MAYIS 2005 Ayı - Mevzuat indeksi

  Mayıs 2005 ve önceki aylar Mevzuat değişiklikleri

31.05.2005-2005/8799 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar'a Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

31.05.2005-Millî Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliği

31.05.2005-Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

31.05.2005-Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği

31.05.2005-2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Sıra No: 12) (Tedavi Yardımı)

31.05.2005-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

30.05.2005-2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Sıra No: 11)

29.05.2005-Ticari Araçlarda Reklam Bulundurulması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

28.05.2005-5354 Bankalar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

28.05.2005-Dernekler Tarafından Bastırılacak Alındı, Ayni Yardım Teslim ve Ayni Bağış Alındı Belgeleri ile Gider Makbuzları Hakkında Tebliğ (No: 2005/1)

28.05.2005-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

27.05.2005-506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 2167 Sayılı Kanunla Değiştirilen 102 nci Maddesinde Belirtilen Yol Paraları ile Zaruri Masraf Karşılıklarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

27.05.2005-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

26.05.2005-Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliği

26.05.2005-Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği

26.05.2005-Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 8) - Millî Emlâk Genel Tebliği (Sıra No: 294)

26.05.2005-Tarım ve Köyişleri Bakanlığına Tahsisli Arazi ve İşletmelerin Tarımsal Faaliyetlerde Kullanılması Amacıyla Yatırımcılara Tahsisinde ve Değerlendirilmesinde Uygulanacak Esas ve Usullere İlişkin Tebliğ

26.05.2005-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

25.05.2005-Mezbaha ve Kombinalarda Sağlıklı Üretimi Teşvik Amacıyla Çalışacak Veteriner Hekimlerin Desteklenmesine Dair Uygulama Tebliği (No: 2005/26)

25.05.2005-Araştırma - Geliştirme Projelerini Destekleme Tebliği (No: 2005/27)

25.05.2005-Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca, Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Yıllık Faiz Oranları Hakkında Tebliğ

25.05.2005-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

24.05.2005-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

23.05.2005-Kozmetik Yönetmeliği

23.05.2005-2005 Yılı Nisan Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi Hakkında Tebliğ

23.05.2005-2005 Yılı Nisan Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi Hakkında Tebliğ

23.05.2005-2005 Yılı Nisan Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi Hakkında Tebliğ

23.05.2005-2005 Yılı Nisan Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi Hakkında Tebliğ

23.05.2005-Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Hakkında Tebliğ

23.05.2005-Re'sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Hakkında Tebliğ

23.05.2005-Denizcilik Müsteşarlığı Sicil Amirleri Yönetmeliği

23.05.2005-Çevre ve Orman Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

21.05.2005-Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliği

21.05.2005-Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği

21.05.2005-Turizmi Teşvik Kanununun Cezai Hükümlerinin Uygulanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

21.05.2005-Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra: 23)

21.05.2005-2004 Yılı Ürünü Kütlü Pamuk, Yağlık Ayçiçeği, Soya Fasulyesi, Kanola, Dane Mısır ve Zeytinyağı Üreticilerine Destekleme Primi Ödenmesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2005/23)

21.05.2005-Danıştay Yedinci Dairesine Ait Kararlar

21.05.2005-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

20.05.2005-Millî Eğitim Bakanlığı Anadolu İmam-Hatip Liseleri Yönetmeliği

20.05.2005-Vakıflarla İlgili Bazı Genelgelerin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Genelgesi (2005/13)

20.05.2005-Türkiye-Avrupa Birliği Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği (Sıra No: 1)

20.05.2005-Tahsilat Genel Tebliği Seri No: 435

20.05.2005-İşverenler Tarafından Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin İnternet Ortamında Sosyal Sigortalar Kurumuna Gönderilmesine (E-Bildirge Uygulamasına) İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

20.05.2005-Yabancı Para Net Genel Pozisyon/Özkaynak Standart Oranının Bankalarca Konsolide ve Konsolide Olmayan Bazda Hesaplanmasına ve Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile İlgili

20.05.2005-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

18.05.2005-5346 Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun

18.05.2005-5347 Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

18.05.2005-5348 Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

18.05.2005-5349 Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

18.05.2005-5350 Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

18.05.2005-Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

18.05.2005-Anayasa Mahkemesinin E: 2003/100 (4999 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2004/33 Sayılı Kararı

18.05.2005-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

17.05.2005-Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği

17.05.2005-Amatör Denizci Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

17.05.2005-Anayasa Mahkemesinin E: 2005/4 (506 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 5198 Sayılı Kanun ile İlgili) K: 2005/7 Sayılı Kararı

17.05.2005-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

16.05.2005-5345 Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

16.05.2005-Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 31)

16.05.2005-İşkolu Tespit Kararı (No: 2005/24)

14.05.2005-Denizcilik Bankası T.A.Ş.Ana Statüsünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Ana Statü

14.05.2005-Anayasa Mahkemesinin E: 2002/94 (5680 Sayılı Basın Kanunu ile İlgili), K: 2004/45 Sayılı Kararı

14.05.2005-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

13.05.2005-Devlet Muhasebesi Standartları Kurulunun Yapısı ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

13.05.2005-Sahil Sağlık Denetleme Merkezlerinde Uygulanacak Sağlık İşlemlerine İlişkin Yönetmelik

13.05.2005-İşkolu Tespit Kararı (No: 2005/25)

13.05.2005-Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VIII, No: 44)

13.05.2005-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

12.05.2005-Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

12.05.2005-2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Sıra No: 10)

12.05.2005-Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 44)

12.05.2005-Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 348)

12.05.2005-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

11.05.2005-2005/8778 Tiftik İhracatının Murakabesine Dair Nizamnamenin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tüzük

11.05.2005-2005/8779 Palamut İhracatının Murakabesine Dair Nizamnamenin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tüzük

11.05.2005-2005/8792 Antepfıstığı İhracatının Denetlenmesine Dair Tüzüğün Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tüzük

11.05.2005-2005/8785 Sinema ve Müzik Sanatı Destekleme Fonu Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Yönetmelik

11.05.2005-2005/8786 Sinema, Video ve Müzik Eserlerinin Denetlenmesi Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Yönetmelik

11.05.2005-Emekli ve Malullük Aylığı Bağlanmış Olanlarla, Bunların Kanunen Bakmakla Yükümlü Bulundukları Aile Fertleri,Dul ve Yetim Aylığı Alanların Muayene ile Tedavileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

11.05.2005-Yabancı Para Net Genel Pozisyon/Özkaynak Standart Oranının Bankalarca Konsolide ve Konsolide Olmayan Bazda Hesaplanmasına ve Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

11.05.2005-Telekomünikasyon Hizmet ve Altyapılarına İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

11.05.2005-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

10.05.2005-2005/8776 Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilecek Her Bir Günü İçin Tahakkuk Ettirilecek Prim, Kesenek ve Karşılık Borcu Tutarının 5 Dolara Yükseltilmesi Hakkında Karar

10.05.2005-Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik Ekinde Yer Alan Özürlü Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşları Listesinin Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ

10.05.2005-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

08.05.2005-Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliği

08.05.2005-Polis Meslek Eğitim Merkezleri Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

08.05.2005-Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik - Ege Üniversitesi Elektron Mikroskopi, Görüntüleme, Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

07.05.2005-5341 Siyasî Partiler Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

07.05.2005-2005/8730 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 65, 74, 77, 84 ve Ek 6 ncı Maddelerinde Belirlenen Maktu Harç Tarifelerinin, Belediye Grupları İtibarıyla Tespit Edilmesi Hakkında Karar

07.05.2005-2005/8749 Bazı Kadroların 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki (I) Sayılı Cetvelin İlgili Kurum ve Kuruluşlara İlişkin Bölümlerinden İptal Edilerek Çıkarılması ve Bazı Kadroların Aynı Cetvelin Sağlık Bakanlığına İlişkin Bölümüne Eklenmesi Hakkında Karar

07.05.2005-2005/8753 2005 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

07.05.2005-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

06.05.2005-5336 Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

06.05.2005-İzmir Ekonomi Üniversitesi Alım Satım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

06.05.2005-2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Sıra No: 9)

06.05.2005-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

05.05.2005-5340 Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

05.05.2005-5342 Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Krallığı Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

05.05.2005-5343 Türkiye Cumhuriyeti ile Lübnan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

05.05.2005-2005/8741 Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tüzük

05.05.2005-2005/8748 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

05.05.2005-2005/8771 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Mal Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar'ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

05.05.2005-2005/8722 Derneklerin İzinle Kurabileceği Tesisler Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılma-sına Dair Yönetmelik

05.05.2005-Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Bilirkişi Yönetmeliği

05.05.2005-Aracı Kurumların Tedrici Tasfiye Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

05.05.2005-İşkolu Tespit Kararı (No: 2005/23)

05.05.2005-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

04.05.2005-2005/8625 Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Hizmet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

04.05.2005-2005/8714 Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

04.05.2005-Tarımsal Sulamada Kullanılan Elektrik Enerjisi Desteği Hakkında Tebliğ (No: 2005/22)

04.05.2005-İşkolu Tespit Kararı (No: 2005/21)

04.05.2005-İşkolu Tespit Kararı (No: 2005/22)

04.05.2005-Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile İlgili

04.05.2005-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

03.05.2005-5334 Mera Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

03.05.2005-5337 Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

03.05.2005-5338 Diyanet İşleri Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

03.05.2005-5339 2006 Yılı Programının Hazırlanmasına Dair Kanun

03.05.2005-2005/8770 Fakir Ailelere Kömür Yardımı Yapılmasına İlişkin Karar

03.05.2005-Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Olimpiyat ve Bölgesel Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu Çalışma Yönetmeliği

03.05.2005-Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

03.05.2005-Türkiye Basketbol Federasyonu Ana Statüsü

03.05.2005-Yaş İpekböceği Kozası Üreticilerinin Desteklenmesine ve Doğrudan Destek Ödemeleri İçin Gerekli Finansman İle Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Kozabirlik) Tarafından Yaş İpekböceği Kozası Üreticilerine Ücretsiz Dağıtılacak İpekböceği Tohumu Bedellerinin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan Karşılanmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği (No: 2005 /1)

03.05.2005-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

02.05.2005-İşkolu Tespit Kararı (No: 2005/20)

02.05.2005-2005 Yılı Mart Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

02.05.2005-2005 Yılı Mart Ayında Verilen Belgeler ve Yararlandırılan Teşvik Unsurları Hakkında Tebliğ

01.05.2005-Motorlu Bir Araçla Çarpışma Öncesinde ve Çarpışma Halinde Yayaların ve Diğer Korumasız Karayolu Kullanıcılarının Korunması ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (2003/102/AT)