NİSAN 2012 AYI MEVZUAT İNDEKSİ

 Mart 2011 ve önceki aylar Mevzuat değişiklikleri için Resmi Gazete Bölümüne Bakınız

 

29.Nisan.2012- KEK Eşbaşkanlıkları ile İlgili 2012/11 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

28.Nisan.2012- 2012/3117 Güneydoğu Asya’da Dostluk ve İşbirliği Andlaşması’nı Değiştiren Üçüncü Protokol’ün Beyan ile Birlikte Onaylanması Hakkında Karar

28.Nisan.2012- Sağlık Bakanlığı Personeline Karşı İşlenen Suçlar Nedeniyle Yapılacak Hukuki Yardımın Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

28.Nisan.2012- Türkiye Su Enstitüsünde İstihdam Edilecek Uzmanlar Hakkında Yönetmelik

28.Nisan.2012- Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2012 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ

28.Nisan.2012- Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin 2012 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ

28.Nisan.2012- Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulu Başkanlığına Ait Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

28.Nisan.2012- Radyo ve Televizyon Yayın Kuruluşları Reklam Gelirleri Üst Kurul Paylarının Yeminli Mali Müşavirler Tarafından Tasdik Edilmesi Hakkında Genel Tebliğ (Sıra No: 1)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

28.Nisan.2012- Radyo ve Televizyon Yayın Kuruluşları Reklam Gelirleri Üst Kurul Paylarının Yeminli Mali Müşavirler Tarafından Tasdik Edilmesi Hakkında Genel Tebliğ (Sıra No: 2)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

28.Nisan.2012- Reklam Gelirleri Üst Kurul Payı Genel Tebliği (Seri No: 1)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

28.Nisan.2012- Kablolu Yayın Lisans ve İzin Uygulama Esasları Genel Tebliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

28.Nisan.2012- Radyo ve Televizyon Yayınları Telif Hakkı Ödeme Esasları Genel Tebliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

28.Nisan.2012- Reklam Gelirleri Üst Kurul Payı Genel Tebliği (Seri No: 2)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

28.Nisan.2012- Radyo ve Televizyon Yayın Kuruluşları Reklam Gelirleri Üst Kurul Paylarının Yeminli Mali Müşavirler Tarafından Tasdik Edilmesi Hakkında Genel Tebliğ (Sıra No: 3)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

28.Nisan.2012- Reklam Gelirleri Üst Kurul Payı Genel Tebliği (Seri No: 3)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

28.Nisan.2012- Reklam Gelirleri Üst Kurul Payı Genel Tebliği (Seri No: 4)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

28.Nisan.2012- Radyo ve Televizyon Yayınları Telif Hakkı Ödeme Esasları Genel Tebliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

28.Nisan.2012- Reklam Gelirleri Üst Kurul Payı Genel Tebliği (Seri No: 6)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

28.Nisan.2012- Reklam Gelirleri Üst Kurul Payı Genel Tebliği (Seri No: 7)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

28.Nisan.2012- Reklam Gelirleri Üst Kurul Payı Genel Tebliği (Seri No: 8)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

28.Nisan.2012- Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Kablolu Yayın Lisans Ücretleri ile Kablolu Yayın İzni Katsayıları Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

28.Nisan.2012- Radyo ve Televizyon Yayın Kuruluşları Reklam Gelirleri Üst Kurul Paylarının Yeminli Mali Müşavirler Tarafından Tasdik Edilmesi Hakkında Genel Tebliğ (Sıra No: 5)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

28.Nisan.2012- Reklam Gelirleri Üst Kurul Payı Genel Tebliği (Seri No: 9)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

28.Nisan.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

27.Nisan.2012 (1. Mükerrer) - Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ

27.Nisan.2012- 6294 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Arasında UNDP-İstanbul Uluslararası Kalkınmada Özel Sektör Merkezinin (IICPSD) Kuruluşu ile İlgili Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

27.Nisan.2012- 6295 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Arasında Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Sekretaryasına Dair Evsahibi Ülke Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

27.Nisan.2012- 6296 Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

27.Nisan.2012- Ulusal Deprem Araştırma Programı Proje Destekleme Esaslarına Dair Yönetmelik

27.Nisan.2012- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

27.Nisan.2012- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Esaslarına Dair Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

27.Nisan.2012- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ziraat Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

27.Nisan.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

26.Nisan.2012- 6292 Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun

26.Nisan.2012- 2012/3111 Menkul Kıymetler Borsalarında Üyeliğe ve Kotasyona İlişkin Yönetmelik

26.Nisan.2012- Menkul Kıymetler Borsalarının Kuruluş ve Organlarına İlişkin Yönetmelik

26.Nisan.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

26.Nisan.2012- 6292 Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun

26.Nisan.2012- 2012/3111 Menkul Kıymetler Borsalarında Üyeliğe ve Kotasyona İlişkin Yönetmelik

26.Nisan.2012- Menkul Kıymetler Borsalarının Kuruluş ve Organlarına İlişkin Yönetmelik

26.Nisan.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

25.Nisan.2012- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Stenografi Kursu ve Stenograflık Yönetmeliği

25.Nisan.2012- Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik

25.Nisan.2012- Dışişleri Bakanlığı Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

25.Nisan.2012- Dışişleri Uzmanlığı Yönetmeliği

25.Nisan.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

22.Nisan.2012- 6293 Güneydoğu Asyada Dostluk ve İşbirliği Andlaşmasını Değiştiren Üçüncü Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

21.Nisan.2012- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Tekstil Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

21.Nisan.2012- İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/20)

21.Nisan.2012- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun 19/4/2012 Tarihli ve 4714 Sayılı Kararı

21.Nisan.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

20.Nisan.2012- Toplu Sözleşme Görüşmelerinin Yapılma Usul ve Esasları ile Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, Kamu Personeli Danışma Kurulu ve Kurum İdari Kurullarının Teşkili, Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik

20.Nisan.2012- Büyük Ölçekli Haritaların Yapım Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

20.Nisan.2012- Sanık Asker Kişiler İçin Avukatlık Ücretinin Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

20.Nisan.2012- Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Yayın Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

20.Nisan.2012- Tüketici Ürünlerinin Güvenlik Risklerinin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ

20.Nisan.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

19.Nisan.2012- Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu ve Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulları Yönetmeliği

19.Nisan.2012- Maliye Bakanlığı Maliye Uzmanlığı Yönetmeliği

19.Nisan.2012- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatı Personeli Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

19.Nisan.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

18.Nisan.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

17.Nisan.2012- Hükümlülerin Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılmaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

17.Nisan.2012- Ekonomi Bakanlığınca Lisansüstü Öğrenim Amacıyla Yurt Dışına Personel Gönderilmesi Hakkında Yönetmelik

17.Nisan.2012- Orman ve Su İşleri Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik

17.Nisan.2012- Savunma Sanayii Uzmanlığı Yönetmeliği

17.Nisan.2012- Derecelendirme Kuruluşlarının Yetkilendirilmesine ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik

17.Nisan.2012- Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

17.Nisan.2012- TÜV Teknik Kontrol ve Belgelendirme Anonim Şirketinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (No: SGM-2012/10)

17.Nisan.2012- GSM Mobil Telefon Hizmetlerinde Hizmet Kalitesi Ölçütlerinin Elde Edilmesine İlişkin Tebliğ

17.Nisan.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

15.Nisan.2012- 2012 Yılı Mart Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

15.Nisan.2012- 2012 Yılı Mart Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

15.Nisan.2012- 2012 Yılı Mart Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

15.Nisan.2012- 2012 Yılı Mart Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

15.Nisan.2012- Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

15.Nisan.2012- Re’sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

14.Nisan.2012- 2012/2940 Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Antalya İlinin Kemer İlçesindeki Taşınmazın Kazakistan Cumhuriyetine Kullandırılmasına İlişkin Protokol’ün Onaylanması Hakkında Karar

14.Nisan.2012- Sanayi ve Teknoloji Uzmanlığı Yönetmeliği

14.Nisan.2012- Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

14.Nisan.2012- Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

14.Nisan.2012- Islah Amaçlı Hayvan Yetiştirici Birliklerinin Kurulması ve Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

14.Nisan.2012- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ziraat Mühendisleri Odası Bilirkişilik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

14.Nisan.2012- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ziraat Mühendisleri Odası Mesleki Denetim ve Asgari Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

14.Nisan.2012- Yükseköğretim Kurulu Milli Komiteler Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Yönetmelik

14.Nisan.2012- Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 117)

14.Nisan.2012- Beşeri İlaçların Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

14.Nisan.2012- 5510 Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (c) Bendi Kapsamında Sigortalı Sayılanların Hizmet Bilgilerinin Elektronik Ortama Aktarılması Hakkında Tebliğ

14.Nisan.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

13.Nisan.2012- 2012/2971 Türkiye Muhasebe Standartları Kurulunun Çalışmalarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

13.Nisan.2012- Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

13.Nisan.2012- Tohumluk Kontrolör Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

13.Nisan.2012- Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği

13.Nisan.2012- İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/18)

13.Nisan.2012- İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/19)

13.Nisan.2012- Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar

13.Nisan.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

12.Nisan.2012- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik

12.Nisan.2012- Zeytinciliğin Islahı Yabanilerinin Aşılattırılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

12.Nisan.2012- Kültür ve Turizm Bakanlığı Personeli Disiplin Amirleri Yönetmeliği

12.Nisan.2012- Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12.Nisan.2012- Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı İç Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12.Nisan.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri11.Nisan.2012- 6287 İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

11.Nisan.2012- 6289 Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

11.Nisan.2012- 6290 Adli Sicil Kanunu ile Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

11.Nisan.2012- 6291 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

11.Nisan.2012- 2012/2967 Resmi İlan Fiyatlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar

11.Nisan.2012- Anonim Şirket Esas Mukavelelerinde İmtiyaz Tesis Eden Hükümlerin Uyarlanmasına İlişkin Tebliğ (No: İç Ticaret 2012/1)

11.Nisan.2012- Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğ (Seri No: 69)

11.Nisan.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

10.Nisan.2012 (1. Mükerrer) - Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ

10.Nisan.2012- İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

10.Nisan.2012- Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

10.Nisan.2012- Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Yönetmeliği

10.Nisan.2012- Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Üyelerinin Müşterilerinin Risk Merkezi Nezdindeki Bilgilerinin Kendilerine ya da Onay Vermeleri Koşuluyla Belirledikleri Tüzel Kişilere Verilmesine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

10.Nisan.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

09.Nisan.2012- 2012 Yılı Şubat Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

09.Nisan.2012- 2012 Yılı Şubat Ayında İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

08.Nisan.2012- Bölge Adliye Mahkemesi Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik

08.Nisan.2012- Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

07.Nisan.2012- Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

07.Nisan.2012- Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik

07.Nisan.2012- Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Başasistanlık Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Sınavlara İlişkin Yönetmelik

07.Nisan.2012- Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

07.Nisan.2012- Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar ile Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönetmeliği

07.Nisan.2012- Sosyal Güvenlik Kurumu Asgari İşçilik Tespit Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

07.Nisan.2012- Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

07.Nisan.2012- Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

07.Nisan.2012- Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığında Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik

07.Nisan.2012- Noterlik Kanunu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

07.Nisan.2012- Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 3)

07.Nisan.2012- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 5/4/2012 Tarihli ve 4682 Sayılı Kararı

07.Nisan.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

06.Nisan.2012- Devlet Malzeme Ofisi Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

06.Nisan.2012- Genel Yönetim Mali İstatistikleri Genel Tebliği (Sıra No: 5)

06.Nisan.2012- Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Tebliği (No: 2012/2)

06.Nisan.2012- Basın Kartı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile ilgili

06.Nisan.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

05.Nisan.2012- 2012/2992 Van İlinde Meydana Gelen Deprem Felaketinden Etkilenen İşyerlerinde Uygulanan Kısa Çalışma Süresinin Uzatılması Hakkında Karar

05.Nisan.2012- 2012/2958 Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile Bazı Yönetmeliklerde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

05.Nisan.2012- Sivil Havacılık İşletmeleri Yetkili Denetim Kuruluşları Yönetmeliği (SHY-YDK)

05.Nisan.2012- Anayasa Mahkemesinin E: 2010/89, K: 2011/179 Sayılı Kararı

05.Nisan.2012- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/36, K: 2011/181 Sayılı Kararı

05.Nisan.2012- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/27 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2012/1 Sayılı Kararı

05.Nisan.2012- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/12 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2012/2 Sayılı Kararı

05.Nisan.2012- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/43 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2012/3 Sayılı Kararı

05.Nisan.2012- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/43, K: 2012/10 Sayılı Kararı

05.Nisan.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

04.Nisan.2012 (1. Mükerrer) - 6288 Katma Değer Vergisi Kanunu ile Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanunda ve Kamu İhale Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

04.Nisan.2012- Gerçek Kişiler Ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri İle Kamu Kurum Ve Kuruluşlarınca Açılacak Aile Danışma Merkezleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

04.Nisan.2012- Özel Hukuk Tüzel Kişileri İle Kamu Kurum Ve Kuruluşlarınca Açılan Kadın Konukevleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

04.Nisan.2012- Özel Huzurevleri İle Huzurevi Yaşlı Bakım Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

04.Nisan.2012- Özel Kreş Ve Gündüz Bakımevleri İle Özel Çocuk Kulüpleri Kuruluş Ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

04.Nisan.2012- Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

04.Nisan.2012- Maden Kanununun I (A) Grubu Madenleri İle İlgili Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

04.Nisan.2012- Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan Ve Perakende Satılması İle Depolanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

04.Nisan.2012- Ev Ve Süs Hayvanlarının Üretim, Satış, Barınma Ve Eğitim Yerleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

04.Nisan.2012- Gıda İşletmelerinin Kayıt Ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

04.Nisan.2012- Kuluçkahane Ve Damızlık Kanatlı İşletmeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

04.Nisan.2012- Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

04.Nisan.2012- Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme Ve Denetleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

04.Nisan.2012- Veteriner Hekim Muayenehane Ve Poliklinik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

04.Nisan.2012- Veteriner Teşhis Ve Analiz Laboratuvarları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

04.Nisan.2012- Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

04.Nisan.2012- Zirai Mücadele Alet Ve Makineleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

04.Nisan.2012- Akupunktur Tedavisi Uygulanan Özel Sağlık Kuruluşları İle Bu Tedavinin Uygulanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

04.Nisan.2012- Ambulanslar Ve Acil Sağlık Araçları İle Ambulans Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

04.Nisan.2012- Diş Protez Laboratuvarları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

04.Nisan.2012- Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

04.Nisan.2012- Ecza Depoları Ve Ecza Depolarında Bulundurulan Ürünler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

04.Nisan.2012- Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

04.Nisan.2012- Genetik Hastalıklar Tanı Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

04.Nisan.2012- Kaplıcalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

04.Nisan.2012- Doğal Mineralli Sular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

04.Nisan.2012- Optisyenlik Müesseseleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

04.Nisan.2012- Kordon Kanı Bankacılığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

04.Nisan.2012- Ismarlama Protez Ve Ortez Merkezleri İle İşitme Cihazı Merkezleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

04.Nisan.2012- İlkyardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

04.Nisan.2012- Türk Silahlı Kuvvetleri Besleme Kanunu Temizlik Maddeleri Kullanım Esasları ve Usullerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

04.Nisan.2012- Sosyal Güvenlik Kurumu Personelinin Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilmesi Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Yönetmelik

04.Nisan.2012- Çocuk Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu ile İlgili 2012/9 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

04.Nisan.2012- Ilısu Barajı ve HES Projesi ile İlgili 2012/10 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

04.Nisan.2012- Ticaret Sicili, Odalar ve Borsalar ile Esnaf ve Sanatkarlar Siciline Yapılacak Başvurularda Uygulanacak Esaslar ile İlgili 2012/1 Sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Genelgesi

04.Nisan.2012- Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

04.Nisan.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

03.Nisan.2012 (1. Mükerrer) - Danıştay Onbeşinci Dairesine Ait Karar

03.Nisan.2012 (1. Mükerrer) - Danıştay Onbeşinci Dairesine Ait Karar

03.Nisan.2012 (1. Mükerrer) - Danıştay Onbeşinci Dairesine Ait Karar

03.Nisan.2012 (1. Mükerrer) - Danıştay Onbeşinci Dairesine Ait Karar

03.Nisan.2012 (1. Mükerrer) - Danıştay Onbeşinci Dairesine Ait Karar

03.Nisan.2012 (1. Mükerrer) - Danıştay Onbeşinci Dairesine Ait Karar

03.Nisan.2012 (1. Mükerrer) - Danıştay Onbeşinci Dairesine Ait Karar

03.Nisan.2012 (1. Mükerrer) - Danıştay Onbeşinci Dairesine Ait Karar

03.Nisan.2012 (1. Mükerrer) - Danıştay Onbeşinci Dairesine Ait Karar

03.Nisan.2012 (1. Mükerrer) - Danıştay Onbeşinci Dairesine Ait Karar

03.Nisan.2012 (1. Mükerrer) - Danıştay Onbeşinci Dairesine Ait Karar

03.Nisan.2012 (1. Mükerrer) - Danıştay Onbeşinci Dairesine Ait Karar

03.Nisan.2012 (1. Mükerrer) - Danıştay Onbeşinci Dairesine Ait Karar

03.Nisan.2012 (1. Mükerrer) - Danıştay Onbeşinci Dairesine Ait Karar

03.Nisan.2012 (1. Mükerrer) - Danıştay Onbeşinci Dairesine Ait Karar

03.Nisan.2012 (1. Mükerrer) - Danıştay Onbeşinci Dairesine Ait Karar

03.Nisan.2012 (1. Mükerrer) - Danıştay Onbeşinci Dairesine Ait Karar

03.Nisan.2012 (1. Mükerrer) - Danıştay Onbeşinci Dairesine Ait Karar

03.Nisan.2012 (1. Mükerrer) - Danıştay Onbeşinci Dairesine Ait Karar

03.Nisan.2012 (1. Mükerrer) - Danıştay Onbeşinci Dairesine Ait Karar

03.Nisan.2012 (1. Mükerrer) - Danıştay Onbeşinci Dairesine Ait Karar

03.Nisan.2012 (1. Mükerrer) - Danıştay Onbeşinci Dairesine Ait Karar

03.Nisan.2012 (1. Mükerrer) - Danıştay Onbeşinci Dairesine Ait Karar

03.Nisan.2012 (1. Mükerrer) - Danıştay Onbeşinci Dairesine Ait Karar

03.Nisan.2012 (1. Mükerrer) - Danıştay Onbeşinci Dairesine Ait Karar

03.Nisan.2012 (1. Mükerrer) - Danıştay Onbeşinci Dairesine Ait Karar

03.Nisan.2012 (1. Mükerrer) - Danıştay Onbeşinci Dairesine Ait Karar

03.Nisan.2012 (1. Mükerrer) - Danıştay Onbeşinci Dairesine Ait Karar

03.Nisan.2012 (1. Mükerrer) - Danıştay Onbeşinci Dairesine Ait Karar

03.Nisan.2012 (1. Mükerrer) - Danıştay Onbeşinci Dairesine Ait Karar

03.Nisan.2012- 2012/2964 Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar

03.Nisan.2012- 2012/2864 Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

03.Nisan.2012- 2012/2865 Sermaye Piyasası Kurulu Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

03.Nisan.2012- 2012/2875 Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

03.Nisan.2012- Basın Kartı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

03.Nisan.2012- Başbakanlık Basın-Yayın Ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatı Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

03.Nisan.2012- Tarım Sigortaları Havuzu Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

03.Nisan.2012- Hükümlü Ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

03.Nisan.2012- Avrupa Birliği Eğitim Ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Personelinin Seçimine İlişkin Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

03.Nisan.2012- Ağır Ve Tehlikeli İşler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

03.Nisan.2012- Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

03.Nisan.2012- Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

03.Nisan.2012- Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri Ve Büroları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

03.Nisan.2012- Türkiye İhracatçılar Meclisi Ve İhracatçı Birlikleri İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

03.Nisan.2012- Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

03.Nisan.2012- Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Cankurtarma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

03.Nisan.2012- Deneysel Ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Hayvanların Refah Ve Korunmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

03.Nisan.2012- Hayvan Hastaneleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

03.Nisan.2012- Kimyevi Gübre Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

03.Nisan.2012- Mera Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

03.Nisan.2012- Hayvan Sağlığı Kabini Açılış, Çalışma Ve Denetlenme Usul Ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

03.Nisan.2012- Su Ürünleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

03.Nisan.2012- Ev Ve Süs Hayvanlarının Üretim, Satış, Barınma Ve Eğitim Yerleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

03.Nisan.2012- Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

03.Nisan.2012- Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

03.Nisan.2012- Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

03.Nisan.2012- Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Fakültesi Giriş Ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

03.Nisan.2012- Mezarlık Yerlerinin İnşaası İle Cenaze Nakil Ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

03.Nisan.2012- Belediye Su Ve Kanalizasyon Hizmetlerinde Uyulacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelik

03.Nisan.2012- Taşınır Kültür Varlığı Ticareti Ve Bu Ticarete Ait İşyerleri İle Depoların Denetimi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

03.Nisan.2012- Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

03.Nisan.2012- İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim Ve Sertifika Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

03.Nisan.2012- Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

03.Nisan.2012- Mali Hizmetler Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

03.Nisan.2012- Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

03.Nisan.2012- Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

03.Nisan.2012- Elektrik Tesisatçıları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

03.Nisan.2012- Öğretmen Ve Eğitim Uzmanı Yetiştiren Yüksek Öğretim Kurumlarında Parasız Yatılı Veya Burslu Öğrenci Okutma Ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

03.Nisan.2012- Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Açık Öğretim Lisesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

03.Nisan.2012- Mesleki Ve Teknik Eğitim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

03.Nisan.2012- Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

03.Nisan.2012- Muhtaç Erbaş Ve Er Ailelerinin Ücretsiz Tedavisi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

03.Nisan.2012- Hiperbarik Oksijen Tedavisi Uygulanan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

03.Nisan.2012- Oyuncaklar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

03.Nisan.2012- Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

03.Nisan.2012- Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

03.Nisan.2012- Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

03.Nisan.2012- Üremeye Yardımcı Tedavi Uygulamaları Ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

03.Nisan.2012- Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

03.Nisan.2012- Ağız Ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

03.Nisan.2012- Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

03.Nisan.2012- Kan Ve Kan Ürünleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

03.Nisan.2012- Tersane, Tekne İmal Ve Çekek Yerleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

03.Nisan.2012- Türk Uluslararası Gemi Sicili Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

03.Nisan.2012- Karayolları Kenarında Yapılacak Ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

03.Nisan.2012- Gemiadamları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

03.Nisan.2012- Havaalanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği (Shy-22)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

03.Nisan.2012- Kılavuz Kaptanların Yeterlikleri, Eğitimleri, Belgelendirilmeleri Ve Çalışma Usulleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

03.Nisan.2012- Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliği (Shy-6a)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

03.Nisan.2012- Gecekondu Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

03.Nisan.2012- Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

03.Nisan.2012- Mesleki Yeterlilik Kurumu Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

03.Nisan.2012- Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik Ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

03.Nisan.2012- Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

03.Nisan.2012- Maden Tetkik Ve Arama Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

03.Nisan.2012- Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

03.Nisan.2012- Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

03.Nisan.2012- Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

03.Nisan.2012- Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

03.Nisan.2012- Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

03.Nisan.2012- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

03.Nisan.2012- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Yerli Ve Yabancı Uzman İstihdamına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

03.Nisan.2012- Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

03.Nisan.2012- Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (Lpg) Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

03.Nisan.2012- Özel Beden Eğitimi Ve Spor Tesisleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

03.Nisan.2012- Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü Spor Kontrolörlüğü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

03.Nisan.2012- Sporcu Lisans, Tescil, Vize Ve Transfer Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

03.Nisan.2012- Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü Sporcu Eğitim Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

03.Nisan.2012- Spor Toto Teşkilat Başkanlığı İsim Hakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

03.Nisan.2012- Tütün Eksperlerinin Görev, Yetki Ve Mesleki Sorumlulukları İle İlgili Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

03.Nisan.2012- Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

03.Nisan.2012- Sivil Hava Ulaşımına Açık Havaalanlarında Yer Alan Terminaller İle Sıhhi İşyerleri İçin İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik (Shy-33b)’Te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

03.Nisan.2012- Karayolları Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

03.Nisan.2012- Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Kuruluş Ve Görev Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

03.Nisan.2012- Posta Ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü Personeli Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

03.Nisan.2012- Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yönetmeliği

03.Nisan.2012- Ekonomi Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

03.Nisan.2012- Zeytinciliğin Islahı, Yabanilerinin Aşılattırılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

03.Nisan.2012- Tohumluk Sertifikasyon İşlemlerinde Yetki Devri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

03.Nisan.2012- Orman ve Su İşleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

03.Nisan.2012- Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Lisansüstü Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

03.Nisan.2012- Bureau Veritas Gözetim Hizmetleri Limited Şirketinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (No: SGM-2012/8)

03.Nisan.2012- Palme Kalite Denetim Belgelendirme Laboratuvar Hizmetleri ve Eğitim Limited Şirketinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (No: SGM-2012/9)

03.Nisan.2012- Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında Universal Sertifikasyon ve Gözetim Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti.’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: YİG/2009-05)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: MHG/2012-03)

03.Nisan.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri