HAZİRAN 2011 AYI MEVZUAT İNDEKSİ

 Mayıs 2011 ve önceki aylar Mevzuat değişiklikleri için Resmi Gazete Bölümüne Bakınız

30.Haziran.2011- Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

30.Haziran.2011- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Tesislere Ad Verme Yönetmeliği

30.Haziran.2011- Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

30.Haziran.2011- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 409)

30.Haziran.2011- Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında Türkiye Hazır Beton Birliği-Kalite Güvence Sistemi İktisadi İşletmesi'nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (YİG/2011-13)

30.Haziran.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

29.Haziran.2011- 2011/1918 Bucak ve Köylere İmam-Hatip Kadrolarının Dağıtımında Uygulanacak Esaslar Hakkında Tüzüğün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük

29.Haziran.2011- 2011/1854 Bazı Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

29.Haziran.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

28.Haziran.2011- Anayasa Mahkemesinin E: 2000/8 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2011/1 Sayılı Kararı

28.Haziran.2011- Anayasa Mahkemesinin E: 2001/12 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2011/9 Sayılı Kararı

28.Haziran.2011- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/45, K: 2011/32 (Yürürlüğü Durdurma) Sayılı Kararı (4/6/2009 Tarihli ve 5903 Sayılı Kanun ile İlgili)

28.Haziran.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

27.Haziran.2011- Devlet Malzeme Ofisi Memurları Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

27.Haziran.2011- Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

27.Haziran.2011- Kooperatifler ve Üst Kuruluşlarının Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçileri ile Bunların Eş ve Hısımlarının Bağdaşmayan Görevlerine İlişkin Tebliğ (No: TGM-2011/01)

26.Haziran.2011- Noterlik Kanunu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

26.Haziran.2011- Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ (No: 2011/1)

25.Haziran.2011- Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

25.Haziran.2011- Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

25.Haziran.2011- Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

25.Haziran.2011- Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

25.Haziran.2011- Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

25.Haziran.2011- Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

25.Haziran.2011- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/94)

25.Haziran.2011- Yargıtay 13. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2011/6915;K: 2011/7036)

25.Haziran.2011- Yargıtay 13. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/19121;K: 2011/7038)

25.Haziran.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

24.Haziran.2011- Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği

24.Haziran.2011- Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğrenci Etüt Eğitim Merkezleri Yönetmeliği

24.Haziran.2011- Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

24.Haziran.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

23.Haziran.2011- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar

23.Haziran.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

22.Haziran.2011- Sosyal Güvenlik Kurumu Taşra Teşkilatı Kuruluş ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

22.Haziran.2011- Radyo ve Televizyon Üst Kurulu IPTV Yayın Lisans ve İzin Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

22.Haziran.2011- 632 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

22.Haziran.2011- IEP Uluslararası Enerji Petrol Gözetim, Sertifikasyon ve Teknik Hizmetler Organizasyonu Ticaret Limited Şirketinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (SGM: 2011/5)

22.Haziran.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

21.Haziran.2011- Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

21.Haziran.2011- Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

21.Haziran.2011- Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

21.Haziran.2011- Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Kadrolu Personel Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

21.Haziran.2011- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Memurları Sicil Raporu Vermeye Yetkili Amirler Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

21.Haziran.2011- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

21.Haziran.2011- Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

21.Haziran.2011- Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri (TTA) Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Kadrolu Personel Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

21.Haziran.2011- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 16/6/2011 Tarihli ve 4255 Sayılı Kararı

21.Haziran.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

20.Haziran.2011- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

20.Haziran.2011- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Atama ve Yer Değiştirme Esaslarına İlişkin Yönetmelik

19.Haziran.2011- 2011/1823 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan, Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Alanlarında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı’nın Onaylanması Hakkında Karar

19.Haziran.2011- 2011/1851 Türkiye Cumhuriyeti ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası Arasında İmzalanan, Kredi Anlaşması ve Eki Mektubun Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar

19.Haziran.2011- Bitki Karantinası Fümigasyon Yönetmeliği

19.Haziran.2011- Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Tesisleri Hakkında Yönetmelik

19.Haziran.2011- Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üretme Tesislerde Kullanılan Aksamın Yurt İçinde İmalatı Hakkında Yönetmelik

18.Haziran.2011- 2011/1852 Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2011 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

18.Haziran.2011- Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanunun Uygulama Şekli ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

18.Haziran.2011- Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Ödeme ve Tahsilat İşlemlerinin Elektronik Ortamda Gerçekleştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar

18.Haziran.2011- Kontrollü Alanlarda Çalışan Harici Görevlilerin İyonlaştırıcı Radyasyondan Kaynaklanabilecek Risklere Karşı Korunmasına Dair Yönetmelik

18.Haziran.2011- Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

18.Haziran.2011- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Meslek Personelinin Yarışma, Yetki ve Yeterlik Sınavları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

18.Haziran.2011- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

18.Haziran.2011- Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

18.Haziran.2011- Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

18.Haziran.2011- Elektrik Piyasası Dağıtım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

18.Haziran.2011- Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Alacakları İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

18.Haziran.2011- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/22 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2011/7 Sayılı Kararı

18.Haziran.2011- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/33 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2011/8 Sayılı Kararı

18.Haziran.2011- Anayasa Mahkemesinin E: 2002/11 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2011/10 Sayılı Kararı

18.Haziran.2011- Anayasa Mahkemesinin E: 2003/31 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2011/11 Sayılı Kararı

18.Haziran.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

17.Haziran.2011- Uzman Erbaş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

17.Haziran.2011- Dışişleri Bakanlığı Merkez Memurlarının Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

17.Haziran.2011- Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

17.Haziran.2011- Ölçü Aletleri Yönetmeliği (2004/22/AT)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

17.Haziran.2011- Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

17.Haziran.2011- Yapı Malzemeleri İçin Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesinde Esas Alınan Temel Kriterlere Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: YİG/2011-11)

17.Haziran.2011- Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği

17.Haziran.2011- Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik Yeterlilik Belgesi Tebliği

17.Haziran.2011- Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği ile İlgili

17.Haziran.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

16.Haziran.2011- 2011/1822 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sınır Kapılarının Ortak Kullanımına İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar

16.Haziran.2011- İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

16.Haziran.2011- Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Uzman Yardımcılığı Giriş ve Yeterlik Sınavları ile Uzmanlığa Atama, Yetiştirilme, Görev, Yetki ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

16.Haziran.2011- Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

16.Haziran.2011- Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

16.Haziran.2011- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/90)

16.Haziran.2011- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/91)

16.Haziran.2011- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/92)

16.Haziran.2011- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/93)

16.Haziran.2011- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar

16.Haziran.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

15.Haziran.2011- 2011/1801 Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Arasında Hukuki ve Ticari Konularda Adli Yardımlaşma Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

15.Haziran.2011- 2011/1810 Türkiye Cumhuriyeti ve Birleşik Arap Emirlikleri Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında Karar

15.Haziran.2011- 2011/1837 Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik ile Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılması ve Bazı Yönetmeliklerin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

15.Haziran.2011- Medya Hizmet Sağlayıcı Kuruluşlar ile Platform ve Altyapı İşletmecilerinin Uymaları Gereken İdari ve Mali Şartlar Hakkında Yönetmelik

15.Haziran.2011- Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Kablolu Yayın Yönetmeliği

15.Haziran.2011- Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Uydu Yayın Yönetmeliği

15.Haziran.2011- Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre 2011 Yılı Ürünü Yağlı Tohumlu Bitkiler, Hububat ve Baklagil Fark Ödemesi Desteğine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2011/28)

15.Haziran.2011- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/26 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2011/2 Sayılı Kararı

15.Haziran.2011- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/25 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2011/3 Sayılı Kararı

15.Haziran.2011- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/32 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2011/4 Sayılı Kararı

15.Haziran.2011- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/25 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2011/5 Sayılı Kararı

15.Haziran.2011- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/32 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2011/6 Sayılı Kararı

15.Haziran.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

14.Haziran.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

12.Haziran.2011- Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

12.Haziran.2011- Adalet Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

12.Haziran.2011- Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

12.Haziran.2011- Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü Kadrolu Personel Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

12.Haziran.2011- Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Memurları Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

11.Haziran.2011 (1. Mükerrer) - 2011/1824 Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ile Rusya Federasyonu Uyuşturucu Trafiği Kontrolü Federal Servisi Arasında Uyuşturucu, Psikotrop ve Ara Kimyasal Maddelerin Kaçakçılığı ile Mücadelede İşbirliği Hususunda Mutabakat Zaptı’nın Onaylanması Hakkında Karar

11.Haziran.2011 (1. Mükerrer) - 2011/1825 Samsun Limanı (Türkiye Cumhuriyeti) ve Kavkaz Limanı (Rusya Federasyonu) Üzerinden Demiryolu Feribotu ile Uluslararası Karma Taşımacılığın Organize Edilmesi Hakkında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında Karar

11.Haziran.2011 (1. Mükerrer) - 2011/1826 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avustralya Hükümeti Arasında Diplomatik Misyon ve Konsolosluklarda Çalışan Diplomatik ve Konsüler Kadro ile İdari ve Teknik Personel Yakınlarının İstihdamına İlişkin Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında Karar

11.Haziran.2011 (1. Mükerrer) - 2011/1827 Biyotıp Araştırmalarına İlişkin İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesine Ek Protokol’ün Onaylanması Hakkında Karar

11.Haziran.2011 (1. Mükerrer) - 2011/1828 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Krallığı Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardımlaşma Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

11.Haziran.2011 (1. Mükerrer) - 2011/1829 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovenya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

11.Haziran.2011 (1. Mükerrer) - 2011/1830 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İtalya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sinematografik Ortak Yapım Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

11.Haziran.2011 (1. Mükerrer) - 2011/1831 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Protokolu’nun Onaylanması Hakkında Karar

11.Haziran.2011 (1. Mükerrer) - 2011/1843 Devletlerin Ay’da ve Diğer Gök Cisimlerindeki Faaliyetlerini Düzenleyen Anlaşma’ya Katılmamız Hakkında Karar

11.Haziran.2011 (1. Mükerrer) - 2011/1802 Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esasların Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

11.Haziran.2011 (1. Mükerrer) - 2011/1807 3996 Sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanunun Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Karar

11.Haziran.2011- 2011/1819 İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Tesliminde Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi İstisnası Uygulanacak Sınır Kapılarına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

11.Haziran.2011- İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

11.Haziran.2011- Milli Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

11.Haziran.2011- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

11.Haziran.2011- Karayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinalara Takılan İçten Yanmalı Motorlardan Çıkan Gaz ve Parçacık Halindeki Kirletici Emisyonlara Karşı Alınacak Tedbirlerle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (97/68/AT)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

11.Haziran.2011- PTT Kargo ve Kurye Gönderileri Hakkında Yönetmelik

11.Haziran.2011- Basın İlan Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

11.Haziran.2011- Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği

11.Haziran.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

10.Haziran.2011- Devlet Desteklerini İzleme ve Denetleme Kurulunun Görev ve Yetkileri ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

10.Haziran.2011- Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Müdafi ve Vekillerin Görevlendirilmeleri ile Yapılacak Ödemelerin Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

10.Haziran.2011- Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

10.Haziran.2011- Meyer Belgelendirme Hizmetleri Anonim Şirketi’nin Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Kapsamında Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ

10.Haziran.2011- Payların Kurul Kaydına Alınmasına ve Satışına İlişkin Esaslar Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: I, No: 43)

10.Haziran.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

09.Haziran.2011- Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

09.Haziran.2011- Tababet Uzmanlık Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

09.Haziran.2011- Sağlık Eğitim Enstitüleri Genel Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

09.Haziran.2011- Yan Dal Asistanlık Sınavı Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

09.Haziran.2011- Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

09.Haziran.2011- Vakıflar Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

09.Haziran.2011- Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

09.Haziran.2011- Bankaların Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

09.Haziran.2011- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Gıda Mühendisleri Odası Serbest Müşavirlik Mühendislik Hizmetleri Uygulama, Tescil, Denetim ve Asgari Ücret Yönetmeliği

09.Haziran.2011- Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü

09.Haziran.2011- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/89)

09.Haziran.2011- 2011 Yılı Mayıs Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

09.Haziran.2011- 2011 Yılı Mayıs Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

09.Haziran.2011- 2011 Yılı Mayıs Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

09.Haziran.2011- 2011 Yılı Mayıs Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

09.Haziran.2011- Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri

09.Haziran.2011- Re’sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri

09.Haziran.2011- Re’sen İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri

09.Haziran.2011- Danıştay Üçüncü Dairesine Ait Karar

09.Haziran.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

08.Haziran.2011 (1. Mükerrer) - KHK/633 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

08.Haziran.2011 (1. Mükerrer) - KHK/634 Avrupa Birliği Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

08.Haziran.2011 (1. Mükerrer) - KHK/635 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

08.Haziran.2011 (1. Mükerrer) - KHK/636 Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

08.Haziran.2011 (1. Mükerrer) - KHK/637 Ekonomi Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

08.Haziran.2011 (1. Mükerrer) - KHK/638 Gençlik ve Spor Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

08.Haziran.2011 (1. Mükerrer) - KHK/639 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

08.Haziran.2011 (1. Mükerrer) - KHK/640 Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

08.Haziran.2011 (1. Mükerrer) - KHK/641 Kalkınma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

08.Haziran.2011 (1. Mükerrer) - KHK/642 Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi ile Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlıklarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

08.Haziran.2011 (1. Mükerrer) - KHK/643 3046 Sayılı Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname

08.Haziran.2011- 2011/1688 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Teşkilat Yönetmeliği

08.Haziran.2011- Tunceli, İzmir ve Bingöl Depremlerinde Zarar Gören Afetzedeler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

08.Haziran.2011- Uzman Erbaş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

08.Haziran.2011- Sözleşmeli Erbaş ve Er Yönetmeliği

08.Haziran.2011- Türk Silahlı Kuvvetleri Besleme Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

08.Haziran.2011- Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

08.Haziran.2011- Valilik ve Kaymakamlık Birimleri Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliği

08.Haziran.2011- 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşları ile Özürlü ve Muhtaç Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

08.Haziran.2011- Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

08.Haziran.2011- Telekomünikasyon Kurumunun Teşkilat ve Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

08.Haziran.2011- Bazı Tebliğlerde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2011/8)

08.Haziran.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

07.Haziran.2011 (1. Mükerrer) - Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ

07.Haziran.2011 (1. Mükerrer) - Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ

07.Haziran.2011- Tıbbi Cihaz Yönetmeliği

07.Haziran.2011- Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği

07.Haziran.2011- Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

07.Haziran.2011- Hidrojen ile Çalışan Motorlu Araçların Tip Onayına İlişkin Yönetmelik (AT) 79/2009

07.Haziran.2011- DSİ Yeraltısuyu Ölçüm Sistemleri Yönetmeliği

07.Haziran.2011- DSİ Yeraltısuları Teknik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

07.Haziran.2011- Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

07.Haziran.2011- Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamında BVA Belgelendirme ve Dış Ticaret Ltd. Şti.’nin Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (No: YİG/2011-10)

07.Haziran.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

05.Haziran.2011- KOSGEB Rehberlik ve Denetim Kurulu Yönetmeliği

05.Haziran.2011- Avrupa Küçük İşletmeler Yasası Prensipleri ile İlgili 2011/6 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

04.Haziran.2011 (1. Mükerrer) - KHK/632 Devlet Memurları Kanununun 4 üncü Maddesinin (B) Fıkrası ile 4924 Sayılı Kanun Uyarınca Sözleşmeli Personel Pozisyonlarında Çalışanların Memur Kadrolarına Atanması Amacıyla Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname

04.Haziran.2011- Enerji Piyasasında Faaliyet Gösteren Gerçek ve Tüzel Kişilerin Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Denetlenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

04.Haziran.2011- Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi Temel Kullanım Usul ve Esaslarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik

04.Haziran.2011- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/88)

04.Haziran.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

03.Haziran.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

02.Haziran.2011- 2011/1803 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemeye İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

02.Haziran.2011- 2011/1808 Organize Sanayi Bölgelerindeki Parsellerin Tamamen veya Kısmen Bedelsiz Olarak Tahsisi Hakkında Karar

02.Haziran.2011- Gemi Acenteleri Yönetmeliği

02.Haziran.2011- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/87)

02.Haziran.2011- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 31/5/2011 Tarihli ve 4232 Sayılı Kararı

02.Haziran.2011- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/24, K: 2011/25 (Yürürlüğü Durdurma) Sayılı Kararı (31/8/1956 Tarihli ve 6831, 21/6/1987 Tarihli ve 3402 Sayılı Kanunlarda Değişiklik Yapan 15/1/2009 Tarihli ve 5831 Sayılı Kanun ile İlgili)

02.Haziran.2011- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/30, K: 2011/26 (Yürürlüğü Durdurma) Sayılı Kararı (12/4/2000 Tarihli ve 4562, 29/6/2001 Tarihli ve 4706 Sayılı Kanunlarda Değişiklik Yapan 18/2/2009 Tarihli ve 5838 Sayılı Kanun ile İlgili)

02.Haziran.2011- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/31, K: 2011/27 (Yürürlüğü Durdurma) Sayılı Kararı (21/6/1987 Tarihli ve 3402 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 25/2/2009 Tarihli ve 5841 Sayılı Kanun ile İlgili)

02.Haziran.2011- Yargıtay Büyük Genel Kurulunun 12/5/2011 Tarihli ve 2011/1 Sayılı Kararı

02.Haziran.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

01.Haziran.2011- İçişleri Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

01.Haziran.2011- Maliye Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

01.Haziran.2011- Sağlık Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

01.Haziran.2011- Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yatırımlarında İhtiyaç Duyulan Su ve Su Alanları ile Deniz ve İç Sulardaki Su Ürünleri İstihsal Hakkının Kiraya Verilmesi Hakkında Yönetmelik

01.Haziran.2011- Sanayi ve Ticaret Uzmanı ve Uzman Yardımcılarının Sınav, Atama, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

01.Haziran.2011- Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATOPOL Tesisleri İşletme Başkanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatında Görevli Devlet Memurları İçin Sicil Düzenleyecek Yetkili Amirler Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

01.Haziran.2011- Savunma Sanayii Müsteşarlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

01.Haziran.2011- Yargıtay Başkanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

01.Haziran.2011- Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliği

01.Haziran.2011- Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

01.Haziran.2011- Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

01.Haziran.2011- KOSGEB Organlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

01.Haziran.2011- Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

01.Haziran.2011- Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

01.Haziran.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri