18.Haziran.2012 (1. Mükerrer) - Uyuşmazlık Mahkemesine Ait Karar

18.Haziran.2012 (1. Mükerrer) - Uyuşmazlık Mahkemesine Ait Karar

18.Haziran.2012 (1. Mükerrer) - Uyuşmazlık Mahkemesine Ait Karar

18.Haziran.2012 (1. Mükerrer) - Uyuşmazlık Mahkemesine Ait Karar

18.Haziran.2012 (1. Mükerrer) - Uyuşmazlık Mahkemesine Ait Karar

18.Haziran.2012 (1. Mükerrer) - Uyuşmazlık Mahkemesine Ait Karar

18.Haziran.2012 (1. Mükerrer) - Uyuşmazlık Mahkemesine Ait Karar

18.Haziran.2012 (1. Mükerrer) - Uyuşmazlık Mahkemesine Ait Karar

18.Haziran.2012 (1. Mükerrer) - Uyuşmazlık Mahkemesine Ait Karar

18.Haziran.2012 (1. Mükerrer) - Uyuşmazlık Mahkemesine Ait Karar

18.Haziran.2012 (1. Mükerrer) - Uyuşmazlık Mahkemesine Ait Karar

18.Haziran.2012 (1. Mükerrer) - Uyuşmazlık Mahkemesine Ait Karar

18.Haziran.2012 (1. Mükerrer) - Uyuşmazlık Mahkemesine Ait Karar

18.Haziran.2012 (1. Mükerrer) - Uyuşmazlık Mahkemesine Ait Karar

18.Haziran.2012 (1. Mükerrer) - Uyuşmazlık Mahkemesine Ait Karar

18.Haziran.2012 (1. Mükerrer) - Uyuşmazlık Mahkemesine Ait Karar

18.Haziran.2012 (1. Mükerrer) - Uyuşmazlık Mahkemesine Ait Karar

18.Haziran.2012 (1. Mükerrer) - Uyuşmazlık Mahkemesine Ait Karar

18.Haziran.2012 (1. Mükerrer) - Uyuşmazlık Mahkemesine Ait Karar

18.Haziran.2012 (1. Mükerrer) - Uyuşmazlık Mahkemesine Ait Karar

18.Haziran.2012 (1. Mükerrer) - Uyuşmazlık Mahkemesine Ait Karar

18.Haziran.2012 (1. Mükerrer) - Uyuşmazlık Mahkemesine Ait Karar

18.Haziran.2012 (1. Mükerrer) - Uyuşmazlık Mahkemesine Ait Karar

18.Haziran.2012 (1. Mükerrer) - Uyuşmazlık Mahkemesine Ait Karar

18.Haziran.2012 (1. Mükerrer) - Uyuşmazlık Mahkemesine Ait Karar

18.Haziran.2012 (1. Mükerrer) - Uyuşmazlık Mahkemesine Ait Karar

18.Haziran.2012 (1. Mükerrer) - Uyuşmazlık Mahkemesine Ait Karar

18.Haziran.2012 (1. Mükerrer) - Uyuşmazlık Mahkemesine Ait Karar

18.Haziran.2012 (1. Mükerrer) - Uyuşmazlık Mahkemesine Ait Karar

18.Haziran.2012 (1. Mükerrer) - Uyuşmazlık Mahkemesine Ait Karar

18.Haziran.2012 (1. Mükerrer) - Uyuşmazlık Mahkemesine Ait Karar

18.Haziran.2012 (1. Mükerrer) - Uyuşmazlık Mahkemesine Ait Karar

18.Haziran.2012 (1. Mükerrer) - Uyuşmazlık Mahkemesine Ait Karar

18.Haziran.2012 (1. Mükerrer) - Uyuşmazlık Mahkemesine Ait Karar

18.Haziran.2012 (1. Mükerrer) - Uyuşmazlık Mahkemesine Ait Karar

18.Haziran.2012 (1. Mükerrer) - Uyuşmazlık Mahkemesine Ait Karar

18.Haziran.2012 (1. Mükerrer) - Uyuşmazlık Mahkemesine Ait Karar

18.Haziran.2012 (1. Mükerrer) - Uyuşmazlık Mahkemesine Ait Karar

16.Haziran.2012- 2012/3241 Hububat Ürünü Alımı ve Satımı Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

16.Haziran.2012- Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

16.Haziran.2012- Görev Yerleri İtibarıyla Vergi Müfettişleri Yer Değiştirme Yönetmeliği

16.Haziran.2012- Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

16.Haziran.2012- Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Taşınmazları ile İlgili Yapılacak İşlemler Hakkında 2012/15 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

16.Haziran.2012- Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 67)

16.Haziran.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

15.Haziran.2012 (1. Mükerrer) - 2012/3234 İslam Konferansı Örgütü Şartı’nın Çekince ile Onaylanması Hakkında Karar

15.Haziran.2012- 6322 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

15.Haziran.2012- 6323 Hazine Müsteşarlığı Tarafından Temsil Edilen Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Maliye Bakanlığı Tarafından Temsil Edilen Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Borç Silme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

15.Haziran.2012- 6324 İzmir EXPO Alanı Hakkında Kanun

15.Haziran.2012- Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu ve İşyurtlarının İdare ve İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

15.Haziran.2012- Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

15.Haziran.2012- Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

15.Haziran.2012- Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

15.Haziran.2012- İki Taraflı Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

15.Haziran.2012- S&Q Mart Kalite Güvenlik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: SGM 2009/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM: 2012/11)

15.Haziran.2012- İşkolu Tespit Kararları (No: 2012/31-32-33-34-35-36)

15.Haziran.2012- Çiftçi Kayıt Sistemine Dahil Olan Çiftçilere Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2012/40)

15.Haziran.2012- Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği (No: 2012/49)

15.Haziran.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

14.Haziran.2012- Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

14.Haziran.2012- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

14.Haziran.2012- Yurtiçi Sertifikalı Tohum Kullanımı Desteklemesi Hakkında Tebliğ (No: 2012/45)

14.Haziran.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

13.Haziran.2012 (1. Mükerrer) - Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ

13.Haziran.2012- 2012/3235 8/2/2002 Tarihli ve 2002/3729 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

13.Haziran.2012- Korunması Gerekli Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıkları Koleksiyonculuğu ve Denetimi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

13.Haziran.2012- Kültür Yatırım ve Girişimlerine Taşınmaz Kullandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

13.Haziran.2012- Sağlık Bakanlığı Sağlık Uzman ve Uzman Yardımcılığı Yönetmeliği

13.Haziran.2012- Orman Köylülerinin Kalkındırılmalarının Desteklenmesi Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik

13.Haziran.2012- Orman Genel Müdürlüğü Personelinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği

13.Haziran.2012- Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Uzaktan Eğitim Merkezi Yönetmeliği

13.Haziran.2012- 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa 2984 Sayılı Kanunla Eklenen Geçici Madde Hükümlerinin Uygulama Esaslarını Belirten Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Yönetmelik

13.Haziran.2012- 2809 Sayılı Kanunun Geçici 10. Maddesinin 2. Fıkrası Gereğince Öğretim Üyeliğine Yükseltilecek Sanat Dalları Öğretmenleri Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Yönetmelik

13.Haziran.2012- 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Geçici 2. Maddesine Göre Konservatuvarlardan Üniversitelere Geçen Sözleşmeli Öğretim Elemanları ile İlgili Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Yönetmelik

13.Haziran.2012- Enformatik Milli Komitesi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Yönetmelik

13.Haziran.2012- Özel Statülü Üniversiteler Üst Yönetim Kurullarının Görev ve Yetkilerine İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

13.Haziran.2012- Stratejik Araştırma ve Etüdler Milli Komitesi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Yönetmelik

13.Haziran.2012- Türk Ermeni İlişkileri Milli Komitesi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Yönetmelik

13.Haziran.2012- Yakın Çağ Tarih Araştırmaları Milli Komitesi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Yönetmelik

13.Haziran.2012- Yükseköğretim Kurumları Satınalma ve İhale Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Yönetmelik

13.Haziran.2012- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Kuruluş İşleyiş ve Görev Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Yönetmelik

13.Haziran.2012- Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Yönetmelik

13.Haziran.2012- 2023 Türkiye İhracat Stratejisi ve Eylem Planı ile İlgili 6/6/2012 Tarihli ve 2012/8 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı

13.Haziran.2012- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar

13.Haziran.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

12.Haziran.2012- 2012/3238 Uluslararası Para Fonu Ana Sözleşmesinde İcra Direktörleri Kurulu Reformuna İlişkin Olarak Yapılması Teklif Edilen Değişikliklerin Onaylanması Hakkında Karar

12.Haziran.2012- 2012/3239 Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Kuruluş Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına İlişkin 137 ve 138 Sayılı Guvernörler Kurulu Kararlarının Onaylanması Hakkında Karar

12.Haziran.2012- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

12.Haziran.2012- Gümrük Muhafaza Görev Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

12.Haziran.2012- Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12.Haziran.2012- Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12.Haziran.2012- Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Personel Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

12.Haziran.2012- Noterlik Kanunu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12.Haziran.2012- Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2012/41)

12.Haziran.2012- İyi Tarım Uygulamaları Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (2012/46)

12.Haziran.2012- Organik Tarım Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2012/47)

12.Haziran.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

09.Haziran.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

08.Haziran.2012- Hükümlülerin Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılmaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

08.Haziran.2012- Tapu ve Kadastro Uzman ve Uzman Yardımcılığı Sınav, Atama, Yetiştirilme, Görev ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

08.Haziran.2012- İpekböceği Yumurtası Üretimi ve Kontrolüne İlişkin Yönetmelik

08.Haziran.2012- Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

08.Haziran.2012- Sosyal Güvenlik Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

08.Haziran.2012- Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş. (TÜLOMSAŞ) Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği

08.Haziran.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

07.Haziran.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

06.Haziran.2012- 2012/3185 Türkiye Cumhuriyeti ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası Arasında İmzalanan “Üçüncü Program Amaçlı Çevresel Sürdürülebilirlik ve Enerji Sektörü Kalkınma Politikası Kredisi”ne İlişkin Anlaşma ve Eki Mektubun Onaylanması Hakkında Karar

06.Haziran.2012- 2012/3176 2011 Yılında Meydana Gelen Don Afetleri Nedeniyle Patates Ürünleri Zarar Gören Çiftçilere Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Karar

06.Haziran.2012- 2012/3191 Tarımsal Kuraklıkla Mücadele ve Kuraklık Yönetimi Çalışmaları Hakkında Karar

06.Haziran.2012- Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 70)

06.Haziran.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

05.Haziran.2012- TİKA Uzmanlığı Yönetmeliği

05.Haziran.2012- KOSGEB Rehberlik ve Denetim Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

05.Haziran.2012- Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

05.Haziran.2012- Elektronik Haberleşme Sektöründe Acil Yardım Çağrı Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik

05.Haziran.2012- Onuncu Kalkınma Planı Hazırlıkları ile İlgili 2012/14 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

05.Haziran.2012- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 31/5/2012 Tarihli ve 4774 Sayılı Kararı

05.Haziran.2012- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/40, K: 2012/4 Sayılı Kararı

05.Haziran.2012- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/55, K: 2012/5 Sayılı Kararı

05.Haziran.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

03.Haziran.2012- 6318 Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

03.Haziran.2012- 6319 Uluslararası Para Fonu Ana Sözleşmesinde İcra Direktörleri Kurulu Reformuna İlişkin Olarak Yapılması Teklif Edilen Değişikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

03.Haziran.2012- 6320 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Esendere ve Sero Kara Hudut Kapılarının Ortak Kullanımına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

03.Haziran.2012- 6321 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

03.Haziran.2012- Sanayi Şûrası Yönetmeliği

03.Haziran.2012- Borsa Muamelat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

03.Haziran.2012- Oda Muamelat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

03.Haziran.2012- Odalarda Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

03.Haziran.2012- Ticaret Borsalarında Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

02.Haziran.2012- Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

02.Haziran.2012- Türk Silahlı Kuvvetlerinin İhtiyaç Duyduğu Yedek Subay Adaylarının Seçimine İlişkin Şekil ve Esaslar ile Celp Usulleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

02.Haziran.2012- Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2011/26)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2012/38)

02.Haziran.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

01.Haziran.2012- 6312 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret ve Kalkınma Bankası Arasında Merkez Anlaşmasını Tadil Eden Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

01.Haziran.2012- 6313 Ekonomik İşbirliği Örgütü Ticaret ve Kalkınma Bankası Kuruluş Anlaşmasının 21 inci Maddesinin Tadil Edilmesine İlişkin Kararın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

01.Haziran.2012- 6314 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Çevre Koruma Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

01.Haziran.2012- 6315 Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası Kuruluş Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Guvernörler Kurulu Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

01.Haziran.2012- 6316 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji ve Mineral Kaynaklar Alanında İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

01.Haziran.2012- 6317 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

01.Haziran.2012- Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

01.Haziran.2012- Türk Silahlı Kuvvetleri Subay Sınıflandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

01.Haziran.2012- Askerlik Yükümlülüğünü Milli Eğitim Bakanlığı Emrinde Öğretmen Olarak Yerine Getirecekler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

01.Haziran.2012- İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/29)

01.Haziran.2012- İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/30)

01.Haziran.2012- 2012 Yılı Nisan Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

01.Haziran.2012- 2012 Yılı Nisan Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

01.Haziran.2012- Anonim Şirket Esas Mukavelelerinde İmtiyaz Tesis Eden Hükümlerin Uyarlanmasına İlişkin Tebliğ (No: İç Ticaret 2012/1)’in Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İç Ticaret 2012/2)

01.Haziran.2012- Yerel Yönetim Hizmet Koluna İlişkin Mali ve Sosyal Haklara Dair Toplu Sözleşme

01.Haziran.2012- Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun 29/5/2012 Tarihli ve 2012/1 Sayılı Kararı

01.Haziran.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri