Nisan 2008 ve önceki aylar Mevzuat değişiklikleri için Resmi Gazete Bölümüne Bakınız

 

 

 

31.05.2008 -5764 Müşterek Taarruz Uçağının Üretimi, Desteklenmesi ve Sürekli İyileştirilmesine İlişkin Mutabakat Muhtırası ve Buna Dair Mali Yönetim Esasları Dokümanının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

31.05.2008 -5765 Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Kanununda ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

31.05.2008 -Türkiye Büyük Millet Meclisi Televizyonu Yönetmeliği

31.05.2008 -Türkiye Büyük Millet Meclisi Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

31.05.2008 -Başbakanlık Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Yayın Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

31.05.2008 -Antrenör Eğitim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

30.05.2008 -2008/13654 Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

30.05.2008 -Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik

30.05.2008 -Sosyal Güvenlik Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

30.05.2008 -Milli Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

30.05.2008 -Eskrim Müsabaka ve Hakem Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

30.05.2008 -Dağcılık Eğitimi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

30.05.2008 -Dağcılık Eğitmenliği Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

30.05.2008 -Vücut Geliştirme Sporları Hakem Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

30.05.2008 -Vücut Geliştirme ve Fitness Yarışma Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

30.05.2008 -Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

30.05.2008 -Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 382

30.05.2008 -Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2008/4

30.05.2008 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

29.05.2008 -2008/13626 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fildişi Sahili (Kotdivuar) Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan "Ticaret, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşmaları"nın Onaylanması Hakkında Karar

29.05.2008 -2008/13638 İslam Konferansı Teşkilatı (İKT) Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Sistemi Kurulmasına İlişkin Tercihli Tarife Düzenlemesi Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

29.05.2008 -Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (No: 2008-32/35)

29.05.2008 -Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi İptaline İlişkin Tebliğ (No: 2008/39)

29.05.2008 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

28.05.2008 -2008/13644 Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

28.05.2008 -Türkiye Büyük Millet Meclisi Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

28.05.2008 -Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatı Görev, Yetki ve Sorumluluk Esasları Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

28.05.2008 -Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

28.05.2008 -Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

28.05.2008 -Anayasa Mahkemesinin E: 2004/1, K: 2008/12 (Yürürlüğü Durdurma) Sayılı Kararı

28.05.2008 -Anayasa Mahkemesinin E: 2008/11, K: 2008/64 Sayılı Kararı (5277 Sayılı Kanun ile İlgili)

28.05.2008 -Anayasa Mahkemesinin E: 2003/49, K: 2008/76 Sayılı Kararı (657 Sayılı Kanun ile İlgili)

28.05.2008 -Anayasa Mahkemesinin E: 2006/44, K: 2008/81 Sayılı Kararı (6245 Sayılı Kanun ile İlgili)

28.05.2008 -Anayasa Mahkemesinin E: 2004/66, K: 2008/99 Sayılı Kararı (3030 Sayılı Kanun ile İlgili)

28.05.2008 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

27.05.2008 -Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Yer, Araç, Bina ve Tesislerde Tütün Ürünü Tüketenlere Verilecek İdari Yaptırım Kararlarının Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ

27.05.2008 -İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/38)

27.05.2008 -İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/39)

27.05.2008 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

24.05.2008 -2008/13696 Türkiye Cumhuriyeti ve Gürcistan Arasında Enterkonneksiyon Hakkında Mutabakat Zaptı'nın Onaylanması Hakkında Karar

24.05.2008 -2008/13633 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kadroların Düzenlenmesi Hakkında Karar

24.05.2008 -2008/13695 Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

24.05.2008 -2008/13617 Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

24.05.2008 -2008/13631 İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği

24.05.2008 -Türkiye Barolar Birliği Staj Kredi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

24.05.2008 -Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile Başbakanlık Hazine Müsteşarlığının 91-32/5 Sayılı Tebliğine İlişkin I-M Sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genelgesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (Sayı: 2008/4)

24.05.2008 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

23.05.2008 -Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Hukuk Müşavirliği Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

23.05.2008 -Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ziraat Mühendisleri Odası Mesleki Denetim ve Asgari Ücret Yönetmeliği

23.05.2008 -Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife

23.05.2008 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

22.05.2008 -Hâkimler ve Cumhuriyet Savcıları Hakkında Uygulanacak Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

22.05.2008 -Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü Kontrolörleri Atama, Görev ve Yetki Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

22.05.2008 -Avrupa Patentlerinin Verilmesi ile İlgili Avrupa Patent Sözleşmesinin Türkiye'de Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

22.05.2008 -Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

22.05.2008 -Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Personelinin Konser, Festival ve Benzeri Sanat Faaliyetlerinde Görevlendirilme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

22.05.2008 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

21.05.2008 -5762 Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun ile Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

21.05.2008 -Gelir İdaresi Başkanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik

21.05.2008 -Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Koordinasyon Kurulu Hakkında 2008/7 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

21.05.2008 -Adres Kayıt Sisteminin Uygulanması Hakkında 2008/8 Başbakanlık Genelgesi

21.05.2008 -Uluslararası İlişkilerin Yürütülmesi ve Koordinasyonu Hakkında 2008/9 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

21.05.2008 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

18.05.2008 -Yargıtay 4. ve 18. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

17.05.2008 -2008/13510 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Transit Taşıma Çerçeve Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

17.05.2008 -Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliği

17.05.2008 -Anayasa Mahkemesinin E: 2001/10 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2008/65 Sayılı Kararı

17.05.2008 -Anayasa Mahkemesinin E: 2002/15 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2008/66 Sayılı Kararı

17.05.2008 -Anayasa Mahkemesinin E: 2000/20 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2008/67 Sayılı Kararı

17.05.2008 -Anayasa Mahkemesinin E: 2001/26 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2008/68 Sayılı Kararı

17.05.2008 -Anayasa Mahkemesinin E: 1999/24 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2008/69 Sayılı Kararı

17.05.2008 -Anayasa Mahkemesinin E: 2002/28 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2008/70 Sayılı Kararı

17.05.2008 -Anayasa Mahkemesinin E: 2007/41 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2008/75 Sayılı Kararı

17.05.2008 -Anayasa Mahkemesinin E: 1999/16 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2008/76 Sayılı Kararı

17.05.2008 -Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile İlgili

17.05.2008 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

16.05.2008 -2008/13552 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan "Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşma"nın Onaylanması Hakkında Karar

16.05.2008 -2008/13592 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında İmzalanan "Nükleer Kazaların Erken Bildirimine Dair Anlaşma"nın Onaylanması Hakkında Karar

16.05.2008 -Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

16.05.2008 -Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği

16.05.2008 -Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

16.05.2008 -Posta ve Telgraf Teşkilatının 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

16.05.2008 -Tekstil Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ (No: SGM/2008-9)

16.05.2008 -Ayakkabı Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ (No: SGM/2008-10)

16.05.2008 -Anayasa Mahkemesinin E: 2001/19 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2008/59 Sayılı Kararı

16.05.2008 -Anayasa Mahkemesinin E: 2003/10 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2008/60 Sayılı Kararı

16.05.2008 -Anayasa Mahkemesinin E: 2003/14 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2008/61 Sayılı Kararı

16.05.2008 -Anayasa Mahkemesinin E: 2007/36 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2008/62 Sayılı Kararı

16.05.2008 -Anayasa Mahkemesinin E: 2006/15 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2008/63 Sayılı Kararı

16.05.2008 -Anayasa Mahkemesinin E: 2007/20 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2008/64 Sayılı Kararı

16.05.2008 -Anayasa Mahkemesinin E: 2005/21 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2008/71 Sayılı Kararı

16.05.2008 -Anayasa Mahkemesinin E: 2006/32 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2008/72 Sayılı Kararı

16.05.2008 -Anayasa Mahkemesinin E: 2000/18 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2008/74 Sayılı Kararı

16.05.2008 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

16.05.2008 -5761 Turizmi Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

15.05.2008 -2008/13661 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

15.05.2008 -Subay Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

15.05.2008 -Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yatak ve Kadro Standartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

15.05.2008 -İller Bankası Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

15.05.2008 -Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

15.05.2008 -Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar

15.05.2008 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

14.05.2008 -2008/13597 Dünya Fikri Mülkiyet Hakları Örgütü (WIPO) Tarafından Kabul Edilen "WIPO İcralar ve Fonogramlar Andlaşması" ve "WIPO Telif Hakları Andlaşması"na Katılmamız Hakkında Karar

14.05.2008 -Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar

14.05.2008 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

13.05.2008 -2008/13504 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan ve Karadağ Bakanlar Konseyi Arasında İmzalanan "Askeri-Bilimsel ve Askeri-Teknik İşbirliği Konusunda Anlaşma"nın Onaylanması Hakkında Karar

13.05.2008 -2008/13523 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan "Eğitim, Bilim,Kültür ve Sanat, Basın-Yayın, Gençlik ve Spor Alanlarında İşbirliği Programı"nın Onaylanması Hakkında Karar

13.05.2008 -2008/13569 Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Afganistan Merkez Bankası, Mali İşlemler ve Raporlar Analiz Merkezi (FinTRACA) Arasında İmzalanan "Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile İlgili Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası"nın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

13.05.2008 -2008/13598 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında İmzalanan "Eğitim, Kültür ve Sanat, Basın-Yayın, Gençlik ve Spor Alanlarında İşbirliği Programı"nın Onaylanması Hakkında Karar

13.05.2008 -Ordu Evleri,Askerî Gazinolar ve Sosyal Tesisler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

13.05.2008 -Tohumlukların Yetiştirileceği Özel Üretim Alanlarının Özellikleri ve Bu Alanlarda Uyulması Gereken Kuralların Belirlenmesine Dair Yönetmelik

13.05.2008 -Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Emanet Yapım Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

13.05.2008 -Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Eserlerinin Çoklu Ortama Aktarılması, Çoklu Ortama Aktarılacak Eserlerin Seçimi, Pazarlanması, Dağıtımı, Kiralanması ve Diğer Yollarla Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

13.05.2008 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

11.05.2008 -2008/13515 Düşük Risk Grubuna Giren Nükleer Maddelerin Nükleer Enerji Alanında Üçüncü Kişi Sorumluluğuna İlişkin 29 Temmuz 1960 Tarihli ve Paris Sözleşmesi'nin Uygulama Alanı Dışına Çıkarılması Hakkında Karar

11.05.2008 -Araştırma ve Geliştirme Projelerinin Desteklenmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğ (No: 2008/27)

10.05.2008 -2008/13518 Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar

10.05.2008 -2008/13532 Türkiye ile İspanya Arasında Karşılıklı Olmak Koşulu ile Türkiye'deki Diplomatik ve Konsüler Temsilciliklere Sürekli Göreve Atanan Diplomatik ve Hizmet Pasaportu Hamili İspanyol Vatandaşlarına Vize Muafiyeti Sağlanması Hakkında Karar

10.05.2008 -2008/13538 Oripavine (6, 7, 8, 14-Tetradehydro-4,5a-epoxy-6-methoxy-17-methyl-morphinan-3-ol ya da 3-O-demethyl-thebaine) İsimli Maddenin 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun Hükümlerine Tabi Tutulması Hakkında Karar

10.05.2008 -2008/13593 Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

10.05.2008 -Sektörel Dış Ticaret Şirketleri Statüsüne İlişkin İhracat: 2004/4 Sayılı Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

10.05.2008 -2008 Yılı Nisan Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

10.05.2008 -2008 Yılı Nisan Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

10.05.2008 -2008Yılı Nisan Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

10.05.2008 -2008 Yılı Nisan Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

10.05.2008 -Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

10.05.2008 -Re'sen İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

10.05.2008 -Re'sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

10.05.2008 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

09.05.2008 -5758 Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

09.05.2008 -2008/13568 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünde Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

09.05.2008 -2008/13610 Bitkisel Üretim Faaliyetinde Sertifikalı Tohum ve/veya Sertifikalı Fidan Kullanan Çiftçilerin Desteklenmesine Dair Karar

09.05.2008 -2008/13507 Yurtdışında Sürekli Görevlendirilecek Personel Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

09.05.2008 -Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasına İlişkin EUR.1 Dolaşım Sertifikaları Yönetmeliği

09.05.2008 -Milli Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına Bağlı Kurumlardaki Döner Sermayenin İşletilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

09.05.2008 -Bayındırlık ve İskân Şûrası ile Toplu Konut Şûrası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

09.05.2008 -Gemi Sağlık Resmi Kanunu Uygulama Yönetmeliği

09.05.2008 -Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

09.05.2008 -Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

09.05.2008 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

08.05.2008 -5754 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

08.05.2008 -5755 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Askeri Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

08.05.2008 -5756 İstanbul Teknik Üniversitesinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Eğitim-Araştırma Yerleşkeleri Kurmasına İlişkin Çerçeve Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

08.05.2008 -5757 Emniyet Teşkilatı Kanunu, Devlet Memurları Kanunu ve Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

08.05.2008 -5759 Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

08.05.2008 -2008/13528 4736 sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

08.05.2008 -Ulusal Çay Konseyinin Kuruluşu ile Çalışma ve Esasları Hakkında Yönetmelik

08.05.2008 -Sözleşmeli Tarımsal Ürün Yetiştiriciliği ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ (No: 15)

08.05.2008 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

07.05.2008 -Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliği

07.05.2008 -Sosyal Güvenlik Kurumu Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcılığı ve Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Sınav, Atama, Görev, Yetki, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

07.05.2008 -Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

07.05.2008 -Yargıtay 2. ve 14. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

07.05.2008 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

06.05.2008 -Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile Başbakanlık Hazine Müsteşarlığının 91-32/5 Sayılı Tebliğine İlişkin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genelgesi (Sayı: 2008/3)

06.05.2008 -Türkiye Muhasebe Standartları Kurulunun 7/4/2008 Tarihli ve 1 Sayılı Kararı

06.05.2008 -Danıştay Dokuzuncu Dairesine Ait Karar

06.05.2008 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

05.05.2008 - Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Yönetmelik

05.05.2008 - Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonları ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca Tahsil Olunacak Primlere İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

04.05.2008 - Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

04.05.2008 - Gıda Güvenliği ve Kalitesinin Denetimi ve Kontrolüne Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

03.05.2008 - Başbakanlık Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

03.05.2008 - Gümrük Müsteşarlığı Yer Değiştirme Yönetmeliği

03.05.2008 - Türk Silahlı Kuvvetleri Ortaöğretim Okulları Yönetmeliği

03.05.2008 - Bir Kısım Motorlu Karayolu Taşıtlarının Piyasadan Çekilmesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 53)

03.05.2008 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

02.05.2008 2. Mükerrer - Başbakanlık Merkez Teşkilatı ve Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

02.05.2008 -Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Yönetmelik

02.05.2008 -Telsiz Operatör Yeterlikleri ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

02.05.2008 -Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

02.05.2008 -Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 30)

02.05.2008 -Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Çerçevesinde Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2008/20)

02.05.2008 -2008 Yılı Mart Ayında Verilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

02.05.2008 -2008 Yılı Mart Ayında Yabancı Sermayeli Firmaların Yatırımları İçin Verilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

02.05.2008 -Yargıtay 8. Hukuk Dairesine Ait Karar

02.05.2008 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

01.05.2008 -2008/13534 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Temsilcilikler İçin Arsa Takasına İlişkin Anlaşma

01.05.2008 -Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

01.05.2008 -Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

01.05.2008 -Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Denetim Faaliyetleri Yönetmeliği

01.05.2008 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları