HAZİRAN 2007 Ayı Mevzuat Indeksi

 

 MAYIS 2007 ve önceki aylar Mevzuat değişiklikleri için Resmi Gazete Bölümüne Bakınız

30.06.2007 - 2007/12318 Avrupa Topluluğu ile Türkiye Cumhuriyeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti'nin Gençlik Programına ve Hayatboyu Öğrenme Alanındaki Eylem Programına (2007-2013) Katılımı ile İlgili Mutabakat Zaptı'nın Onaylanması Hakkında Karar

30.06.2007 - 2007/12303 İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

30.06.2007 - Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

30.06.2007 - Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1

30.06.2007 - Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 105)

30.06.2007 - Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliğ (Sıra No: 1)

30.06.2007 - 5604 Sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun 2 nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

30.06.2007 - Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2007/2)

30.06.2007 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

29.06.2007 - 2007/12330 Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Topluluğu Arasında Türkiye Cumhuriyeti'nin Kültür Programına (2007-2013) Katılımı Hakkında Mutabakat Zaptı'nın Onaylanması Hakkında Karar

29.06.2007 - 2007/12331 Avrupa Topluluğu'nun Araştırma, Teknoloji Geliştirme ve Demonstrasyon Faaliyetleri İçin Yedinci Çerçeve Programı'na (2007-2013) Türkiye Cumhuriyeti'nin Katılımı Konusunda Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Topluluğu Arasında Mutabakat Zaptı'nın 1 Ocak 2007 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanması Hakkında Karar

29.06.2007 - Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Personeli Atama, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

29.06.2007 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

28.06.2007 - 2007/12251 Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda DeğişiklikYapılmasına Dair Esaslar

28.06.2007 - Anayasa Mahkemesi Asıl Üyeliğine, Danıştay Üyesi Zehra Ayla PERKTAŞ'ın Seçilmesine Dair Karar

28.06.2007 - Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 49)

28.06.2007 - Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 373)

28.06.2007 - Vergi UsulKanunu Genel Tebliği (Sıra No: 374)

28.06.2007 - İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/35)

28.06.2007 - İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/36)

28.06.2007 - Aracılık Faaliyetinde Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No: 93)

28.06.2007 - Anayasa Mahkemesinin E: 2005/61, K: 2007/17 Sayılı Kararı (23/1/1987 Tarihli ve 270 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapan 20/3/1997 Tarihli ve 570 Sayılı KanunHükmünde Kararname ile İlgili)

28.06.2007 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

27.06.2007 - 2007/12268 Türkiye-Vietnam Karma Ekonomik ve Ticaret Komitesi Üçüncü Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptı'nınOnaylanması Hakkında Karar

27.06.2007 - Türkiye Satranç Federasyonu Satranç Yarışmaları Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

27.06.2007 - Satranç Hakem Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

27.06.2007 - Golf Yarışma Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

27.06.2007 - Golf Hakem Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

27.06.2007 - Cimnastik Müsabaka Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

27.06.2007 - Masa Tenisi Yarışma Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

27.06.2007 - Masa Tenisi Hakem Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

27.06.2007 - Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Kayak Öğreticisi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

27.06.2007 - Kayak Hakem Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

27.06.2007 - Kayak Yarışmaları Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

27.06.2007 - İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

27.06.2007 - Sosyal Güvenlik Kurumları Harcama Belgeleri Yönetmeliği

27.06.2007 - Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinin Eki Cetvelde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2007/2)

27.06.2007 - İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/33)

27.06.2007 - İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/34)

27.06.2007 - Anayasa Mahkemesinin E: 2007/45, K: 2007/54 sayılı Kararı (Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 121. Maddesi ile İlgili)

27.06.2007 - Danıştay Başkanlar Kurulunun 19/6/2007 Tarihli ve 2007/18 sayılı Kararı

27.06.2007 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

26.06.2007 -2007/12249 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında İmzalanan "Diplomatik, Hususi ve Hizmet Pasaportu Hamillerinin Karşılıklı Olarak Giriş Vizesinden Muaf Tutulmasına Dair Mutabakat Muhtırası"nın Onaylanması Hakkında Karar

26.06.2007 -2007/12262 Türk-Bosna ve Hersek Karma Ekonomik Komisyonu II. Dönem Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

26.06.2007 -Yargıtay 3. ve 6. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

26.06.2007 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

25.06.2007 -2007/12248 Türkiye-Yeni Zelanda Ekonomik ve Teknik İşbirliği Karma Komisyonu Yedinci Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptı'nın Onaylanması Hakkında Karar

25.06.2007 -2007/12263 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ekonomik İşbirliği Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

25.06.2007 -2007/12264 Türk-Hollanda Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

25.06.2007 -Sağlık Bakanlığınca Yapılacak Piyasa Gözetimi ve Denetiminin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

24.06.2007 -2007/12261 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kenya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

24.06.2007 -Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği

23.06.2007 -2007/12245 Türkiye-Hindistan Turizm Alanında Ortak Çalışma Grubu Toplantısı Tutanağı'nın Onaylanması Hakkında Karar

23.06.2007 -2007/12266 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında Büyükelçiliklerinin Gayrimenkullerine İlişkin Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar

23.06.2007 -Kamu Personelinin Yabancı Dil Bilgisi Seviyesinin Tespitine Dair Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

23.06.2007 -Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

23.06.2007 -Milli Prodüktivite Merkezi Organlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

23.06.2007 -Tütün Üretimi,Üretici Tütünlerinin Pazarlanması,İç ve Dış Ticareti, Denetimi ve Tütün Eksperliği ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

23.06.2007 -Tütün Mamulleri ile İlgili Fabrikaların Kurulmasına, Bu Mamullerin Üretimine,İç ve Dış Ticareti ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

23.06.2007 -- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

22.06.2007 -2007/12241 Türkiye-Yunanistan II. Dönem Turizm Karma Komisyon Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

22.06.2007 -İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmelik

22.06.2007 -Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

22.06.2007 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

21.06.2007 -2007/12300 Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca Hazırlanan "Orta Vadeli Program (2008-2010)"ın Kabul Edilmesi Hakkında Karar

21.06.2007 -2007/12225 Tütün ve Tütün Tekeli Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük

21.06.2007 -Türk Silahlı Kuvvetleri Sınıf Okulları/Eğitim Merkezi Komutanlıkları Yönetmeliği

21.06.2007 -Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programlarının Desteklenmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

21.06.2007 -Yeniköy Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılma sına Dair Yönetmelik

21.06.2007 -Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Fizik Mühendisleri Odası Serbest Müşavirlik ve Mühendislik Hizmetleri Uygulama,Büro Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği

21.06.2007 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

20.06.2007 -5685 Mera Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

20.06.2007 -Millî Eğitim Bakanlığı Spor Liseleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

20.06.2007 -Karayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinelere Takılan İçten Yanmalı Motorlardan Çıkan Gaz ve Parçacık Halindeki Kirletici Emisyonlara Karşı Alınacak Tedbirlerle İlgili TipOnayı Yönetmeliği (97/68/AT)

20.06.2007 -Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

20.06.2007 -5620 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrasının (c) Bendi Kapsamına Giren Kamu İdarelerine İlişkin İşlemler Hakkında Tebliğ (No: 2007/1)

20.06.2007 -Gemilerde Bulunan GMDSS (Küresel Deniz Tehlike ve Güvenlik Sistemi) Teçhizatına Kıyıda BakımHizmeti Verecek Firmaların Uymakla Yükümlü Oldukları Hususlara İlişkin Tebliğ

20.06.2007 -Kıymetli Maden ve Taş Analizinde Yetki Verilecek Ayar Evlerinin Standartları,Seçimi ve Denetim Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Tebliğ

20.06.2007 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

19.06.2007 -Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik

19.06.2007 -Milli Eğitim Bakanlığı Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

19.06.2007 -Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

19.06.2007 -Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

19.06.2007 -İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların Bazı Aksam ve Özellikleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (97/24/AT)

19.06.2007 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

18.06.2007 -Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü Memurları Sicil Amirleri Yönetmeliği

18.06.2007 -Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Sicil Amirleri Yönetmeliği

18.06.2007 -Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

18.06.2007 -Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İş Yerlerinin Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri ile Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

17.06.2007 -2007/12151 Deniz Emniyeti Komitesinin 82. Oturumunun 29 Kasım 2006 - 8 Aralık 2006 Tarihleri Arasında İstanbul'da Yapılmasına Dair Türkiye Cumhuriyeti ile Uluslararası Denizcilik Örgütü Arasında İmzalanan Mutabakat Muhtırası'nın Onaylanması Hakkında Karar

17.06.2007 -Vakıflar Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliği

17.06.2007 -Vakıflar Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği

16.06.2007 -5678 Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

16.06.2007 -PTT Acentelikleri Yönetmeliği

16.06.2007 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

15.06.2007 -2007/12153 Endüstriyel Mamulatın Maliyet ve Toptan Satış Fiyatlarını Kontrol ve Tesbiti Hakkında Nizamnamenin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük

15.06.2007 -2007/12158 Askeri Hastahanelere Alınacak Ahali ve Fukara Hakkındaki Nizamnamenin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük

15.06.2007 -2007/12213 Gemi Adamlarının Yeterliği ve Sayısı Hakkında Tüzüğün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük

15.06.2007 -Türkiye Finansal Raporlama Standartları Yorumları Hakkında Tebliğ (Sıra No: 44)

15.06.2007 -Danıştay Üçüncü Dairesine Ait Karar (Esas No: 2006/3799)

15.06.2007 -Danıştay Üçüncü Dairesine Ait Karar (Esas No: 2006/3800)

15.06.2007 -Danıştay Üçüncü Dairesine Ait Karar (Esas No: 2006/3801)

15.06.2007 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

14.06.2007 -5681 Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

14.06.2007 -5684 Sigortacılık Kanunu

14.06.2007 -Bazı Tüzüklerin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzükler

14.06.2007 -2007/12221 Bazı Anlaşmaların Yürürlük Tarihlerinin Tespit Edilmesi Hakkında Karar

14.06.2007 -Kıymetli Madenler Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

14.06.2007 -İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurulun Teşekkülü ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

14.06.2007 -Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

14.06.2007 -Erişim ve Arabağlantı Yönetmeliği

14.06.2007 -Ortak Yerleşim ve Tesis Paylaşımı Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

14.06.2007 -Yerel Ağa Ayrıştırılmış Erişime İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

14.06.2007 -Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 7/6/2007 Tarihli ve 2204 Sayılı Kararı

14.06.2007 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

13.06.2007 -5686 Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu

13.06.2007 -2007/12194 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Endonezya Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Ekonomik ve Teknik İşbirliği Karma Komisyonu Altıncı Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptı'nın Onaylanması Hakkında Karar

13.06.2007 -Gider Vergileri Genel Tebliği (Seri No: 85)

13.06.2007 -Esnaf ve Sanatkâr ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulu Kararı (No: 1)

13.06.2007 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

12.06.2007 -5669 Doğal Gaz Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

12.06.2007 -Gümrük Müsteşarlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12.06.2007 -Adlî ve İdarî Yargıda Hâkim ve Savcı Adaylığı Yazılı Sınav, Mülâkat ve Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12.06.2007 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

11.06.2007 -İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcılığı ve Uzmanlığı Atama, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

11.06.2007 -Ev Tipi Klimaların Enerji Etiketlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

10.06.2007 -İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik

09.06.2007 -5683 Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

09.06.2007 -2007/12146 Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

09.06.2007 -Başbakanlık Uzman Yardımcılığı Giriş ve Başbakanlık Uzmanlığı Yeterlik Sınavları ile Atama, Yetiştirilme, Görev, Yetki ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

09.06.2007 -Futbolda Müşterek Bahis Oyunları Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

09.06.2007 -Spor Toto Teşkilat Başkanlığı Reklam Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

09.06.2007 -Belirli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

09.06.2007 -İkili Anlaşmalar, Protokoller veya Diğer Düzenlemeler Kapsamı Dışında, Belirli Ülkeler Menşeli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

09.06.2007 -Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

09.06.2007 -Milli Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

09.06.2007 -Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

09.06.2007 -Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

09.06.2007 -Bankaların Likidite Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

09.06.2007 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

08.06.2007 -5687 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti Arasında Uzayın Araştırma ve Kullanımı Konularında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

08.06.2007 -Adlî Tıp Kurumu Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

08.06.2007 -İçişleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

08.06.2007 -İçişleri Bakanlığı Personeli Yer Değiştirme ve Atama Yönetmeliği

08.06.2007 -Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

08.06.2007 -Kabotajda Çalışan 400 Gros Tondan Küçük Petrol Tankerlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

08.06.2007 -Türkiye İş Kurumu İşgücü Yetiştirme ve Uyum Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

08.06.2007 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

07.06.2007 -5671 Merkezi Finans ve İhale Biriminin İstihdam ve Bütçe Esasları Hakkında Kanun

07.06.2007 -5674 Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

07.06.2007 -5675 Büyükşehir Belediyesi Kanunu, İl Özel İdaresi Kanunu ve Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

07.06.2007 -5679 Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

07.06.2007 -5680 Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

07.06.2007 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

06.06.2007 -5676 Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

06.06.2007 -Kaçak Petrolün Yakalanması Halinde İhbar Edenlere ve Yakalayan Kamu Görevlilerine İkramiye Ödenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

06.06.2007 -Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

06.06.2007 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

05.06.2007 -894 Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

05.06.2007 -Bölge Adliye Mahkemelerinin Kurulmasına İlişkin Karar

05.06.2007 -Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Uygulanacak Teknik Düzenlemeler Hakkında Yönetmelik

05.06.2007 -Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 31/5/2007 Tarihli ve 2196 Sayılı Kararı

05.06.2007 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

03.06.2007 -2007/12114 Türkiye Cumhuriyeti ve Birleşik Krallık Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

03.06.2007 -İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/31)

03.06.2007 -İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/32)

02.06.2007 -5673 Köy Kanununda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

02.06.2007 -2007/12105 Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük

02.06.2007 -Askerî Yargı Hâkim Adayları ile Avukat ve Noter Adaylarının Türkiye Adalet Akademisindeki Meslek Öncesi Eğitimlerine İlişkin Yönetmelik

02.06.2007 -Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Taşıt, Nakil, Yol ve İş Makineleri Kira Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

02.06.2007 -Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

02.06.2007 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

31.05.2007 -5670 Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

31.05.2007 -5672 Sendikalar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

31.05.2007 -2007/12142 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

31.05.2007 -Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliği (SHY-6A)

31.05.2007 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları