MAYIS 2012 AYI MEVZUAT İNDEKSİ

 Mayıs 2011 ve önceki aylar Mevzuat değişiklikleri için Resmi Gazete Bölümüne Bakınız

 

31.Mayıs.2012- 6306 Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun

31.Mayıs.2012- 6307 Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

31.Mayıs.2012- 6308 Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun ile Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

31.Mayıs.2012- 6309 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

31.Mayıs.2012- 6310 Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Kuruluş Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına İlişkin 137 ve 138 Sayılı Guvernörler Kurulu Kararlarının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

31.Mayıs.2012- 6311 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gabon Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

31.Mayıs.2012- Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Direktörlüğü Personel Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

31.Mayıs.2012- Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Görev ve Yetki Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

31.Mayıs.2012- Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

31.Mayıs.2012- Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

31.Mayıs.2012- Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

31.Mayıs.2012- Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

31.Mayıs.2012- Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

31.Mayıs.2012- Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü Satma, Kiraya Verme Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

31.Mayıs.2012- Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

31.Mayıs.2012- Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programına İlişkin Yönetmelik

31.Mayıs.2012- Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2005/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2012/5)

31.Mayıs.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

30.Mayıs.2012- Bitki Koruma Ürünlerinin Reçeteli Satış Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

30.Mayıs.2012- Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

30.Mayıs.2012- Nükleer Madde Sayım ve Kontrol Yönetmeliği

30.Mayıs.2012- 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 10 uncu Maddesine ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 3 üncü ve 17/7 nci Maddelerine Göre 2008 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (Sıra Numarası: 2008/1)’in Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ

30.Mayıs.2012- 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 10 uncu Maddesine ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 3 üncü ve 17/7 nci Maddelerine Göre 2009 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (Sıra Numarası: 2009/1)’in Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ

30.Mayıs.2012- 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu Kapsamında Yapılacak Yetkilendirmeler, Sertifikalandırmalar, Raporlamalar ve Projeler Konusunda Uygulanacak Usûl ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sıra Numarası: 2009/2)’in Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ

30.Mayıs.2012- Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmeliğin 7 nci Maddesine Göre Yetki Belgesi ve Sertifika Bedelleri ve Sertifika Bedellerinin Yetkilendirilmiş Kurumlara Ödenecek Bölümü Hakkında Tebliğ (Sıra Numarası: 2009/3)’in Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ

30.Mayıs.2012- 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 10 uncu Maddesine ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 3 üncü ve 17/7 nci Maddelerine Göre 2010 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (Sıra Numarası: 2010/1)’in Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ

30.Mayıs.2012- Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmeliğin 7 nci Maddesine Göre Yetki Belgesi ve Sertifika Bedelleri ve Sertifika Bedellerinin Yetkilendirilmiş Kurumlara Ödenecek Bölümü Hakkında Tebliğ (Sıra Numarası: 2010/2)’in Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ

30.Mayıs.2012- Yetki Belgesi ve Sertifika Bedelleri ile Sertifika Bedellerinin Yetkilendirilmiş Kurumlara Ödenecek Bölümü Hakkında Tebliğ (Sıra Numarası: 2011/1)’in Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ

30.Mayıs.2012- 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 10 uncu Maddesine ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 3 üncü ve 17/7 nci Maddelerine Göre 2011 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (Sıra Numarası: 2011/2)’in Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ

30.Mayıs.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

29.Mayıs.2012- Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi Kurmak Üzere Yapılan Lisans Başvurularına İlişkin Yarışma Yönetmeliği

29.Mayıs.2012- Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği

29.Mayıs.2012- İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/28)

29.Mayıs.2012- Kamu Personelinin Genel Sağlık Sigortası Kapsamına Alınması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

29.Mayıs.2012- Türk Silahlı Kuvvetlerinde Görev Yapan Askeri ve Sivil Personelin Genel Sağlık Sigortası Kapsamına Alınması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

29.Mayıs.2012- Anayasa Mahkemesinin E: 2010/80, K: 2011/178 Sayılı Kararı

29.Mayıs.2012- Anayasa Mahkemesinin E: 2010/79, K: 2012/9 Sayılı Kararı

29.Mayıs.2012- Danıştay Onbeşinci Dairesine Ait Karar

29.Mayıs.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

27.Mayıs.2012- Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

27.Mayıs.2012- Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

26.Mayıs.2012- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının Sorumluluğundaki Tarihi Bina ve Objelerin Onarımları ve Restorasyonları ile Çevre Düzenlemesine İlişkin Mal ve Hizmet Alımları Yönetmeliği

26.Mayıs.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

25.Mayıs.2012- Asma Fidanı ve Üretim Materyali Sertifikasyonu ile Pazarlaması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

25.Mayıs.2012- Çilek Fidesi Üretimi, Sertifikasyonu ve Pazarlaması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

25.Mayıs.2012- Meyve Fidanı ve Üretim Materyali Sertifikasyonu ile Pazarlaması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

25.Mayıs.2012- Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

25.Mayıs.2012- Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Mal ve Hizmet Alımları ile Yapım İşleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

25.Mayıs.2012- Vakıflar Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

25.Mayıs.2012- Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü ve Hissedarı Olduğu Anonim Şirketlerde Görev Yapan Personelin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

25.Mayıs.2012- İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/25)

25.Mayıs.2012- İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/26)

25.Mayıs.2012- İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/27)

25.Mayıs.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

24.Mayıs.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

23.Mayıs.2012- Çocuk Koruma Kanununa Göre Verilen Koruyucu ve Destekleyici Tedbir Kararlarının Uygulanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

23.Mayıs.2012- 1:5.000 Ölçekli Standart Topoğrafik Fotogrametrik Harita Yapımına Ait Teknik Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

23.Mayıs.2012- Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

23.Mayıs.2012- Rekabet Kurumu Personel Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

23.Mayıs.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

22.Mayıs.2012- Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği

22.Mayıs.2012- Kalkınma Bakanlığı Planlama Uzmanlığı Yönetmeliği

22.Mayıs.2012- Nükleer Tesislerin ve Nükleer Maddelerin Fiziksel Korunması Yönetmeliği

22.Mayıs.2012- PTT Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

22.Mayıs.2012- 2012 Yılı Nisan Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

22.Mayıs.2012- 2012 Yılı Nisan Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

22.Mayıs.2012- 2012 Yılı Nisan Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

22.Mayıs.2012- 2012 Yılı Nisan Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

22.Mayıs.2012- Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

22.Mayıs.2012- Re’sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

22.Mayıs.2012- Re’sen İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

22.Mayıs.2012- Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 23)

22.Mayıs.2012- Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı İdari ve Hizmet Birimleri Kadro Standartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile İlgili

22.Mayıs.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

21.Mayıs.2012- İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/23)

21.Mayıs.2012- İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/24)

20.Mayıs.2012- Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı İdari ve Hizmet Birimleri Kadro Standartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

20.Mayıs.2012- Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yatak ve Kadro Standartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

20.Mayıs.2012- Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

20.Mayıs.2012- “Karayolları Genel Müdürlüğünün Sorumluluğu Altında Bulunan Otoyollar ile Erişme Kontrolünün Uygulandığı Karayollarında Geçiş Ücretlerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik” ile İlgili

19.Mayıs.2012- 2012/3148 Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesel Ofisi ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türkiye’de Bir DSÖ Ülke Ofisi Kurulması Üzerine Anlaşma’nın Süresinin Uzatılmasına İlişkin Notaların Onaylanması Hakkında Karar

19.Mayıs.2012- 2012/3150 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

19.Mayıs.2012- 2012/3145 Çevre Amaçlı Tarımsal Arazilerin Korunması Programını Tercih Eden Üreticilerin Desteklenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

19.Mayıs.2012- 2012/3175 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Personeline Fazla Çalışma Ücreti Ödenmesine İlişkin Esaslar Hakkında Karar

19.Mayıs.2012- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/9, K: 2011/103 Sayılı Kararı

19.Mayıs.2012- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/46, K: 2011/145 Sayılı Kararı

19.Mayıs.2012- Anayasa Mahkemesinin E: 2010/31, K: 2011/167 Sayılı Kararı

19.Mayıs.2012- Anayasa Mahkemesinin E: 2010/118, K: 2011/170 Sayılı Kararı

19.Mayıs.2012- Anayasa Mahkemesinin E: 2010/62, K: 2011/175 Sayılı Kararı

19.Mayıs.2012- Anayasa Mahkemesinin E: 2010/104, K: 2011/180 Sayılı Kararı

19.Mayıs.2012- Anayasa Mahkemesinin E: 2010/90, K: 2012/4 Sayılı Kararı

19.Mayıs.2012- Anayasa Mahkemesinin E: 2010/30, K: 2012/7 Sayılı Kararı

19.Mayıs.2012- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/19, K: 2012/21 Sayılı Kararı

19.Mayıs.2012- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/35, K: 2012/23 Sayılı Kararı

19.Mayıs.2012- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/98, K: 2012/24 Sayılı Kararı

19.Mayıs.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

18.Mayıs.2012- 6302 Tapu Kanunu ve Kadastro Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

18.Mayıs.2012- 6303 Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Hakkında Kanun

18.Mayıs.2012- 6304 Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

18.Mayıs.2012- 6305 Afet Sigortaları Kanunu

18.Mayıs.2012- 2012/3141 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesi ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci ve 30 uncu Maddelerinde Yer Alan Bazı Tevkifat Nispetleri Hakkındaki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

18.Mayıs.2012- 2012/3143 Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Bünyesinde 5 Adet Şube Müdürlüğü Kurulması Hakkında Karar

18.Mayıs.2012- 2012/3172 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listenin (A) ve (B) Cetvellerinde Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Karar

18.Mayıs.2012- 2012/3137 Belediye Fen Elemanlarını Geliştirme Kursu Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

18.Mayıs.2012- Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği

18.Mayıs.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

17.Mayıs.2012- Bitki Karantinası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

17.Mayıs.2012- Ordu Evleri, Askeri Gazinolar ve Sosyal Tesisler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

17.Mayıs.2012- İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Tebliğ

17.Mayıs.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

16.Mayıs.2012- Milletvekilleri ile Yasama Organı Eski Üyelerine Kimlik ve Rozet Verilmesine Dair Yönetmelik

16.Mayıs.2012- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Atama ve Yer Değiştirme Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

16.Mayıs.2012- Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

16.Mayıs.2012- Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

16.Mayıs.2012- Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 118)

16.Mayıs.2012- Kayıtlı Elektronik Posta Rehberi ve Kayıtlı Elektronik Posta Hesabı Adreslerine İlişkin Tebliğ

16.Mayıs.2012- Devlet Muhasebesi Standardı 18 (DMS 18) Bölümsel Raporlama

16.Mayıs.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

15.Mayıs.2012- Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar

15.Mayıs.2012- Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statüsü Verilmesine İlişkin Karar

15.Mayıs.2012- Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statüsünün Geri Alınmasına İlişkin Karar

15.Mayıs.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

14.Mayıs.2012- Karayolları Genel Müdürlüğünün Sorumluluğu Altında Bulunan Otoyollar ile Erişme Kontrolünün Uygulandığı Karayollarında Geçiş Ücretlerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

13.Mayıs.2012- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İçmimarlar Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

13.Mayıs.2012- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeoloji Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12.Mayıs.2012- Takograf Cihazları Muayene ve Damgalama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12.Mayıs.2012- Kızartmada Kullanılmakta Olan Katı ve Sıvı Yağlar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği

12.Mayıs.2012- Bitki Çeşitlerinin Kayıt Altına Alınması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12.Mayıs.2012- Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve Bağlı Eğitim Hastaneleri Döner Sermaye İşletmeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12.Mayıs.2012- Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12.Mayıs.2012- Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2005/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı No: 2012/4)

12.Mayıs.2012- Menkul Kıymetlerin Geri Alma veya Satma Taahhüdü ile Alım Satımı Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No: 131)

12.Mayıs.2012- Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VI, No: 33)

12.Mayıs.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

11.Mayıs.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

10.Mayıs.2012- 6297 Eşyanın Sınırlardaki Kontrollerinin Uyumlaştırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşmenin Uluslararası Karayolu Taşımacılığına İlişkin Sınır Geçiş İşlemlerinin Kolaylaştırılması Başlıklı 8 Numaralı Ekinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

10.Mayıs.2012- 6298 Bozulabilir Gıda Maddelerinin Uluslararası Taşımacılığı ve Bu Taşımacılık Faaliyetinde Kullanılacak Özel Ekipmana İlişkin Anlaşmaya Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

10.Mayıs.2012- 6299 Karayolu Trafiği Konvansiyonu ile Bu Konvansiyonu Tamamlayıcı Avrupa Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

10.Mayıs.2012- 6300 Bazı Kanunlar ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

10.Mayıs.2012- 6301 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

10.Mayıs.2012- 2012/3013 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Arasında Ortaklık Çerçeve Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

10.Mayıs.2012- 2012/3031 Çukurova Üniversitesi’nin KKTC’de Kampus Kurmasına İlişkin Çerçeve Protokol’ün Onaylanması Hakkında Karar

10.Mayıs.2012- 2012/3061 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Yurt Açılması, İşletilmesi ve Yönetimi ile İlgili Protokol’ün Onaylanması Hakkında Karar

10.Mayıs.2012- 2012/3109 Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı Arasında Gençlik ve Spor İşbirliği Protokolü’nün Onaylanması Hakkında Karar

10.Mayıs.2012- 2012/3119 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ortak Tatbikatlar ve Eğitim Kursları İcra Edilmesine Dair İş Birliği Protokolü’nün Onaylanması Hakkında Karar

10.Mayıs.2012- 2012/3120 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti Arasında Kültür İşbirliği Programı’nın Onaylanması Hakkında Karar

10.Mayıs.2012- Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı İstisna Sözleşmesi Yönetmeliği

10.Mayıs.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

09.Mayıs.2012- 2012/3022 Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2012 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

09.Mayıs.2012- 2012 Yılı Mart Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

09.Mayıs.2012- 2012 Yılı Mart Ayında İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

09.Mayıs.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

08.Mayıs.2012- 2012/3010 Nükleer Terörizmin Önlenmesine İlişkin Uluslararası Sözleşme’nin Bildirim ve Çekince ile Birlikte Onaylanması Hakkında Karar

08.Mayıs.2012- Gümrük ve Ticaret Bakanlığına İlk Defa Yapılacak Atamalar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

08.Mayıs.2012- Kültür Bakanlığı Ödüller Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

08.Mayıs.2012- Anayasa Mahkemesi Raportör Yardımcısı Adaylarının Eğitimi Hakkında Yönetmelik

08.Mayıs.2012- Danıştay Kıyafet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

08.Mayıs.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

07.Mayıs.2012- 2012/3106 2012 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar

07.Mayıs.2012- 2012/3139 Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi ile İlgili Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

07.Mayıs.2012- 2012/3103 Türkiye Su Enstitüsü Personelinin Görev ve Yetkileri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

07.Mayıs.2012- Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği

06.Mayıs.2012- 2012/3025 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

05.Mayıs.2012- 2012/2977 Türkiye Cumhuriyeti ile İspanya Krallığı Arasında Kültür Merkezleri Kurulması ve Bu Merkezlerin Faaliyeti Hakkında Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

05.Mayıs.2012- 2012/2983 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İkili Ticari ve Ekonomik İşbirliğinin Geliştirilmesi ve Derinleştirilmesine İlişkin Çerçeve Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

05.Mayıs.2012- 2012/3073 Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği

05.Mayıs.2012- Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

05.Mayıs.2012- İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/22)

05.Mayıs.2012- Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 6)

05.Mayıs.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

04.Mayıs.2012- 2012/2995 Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

04.Mayıs.2012- 2012/3003 Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Amerika Birleşik Devletleri Finansal Suçlarla Mücadele Birimi (FinCEN) Arasında Karapara Aklama ve Terörün Finansmanı ile İlgili Bilgi Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırasının Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

04.Mayıs.2012- 2012/3008 2011 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

04.Mayıs.2012- Türk Gıda Kodeksi Hayvansal Gıdalarda Bulunabilecek Farmakolojik Aktif Maddelerin Sınıflandırılması ve Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği

04.Mayıs.2012- Ordu Evleri, Askeri Gazinolar ve Sosyal Tesisler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

04.Mayıs.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

03.Mayıs.2012- 2012/3082 Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar

03.Mayıs.2012- Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Tehlikelere Dair Görev Yönetmeliği

03.Mayıs.2012- Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

03.Mayıs.2012- Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Sicil Amirleri Yönetmeliği

03.Mayıs.2012- Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

03.Mayıs.2012- Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü Taşınmaz Kiraya Verme İşlemleri Genel Hizmet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

03.Mayıs.2012- Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

03.Mayıs.2012- İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/21)

03.Mayıs.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

02.Mayıs.2012- Milletvekillerine, Yasama Organı Eski Üyelerine, Dışarıdan Atandıkları Bakanlık Görevi Sona Erenlere Tedavi Yardımı Yapılmasına Dair Yönetmelik

02.Mayıs.2012- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Kütüphane ve Arşiv Yönetmeliği

02.Mayıs.2012- Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

02.Mayıs.2012- Trafik Kazaları Nedeniyle İlgililere Sunulan Sağlık Hizmet Bedellerinin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

02.Mayıs.2012- Islah Amaçlı Hayvan Yetiştirici Birliklerinin Kurulması ve Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

02.Mayıs.2012- Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

02.Mayıs.2012- 2011 Yılı Genel Yatırım ve Finansman Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesine Dair Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ

02.Mayıs.2012- Genel Sağlık Sigortası Geçiş Süresinin Tamamlanması ve Kurumların Sağlık Yardımlarının Sosyal Güvenlik Kurumuna Devir İşlemlerine İlişkin Tebliğ

02.Mayıs.2012- Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife

02.Mayıs.2012- Uyuşmazlık Mahkemesine Ait Karar

02.Mayıs.2012- Uyuşmazlık Mahkemesine Ait Karar

02.Mayıs.2012- Uyuşmazlık Mahkemesine Ait Karar

02.Mayıs.2012- Uyuşmazlık Mahkemesine Ait Karar

02.Mayıs.2012- Uyuşmazlık Mahkemesine Ait Karar

02.Mayıs.2012- Uyuşmazlık Mahkemesine Ait Karar

02.Mayıs.2012- Uyuşmazlık Mahkemesine Ait Karar

02.Mayıs.2012- Uyuşmazlık Mahkemesine Ait Karar

02.Mayıs.2012- Uyuşmazlık Mahkemesine Ait Karar

02.Mayıs.2012- Uyuşmazlık Mahkemesine Ait Karar

02.Mayıs.2012- Uyuşmazlık Mahkemesine Ait Karar

02.Mayıs.2012- Uyuşmazlık Mahkemesine Ait Karar

02.Mayıs.2012- Uyuşmazlık Mahkemesine Ait Karar

02.Mayıs.2012- Uyuşmazlık Mahkemesine Ait Karar

02.Mayıs.2012- Uyuşmazlık Mahkemesine Ait Karar

02.Mayıs.2012- Uyuşmazlık Mahkemesine Ait Karar

02.Mayıs.2012- Uyuşmazlık Mahkemesine Ait Karar

02.Mayıs.2012- Uyuşmazlık Mahkemesine Ait Karar

02.Mayıs.2012- Uyuşmazlık Mahkemesine Ait Karar

02.Mayıs.2012- Uyuşmazlık Mahkemesine Ait Karar

02.Mayıs.2012- Uyuşmazlık Mahkemesine Ait Karar

02.Mayıs.2012- Uyuşmazlık Mahkemesine Ait Karar

02.Mayıs.2012- Uyuşmazlık Mahkemesine Ait Karar

02.Mayıs.2012- Uyuşmazlık Mahkemesine Ait Karar

02.Mayıs.2012- Uyuşmazlık Mahkemesine Ait Karar

02.Mayıs.2012- Uyuşmazlık Mahkemesine Ait Karar

02.Mayıs.2012- Uyuşmazlık Mahkemesine Ait Karar

02.Mayıs.2012- Uyuşmazlık Mahkemesine Ait Karar

02.Mayıs.2012- Uyuşmazlık Mahkemesine Ait Karar

02.Mayıs.2012- Uyuşmazlık Mahkemesine Ait Karar

02.Mayıs.2012- Uyuşmazlık Mahkemesine Ait Karar

02.Mayıs.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri