HAZİRAN 2005 Ayı - Mevzuat indeksi

  Mayıs 2005 ve önceki aylar Mevzuat değişiklikleri

30.06.2005-2005/9004 2005 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

30.06.2005-Odalar, Borsalar ve Birlik Bütçelerinden Ayrılan Payın Kullanılmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

30.06.2005-Muhasebe Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

30.06.2005-Özel Finans Kurumlarının Kuruluş ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

30.06.2005-2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Sıra No : 14) (Tedavi Yardımı)

30.06.2005-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

29.06.2005-5368 Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanun

29.06.2005-İcra ve İflâs Kanunu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

29.06.2005-Polis Kolejine Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

29.06.2005-Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda Bulunacak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

29.06.2005-Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında 2005/8503 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Uygulama Esasları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

29.06.2005-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

27.06.2005-Muhasebe Uygulama Yönetmeliğine İlişkin 15 Sayılı Tebliğ-Konsolide Mali Tabloların Düzen-lenmesi, Bağlı Ortaklık, Birlikte Kontrol Edilen Ortaklık ve İştiraklerin Muhasebeleştirilmesi Standardında Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

27.06.2005-Muhasebe Uygulama Yönetmeliğine İlişkin 17 Sayılı Tebliğ-Kamuya Açıklanacak Mali Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Standardında Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

27.06.2005-Muhasebe Uygulama Yönetmeliğine İlişkin 19 Sayılı Tebliğ-Özel Finans Kurumlarınca Kamuya Açıklanacak Mali Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Standardı

26.06.2005-Danıştay Onuncu Dairesinin E: 2004/11660, K: 2005/1181 Sayılı Kararı

26.06.2005-Danıştay Onuncu Dairesinin E: 2004/9839, K: 2005/1182 Sayılı Kararı

25.06.2005-5367 Doğal Gaz Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

25.06.2005-5369 Evrensel Hizmetin Sağlanması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

25.06.2005-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

24.06.2005-Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Bütçe, Muhasebe ve İdari İşler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

24.06.2005-Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

24.06.2005-Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

24.06.2005-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

23.06.2005-5370 Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun

23.06.2005-Kontrol Laboratuvarlarının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik

23.06.2005-Anayasa Mahkemesinin E: 2004/4 (4969 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 5021 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2005/25 Sayılı Kararı

23.06.2005-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

22.06.2005-2005/8985 Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Krallığı Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirme Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

22.06.2005-İl Özel İdareleri ve Belediyeler Arşiv Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

22.06.2005-Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

22.06.2005-Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

22.06.2005-Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

22.06.2005-Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

22.06.2005-Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

22.06.2005-Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

22.06.2005-2005 Yılı Mayıs Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

22.06.2005-2005 Yılı Mayıs Ayında Verilen ve Yararlandırılan Teşvik Unsurları Hakkında Tebliğ

22.06.2005-2005 Yılı Mayıs Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi Hakkında Tebliğ

22.06.2005-2005 Yılı Mayıs Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi Hakkında Tebliğ

22.06.2005-2005 Yılı Mayıs Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi Hakkında Tebliğ

22.06.2005-2005 Yılı Mayıs Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi Hakkında Tebliğ

22.06.2005-Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Hakkında Tebliğ

22.06.2005-Re'sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Hakkında Tebliğ

22.06.2005-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

21.06.2005-5362 Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu

21.06.2005-5363 Tarım Sigortaları Kanunu

21.06.2005-5365 Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu, Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu, Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanunu ve Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına Bağlı Kurumlarda Döner Sermaye Teşkili ve İşletilmesine İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

21.06.2005-2005/8948 Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik

21.06.2005-2005/9013 Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliği

21.06.2005-İşkolu Tespit Kararı (No: 2005/27)

21.06.2005-İşkolu Tespit Kararı (No: 2005/28)

21.06.2005-İşkolu Tespit Kararı (No: 2005/29)

21.06.2005-İşkolu Tespit Kararı (No: 2005/30)

21.06.2005-İşkolu Tespit Kararı (No: 2005/31)

21.06.2005-İşkolu Tespit Kararı (No: 2005/32)

21.06.2005-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

20.06.2005-Özürlüler İdaresi Başkanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

20.06.2005-Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile Başbakanlık Hazine Müsteşarlığının 91-32/5 Sayılı Tebliğine İlişkin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genelgesi (Sayı: 2005/2)

19.06.2005-Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeofizik Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

18.06.2005-Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayın Seçme Yönetmeliği

18.06.2005-Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamındaki Kültür Varlıklarının Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon Projeleri, Sokak Sağlıklaştırma, Çevre Düzenleme Projeleri ve Bunların Uygulamaları ile Değerlendirme, Muhafaza, Nakil İşleri ve Kazı Çalışmalarına İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Yönetmelik

18.06.2005-Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Tarafından Ticari ve İktisadi Bütünlük Oluşturan Mahcuzların Satışına İlişkin Yönetmelik

18.06.2005-Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

18.06.2005-Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre Kurulan Vakıflar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

18.06.2005-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

17.06.2005-5364 Şanlıurfa İli Halfeti İlçesi Karaotlak Köyü Tapulama Alanı Dışına Nakledilen Bölümü ile Argaç, Seldek, Yeşilözen ve Karaotlak Köylerinin Halfeti İlçe Belediyesine Mahalle Olarak Bağlanması Hakkında Kanun

17.06.2005-Hükümlülerin Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılmaları Hakkında Yönetmelik

17.06.2005-Ceza İnfaz Kurumlarında Bulundurulabilecek Eşya ve Maddeler Hakkında Yönetmelik

17.06.2005-Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik

17.06.2005-Gözlem ve Sınıflandırma Merkezleri Yönetmeliği

17.06.2005-İhracat, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2005/8)

17.06.2005-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

16.06.2005-Hava Aracı Onaylayıcı Personel Yönetmeliği (SYH-66)

16.06.2005-Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

16.06.2005-Av ve Yaban Hayvanları ile Bunlardan Elde Edilen Ürünlerin Bulundurulması, Üretimi ve Ticareti Hakkında Yönetmelik

16.06.2005-Emanet Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

16.06.2005-Muayene ve Kabul Komisyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

16.06.2005-Telekomünikasyon Kurumu İhale Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

16.06.2005-Portföy Yöneticiliği Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No: 82)

16.06.2005-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VI, No: 18)

16.06.2005-Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VII, No: 26)

16.06.2005-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

15.06.2005-Bazı Yönetmeliklerin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelikler

15.06.2005-Petrol Piyasasında Sigorta Yükümlülükleri Hakkında Tebliğ

15.06.2005-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

14.06.2005-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

12.06.2005-2005/8913 Bazı Tüzüklerin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tüzük

11.06.2005-5355 Mahalli İdare Birlikleri Kanunu

11.06.2005-Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

11.06.2005-Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Yapı Esasları ve Denetimine Dair Yönetmelik

11.06.2005-Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, Proje Büroları ile Eğitim Birimlerinin Kuruluş, İzin, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

11.06.2005-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

10.06.2005-Emekli ve Malullük Aylığı Bağlanmış Olanlarla, Bunların Kanunen Bakmakla Yükümlü Bulundukları Aile Fertleri, Dul ve Yetim Aylığı Alanların Muayene ile Tedavileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

10.06.2005-Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

10.06.2005-Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2005/10)

10.06.2005-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

09.06.2005-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

08.06.2005-5359 Askerî Hâkimler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

08.06.2005-5361 Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

08.06.2005-2005/8844 Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği

08.06.2005-Gözlükçülük Ruhsatnamesi Verilmesi İçin Gerçekleştirilecek Kurs ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

08.06.2005-Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No: 80)

08.06.2005-Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım,Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No: 81)

08.06.2005-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

07.06.2005-Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Danışma Kurulunun Teşkili, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

07.06.2005-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

06.06.2005-2005 Yılı Nisan Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

06.06.2005-2005 Yılı Nisan Ayında Verilen Belgeler ve Yararlandırılan Teşvik Unsurları Hakkında Tebliğ

06.06.2005-Devlet İhale Kanunu Uyarınca Yayınlanacak İlânlar Hakkında Genel Kurul Kararı (No: 170)

04.06.2005-5360 Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kosova Geçici Özerk Yönetim Kurumlarını (Kosova Kültür, Gençlik ve Spor Bakanlığı) Temsil Eden Kosova'daki BM Geçici Yönetimi (UNMIK) Arasında Yapılan Kültürel İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

04.06.2005-2005/8839 Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerine Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan Kredi Kullandırılmasına İlişkin Karar'ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

04.06.2005-2005/8864 Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

04.06.2005-Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Genel Tebliği (Seri No: 2)

04.06.2005-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

03.06.2005-Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında 3201 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

03.06.2005-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

02.06.2005-Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Mimarlar Odası Serbest Mimarlık Hizmetlerini Uygulama, Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği

02.06.2005-Sendikal Gelişmeler Doğrultusunda Alınacak Önlemler ile İlgili (2005/14) Sayılı Başbakanlık Genelgesi

02.06.2005-İşkolu Tespit Kararı (No: 2005/26)

02.06.2005-Anayasa Mahkemesinin E: 2001/8 (765 ve 647 Sayılı Kanunlar ile İlgili), K: 2004/95 Sayılı Kararı

02.06.2005-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

 01.06.2005-5351 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

01.06.2005-5352 Adlî Sicil Kanunu

01.06.2005-5353 Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

01.06.2005-2005/8872 Hububat Üreticilerine Destekleme Primi Ödenmesine Dair Karar

01.06.2005-Ceza Muhakemesi Kanununa Göre İl Adlî Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik

01.06.2005-Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği

01.06.2005-Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Adlî Yargı İlk Derece Ceza Mahkemeleri Kalem Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik

01.06.2005-Suç Eşyası Yönetmeliği

01.06.2005-Ceza Muhakemesinde Beden Muayenesi, Genetik İncelemeler ve Fizik Kimliğin Tespiti Hakkında Yönetmelik

01.06.2005-Adlî Kolluk Yönetmeliği

01.06.2005-Adlî ve Önleme Aramaları Yönetmeliği

01.06.2005-5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Yapılacak Hukuki Yardımlar İçin 5320 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Hakkında Kanunun 13 üncü Maddesi Uyarınca Hazırlanan Avukatlık Ücret Tarifesi

01.06.2005-Anayasa Mahkemesinin E: 2002/70 (1412 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2004/56 Sayılı Kararı

01.06.2005-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları