Haziran 2004 Ayı - Mevzuat indeksi

30.06.2004 -5190 Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda Değişiklik Yapılması ve Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kaldırılmasına Dair Kanun

30.06.2004 -5196 Doğu ve Orta Avrupa'da Balıkçılığın Geliştirilmesi Uluslararası Örgütünün Kurulması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

30.06.2004 -2004/7512 Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

30.06.2004 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

 

29.06.2004 -İl Özel İdareleri ve Belediyeler Uzlaşma Tebliği (Sıra No: 1)

29.06.2004 -Dış Ticaret Sermaye Şirketleri Statüsüne İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2004/8)

29.06.2004 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

 

28.06.2004 -2004/7445 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan, Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ile Eki Protokol'ün Onaylanması Hakkında Karar

26.06.2004 -5187 Basın Kanunu

26.06.2004 -5188 Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun

26.06.2004 -5193 Optisyenlik Hakkında Kanun

26.06.2004 -5194 Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

26.06.2004 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

 

25.06.2004 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

 

24.06.2004 -İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Kotasyon Yönetmeliği

24.06.2004 -İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Hisse Senetleri Piyasası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

24.06.2004 -Hampetrol ve Petrol Ürünlerinin Alım, Satım, Fiyatlandırma Esasları Hakkında Karar'ın Uygulanmasına Dair 98/3 Sayılı Tebliğ'de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (PİGM-2004/1)

24.06.2004 -Gaziantep İli Sınırları İçerisinde, Ruhsatsız Akaryakıt Satışının Yasaklanmasına Dair Karar (No: 2004/2)

24.06.2004 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

 

23.06.2004 -2004/7427 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

23.06.2004 -2004/7450 Hampetrol ve Petrol Ürünlerinin Alım, Satım, Fiyatlandırma Esasları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

23.06.2004 -2004/7451 Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

23.06.2004 -4926 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Kaçak Eşya Yakalanması Halinde Muhbir ve El Koyanlara İkramiye Ödenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

23.06.2004 -Baha Esat Tekand Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği

23.06.2004 -Danıştay Başkanlar Kurulunun 2004/13 Sayılı Kararı

23.06.2004 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

 

22.06.2004 5191 Suçtan Kaynaklanan Gelirlerin Aklanması, Araştırılması, Ele Geçirilmesi ve El Konulmasına İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

22.06.2004 Anayasa Mahkemesi Asıl Üyeliğine, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Genel Sekreteri Dz.Hak.Kd.Alb.Dr. Serdar ÖZGÜLDÜR'ün Seçilmesine Dair Karar (No: 2004/20)

22.06.2004 T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

21.06.2004 İşkolu Tespit Kararı (No: 2004/31)

20.06.2004 2004 Yılı Mayıs Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

 

19.06.2004 -2004/7403 Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna-Hersek Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesi'nin Onaylanması Hakkında Karar

19.06.2004 -Anayasa Mahkemesinin E: 2002/101 (765 Sayılı Türk Ceza Kanunu ile İlgili), K: 2004/44 Sayılı Kararı

19.06.2004 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

 

18.06.2004 -2004/7448 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

18.06.2004 -Anayasa Mahkemesinin E: 2002/29 (765 Sayılı Türk Ceza Kanunu ile İlgili), K: 2004/43 Sayılı Kararı

18.06.2004 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

 

17.06.2004 -İşkolu Tespit Kararı (No: 2004/29)

17.06.2004 -İşkolu Tespit Kararı (No: 2004/30)

17.06.2004 -Anayasa Mahkemesinin E: 2000/83 (765 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 6123 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2004/26 Sayılı Kararı

17.06.2004 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

 

16.06.2004 -Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği

16.06.2004 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

 

15.06.2004 -2004/7346 Avrupa Topluluğu ve Türkiye Cumhuriyeti Arasında Uyuşturucu veya Psikotrop Maddelerin Yasadışı Üretiminde Sıkça Kullanılan Ara ve Kimyasal Maddelere Dair Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar

15.06.2004 -2004/7402 Türkiye Cumhuriyeti ile Çek Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesi'nin Onaylanması Hakkında Karar

15.06.2004 -2004 Yılı Mayıs Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

15.06.2004 -2004 Yılı Mayıs Ayına Ait Yurt İçi Satış Teslimler ile İlgili Belgelerin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

15.06.2004 -2004 Yılı Mayıs Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

15.06.2004 -2004 Yılı Mayıs Ayına Ait Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

15.06.2004 -Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Hakkında Tebliğ

15.06.2004 -01.05.2004-31.05.2004 Tarihleri Arasında Resen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Hakkında Tebliğ

15.06.2004 -Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespitine DairTebliğ

15.06.2004 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

 

 

13.06.2004 -2003/9 sayılı 2004 Yılı Fuar Takvimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: İTG-2004/3)

 

12.06.2004 -- 2004/7379 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

12.06.2004 -2004/7388 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslar'ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

12.06.2004 -İşkolu Tespit Kararı (No: 2004/27)

12.06.2004 -İşkolu Tespit Kararı (No: 2004/28)

12.06.2004 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

 

 

11.06.2004 -2004/7382 Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair

11.06.2004 -Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcılığı ve Uzmanlığı Atama, Görev ve Çalışma

11.06.2004 -İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcılığı ve Uzmanlığı Atama, Görev ve Çalışma

11.06.2004 -Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzman Yardımcılığı ve Uzmanlığı Sınav, Görev, Yetki, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında

 

10.06.2004 -5175 Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair

10.06.2004 -5181 Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında

10.06.2004 -2004/7386 Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin

10.06.2004 -2004/7389 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Aynı Kanunun Ek Geçici 9 uncu Maddesi Kapsamına Giren Kurumlardan Aylık Alanlara 2004 Yılında Verilecek Zam ve Tazminat Miktarlarının Belirlenmesine İlişkin 6/2/2004 Tarihli ve 2004/6996 Sayılı Kararnamenin Eki Karar ve Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında

10.06.2004 -Sermaye Piyasası Araçlarının Halka Arzında Satış Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri :VIII, No: 41)

10.06.2004 -Adana İlinde İnşaat Kalfa ve Ustaları Mesleki Eğitim Kursları Hakkında Karar (No: 2004/1)

10.06.2004 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz

 

09.06.2004 -5183 Danıştay Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair

09.06.2004 -5184 Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair

09.06.2004 -5185 Yalova Termal Kaplıcalarının İşletilmesi ve Kaplıcaların İnkişafı İşlerinin Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletine Bağlı Hükmi Şahsiyeti Haiz Bir Teşekküle Devri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair

09.06.2004 -Teknik Müşavirlik Firmalarının Yurt Dışındaki Faaliyetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları Hakkında Tebliğ

09.06.2004 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

 

08.06.2004 -5176 Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

08.06.2004 -5178 Mera Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

08.06.2004 -Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

08.06.2004 -Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

08.06.2004 -Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

08.06.2004 -Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

08.06.2004 -Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar

08.06.2004 -2004 Yılı Kamu İhale Genel Tebliği

08.06.2004 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

 

07.06.2004 -Yurt Dışında Fuar Düzenlenmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin 2003/2 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2004/7)

06.06.2004 -2004 Yılı Nisan Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

05.06.2004 - 5177 Maden Kanununda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

05.06.2004 - 5179 Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun

05.06.2004 - 5180 Afyon İli Sincanlı İlçesinin Adının "Sinanpaşa" Olarak Değiştirilmesine Dair Kanun

05.06.2004 - 2004/7356 Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Memurların Aylıklarına Uygulanacak Katsayı Hakkında Karar

05.06.2004 - Devlet Memurluğuna Alınma Hakkında Tebliğ (No: 2004/2)

05.06.2004 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

04.06.2004 - İşkolu Tespit Kararı (No: 2004/25)

04.06.2004 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

 

03.06.2004 - Anayasa Mahkemesi Başkanlığına, Üye Mustafa BUMİN'in Yeniden Seçilmesine Dair Karar

03.06.2004 - 2003/3 Sayılı Anonim ve Limited Şirketlerin Kuruluş ve Ana Sözleşme Değişikliği İşlemlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İç Ticaret: 2004/2)

03.06.2004 - Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2002/1 Sayılı Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2004/2)

03.06.2004 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

 

02.06.2004 - 2004/7311 Bağ-Kur Genel Müdürlüğünün Gelirleri ile Zorunlu Ödemeler İçin Bulundurulması Gereken Nakit ve Benzeri Varlıklarının Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelik

02.06.2004 -4926 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre El Konulan Eşyanın Teslimi ve Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

02.06.2004 -İşkolu Tespit Kararı (No: 2004/26)

02.06.2004 -Anayasa Mahkemesinin E: 2001/349 (4652 Sayılı Kanun ile İlgili ) , K: 2004/14 Sayılı Kararı

02.06.2004 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

01.06.2004 -5174 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu