HAZİRAN 2006 Ayı - Mevzuat indeksi

 Nisan 2006 ve önceki aylar Mevzuat değişiklikleri için Resmi Gazete Bölümüne Bakınız

 

31.05.2006 -Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği

31.05.2006 -Milli Eğitim Bakanlığı Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi Yönetmeliği

31.05.2006 -Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği (Sıra No: 7)

31.05.2006 -İşkolu Tespit Kararı (No: 2006/29)

31.05.2006 -İşkolu Tespit Kararı (No: 2006/30)

31.05.2006 -İşkolu Tespit Kararı (No: 2006/31)

31.05.2006 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

30.05.2006 -5508 Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

30.05.2006 -Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

30.05.2006 -Dış Ticaret Müsteşarlığı Taşra Teşkilatı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmelik

30.05.2006 -Korumalı İşyerleri Hakkında Yönetmelik

30.05.2006 -Motorlu Araçların Koltukları, Bağlantıları ve Koltuk Başlıkları ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (2005/39/AT ile Değişik 74/408/AT)

30.05.2006 -Motorlu Araçların Emniyet Kemerleri ve Bağlama Sistemleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (2005/40/AT ile Değişik 77/541/AT)

30.05.2006 -Motorlu Araçların Emniyet Kemerleri Bağlantı Parçaları ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (2005/41/AT ile Değişik 76/115/AT)

30.05.2006 -Doğrudan Gelir Desteği Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2006/27)

30.05.2006 -2006 Yılı Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı İlaç Listesi ve Uygulama Tebliği (Seri No: 2006/1)

30.05.2006 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

28.05.2006 -Emniyet Teşkilatında Tutulacak Defterler Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

28.05.2006 -Avcı Eğitimi ve Avcılık Belgesi Verilmesi Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

27.05.2006 -2006/10397 Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslar'ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

27.05.2006 -Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi Deniz Vasıtaları Kiralama İşlemleri Yönetmeliği

27.05.2006 -Açık Alanda Kullanılan Teçhizat Tarafından Oluşturulan Çevredeki Gürültü Emisyonu ile İlgili Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (2005/88/AT ile Değişik 2000/14/AT)

27.05.2006 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

26.05.2006 -5505 Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

26.05.2006 -5507 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Uzay Ajansı Arasında Dış Uzayın Barışçıl Amaçlarla İncelenmesi ve Kullanılması Konusunda İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

26.05.2006 -Vakıflar Genel Müdürlüğü Yeni Gureba Hastanesi İşletmesi Döner Sermaye Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

26.05.2006 -Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

26.05.2006 -Anayasa Mahkemesi İçtüzüğünün 6. ve 7. Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin İçtüzük

26.05.2006 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

25.05.2006 -Dağ Mihmandarlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

25.05.2006 -Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

25.05.2006 -Tütün Üretiminden Vazgeçip Alternatif Ürün Yetiştiren Üreticilerin Desteklenmesine Dair Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2006/21)

25.05.2006 -Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Uygulama Esasları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

25.05.2006 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

24.05.2006 -5496 Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

24.05.2006 -5503 Türkiye İstatistik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

24.05.2006 -5504 Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

24.05.2006 -5506 Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

24.05.2006 -Dağcılık Eğitmenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

24.05.2006 -97/5 Sayılı İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2006/3)

24.05.2006 -Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY(r)'nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2006/4)

24.05.2006 -Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VIII, No: 47)

24.05.2006 -Anayasa Mahkemesinin E: 2001/378 (4692 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2004/13 Sayılı Kararı

24.05.2006 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

23.05.2006 -Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin Azaltılmasına İlişkin Yönetmelik

23.05.2006 -2006 Yılı Nisan Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Listesi

23.05.2006 -2006 Yılı Nisan Ayında Verilen Belgeler ve Yararlandırılan Teşvik Unsurları Listesi

23.05.2006 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

22.05.2006 -2006 Yılı Mart Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

22.05.2006 -2006 Yılı Mart Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

22.05.2006 -2006 Yılı Mart Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

22.05.2006 -2006 Yılı Mart Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

22.05.2006 -Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri

22.05.2006 -Re'sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri

21.05.2006 -Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Muhasebe Uygulama Yönetmeliği

20.05.2006 -5501 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

20.05.2006 -5502 Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu

20.05.2006 -Sahil Güvenlik Komutanlığında Görevli Devlet Memurları Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

20.05.2006 -Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

20.05.2006 -Tarımsal Amaçlı Kooperatiflere Kullandırılacak Kredilere İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

20.05.2006 -Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

20.05.2006 -Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

20.05.2006 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

18.05.2006 -Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

18.05.2006 -Tarım Sigortaları Uygulama Yönetmeliği

18.05.2006 -Tarım Sigortaları Havuzu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

18.05.2006 -Milli Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

18.05.2006 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

17.05.2006 -5497 Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü ile Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

17.05.2006 -5498 Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun

17.05.2006 -5499 Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

17.05.2006 -5500 Merkezi Finans ve İhale Biriminin Kuruluşuna İlişkin Türkiye Hükümeti ve Avrupa Komisyonu Arasındaki Mutabakat Zaptına 1 Nolu Ekin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

17.05.2006 -Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

17.05.2006 -Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği

17.05.2006 -Fikir ve Sanat Eserlerinin Kayıt ve Tescili Hakkında Yönetmelik

17.05.2006 -Anayasa Mahkemesinin E: 2001/373 (193 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2003/67 Sayılı Kararı

17.05.2006 -Anayasa Mahkemesinin E: 2004/86 (6831 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2004/110 Sayılı Kararı

17.05.2006 -Anayasa Mahkemesinin E: 2001/379 (4705 ve 4481 Sayılı Kanunlarla İlgili), K: 2005/3 Sayılı Kararı

17.05.2006 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

16.05.2006 -Bankalarda Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Gerçekleştirilecek Bilgi Sistemleri Denetimi Hakkında Yönetmelik

16.05.2006 -Telekomünikasyon Kurumu Bütçe ve Muhasebe Uygulama Yönetmeliği

16.05.2006 -İşkolu Tespit Kararı (No: 2006/28)

16.05.2006 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

15.05.2006 -Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Egemenlik Onur Ödülü ve Üstün Hizmet Ödülü Verilmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

15.05.2006 -İyi Tarım Uygulamalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

15.05.2006 -Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıl-masına Dair Yönetmelik

13.05.2006 -5491 Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

13.05.2006 -Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 358)

13.05.2006 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

12.05.2006 -Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik

12.05.2006 -Kurum İdari Kurulları, Yüksek İdari Kurul, Kamu İşveren Kurulu ve Uzlaştırma Kurulunun Teşkili ile Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12.05.2006 -Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12.05.2006 -Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği

12.05.2006 -Hazine Arazilerinin Eğitim Yatırımlarına Tahsisinde Uygulanacak Esaslara İlişkin Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

12.05.2006 -Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar

12.05.2006 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

11.05.2006 -Devlet Malzeme Ofisi Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

11.05.2006 -Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 160)

11.05.2006 -İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2006/2)

11.05.2006 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

10.05.2006 -5495 Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

10.05.2006 -Spor Toto Teşkilat Müdürlüğü Reklam Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

10.05.2006 -T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Sınav Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

10.05.2006 -Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

10.05.2006 -Sertifikalı Tohumluk Kullanımı ve Sertifikalı Meyve/Asma Fidanı/Çilek Fidesi ile Kapama Bağ/Bahçe Tesisi Desteklemeleri Hakkında Tebliğ (No: 2006/19)

10.05.2006 -İşkolu Tespit Kararı (No: 2006/27)

10.05.2006 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

 

09.05.2006 -Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

09.05.2006 -Sahte Madenî Paraların ve Sikkelerin İncelenmesi ve Değerlendirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

09.05.2006 -Tasfiye İşletme Bölge Müdürlükleri Ambar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

09.05.2006 -Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

09.05.2006 -Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programları Kapsamında Yatırımcılar Tarafından Yapılacak Hibe Başvurularının Desteklenmesi Yönetmeliği

09.05.2006 -4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununa Göre İşyeri Sendika Temsilcilerinin Seçilmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

09.05.2006 -Anayasa Mahkemesinin E: 2006/51 (5467 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2006/19 (Yürürlüğü Durdurma) Sayılı Kararı

09.05.2006 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

07.05.2006 -2006/10370 Polis Bakım ve Yardım Sandığı Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük

06.05.2006 -2006/10379 İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Edilecek Verginin Alt Sınırının Tespitine İlişkin Karar

06.05.2006 -Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Proje Teşvik ve Destekleme Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

06.05.2006 -Kaymakam Adayları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

06.05.2006 -Ortak Transit Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

06.05.2006 -Anayasa Mahkemesinin E: 2003/38 (1412 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2005/63 Sayılı Kararı

06.05.2006 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

05.05.2006 -2006/10344 Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar

05.05.2006 -2006/10343 İstatistik Konseyi Yönetmeliği

05.05.2006 -Türkiye Motorlu Taşıt Bürosunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

05.05.2006 -Gelir İdaresi Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

05.05.2006 -Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Mal ve Hizmet Satım ve Değerlendirme Yönetmeliği

05.05.2006 -Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

05.05.2006 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

04.05.2006 -5492 Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

04.05.2006 -Sosyal Sigortalar Kurumu Tarafından İşverenlere Borcu Yoktur Belgelerinin İnternet Ortamında Verilmesi (e-Borcu Yoktur Uygulaması) Hakkında Tebliğ

04.05.2006 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

03.05.2006 -Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Satış, Devir, İntikal, Kiraya Verme, Trampa, Sınırlı Ayni Hak Tesisi ve Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İhale Yönetmeliği

03.05.2006 -Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sporcu Eğitim Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

03.05.2006 -Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Personeli Kılık ve Kıyafet Yönetmeliği

03.05.2006 -Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü Milli Emlak Uzmanlığı Görev, Çalışma ve Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

03.05.2006 -Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Muhasebe Uzmanlığı Görev, Çalışma ve Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

03.05.2006 -Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından Gelen Denetim Taleplerinin Sayıştayca Karşılanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

03.05.2006 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

02.05.2006 -5493 Özel Tüketim Vergisi Kanununda, Katma Değer Vergisi Kanununda ve Petrol Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

02.05.2006 -5494 Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

02.05.2006 -Özel Mesleki Rehabilitasyon Merkezleri Hakkında Yönetmelik

02.05.2006 -Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü (TEDAŞ) Teftiş Kurulu Yönetmeliği

02.05.2006 -Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

02.05.2006 -Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı Yönetmeliği

02.05.2006 -Gözlükçülük Ruhsatnamesi Verilmesi İçin Gerçekleştirilecek Kurs ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

02.05.2006 -Yalova Termal Kaplıcaları İşletme İdaresinin Çalışma Usul ve Esasları ile İşletmeye Dair Her Türlü Mali ve İdari Muamelelerin Yürütülme Şekline ve Muhasebe Usullerine Dair Yönetmelik

02.05.2006 -Yalova Termal Kaplıcalarının Gerçek Kişilere veya Özel Hukuk Tüzel Kişilerine Kiralanmak veya Restore Et-İşlet-Devret Usulü ile Devredilmek Suretiyle İşletilmesine Dair Yönetmelik

02.05.2006 -Telekomünikasyon Hizmetlerinin Yürütülmesinde Geçiş Hakkına İlişkin Yönetmelik

02.05.2006 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

01.05.2006 -Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Taşıt, Nakil,Yol ve İş Makineleri Kira Yönetmeliği

01.05.2006 -Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Muhasebe Uygulama Yönetmeliği