MAYIS 2007 Ayı Mevzuat Indeksi

 

 Nisan 2007 ve önceki aylar Mevzuat değişiklikleri için Resmi Gazete Bölümüne Bakınız

31.05.2007 -5668 Türk Silahlı Kuvvetleri Besleme Kanunu

31.05.2007 -Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine Yargıtay 8. Ceza Dairesi Üyesi Kublay ÖZKAN'ın Seçilmesine Dair Karar (No: 2007/31)

31.05.2007 -Konut Finansmanı Sisteminde Erken Ödeme İndirimi ve Yıllık Maliyet Oranı Hesaplama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

31.05.2007 -Konut Finansmanı Kuruluşlarınca Verilecek Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

31.05.2007 -Değişken Faizi İçeren Konut Finansmanı Sözleşmelerine Dair Tüketicilerin Bilgilendirilmesi Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

31.05.2007 -Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

31.05.2007 -Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik -İstanbul Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.05.2007 -İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/28)

31.05.2007 -İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/29)

31.05.2007 -İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/30)

31.05.2007 -Garanti Belgesi Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Tebliğ (No: TRKGM-2007/1)

31.05.2007 -Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Tebliğ (No: TRKGM-2007/2)

31.05.2007 -Portföy Yöneticiliği Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile İlgili

31.05.2007 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

30.05.2007 -5663 Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

30.05.2007 -5664 Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanun

30.05.2007 -5666 Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

30.05.2007 -5667 Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan Türkiye İmar Bankası Türk Anonim Şirketince Devlet İç Borçlanma Senedi Satışı Adı Altında Toplanan Tutarların Ödenmesi Hakkında Kanun

30.05.2007 -2007/12143 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar

30.05.2007 -2007/12125 Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

30.05.2007 -Uçak Mürettebatı Belgelerinin Düzenlenmesine Ait Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

30.05.2007 -Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyans ve Kontrol Esasları Yönetmeliği

30.05.2007 -Türkiye Elektromekanik Sanayii A.Ş. (TEMSAN) Genel Müdürlüğü Kapsam Dışı Personelin Disiplin ve Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

30.05.2007 -Türkiye Yüzme Federasyonu Ana Statüsü

30.05.2007 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

29.05.2007 -5662 Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

29.05.2007 -2007/12136 Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Büyükşehir Belediyeleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarına Ayrılacak Paylardan Borçlarına Karşılık Yapılacak Kesintilerin Oranı ve Kesintilerin Alacaklı Kurumlar Arasında Dağılımına İlişkin Esas ve Usullerde Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

29.05.2007 -Anayasa Mahkemesinin E: 2004/56, K: 2007/26 sayılı Kararı (16/5/2001 Tarihli ve 4675 sayılı Kanun ile İlgili)

29.05.2007 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

27.05.2007 -Kaçak Petrolün Tespit ve Tasfiyesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

26.05.2007 -Yatırım ve İstihdamın Teşviki Amacıyla Bedelsiz İrtifak Hakkı Tesis Edilmesine ve Bedelsiz Kullanma İzni Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar

26.05.2007 -Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

26.05.2007 -Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

26.05.2007 -Tedavi Ücretleri ile İlgili 2007/13 sayılı Başbakanlık Genelgesi

26.05.2007 -Kılık ve Kıyafet ile İlgili 2007/14 sayılı Başbakanlık Genelgesi

26.05.2007 -Yatırımların ve istihdamın Teşviki Genel Tebliği (Seri No: 4)

26.05.2007 -Anayasa Mahkemesinin E: 2003/92, K: 2007/25 sayılı Kararı (8/5/1986 tarihli ve 3285 sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 4648 sayılı Kanun ile İlgili)

26.05.2007 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

25.05.2007 -5661 Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi ve Tarım Kredi Kooperatifleri Tarafından Kullandırılan Toplu Köy İkrazatı/Grup Kredilerinden Doğan Kefaletin Sona Erdirilmesi Hakkında Kanun

25.05.2007 -2007/12124 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcistan Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

25.05.2007 -Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

25.05.2007 -Subay Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

25.05.2007 -Astsubay Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

25.05.2007 -Gemi Adamları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

25.05.2007 -Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Çevre Mühendisleri Odası Sürekli Eğitim Merkezi ve Belgelendirme Yönetmeliği

25.05.2007 -Türkiye Bisiklet Federasyonu Ana Statüsü

25.05.2007 -İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/27) - İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2005/10 Sayılı Tebliğ'de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

25.05.2007 -Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VII, No: 33)

25.05.2007 -Portföy Yöneticiliği Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VII, No: 92)

25.05.2007 -Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Değerleme Hizmeti Verecek Şirketlere ve Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VIII,No: 50)

25.05.2007 -Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2007/2)

25.05.2007 -Anayasa Mahkemesinin E: 2002/6 (Siyasi Parti İhtar), K: 2007/4 Sayılı Kararı

25.05.2007 -2007 Yılı Nisan Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgeleri ile İlgili

25.05.2007 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

24.05.2007 -2007/12086 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

24.05.2007 -2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Özürlü Çocukların Eğitim ve Rehabilitasyon Giderlerine İlişkin) (Sıra No: 7)

24.05.2007 -Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 311)

24.05.2007 -2007Yılı Nisan Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

24.05.2007 -2007 Yılı Nisan Ayına Ait Belgeler ve Yararlandırılan Teşvik Unsurları Listesi

24.05.2007 -Anayasa Mahkemesinin E: 2004/63, K: 2006/94 Sayılı Kararı (1/3/1926 Tarihli ve 765 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 3038 Sayılı Kanun ile İlgili)

24.05.2007 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

23.05.2007 -5651 İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun

23.05.2007 -5652 Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilerek Kabulüne İlşkin Kanun

23.05.2007 -Sosyal Yardım Uzman Yardımcılığı ve Sosyal Yardım Uzmanlığı Sınav, Atama, Görev, Yetki,Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

23.05.2007 -Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Ana Statüsü

23.05.2007 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

22.05.2007 -Devlet Personel Uzman Yardımcılığı ve Uzmanlığı Sınav, Görev, Yetki,Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

22.05.2007 -Türkiye Adalet Akademisi Yayın ve Yayın Kurulu Çalışma Yönetmeliği

22.05.2007 -Sosyal Güvenlik Kurumuna Prim Borcu Olan İşverenlerin Kamuoyuna Açıklanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

22.05.2007 -Emekli ve Malullük Aylığı Bağlanmış Olanlarla, Bunların Kanunen Bakmakla Yükümlü Bulundukları Aile Fertleri, Dul ve Yetim Aylığı Alanların Muayene ile Tedavileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

22.05.2007 -Bağ-Kur Sağlık Sigortası Yardımları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

22.05.2007 -506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa Göre Eş ve Çocuklara Temin Edilecek Protez Araç ve Gereçlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

22.05.2007 -506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 2167 Sayılı Kanunla Değiştirilen 32 nci Maddesinin (B) Fıkrasında Belirtilen Ağız Protezleri ile İlgili Olarak Yapılacak Yardıma İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

22.05.2007 -Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Destekleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

22.05.2007 -Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Sigorta İşleri Yönetmeliği

22.05.2007 -2926 Sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 7)

22.05.2007 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

21.05.2007 -Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kuruluşlarının Faaliyet Esasları ile Kıymetli Madenler Aracı Kurumlarının Kuruluşu Hakkında Yönetmelik

21.05.2007 -Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Müdafi ve Vekillerin Görevlendirilmeleri ile Yapılacak Ödemelerin Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

20.05.2007 -5655 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

20.05.2007 -5657 Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü İş Konseyi Uluslararası Sekretaryasının Türkiye'de Yararlanacağı Ayrıcalıklar, Bağışıklıklar ve Kolaylıklara Dair Kanun

20.05.2007 -2007/12097 Bazı Alanların Teknoloji Geliştirme Bölgesi Olarak Tespit Edilmesine İlişkin Karar

20.05.2007 -Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Muhasebe Uygulama Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

20.05.2007 -İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/26)

20.05.2007 -Gümrük Vergisi Askıya Alınması ve Avrupa Birliği Tarafından Tarife Kontenjanı Açılması Planlanan Ürünlere İlişkin Tebliğ (İthalat: 2007/25)

20.05.2007 -Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile İlgili

18.05.2007 -5638 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Ticaret ve Kalkınma Bankası Arasında Merkez Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

18.05.2007 -5648 Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun

18.05.2007 -5653 Yunus Emre Vakfı Kanunu

18.05.2007 -5656 Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

18.05.2007 -5658 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü Arasında Merkez Anlaşmasına Yeni Hükümler Derceden Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

18.05.2007 -5659 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun

18.05.2007 -Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

18.05.2007 -Tahsilat Genel Tebliği (Seri No: 443)

18.05.2007 -2007 Yılı Nisan Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D1) Listesi

18.05.2007 -2007 Yılı Nisan Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

18.05.2007 -2007 Yılı Nisan Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

18.05.2007 -2007 Yılı Nisan Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

18.05.2007 -2007 Yılı Ocak Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgeleri Listesine İlave Edilen Kayıt

18.05.2007 -Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

18.05.2007 -Re'sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

18.05.2007 -Anayasa Mahkemesinin E: 2004/31, K: 2007/11 Sayılı Kararı (4/1/1961 Tarihli ve 213 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 4369 Sayılı Kanun ile İlgili)

18.05.2007 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

17.05.2007 -Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü İşletme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

17.05.2007 -Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Kontrolörleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

17.05.2007 -Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Muhasebe Uygulama Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

17.05.2007 -Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi ile Kamuya Açıklanacak Finansal Tabloların Biçim ve İçeriği Hakkında Tebliğ

17.05.2007 -Anayasa Mahkemesinin E: 2006/28, K: 2006/108 Sayılı Kararı (27/12/2005 Tarihli ve 5437 Sayılı Kanun ile İlgili)

17.05.2007 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

16.05.2007 -2007/12018 Türkiye-Küba Ticaret, Ekonomik ve Sınai İşbirliği Karma Komisyonu VII. Dönem Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

16.05.2007 -2007/12043 Türk-Hırvat Karma Ekonomik Komisyonu Dördüncü Dönem Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

16.05.2007 -Hava Aracı Bakım Personeli Lisans Yönetmeliği (SHY 66-01)

16.05.2007 -Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İç Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

16.05.2007 -Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Ana Statüsü

16.05.2007 -Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar

16.05.2007 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

15.05.2007 -2007/12056 Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Hükümeti Arasında Münakit Ticaret ve Seyrisefain Muahedenamesi'nin Feshine İlişkin Notaların Onaylanması Hakkında Karar

15.05.2007 -2007/12066 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Japonya Hükümeti Arasında Kaman Kalehöyük Arkeolojik Müzesinin Hibe Yoluyla Yapımına İlişkin Nota ve Görüşme Tutanakları'nın Onaylanması Hakkında Karar

15.05.2007 -2007/12068 Türkiye Cumhuriyeti ile Karadağ Cumhuriyeti Arasında İmzalanan "Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolü"nün Onaylanması Hakkında Karar

15.05.2007 -Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

15.05.2007 -Milli Prodüktivite Merkezi Uzman Yardımcılığı ve Verimlilik Uzmanlığı Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

15.05.2007 -Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Ana Statüsü

15.05.2007 -Türkiye Dans Sporları Federasyonu Ana Statüsü

15.05.2007 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

13.05.2007 -Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12.05.2007 -2007/12055 Türkiye Cumhuriyeti ile İsrail Devleti Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması Kapsamında İmzalanan "Tarım Ürünlerinde Tercihli Rejimin İyileştirilmesi Hakkında 1/2007 Sayılı Türkiye İsrail Ortak Komitesi Kararı"nın Onaylanması Hakkında Karar

12.05.2007 -2007/12061 Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar'ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

12.05.2007 -2007/12069 Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları Kâr ve Zarara Katılma Oranları ile Özel Cari Hesaplar Dahil Bu İşlemlerde Sağlanacak Diğer Menfaatler Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

12.05.2007 -Tahsilat Genel Tebliği (Seri No: 442)

12.05.2007 -İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/22)

12.05.2007 -İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/23)

12.05.2007 -İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/24)

12.05.2007 -İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/25)

12.05.2007 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

11.05.2007 -Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği

11.05.2007 -Hariçte İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2007/5)

11.05.2007 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

10.05.2007 -5649 İstiklal Marşının Kabul Edildiği Günü ve Mehmet Akif ERSOY'u Anma Günü Hakkında Kanun

10.05.2007 -5650 Türk Medenî Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

10.05.2007 -Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat ile İlgili Yönetmelikte (73/23/AT) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

10.05.2007 -Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörlerinin Bazı Parçaları ve Özellikleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (74/151/AT)

10.05.2007 -Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörlerinin Aydınlatma ve Işıklı Sinyal Cihazlarının Yerleştirilmesi ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (78/933/AT)

10.05.2007 -Dar İzli Tekerlekli Tarım ve Orman Traktörlerinin Arkaya Monte Edilmiş Devrilmeye Karşı Koruma Çerçevesi ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (86/298/AT)

10.05.2007 -Dar İzli Tekerlekli Tarım ve Orman Traktörlerinin Sürücü Koltuğu Önüne Monte Edilmiş Devrilmeye Karşı Koruma Çerçevesi ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (87/402/AT)

10.05.2007 -Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörlerinin Bazı Aksamları ve Karakteristikleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (89/173/AT)

10.05.2007 -İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların Kütleleri ve Boyutları ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (93/93/AT)

10.05.2007 -Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

10.05.2007 -Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Taşınır Mal ve Taşınmaz Satışı, Trampa,Kiraya Verme, Sınırlı Ayni Hak Tesisi, Ecrimisil ve Tahliye Yönetmeliği

10.05.2007 -Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 372)

10.05.2007 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

09.05.2007 -Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

09.05.2007 -Benzin Türlerinin Üretimi,Yurtdışı ve Yurtiçi Kaynaklardan Temini ve Piyasaya Arzına İlişkin Teknik Düzenleme Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Akaryakıt Seri No: 10)

09.05.2007 -Anayasa Mahkemesinin E: 2006/138, K: 2006/100 Sayılı Kararı (17/11/1983 Tarihli ve 2955 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 6/7/2000 Tarihli ve 604 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile İlgili)

09.05.2007 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

08.05.2007 -5639 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında Karayolları Ulaşımı Altyapısı Teknik ve Bilimsel İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

08.05.2007 -5640 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kongo Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İşbirliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

08.05.2007 -5641 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kenya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

08.05.2007 -5642 Türkiye Cumhuriyeti ile Oman Sultanlığı Arasında Ticari Mübadele ve Ekonomik, Teknik, Bilimsel ve Kültürel İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

08.05.2007 -5643 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Madagaskar Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret,Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

08.05.2007 -5644 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moritanya İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret,Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

08.05.2007 -5645 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsrail Devleti Hükümeti Arasında Sınai Araştırma-Geliştirme Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

08.05.2007 -5646 WIPO İcralar ve Fonogramlar Andlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

08.05.2007 -5647 WIPO Telif Hakları Andlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

08.05.2007 -2007/12008 2007Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

08.05.2007 -2007/12022 Sağlık Tesislerinin, Kiralama Karşılığı Yaptırılması ile Tesislerdeki Tıbbî Hizmet Alanları Dışındaki Hizmet ve Alanların İşletilmesi Karşılığında Yenilenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

08.05.2007 -Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi Satış İşlemleri Yönetmeliği

08.05.2007 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

06.05.2007 -2007/11994 Harp Araç ve Gereçleri ile Silah,Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Yönetmelik

05.05.2007 -2007/11963 Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşta Yer Alan Yeni İbarelerinin Kaldırılmasına ve Uygulama Esaslarına İlişkin Karar

05.05.2007 -2007/11968 4422 Sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

05.05.2007 -2007/11991 Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

05.05.2007 -Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketi Teftiş Kurulu Yönetmeliği

05.05.2007 -Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

05.05.2007 -Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odalarının Anlaşmalı Dişhekimlerinin Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

05.05.2007 -Gezi Tekneleri Yönetmeliğinin 14 üncü Maddesinde Yer Alan Kayıt Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar ile Yükümlülüklere İlişkin Tebliğ (No: 2007/1)

05.05.2007 -Tütün Üretiminden Vazgeçip Alternatif Ürün Yetiştiren Üreticilerin Desteklenmesine Dair Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

05.05.2007 -Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2007/1)

05.05.2007 -Değişken Faizli Konut Finansmanı Sözleşmelerinde Kullanılabilecek Referans Faizler ve Endekslere Dair Tebliğ (Sayı: 2007/1)

05.05.2007 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

04.05.2007 -5628 Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

04.05.2007 -5636 Ailenin Korunmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

04.05.2007 -Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelik

04.05.2007 -Telsiz Operatör Yeterlikleri ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

04.05.2007 -Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

04.05.2007 -Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

04.05.2007 -Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Ana Statüsü

04.05.2007 -İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/16)

04.05.2007 -İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/17)

04.05.2007 -İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/18)

04.05.2007 -İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/19)

04.05.2007 -İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/20)

04.05.2007 -İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/21)

04.05.2007 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

03.05.2007 -2007/12012 Üreticilerin Finansman İhtiyaçlarının Uygun Koşullarda Karşılanması, Tarımsal Üretimin Geliştirilmesi, Verimliliğin ve Kalitenin Artırılması Amacıyla T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin 20/11/2006 Tarihli ve 2006/11201 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

03.05.2007 -2007/12013 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

03.05.2007 -Sigorta ve Reasürans Şirketlerinde Bağımsız Denetim Yapılmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

03.05.2007 -Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları ve Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası Klozu Değişikliği

03.05.2007 -Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Mesleki Sorumluluk Sigortası Klozu

03.05.2007 -Hazine Arazilerinin Teknolojik veya Jeotermal Seracılık ve Organik Tarım Yatırımlarına Tahsisinde Uygulanacak Esas ve Usullere İlişkin Tebliğ

03.05.2007 -Kamu İhale Kurumunun 13/4/2007 Tarihli ve 2007/DK.D-54 Sayılı Kararı

03.05.2007 -Anayasa Mahkemesinin E: 2007/45, K: 2007/21 (Yürürlüğü Durdurma) Sayılı Kararı

03.05.2007 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

02.05.2007 -5624 Kan ve Kan Ürünleri Kanunu

02.05.2007 -5627 Enerji Verimliliği Kanunu

02.05.2007 -5634 Hemşirelik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

02.05.2007 -5635 Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

02.05.2007 -5637 Uygulama İmkanı Kalmamış Bazı Kanunların Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun

02.05.2007 -Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili Abdurrahman YALÇINKAYA'nın Seçilmesine Dair Karar (No: 2007/14)

02.05.2007 -Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik - Adnan Menderes Üniversitesi Tıp ve Sağlık Bilimleri Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

02.05.2007 -İhracat İşlemlerinin Hızlandırılması ile İlgili 2007/10 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

02.05.2007 -Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile İlgili

02.05.2007 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

01.05.2007 -5629 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Krallığı Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

01.05.2007 -5630 Türkiye Cumhuriyetinin Avrupa Birliği Kriz Yönetimi Harekatlarına Katılımı İçin Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti Arasında Çerçeve Teşkil Eden Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

01.05.2007 -5631 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

01.05.2007 -5632 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

01.05.2007 -5633 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

01.05.2007 -Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği

01.05.2007 -Tarımsal Üretici Birlikleri ile Tarımsal Üretici Merkez Birliklerinin Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik

01.05.2007 -Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

01.05.2007 -Telekomünikasyon Kurumunun Denetim Çalışmalarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

01.05.2007 -Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 104)

01.05.2007 -Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 264)

01.05.2007 -Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi İptaline İlişkin Tebliğ Dış Ticarette Standardizasyon: (2007/35)

01.05.2007 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları