MAYIS 2013 AYI MEVZUAT İNDEKSİ

 NİSAN 2013 ve önceki aylar Mevzuat değişiklikleri için Resmi Gazete Bölümüne Bakınız

31.Mayıs.2013- 2013/4750 İzmir Limanı Nizamnamesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük

31.Mayıs.2013- 2013/4762 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

31.Mayıs.2013- 2013/4767 Bazı Anlaşmaların Yürürlük Tarihlerinin Tespit Edilmesi Hakkında Karar

31.Mayıs.2013- Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik

31.Mayıs.2013- Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

31.Mayıs.2013- Kamu İhale Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.Mayıs.2013- Kamu İhale Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.Mayıs.2013- Sivil Hava Ulaşımına Açık Havaalanlarında Yer Alan Gayrisıhhi İşyerleri İçin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik (SHY-33A)’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.Mayıs.2013- Basın İlan Kurumu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.Mayıs.2013- Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 355)

31.Mayıs.2013- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

30.Mayıs.2013- 2013/4763 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

30.Mayıs.2013- Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

30.Mayıs.2013- Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

30.Mayıs.2013- Merkezi Takas Kuruluşlarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Genel Yönetmelik

30.Mayıs.2013- Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

30.Mayıs.2013- Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

30.Mayıs.2013- Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Sağlık Denetçileri Yönetmeliği

30.Mayıs.2013- Danıştay Onbirinci Dairesine Ait 37 Adet Karar

30.Mayıs.2013- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

29.Mayıs.2013 (1. Mükerrer) - Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ

29.Mayıs.2013- 6476 RACVIAC-Güvenlik İşbirliği Merkezi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

29.Mayıs.2013- 6477 1978 Protokolü ile Değişik 1973 Tarihli Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslararası Sözleşmenin III ve IV üncü Eklerine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

29.Mayıs.2013- 6478 1974 Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesine İlişkin 1988 Protokolüne Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

29.Mayıs.2013- 6479 1972 Denizde Çatışmanın Önlenmesine İlişkin Uluslararası Kurallar Hakkında Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

29.Mayıs.2013- 6480 1989 Uluslararası Kurtarma Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

29.Mayıs.2013- 6481 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Deniz Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

29.Mayıs.2013- 6482 İslam Kalkınma Bankası Kuruluş Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

29.Mayıs.2013- 6483 Türkiye Cumhuriyeti ile İslam Kalkınma Bankası Grubu Arasında Türkiye’de İslam Kalkınma Bankası Grubu Ülke Ofisi Kurulmasına İlişkin Anlaşma ile Anlaşmada Değişiklik Yapılmasına Dair Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

29.Mayıs.2013- 6484 Özel Sektörün Geliştirilmesi İslami Kurumu Kurucu Anlaşmanın Tadiline İlişkin Genel Kurul Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

29.Mayıs.2013- 6485 187 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliğini Geliştirme Çerçeve Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

29.Mayıs.2013- 6486 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

29.Mayıs.2013- Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

29.Mayıs.2013- Maden Kanununun I (A) Grubu Madenleri ile İlgili Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

29.Mayıs.2013- EXPO 2016 Antalya Ajansı Mal ve Hizmet Alım-Satım ve Yapım İşleri İhale Yönetmeliği

29.Mayıs.2013- Milli Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği

29.Mayıs.2013- Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/35)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2013-32/43)

29.Mayıs.2013- Balıkçı Gemisini Avcılıktan Çıkaranlara Yapılacak Destekleme Tebliği (No: 2013/25)

29.Mayıs.2013- Su Ürünleri Yetiştiriciliği Destekleme Tebliği (No: 2013/26)

29.Mayıs.2013- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

28.Mayıs.2013- Çevre Sağlığı Denetimi ve Denetçileri Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

28.Mayıs.2013- Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

28.Mayıs.2013- Gıda Maddeleri Üreten İşyerlerinde Verilen Çalışma İznine Ait İşletmeler İçin Alınacak Ücretlerin Tahsil ve Harcama, Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

28.Mayıs.2013- Gıda Üretim ve Satış Yerleri Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

28.Mayıs.2013- Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Hizmet Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

28.Mayıs.2013- Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

28.Mayıs.2013- Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

28.Mayıs.2013- Sağlık Bakanlığı Sağlık Uzman ve Uzman Yardımcılığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

28.Mayıs.2013- Sermaye Piyasasında Bağımsız Dış Denetleme Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

28.Mayıs.2013- Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.1)

28.Mayıs.2013- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

27.Mayıs.2013- İş Kolu Tespit Kararı (No: 2013/24)

27.Mayıs.2013- İş Kolu Tespit Kararı (No: 2013/25)

27.Mayıs.2013- İş Kolu Tespit Kararı (No: 2013/26)

27.Mayıs.2013- İş Kolu Tespit Kararı (No: 2013/27)

26.Mayıs.2013- Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

25.Mayıs.2013- İyi Tarım Uygulamaları Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2013/22)

25.Mayıs.2013- Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği (No: 2013/29)

25.Mayıs.2013- Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları Kar ve Zarara Katılma Oranları ile Kredi İşlemlerinde Faiz Dışında Sağlanacak Diğer Menfaatler Hakkında Tebliğ (Sayı: 2006/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2013/8)

25.Mayıs.2013- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/85, K: 2012/109 Sayılı Kararı

25.Mayıs.2013- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/126, K: 2012/110 Sayılı Kararı

25.Mayıs.2013- Anayasa Mahkemesinin E: 2012/96, K: 2012/206 Sayılı Kararı

25.Mayıs.2013- Anayasa Mahkemesinin E: 2012/95, K: 2013/9 Sayılı Kararı

25.Mayıs.2013- Anayasa Mahkemesinin E: 2013/36, K: 2013/53 Sayılı Kararı

25.Mayıs.2013- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

24.Mayıs.2013- Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

24.Mayıs.2013- Millȋ Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

24.Mayıs.2013- Kamu Personeli Genel Tebliği (Seri No: 4)

24.Mayıs.2013- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun Geçici 21 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usullerin Belirlenmesine Dair Karar

24.Mayıs.2013- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

23.Mayıs.2013- 6475 Posta Hizmetleri Kanunu

23.Mayıs.2013- 2013/4712 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gana Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

23.Mayıs.2013- 2013/4714 Erat Sevkıyat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

23.Mayıs.2013- Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

23.Mayıs.2013- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

22.Mayıs.2013- 6463 Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna-Hersek Cumhuriyeti Arasında Kültür Alanında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

22.Mayıs.2013- 6464 Güneydoğu Avrupa Afetlere Hazırlık ve Önleme Girişiminin Kurumsal Çerçevesi Hususunda Mutabakat Muhtırasının ve Ekinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

22.Mayıs.2013- 6465 Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ile Kosova Cumhuriyeti Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı Arasında Eğitim Alanında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

22.Mayıs.2013- 6466 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarım Alanında İşbirliği Konulu Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

22.Mayıs.2013- 6467 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Çevre Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

22.Mayıs.2013- 6468 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Cezai Konularda Karşılıklı Adli Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

22.Mayıs.2013- 6469 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Malezya Hükümeti Arasında 27 Eylül 1994 Tarihinde Ankara’da İmzalanan Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasını Değiştiren Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

22.Mayıs.2013- 6470 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bolivya Çokuluslu Devleti Hükümeti Arasında Ekonomik ve Ticari İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

22.Mayıs.2013- 6471 Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşmasını Değiştiren Protokole Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

22.Mayıs.2013- 6472 Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının I Sayılı Protokolünün II Sayılı Ekinin Değiştirilmesi Hakkındaki 1/2010 Sayılı Ortak Komite Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

22.Mayıs.2013- 6473 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Tanzanya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

22.Mayıs.2013- 6474 Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Ortaklık Anlaşmasının Ekinde Değişiklik Yapılması Hakkındaki 1/2012 Sayılı Türkiye-Tunus Ortaklık Konseyi Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

22.Mayıs.2013- 2013/4754 Türkiye Cumhuriyeti ile Türkmenistan Arasında Hukuki ve Cezai Konularda Adli Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

22.Mayıs.2013- Hammadde ve Şeker Fiyatları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

22.Mayıs.2013- İş Kolu Tespit Kararı (No: 2013/23)

22.Mayıs.2013- Anayasa Mahkemesinin Bireysel Başvurular ile İlgili Kararları

22.Mayıs.2013- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

21.Mayıs.2013 (1. Mükerrer) - 2013/4632 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Komisyonu Arasında Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Kapsamında, “Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı” ile İlgili Finansman Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

21.Mayıs.2013 (1. Mükerrer) - 2013/4640 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avustralya Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Anlaşma’ya İlişkin Protokolün Onaylanması Hakkında Karar

21.Mayıs.2013 (1. Mükerrer) - Uyuşmazlık Mahkemesine Ait 154 Karar

21.Mayıs.2013- Tarım veya Orman Traktörlerini Tahrik Etmek Üzere Tasarlanan Motorlardan Çıkan Gaz Emisyonları ve Parçacık Kirleticilere Karşı Alınacak Tedbirlerle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (2000/25/AT)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

21.Mayıs.2013- Vakıflar Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

21.Mayıs.2013- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Bilgisayar Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği

21.Mayıs.2013- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

18.Mayıs.2013- EXPO 2016 Antalya Ajansı İnsan Kaynakları Yönetmeliği

18.Mayıs.2013- Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

18.Mayıs.2013- Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Yönetim Hizmetleri Uzman Yardımcılığı ve Uzmanlığı Sınavları ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

18.Mayıs.2013- Yurt İçi Sertifikalı Fidan/Çilek Fidesi ve Standart Fidan Kullanımı Desteklemesi Hakkında Tebliğ (No: 2013/20)

18.Mayıs.2013- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

20.Mayıs.2013- Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi ile İlgili Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 25/4/2013 Tarihli ve 04/01 Sayılı Kararı

17.Mayıs.2013- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği

17.Mayıs.2013- Sağlık Hizmetleri Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

17.Mayıs.2013- İş Yerleri-Yangın Söndürme Cihazlarına Bakım ve Dolum Hizmeti Veren-Genel Kurallar ile İlgili Tebliğ (TS 11827) (No: MSG-MS-2013/10)

17.Mayıs.2013- 2013 Yılı Nisan Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

17.Mayıs.2013- 2013 Yılı Nisan Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

17.Mayıs.2013- 2013 Yılı Nisan Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

17.Mayıs.2013- 2013 Yılı Nisan Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

17.Mayıs.2013- Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

17.Mayıs.2013- Re’sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

17.Mayıs.2013- Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2005/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2013/7)

17.Mayıs.2013- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

16.Mayıs.2013- 2013/4631 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yemen Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 2013-2015 Yıllarına İlişkin Eğitim, Bilim, Kültür ve Sanat, Kitle İletişim Araçları, Gençlik ve Spor Alanlarında İşbirliği Programının Onaylanması Hakkında Karar

16.Mayıs.2013- 2013/4659 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Spor Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar

16.Mayıs.2013- 2013/4660 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Elektrik ve Enerji Alanlarında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar

16.Mayıs.2013- 2013/4661 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovenya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilgi ve İletişim Teknolojileri Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

16.Mayıs.2013- 2013/4663 Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Kamu Personel Yönetiminin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi Alanlarında İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanması Hakkında Karar

16.Mayıs.2013- 2013/4671 Türkiye Cumhuriyeti Tarafından, Mısır, Ürdün, Libya, Tunus, Fas ve Yemen’in Ekonomik Dönüşümünü Desteklemek Amacıyla, Dünya Bankası Bünyesinde Oluşturulan Geçiş Fonuna 5.000.000 ABD Doları Tutarında Nakdi Hibe Verilmesine İlişkin Olarak Banka İle İmzalanan Anlaşmanın Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar

16.Mayıs.2013- 2013/4662 Asya’da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı Yazmanlığı'nın, Personeli'nin ve Üyelerin Temsilcilerinin Ayrıcalık ve Bağışıklıklarına İlişkin Sözleşmenin Onaylanması Hakkında Karar

16.Mayıs.2013- 2013/4625 22/12/2005 Tarihli ve 5436 Sayılı Kanunla İhdas Edilen İç Denetçi Kadrolarından (480) Adedinin Sınıf ve Derecelerinin Değiştirilerek Kamu Kurumlarına Tahsis Edilmesi Hakkında Karar

16.Mayıs.2013- 2013/4665 Umuma Mahsus Pasaport Hamili Rusya Federasyonu Vatandaşlarının Türkiye’ye Yapacakları Seyahatlerinde, 180 Gün İçinde Toplamda 90 Günü Aşmamak Kaydıyla 30 Gün Olan Vizesiz Kalış Sürelerinin 60 Güne Çıkarılması Hakkında Karar

16.Mayıs.2013- Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

16.Mayıs.2013- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

15.Mayıs.2013- Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

15.Mayıs.2013- Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

15.Mayıs.2013- Yıldız Teknik Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

15.Mayıs.2013- Ev Tipi Çamaşır Kurutma Makinelerinin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (SGM-2013/6)

15.Mayıs.2013- Ev Tipi Çamaşır Makineleri ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM-2011/18)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM-2013/7)

15.Mayıs.2013- Ev Tipi Çamaşır Makinelerinin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (SGM-2012/6)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM-2013/8)

15.Mayıs.2013- Kaynak Sarf Malzemeleri-Alaşımsız ve İnce Taneli Çeliklerin Elle Yapılan Metal Ark Kaynağı İçin Örtülü Elektrotlar-Sınıflandırma ile İlgili Tebliğ (TS EN ISO 2560) (No: MSG-MS-2013/11)

15.Mayıs.2013- Patates Siğili Görülen Alanlarda ve Güvenlik Kuşağında Uygulanacak Desteğe İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği (No: 2013/21)

15.Mayıs.2013- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

14.Mayıs.2013- Yurt İçinde Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

14.Mayıs.2013- Genel Havacılık Yönetmeliği (SHY-6B)

14.Mayıs.2013- Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurt İdare ve İşletme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

14.Mayıs.2013- Elektrik ve Elektronik Sanayi Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ (SGM 2004-9)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: SGM/2013-4)

14.Mayıs.2013- Çiftçi Kayıt Sistemine Dahil Olan Çiftçilere Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2013/14)

14.Mayıs.2013- Yem Bitkileri Desteklemeleri Uygulama Esasları Tebliği (No: 2013/18)

14.Mayıs.2013- Araştırma ve Geliştirme Destek Programı Projelerinin Desteklenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2013/19)

14.Mayıs.2013- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 9/5/2013 Tarihli ve 5314 Sayılı Kararı

14.Mayıs.2013- Sayıştay Genel Kurulu İçtihadı Birleştirme Kararı (E: 2013/1, K: 5354/1)

14.Mayıs.2013- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

12.Mayıs.2013- Anayasa Mahkemesinin E: 2012/40, K: 2012/158 Sayılı Kararı

12.Mayıs.2013- Anayasa Mahkemesinin E: 2012/1, K: 2013/1 Sayılı Kararı

12.Mayıs.2013- Anayasa Mahkemesinin E: 2012/19, K: 2013/17 Sayılı Kararı

12.Mayıs.2013- Anayasa Mahkemesinin E: 2013/5, K: 2013/46 Sayılı Kararı

12.Mayıs.2013- Anayasa Mahkemesinin E: 2013/20, K: 2013/50 Sayılı Kararı

11.Mayıs.2013- KOSGEB Organlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

11.Mayıs.2013- Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 354)

11.Mayıs.2013- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

10.Mayıs.2013- Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında Era Laboratuvarları A.Ş.’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: YİG/2009-09)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: MHG/2013-5)

10.Mayıs.2013- Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında Türk Standartları Enstitüsü’nün Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: YİG-15/2007-02)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: MHG/2013-6)

10.Mayıs.2013- Yurt İçi Sertifikalı Tohum Üretiminin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2013/16)

10.Mayıs.2013- Yurt İçi Sertifikalı Tohum Kullanımı Desteklemesi Hakkında Tebliğ (No: 2013/17)

10.Mayıs.2013- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

09.Mayıs.2013- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

09.Mayıs.2013- Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi İhtiyaç Fazlası ve İhtiyaç Dışı Malzemeler ile İhtiyaç Fazlası, Ekonomik Ömrünü Doldurmuş, Hurda Taşıt ve İş Makineleri Değerlendirme Yönetmeliği

09.Mayıs.2013- Düz Havşa Başlı (Genel Baş Stili) Tip H veya Tip Z Yıldız Tornavida Yuvalı Vidalar ile İlgili Tebliğ (TS EN ISO 7046-1, TS EN ISO 7046-2) (No: MSG - MS - 2013/9)

09.Mayıs.2013- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

08.Mayıs.2013- 2013/4595 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sivil Havacılık Alanında İşbirliğini Geliştirme Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar

08.Mayıs.2013- EXPO 2016 Antalya Ajansının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

08.Mayıs.2013- Atom Enerjisi Uzmanlığı Yönetmeliği

08.Mayıs.2013- Yusufeli Barajı ve HES Projesi ile İlgili 2013/5 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

08.Mayıs.2013- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

07.Mayıs.2013- 2013/4591 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Ankara ile Uluslararası Patates Merkezi Lima-Peru Arasında Düzenlenen Patates Islahı İçin Araştırma ve Eğitim Konularında Bilimsel ve Teknik İşbirliği Anlaşma Muhtırasında Değişiklik Yapılmasına Dair 1 Numaralı Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

07.Mayıs.2013- 2013/4593 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Hırvatistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında “Türkiye Cumhuriyeti ve Hırvatistan Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına Yönelik Anlaşma”ya İlişkin Değişikliklere Dair Ek Protokolün Onaylanması Hakkında Karar

07.Mayıs.2013- 2013/4594 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Danimarka Krallığı Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar

07.Mayıs.2013- 2013/4604 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Çalışma ve İstihdam Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

07.Mayıs.2013- 2013/4607 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gana Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

07.Mayıs.2013- 2013/4609 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Teknik Düzenlemeler, Standardizasyon, Uygunluk Değerlendirmesi, Akreditasyon ve Metroloji Alanlarında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar

07.Mayıs.2013- 2013/4610 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Eğitim İşbirliği Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar

07.Mayıs.2013- Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Gençlik Faaliyetlerine İlişkin Mal ve Hizmet Alımları İhale Yönetmeliği

07.Mayıs.2013- Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi İhtiyaç Fazlası ve İhtiyaç Dışı Malzemeler Değerlendirme ve Satış Yönetmeliği

07.Mayıs.2013- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 2/5/2013 Tarihli ve 5306 Sayılı Kararı

07.Mayıs.2013- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

06.Mayıs.2013- Şeker Depolama Kesintisi ve Prim Ödemeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

06.Mayıs.2013- Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Kapsam Dışı Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

06.Mayıs.2013- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu Yönetmeliği

05.Mayıs.2013- 2013/4619 Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Almanya Federal Cumhuriyeti, Federal Suç Dairesi (BKA), Şüpheli İşlemler Bildirim Merkezi Arasında Karapara Aklama ve Terörün Finansmanı ile İlgili Finansal İstihbarat Değişimine Dair Mutabakat Muhtırası Hakkında Karar

04.Mayıs.2013- 2013/4601 Çevre Amaçlı Tarımsal Arazilerin Korunması Programını Tercih Eden Üreticilerin Desteklenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

04.Mayıs.2013- Fazla veya Yersiz Ödemelerin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

04.Mayıs.2013- Elektrik Piyasasında İnşaatına Başlanmış Olan Tesislere Yeni Üretim Lisansı Verilmesi Hakkında Yönetmelik

04.Mayıs.2013- Orman Muhafaza Memurlarının Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

04.Mayıs.2013- Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının Kadro ve Pozisyon İptal ve İhdas İşlemlerine İlişkin Tebliğ (2013/3)

04.Mayıs.2013- Vergi Beyannamelerinin Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerce İmzalanması Hakkında Genel Tebliğ (Sıra No: 6)

04.Mayıs.2013- Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

04.Mayıs.2013- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

03.Mayıs.2013- 6462 Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Yer Alan Engelli Bireylere Yönelik İbarelerin Değiştirilmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

03.Mayıs.2013- 2013/4567 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarımsal İşbirliği Konulu Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar

03.Mayıs.2013- 2013/4580 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Geçici 39 uncu Maddesiyle İhdas Edilen Uzman ve Uzman Yardımcısı Kadrolarının Tahsisi Hakkında Karar

03.Mayıs.2013- 2013/4617 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Geçici 20 nci Maddesi Kapsamındaki Bankalar, Sigorta ve Reasürans Şirketleri, Ticaret Odaları, Borsalar veya Bunların Teşkil Ettikleri Birlikler Personeli İçin Kurulmuş Bulunan Sandıkların İştirakçileri ile Aylık veya Gelir Bağlanmış Olanlar ile Bunların Hak Sahiplerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Devredilmesine İlişkin Sürenin Bir Yıl Uzatılması Hakkında Karar

03.Mayıs.2013- 2013 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi Genel Hükümler

03.Mayıs.2013- Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar

03.Mayıs.2013- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

02.Mayıs.2013- 2013/4421 Türk-Özbek Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar

02.Mayıs.2013- 2013/4424 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Korunması ve Teşvikine İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

02.Mayıs.2013- 2013/4547 Zonguldak Limanı Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük

02.Mayıs.2013- 2013/4548 Giresun Liman Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük

02.Mayıs.2013- 2013/4549 Samsun Liman Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük

02.Mayıs.2013- 2013/4550 Trabzon Liman Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük

02.Mayıs.2013- Tabiat Varlıkları ve Doğal Sit Alanları ile Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Bulunan Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerlerin İdaresi Hakkında Yönetmelik

02.Mayıs.2013- Takviye Edici Gıdaların İthalatı, Üretimi, İşlenmesi ve Piyasaya Arzına İlişkin Yönetmelik

02.Mayıs.2013- Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 353)

01.Mayıs.2013- Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkında Kanun

01.Mayıs.2013- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri