NİSAN 2011 AYI MEVZUAT İNDEKSİ

 Mart 2011 ve önceki aylar Mevzuat değişiklikleri için Resmi Gazete Bölümüne Bakınız

30.Nisan.2011- 2011/1672 Özel Sektörün Geliştirilmesi İslami Kurumu Kurucu Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar

30.Nisan.2011- 2011/1710 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

30.Nisan.2011- 2011/1713 6111 Sayılı Kanunda Yer Alan Bazı Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Karar

30.Nisan.2011- Hazine Müsteşarlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

30.Nisan.2011- Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve Bu Uygulamalarla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

30.Nisan.2011- Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

30.Nisan.2011- Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

30.Nisan.2011- Harp Akademileri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

30.Nisan.2011- Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

30.Nisan.2011- Subay Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

30.Nisan.2011- Milli Eğitim Bakanlığı Anadolu Öğretmen Liseleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

30.Nisan.2011- Özürlü Bireylere Uygulanacak Destek Eğitim Programları ve Eğitim Giderlerinin Karşılanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

30.Nisan.2011- Tapu ve Kadastro Kurulunun Görev, Yetki ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

30.Nisan.2011- Tapu Müdürlüklerince Yetki Alanı Dışında Kayıtlı Bulunan Taşınmazlarla İlgili Tapu İşlemlerinin Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

30.Nisan.2011- Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik

30.Nisan.2011- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

30.Nisan.2011- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Karar

30.Nisan.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

29.Nisan.2011 (1. Mükerrer) - 2011/1443 Türkiye Cumhuriyeti ile Yemen Cumhuriyeti Arasında Denizcilik Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

29.Nisan.2011 (1. Mükerrer) - 2011/1447 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yükseköğretim Alanında İşbirliği Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

29.Nisan.2011 (1. Mükerrer) - 2011/1459 Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Bahreyn Krallığı Çalışma Bakanlığı Arasında İşbirliği Mutabakat Zaptı’nın Onaylanması Hakkında Karar

29.Nisan.2011 (1. Mükerrer) - 2011/1577 Türkiye Cumhuriyeti ile Kanada Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokol’ün Onaylanması Hakkında Karar

29.Nisan.2011 (1. Mükerrer) - 2011/1581 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarımsal Kapasitenin Geliştirilmesine İlişkin İyi Niyet Protokolü ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Prizren Üniversitesinin Kuruluşuna İlişkin İyi Niyet Protokolü’nün Onaylanması Hakkında Karar

29.Nisan.2011 (1. Mükerrer) - 2011/1583 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Hükümeti Arasında Diplomatik Temsilcilikler İçin Arsa Takasına İlişkin Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında Karar

29.Nisan.2011 (1. Mükerrer) - 2011/1605 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Toplulukları Komisyonu Arasında Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Kapsamında, Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı ile İlgili Finansman Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

29.Nisan.2011 (1. Mükerrer) - 2011/1607 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yaban Hayatının Korunması ve Geliştirilmesi Alanında İşbirliği Protokolü’nün Onaylanması Hakkında Karar

29.Nisan.2011 (1. Mükerrer) - 2011/1617 Türkiye Cumhuriyeti ile Arjantin Cumhuriyeti Arasında Veterinerlik Alanında İşbirliği Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

29.Nisan.2011 (1. Mükerrer) - 2011/1630 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Katılım Öncesi Yardım Aracı, Türkiye-Bulgaristan Sınır Ötesi İşbirliği Programının Uygulamasına İlişkin Mutabakat Zaptı’nın Onaylanması Hakkında Karar

29.Nisan.2011 (1. Mükerrer) - 2011/1632 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 2008 Yılı Mali İşbirliği Anlaşması’nın Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar

29.Nisan.2011 (1. Mükerrer) - 2011/1665 Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Suriye Arap Cumhuriyeti Elektrik Bakanlığı Arasında Elektrik Üretimi, İletimi ve Dağıtımı, Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Alanlarında Mutabakat Zaptı’nın Onaylanması Hakkında Karar

29.Nisan.2011- 2011/1675 İller Bankası Anonim Şirketi İnsan Kaynakları Yönetmeliği

29.Nisan.2011- Denizcilik Müsteşarlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

29.Nisan.2011- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

29.Nisan.2011- Karasal Ortamda Yayında Olan Radyo ve Televizyon Kuruluşlarından Alınacak Televizyon Kanal ve Radyo Frekans Yıllık Kullanım Ücretlerine İlişkin Yönetmelik

29.Nisan.2011- Telekomünikasyon Kurumu Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

29.Nisan.2011- Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 38)

29.Nisan.2011- Danıştay Genel Kurulunun E: 2011/13, K: 2011/13 Sayılı Kararı

29.Nisan.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

28.Nisan.2011- 2011/1445 Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı ile Irak Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Arasında İstanbul’da Düzenlenecek Olan Irak’ta Yatırım Fırsatları Konferansına Yönelik Mutabakat Zaptı ile Notaların Onaylanması Hakkında Karar

28.Nisan.2011- 2011/1449 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kırgız Cumhuriyeti’ndeki TİKA Program Koordinasyon Ofisinin Faaliyetine İlişkin Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında Karar

28.Nisan.2011- 2011/1644 Türkiye Cumhuriyeti ile Arjantin Cumhuriyeti Arasında Bitki Koruma Alanında İşbirliği Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

28.Nisan.2011- 2011/1651 Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Memurlara Ödenecek Aylıklara İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

28.Nisan.2011- 2011/1667 Milli Savunma Bakanlığı Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılması Hakkında Esasların Yürürlüğe Konulmasına Dair Karar

28.Nisan.2011- 2011/1673 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

28.Nisan.2011- Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

28.Nisan.2011- Özel Telsiz Sistemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

28.Nisan.2011- Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik

28.Nisan.2011- Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği

28.Nisan.2011- Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Meslek Personeli Sınav, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği

28.Nisan.2011- Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2011 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ

28.Nisan.2011- Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin 2011 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ

28.Nisan.2011- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/69)

28.Nisan.2011- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/70)

28.Nisan.2011- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/72)

28.Nisan.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

27.Nisan.2011- Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

27.Nisan.2011- Hava Trafik Yönetiminde Emniyet Gözetimi Hakkında Yönetmelik (SHY-GÖZETİM)

27.Nisan.2011- Çevre Amaçlı Tarım Arazilerini Koruma Programını Tercih Eden Üreticilerin Desteklenmesine Dair Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2011/24)

27.Nisan.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

26.Nisan.2011- 6225 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

26.Nisan.2011- 6226 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Askeri Alanda Eğitim, Teknik Ve Bilimsel İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

26.Nisan.2011- 6227 Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı Ve Almanya Federal Cumhuriyeti Federal Savunma Bakanlığı Arasında Yapılan Mühimmat Dahil Leopard 2 Ana Muharebe Tankı Silah Sisteminin Müşterek Konfigürasyon Kontrol Yönetimi (Jccm) Konulu Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

26.Nisan.2011- 6228 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Alanda Eğitim, Teknik Ve Bilimsel İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

26.Nisan.2011- 6229 Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı İle Mısır Arap Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı Arasında Askeri Alanda Eğitim, Teknik Ve Bilimsel İş Birliği Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

26.Nisan.2011- 6230 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Eğitim İş Birliği Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

26.Nisan.2011- 6231 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Maldivler Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Alanda Eğitim, Teknik Ve Bilimsel İş Birliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

26.Nisan.2011- 6232 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Federal Demokratik Etiyopya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Alanda İşbirliğine İlişkin Çerçeve Anlaşması Ve Bu Anlaşmada Yapılan 1 Numaralı Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

26.Nisan.2011- 6233 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Terör Ve Terör Örgütlerine Karşı Ortak İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

26.Nisan.2011- 6234 Afgan Ulusal Polisinin Eğitilmesi Ve Kapasitesinin Geliştirilmesi Hususunda Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İşbirliği Yapılmasına Dair Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

26.Nisan.2011- 6235 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

26.Nisan.2011- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/71)

26.Nisan.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

24.Nisan.2011- Ordu Evleri, Askeri Gazinolar ve Sosyal Tesisler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

24.Nisan.2011- Milli Eğitim Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

24.Nisan.2011- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Yönetmelik

24.Nisan.2011- Tapu Sicil Müdürlüklerince Daire Dışında Yapılacak Tapu İşlemlerinde Uyulacak Esaslar ile Bu İşlemlerden Alınacak Tazminatın Memurlar Arasında Dağıtımına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

24.Nisan.2011- Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

24.Nisan.2011- Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

24.Nisan.2011- Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

24.Nisan.2011- Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu ve Koruma Bölge Kurulları Çalışmaları ile Koruma Yüksek Kuruluna Yapılacak İtirazlara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

24.Nisan.2011- Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

24.Nisan.2011- Gerçek Kişiler ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Aile Danışma Merkezleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

24.Nisan.2011- Özel Hukuk Tüzel Kişileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılan Kadın Konukevleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

24.Nisan.2011- Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Sosyal ve Ekonomik Destek Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

24.Nisan.2011- Türkiye Cimnastik Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü

24.Nisan.2011- Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

24.Nisan.2011- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2011/1371;K: 2011/3796)

24.Nisan.2011- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2011/1372;K: 2011/3797)

24.Nisan.2011- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2011/1373;K: 2011/3798)

24.Nisan.2011- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2011/1376;K: 2011/3801)

24.Nisan.2011- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2011/1377;K: 2011/3802)

24.Nisan.2011- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2011/1378;K: 2011/3803)

24.Nisan.2011- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2011/1379;K: 2011/3804)

24.Nisan.2011- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2011/1380;K: 2011/3805)

22.Nisan.2011- 2011/1618 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türk Eximbank Tarafından Suriye’ye 180 Milyon Avro (250 Milyon Dolar) Karşılığı Tutarında Bir Kredi Hattının Oluşturulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı’nın Onaylanması Hakkında Karar

22.Nisan.2011- 2011/1679 Türkiye’de Yapılan Birleşmiş Milletler Konferansları ve Toplantılarına Dair Ayrıcalık, Bağışıklık ve Diğer Bazı Hususlara İlişkin Düzenlemeler Hakkında Birleşmiş Milletler ve Türkiye Arasındaki Çerçeve Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

22.Nisan.2011- 2011/1680 D-8 Üyesi Ülkeler Arasında Gümrük Konularında Çok Taraflı İdari Yardım Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

22.Nisan.2011- 2011/1681 “D-8 Üye Devletleri Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması”nın ve Anılan Anlaşma’nın Ekini Teşkil Eden “D-8 Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Anlaşmasına (TTA) İlişkin Menşe Kuralları”nın Onaylanması Hakkında Karar

22.Nisan.2011- Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 115)

22.Nisan.2011- Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2011/6)

22.Nisan.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

21.Nisan.2011- 2011/1639 Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli Rütbe Terfileri ve Değerlendirme Kurullarının Çalışmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

21.Nisan.2011- Bitki Koruma Ürünlerinin Reçeteli Satış Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

21.Nisan.2011- Bitki Karantinası İnspektör Yönetmeliği

21.Nisan.2011- Elektronik Haberleşme Cihazlarından Kaynaklanan Elektromanyetik Alan Şiddetinin Uluslararası Standartlara Göre Maruziyet Limit Değerlerinin Belirlenmesi, Kontrolü ve Denetimi Hakkında Yönetmelik

21.Nisan.2011- Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

21.Nisan.2011- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/67)

21.Nisan.2011- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/68)

21.Nisan.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

20.Nisan.2011- Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

20.Nisan.2011- Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

20.Nisan.2011- Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

20.Nisan.2011- Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

20.Nisan.2011- Türkiye Muhasebe Standartları Kurulunun 11/4/2011 Tarihli ve 123/1 Sayılı Kararı

20.Nisan.2011- Devlet Muhasebesi Standardı 31 (DMS 31) Maddi Olmayan Duran Varlıklar

20.Nisan.2011- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar

20.Nisan.2011- Danıştay Üçüncü Dairesine Ait Karar

20.Nisan.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

19.Nisan.2011- Yaş Sınırı Nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetlerinden Ayrılan veya Ayrılacak Olan Uzman Erbaşların Milli Savunma Bakanlığı, MSB ANT Başkanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Kadrolarında Devlet Memuru Olarak İstihdamına Dair Yönetmelik

19.Nisan.2011- Hemşirelik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

19.Nisan.2011- At Yarışları Yönetmeliği

19.Nisan.2011- At Yarışları Müşterek Bahisler Yönetmeliği

19.Nisan.2011- Safkan Arap ve İngiliz Atlarının Soy Kütüğü, Kayıtları, İthalat ve İhracatı Hakkında Yönetmelik

19.Nisan.2011- Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

19.Nisan.2011- Türkiye Triatlon Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü

19.Nisan.2011- Yargıtay 2 Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/15094 ;K: 2011/4618 )

19.Nisan.2011- Yargıtay 2 Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/15095 ;K: 2011/4530 )

19.Nisan.2011- Yargıtay 2 Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/15096;K: 2011/4679)

19.Nisan.2011- Yargıtay 2 Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/15104;K: 2011/4651 )

19.Nisan.2011- Yargıtay 2 Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/12408 ;K: 2011/1723)

19.Nisan.2011- Yargıtay 2 Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2011/213;K: 2011/2746)

19.Nisan.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

17.Nisan.2011- Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası ile Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Arasında İmzalanan (Dördüncü İhracat Finansmanı Aracılık Projesi Ek Finansmanı) ile İlgili Garanti, Kredi Anlaşması ve Ek Mektuplar

17.Nisan.2011- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/57)

17.Nisan.2011- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/62)

17.Nisan.2011- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/63)

17.Nisan.2011- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/64)

17.Nisan.2011- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/65)

16.Nisan.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

15.Nisan.2011- 2011/1504 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşmaya Ek Protokol’ün Onaylanması Hakkında Karar

15.Nisan.2011- Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Ayni ve Nakdi Yardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

15.Nisan.2011- Elektronik Haberleşme Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

15.Nisan.2011- İşkolu Tespit Kararları (No: 2011/56)

15.Nisan.2011- İşkolu Tespit Kararları (No: 2011/56)

15.Nisan.2011- İşkolu Tespit Kararları (No: 2011/56)

15.Nisan.2011- İşkolu Tespit Kararları (No: 2011/56)

15.Nisan.2011- İşkolu Tespit Kararları (No: 2011/56)

15.Nisan.2011- Kamu Personeli Genel Tebliği (Seri No: 2)

15.Nisan.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

14.Nisan.2011- 6217 Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

14.Nisan.2011- 6218 Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

14.Nisan.2011- 6219 Türkiyede Yapılan Birleşmiş Milletler Konferansları ve Toplantılarına Dair Ayrıcalık, Bağışıklık ve Diğer Bazı Hususlara İlişkin Düzenlemeler Hakkında Birleşmiş Milletler ve Türkiye Arasındaki Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

14.Nisan.2011- 6220 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve İslam Ülkeleri Standardlar ve Metroloji Enstitüsü Arasında İslam Ülkeleri Standardlar ve Metroloji Enstitüsünün Türkiyede Kurulması Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

14.Nisan.2011- 6221 Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasına Katılmak İçin Hükümete Yetki Verilmesine Dair Kanun, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının Kuruluş Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun ile Asya Kalkınma Bankası Kuruluş Anlaşmasına Katılmamızın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

14.Nisan.2011- 6222 Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun

14.Nisan.2011- 2011/1469 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Hükümeti Arasında Askeri Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Çerçeve Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

14.Nisan.2011- 2011/1536 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Eğitim Alanında İşbirliğinin Güçlendirilmesine Dair Mukabakat Zaptı’nın Onaylanması Hakkında Karar

14.Nisan.2011- 2011/1668 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Pakistan’da Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA) Tarafından Program Koordinasyon Ofisi Kurulmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası’nın Onaylanması Hakkında Karar

14.Nisan.2011- 2011/1669 Türkiye Cumhuriyeti ile Libya Arap Halk Sosyalist Büyük Cemahiriyesi Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

14.Nisan.2011- 2011/1593 2011 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

14.Nisan.2011- 2011/1597 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

14.Nisan.2011- Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

14.Nisan.2011- Milli Eğitim Bakanlığı Özel Dershaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

14.Nisan.2011- Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

14.Nisan.2011- Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

14.Nisan.2011- Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

14.Nisan.2011- 2011 Yılı Mart Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

14.Nisan.2011- 2011 Yılı Mart Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

14.Nisan.2011- 2011 Yılı Mart Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

14.Nisan.2011- 2011 Yılı Mart Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

14.Nisan.2011- Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

14.Nisan.2011- Re’sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

14.Nisan.2011- Türkiye Beyzbol, Softbol, Korumalı Futbol ve Ragbi Federasyonunun İsminin Türkiye Ragbi Federasyonu Olarak Değiştirilmesine Dair Tebliğ

14.Nisan.2011- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/53, K: 2011/19 Sayılı Kararı (18/6/1999 Tarihli ve 4389 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 12/12/2003 Tarihli ve 5020 Sayılı Kanun ile İlgili)

14.Nisan.2011- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/44, K: 2011/21 Sayılı Kararı (25/5/2005 Tarihli ve 5352 Sayılı Kanun ile İlgili)

14.Nisan.2011- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/44, K: 2011/27 Sayılı Kararı (2/3/1950 Tarihli ve 5584 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 29/4/2009 Tarihli ve 5893 Sayılı Kanun ile İlgili)

14.Nisan.2011- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/57, K: 2011/33 Sayılı Kararı (26/10/1990 Tarihli ve 3671 Sayılı Kanun ile İlgili)

14.Nisan.2011- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/64, K: 2011/34 Sayılı Kararı (14/7/1965 Tarihli ve 657 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 3/4/1998 Tarihli ve 4359 Sayılı Kanun ile İlgili)

14.Nisan.2011- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/114, K: 2011/36 Sayılı Kararı (6/6/2002 Tarihli ve 4760 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 16/7/2004 Tarihli ve 5228 Sayılı Kanun ile İlgili)

14.Nisan.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

13.Nisan.2011- Bankaların Üst Yönetimine Atanacakların Bildirimi, Yemin ve Mal Beyanında Bulunulması ve Karar Defterlerinin Tutulmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

13.Nisan.2011- Yargıtay 13. Hukuk Dairesine Ait Karar

13.Nisan.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

12.Nisan.2011- 6215 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

12.Nisan.2011- 2011/1466 Karadeniz’e Sahildar Devletlerin Sınır/Sahil Güvenlik Makamları Arasındaki İşbirliği Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

12.Nisan.2011- 2011/1494 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Çerçeve Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

12.Nisan.2011- 2011/1497 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uluslararası Güvenlik ve Yardım Kuvveti (UGYK) Harekatı Kapsamında Afganistan Türk Görev Kuvveti Komutanlığı Bünyesinde Faaliyet Gösterecek Olan Arnavutluk Birliği ile İlgili Protokol’ün Onaylanması Hakkında Karar

12.Nisan.2011- 2011/1507 Türk-Arap İşbirliği Forumu Çerçeve Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

12.Nisan.2011- 2011/1576 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Toplulukları Komisyonu Arasında Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Sınır Ötesi İşbirliği Bileşeni Kapsamında Türkiye’nin ENPI Karadeniz Havzası Programı’na Katılımının Finansmanına İlişkin Program Hakkında 2007 Yılı Finansman Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

12.Nisan.2011- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/19, K: 2011/4 Sayılı Kararı (17/7/1964 Tarihli ve 506 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 24/6/2004 Tarihli ve 5198 Sayılı Kanun ile 31/5/2006 Tarihli ve 5510 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 17/4/2008 Tarihli ve 5754 Sayılı Kanunla İlgili)

12.Nisan.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

11.Nisan.2011- 2011/1455 Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı ile İtalya Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı Arasında Coğrafi Bilgi Alanında İş Birliğine Dair Uygulama Protokolü’nün Onaylanması Hakkında Karar

10.Nisan.2011- 2011/1463 Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Ekvator Cumhuriyeti Enerji ve Maden Bakanlığı Arasında Enerji Sektöründe İşbirliği Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

10.Nisan.2011- 2011/1467 Türkiye Cumhuriyeti ile Filipinler Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokol’ün Onaylanması Hakkında Karar

10.Nisan.2011- 2011/1509 Bakü-Tiflis-Kars Yeni Demiryolu Bağlantısına İlişkin Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında Karar

10.Nisan.2011- 2011/1565 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arap Devletleri Ligi Arasında Türkiye’de Bir Misyon İhdas Edilmesine İlişkin Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında Karar

10.Nisan.2011- Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

10.Nisan.2011- Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

10.Nisan.2011- Tohumluk Patates Sertifikasyonu ve Pazarlaması Yönetmeliği

10.Nisan.2011- Orman Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

10.Nisan.2011- Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 335)

10.Nisan.2011- 2008/2 Sayılı Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2011/3)

09.Nisan.2011- 6224 Türkiye Cumhuriyeti ile Libra Arap Halk Sosyalist Büyük Cemahiriyesi Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

09.Nisan.2011- 2011/1567 Polis Bakım ve Yardım Sandığı Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük

09.Nisan.2011- 2011/1559 506 Sayılı Kanunun Geçici 20 nci Maddesi Kapsamındaki Sandıkların Sosyal Güvenlik Kurumuna Devredilmesine İlişkin Sürenin İki Yıl Uzatılması Hakkında Karar

09.Nisan.2011- 2011/1568 Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

09.Nisan.2011- 2011/1569 992 Numaralı Seriri ve Gıdai Taharriyat ve Tahlilat Yapılan ve Masli Teamüller Aranılan Umuma Mahsus Bakteriyoloji ve Kimya Laboratuvarları Kanununa Müteferri Talimatnamenin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

09.Nisan.2011- Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

09.Nisan.2011- Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

09.Nisan.2011- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Teftiş Kurulu Yönetmeliği

09.Nisan.2011- Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişikliklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

09.Nisan.2011- Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

09.Nisan.2011- Rüzgar Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi Kurmak Üzere Yapılan Lisans Başvurularına İlişkin Yarışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

09.Nisan.2011- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

09.Nisan.2011- Ticaret Borsalarında Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

09.Nisan.2011- Odalarda Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

09.Nisan.2011- 18 Yaşını Doldurmayanlara Alkollü İçkilerin Satış ve Sunumunun Yapılamayacağına İlişkin Uyarı Yazılarının Şekli ve İçeriğine İlişkin Tebliğ

08.Nisan.2011- Askeri Hakim Adaylarının Seçimi ve Yetiştirilmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

08.Nisan.2011- Jandarma Genel Komutanlığında Görevli Devlet Memurlarının Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

08.Nisan.2011- Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

08.Nisan.2011- Islah Amaçlı Hayvan Yetiştirici Birliklerinin Kurulması ve Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

08.Nisan.2011- Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi İçindeki Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İşyerlerindeki Eğitim, Uygulama ve Stajlarına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

08.Nisan.2011- Yurt İçi Sertifikalı Tohum Üretiminin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2011/22)

08.Nisan.2011- Yurt İçi Sertifikalı Tohum Kullanımı Desteklemesi Hakkında Tebliğ (No: 2011/23)

08.Nisan.2011- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/51)

08.Nisan.2011- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/53)

08.Nisan.2011- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/54)

08.Nisan.2011- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/58)

08.Nisan.2011- Danıştay Dördüncü Dairesine Ait Karar

08.Nisan.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

07.Nisan.2011- Türkiye Cumhuriyeti Sınırları İçinde İniş ve Kalkış Yapan Türk veya Yabancı Sivil Hava Araçları Mali Mesuliyet Sigortası Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

07.Nisan.2011- Özel Öğretim Kurumlarında Ücretsiz veya Burslu Okutulacak Öğrenci ve Kursiyerler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

07.Nisan.2011- Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

07.Nisan.2011- Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

07.Nisan.2011- Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

07.Nisan.2011- Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü

07.Nisan.2011- 5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin Genel Tebliğ (Seri No: 4)

07.Nisan.2011- Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre 2011 Yılı Ürünü Yağlı Tohumlu Bitkiler, Hububat ve Baklagil Fark Ödemesi Desteğine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği (No: 2011/21)

07.Nisan.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

06.Nisan.2011- Karayolları Trafik Kanunu Hükümleri Gereğince Uygulanan İdari Para Cezalarının Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Usul ve Esaslar ile Kullanılacak Alındılar, Tutanaklar ve Defterler Hakkında Yönetmelik

06.Nisan.2011- Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik

06.Nisan.2011- Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanması ve Korunmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

06.Nisan.2011- Elma İhracatında İhracat İadesi Yardımı Yapılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2011/2)

06.Nisan.2011- Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

06.Nisan.2011- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/60, K: 2010/119 Sayılı Kararı (11.4.1928 Tarihli ve 1219, 31.12.1980 Tarihli ve 2368, 7.5.1987 Tarihli ve 3359 Sayılı Kanunlarda Değişiklik Yapan 28.3.2007 Tarihli ve 5614 Sayılı Kanun ile İlgili)

06.Nisan.2011- Yargıtay 6. Hukuk Dairelerine Ait Karar (E: 2010/11320;K: 2011/655)

06.Nisan.2011- Yargıtay 6. Hukuk Dairelerine Ait Karar (E: 2010/11319;K: 2011/656)

06.Nisan.2011- Yargıtay 6. Hukuk Dairelerine Ait Karar (E: 2010/12407;K: 2011/1762)

06.Nisan.2011- Yargıtay 18. Hukuk Dairelerine Ait Karar (E: 2011/209;K: 2011/2742)

06.Nisan.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

05.Nisan.2011- 2011/1586 Karadeniz Ekonomik İşbirliği Bölgesinde Deniz Otoyollarının Geliştirilmesi Hakkında Mutabakat Muhtırası’nın Beyan ile Onaylanması Hakkında Karar

05.Nisan.2011- Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Meslek Personeli Sınav, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

05.Nisan.2011- Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

05.Nisan.2011- İşkolu Tespit Kararları (No: 2011/42)

05.Nisan.2011- İşkolu Tespit Kararları (No: 2011/43)

05.Nisan.2011- İşkolu Tespit Kararları (No: 2011/46)

05.Nisan.2011- İşkolu Tespit Kararları (No: 2011/47)

05.Nisan.2011- İşkolu Tespit Kararları (No: 2011/48)

05.Nisan.2011- İşkolu Tespit Kararları (No: 2011/49)

05.Nisan.2011- İşkolu Tespit Kararları (No: 2011/50)

05.Nisan.2011- İşkolu Tespit Kararları (No: 2011/52)

05.Nisan.2011- Yargıtay 7. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/5127;K: 2011/1038)

05.Nisan.2011- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/13921;K: 2011/2312)

05.Nisan.2011- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2011/208;K: 2011/2741)

05.Nisan.2011- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2011/212;K: 2011/2745)

05.Nisan.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

03.Nisan.2011- 6216 Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun

02.Nisan.2011- Emekliliğe Yönelik Taahhütte Bulunan Kuruluşların Aktüeryal Denetimi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

02.Nisan.2011- Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyans ve Kontrol Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

02.Nisan.2011- Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Personeli Atama, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

02.Nisan.2011- Zirai Mücadele Alet ve Makineleri Hakkında Yönetmelik

02.Nisan.2011- Ahilik Haftası Kutlamaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

02.Nisan.2011- Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 334)

02.Nisan.2011- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/76, K: 2010/122 Sayılı Kararı (17/7/1964 Tarihli ve 506 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 20/6/1987 Tarihli ve 3395 Sayılı Kanun ile İlgili)

02.Nisan.2011- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/58, K: 2011/15 (Yürürlüğü Durdurma) Sayılı Kararı (22/11/2011 Tarihli ve 4721 Sayılı Kanun ile İlgili)

02.Nisan.2011- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/21, K: 2011/16 Sayılı Kararı (4/1/1961 Tarihli ve 213 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 22/7/1998 Tarihli ve 4369 Sayılı Kanun ile İlgili)

02.Nisan.2011- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/13, K: 2011/23 Sayılı Kararı (29/6/2001 Tarihli ve 4706 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 3/7/2003 Tarihli ve 4916 Sayılı Kanun ile İlgili)

02.Nisan.2011- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/65, K: 2011/24 Sayılı Kararı (18/2/1963 Tarihli ve 197 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 25/12/2003 Tarihli ve 5035 Sayılı Kanun ile İlgili)

02.Nisan.2011- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/109, K: 2011/25 Sayılı Kararı (31/5/2006 Tarihli ve 5510 Sayılı Kanun ile İlgili)

02.Nisan.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

01.Nisan.2011- Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik (2009/142/AT)

01.Nisan.2011- Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Koroları ve Toplulukları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

01.Nisan.2011- 2011 Yılı Şubat Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

01.Nisan.2011- 2011 Yılı Şubat Ayında Yabancı Sermayeli Firmaların Yatırımları İçin Verilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

01.Nisan.2011- Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VII, No: 40)

01.Nisan.2011- Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda İmzalanarak Kamuyu Aydınlatma Platformuna Gönderilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VIII, No: 75)

01.Nisan.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

31.Mart.2011- Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.Mart.2011- Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamında Universal Sertifikasyon ve Gözetim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.’nin Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: YİG/2011-08)

31.Mart.2011- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/44)

31.Mart.2011- Türk Standardları Enstitüsü'nün Ölçü Aletleri Yönetmeliği (2004/22/AT) Kapsamında Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (No: ÖSG-2011/07)

31.Mart.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

30.Mart.2011- Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile İlgili)

30.Mart.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

29.Mart.2011- 6192 Taşınır Donanım Üzerindeki Uluslararası Teminatlar Hakkında Sözleşme Ve Bu Sözleşmeye İlişkin Hava Aracı Donanımına Özgü Konulara Dair Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

29.Mart.2011- 6193 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Ve Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Sürdürülebilir Kalkınma İçin Doğal Kaynakların Ve Çevrenin Korunması Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

29.Mart.2011- 6194 Uluslararası Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru Hükümetlerarası Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

29.Mart.2011- 6195 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarım Alanında Ekonomik, Bilimsel Ve Teknik İşbirliği Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

29.Mart.2011- 6196 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Müteahhitlik Ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Alanlarında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna

29.Mart.2011- 6197 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sınır Kapılarının Ortak Kullanımına İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

29.Mart.2011- 6198 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İçişleri Bakanlığı İle Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti İçişleri Bakanlığı Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

29.Mart.2011- 6199 Samsun Limanı (Türkiye Cumhuriyeti) Ve Kavkaz Limanı (Rusya Federasyonu) Üzerinden Demiryolu Feribotu İle Uluslararası Karma Taşımacılığın Organize Edilmesi Hakkında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Ve Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

29.Mart.2011- 6200 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Bitki Karantinası Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

29.Mart.2011- 6201 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Petrol Alanında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

29.Mart.2011- 6202 Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı İle Rusya Federasyonu İçişleri Bakanlığı Arasında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

29.Mart.2011- 6203 Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanliği İle Rusya Federasyonu Uyuşturucu Trafiği Kontrolü Federal Servisi Arasinda Uyuşturucu, Psikotrop Ve Ara Kimyasal Maddelerin Kaçakçiliği İle Mücadelede İşbirliği Hususunda Mutabakat Zaptinin Onaylanmasinin Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

29.Mart.2011- 6204 Türkiye Cumhuriyeti İle Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Stratejik Ortaklık Ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

29.Mart.2011- 6205 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Yeni Zelanda Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması Ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna

29.Mart.2011- 6206 Türkiye Cumhuriyeti Tarım Ve Köyişleri Bakanlığı İle Irak Cumhuriyeti Tarım Bakanlığı Arasında Bitki Koruma Ve Karantina Alanında İşbirliği Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

29.Mart.2011- 6207 Türkiye Cumhuriyeti Tarım Ve Köyişleri Bakanlığı İle Irak Cumhuriyeti Tarım Bakanlığı Arasında Tarım Alanında Ekonomik, Bilimsel Ve Teknik İşbirliği Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

29.Mart.2011- 6208 Türkiye Cumhuriyeti Tarım Ve Köyişleri Bakanlığı İle Irak Cumhuriyeti Tarım Bakanlığı Arasında Hayvan Sağlığı Alanında İşbirliği Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

29.Mart.2011- 6209 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Ve Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Teknik Ve Mali İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

29.Mart.2011- 6210 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Ve Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Teknik Ve Mali İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

29.Mart.2011- 6211 Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Temsilen Tarım Ve Köyişleri Bakanı İle Avusturya Cumhuriyeti Hükümetini Temsilen Federal Tarım, Orman, Çevre Ve Su Yönetimi Bakanı Arasında Tarım Alanında İşbirliği Konulu Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

29.Mart.2011- 6212 Biyotıp Araştırmalarına İlişkin İnsan Hakları Ve Biyotıp Sözleşmesine Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

29.Mart.2011- 6213 Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

29.Mart.2011- 6214 Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

29.Mart.2011- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

29.Mart.2011- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/40)

29.Mart.2011- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/41)

29.Mart.2011- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/45)

29.Mart.2011- Yargıtay 7. Hukuk Dairelerine Ait Karar (E: 2010/5128;K: 2011/612)

29.Mart.2011- Yargıtay 16. Hukuk Dairelerine Ait Karar (E: 2010/9654;K: 2011/421)

29.Mart.2011- Yargıtay 18. Hukuk Dairelerine Ait Karar (E:2010/12145;K: 2011/1184)

29.Mart.2011- Yargıtay 18. Hukuk Dairelerine Ait Karar (E: 2010/13922;K: 2011/1961)

29.Mart.2011- Yargıtay 18. Hukuk Dairelerine Ait Karar (E: 2010/13923;K: 2011/1962)

29.Mart.2011- Yargıtay 18. Hukuk Dairelerine Ait Karar (E: 2010/13924;K: 2011/1963)

29.Mart.2011- Yargıtay 18. Hukuk Dairelerine Ait Karar (E: 2010/13925;K: 2011/1964)

29.Mart.2011- Yargıtay 18. Hukuk Dairelerine Ait Karar (E: 2010/13926;K: 2011/1965)

29.Mart.2011- Yargıtay 18. Hukuk Dairelerine Ait Karar (E: 2010/13920;K: 2011/2311)

29.Mart.2011- Yargıtay 19. Hukuk Dairelerine Ait Karar (E: 2010/14589;K: 2011/718)

29.Mart.2011- Yargıtay 19. Hukuk Dairelerine Ait Karar (E: 2010/6386;K: 2011/736)

29.Mart.2011- Yargıtay 19. Hukuk Dairelerine Ait Karar (E: 2010/14591;K: 2011/1244)

29.Mart.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

27.Mart.2011- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/38)

27.Mart.2011- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/39)

26.Mart.2011- Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

26.Mart.2011- Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayın Seçme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

26.Mart.2011- Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yurt İçi ve Yurt Dışı Eğitim ve Araştırma Bursları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

26.Mart.2011- 24. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri ile İlgili 2011/5 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

26.Mart.2011- Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2011/14)

26.Mart.2011- Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: X, No: 26)

26.Mart.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

25.Mart.2011- Harp Akademileri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

25.Mart.2011- Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı Teşkilat, Görev, Yetki, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

25.Mart.2011- Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

25.Mart.2011- Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

25.Mart.2011- Bitki Koruma Ürünlerinin Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik

25.Mart.2011- Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması Hakkında Yönetmelik

25.Mart.2011- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Gemi Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

25.Mart.2011- Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında ERA Laboratuvarları A.Ş.’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: YİG/2011-07)

25.Mart.2011- Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Uygulama Esasları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2011/11)

25.Mart.2011- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/34)

25.Mart.2011- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/35)

25.Mart.2011- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/36)

25.Mart.2011- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/37)

25.Mart.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

24.Mart.2011- Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2011/3)

24.Mart.2011- Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2011/5)

24.Mart.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

23.Mart.2011- Maliye Bakanlığı Gelirler Kontrolörleri Yönetmeliği, Gelir İdaresi Başkanlığı Vergi Denetmenliği Yönetmeliği, Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü Devlet Gelir Uzmanlığı Görev, Çalışma ve Atama Yönetmeliği ile Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzmanlığı Yönetmeliklerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

23.Mart.2011- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Karar

23.Mart.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

22.Mart.2011- 6172 Sulama Birlikleri Kanunu

22.Mart.2011- 6173 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Çevre Koruma Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

22.Mart.2011- 6174 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hayvan Sağlığı Alanında İşbirliği Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

22.Mart.2011- 6175 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bitki Koruma Ve Karantina Alanında İşbirliği Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

22.Mart.2011- 6176 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İçişleri Bakanlığı İle Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti İçişleri Bakanlığı Arasında Polis Teşkilatlarınca Yürütülen Güvenlik Hizmetlerinde Etkinliğin Yükseltilmesine Yönelik Projeli Çalışmalarda İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

22.Mart.2011- 6177 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

22.Mart.2011- 6178 Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı Ve Suriye Arap Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı Arasında Denizcilik İşbirliği Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

22.Mart.2011- 6179 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Su Kaynaklarının Verimli Kullanımı Ve Kuraklıkla Mücadele Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

22.Mart.2011- 6180 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Su Kalitesinin İyileştirilmesi Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

22.Mart.2011- 6181 Türkiye Cumhuriyeti İle Suriye Arap Cumhuriyeti Arasında Bilgi Ve İletişim Teknolojileri Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

22.Mart.2011- 6182 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gençlik Ve Spor Alanlarında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

22.Mart.2011- 6183 Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı İle Suriye Arap Cumhuriyeti Yerel Yönetim Bakanlığı Arasında Yerel Yönetim Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

22.Mart.2011- 6184 Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı Ve Suriye Arap Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı Arasında Demiryolu Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

22.Mart.2011- 6185 Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı İle Suriye Arap Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Arasında Nüfus İşlemleri Alanında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

22.Mart.2011- 6186 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Asi Nehri Üzerinde “Dostluk Barajı” Adı Altında Ortak Baraj İnşa Edilmesi İçin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

22.Mart.2011- 6187 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Dicle Nehrinden Su Çekilmesi İçin Suriye Topraklarında Pompa İstasyonu Kurulması Konusundaki Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

22.Mart.2011- 6189 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Ve Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Meteoroloji Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

22.Mart.2011- 6190 Türkiye Cumhuriyeti Devlet Bakanlığı İle Suriye Arap Cumhuriyeti Enformasyon Bakanlığı Arasında Basın Yayın Alanlarında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

22.Mart.2011- 6191 Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu

22.Mart.2011- Karasu Liman Yönetmeliği

22.Mart.2011- Şile Liman Yönetmeliği

22.Mart.2011- Tuzla Liman Yönetmeliği

22.Mart.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

21.Mart.2011 (Mükerrer) - Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ

21.Mart.2011- Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ (No: 2011/1)

20.Mart.2011- Bitki Koruma Ürünlerinin Uygulama Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

20.Mart.2011- Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya Arzına ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

20.Mart.2011- Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

20.Mart.2011- Finansal Araçlara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 9) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 211)

20.Mart.2011- Gelir Vergilerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 12) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 212)

20.Mart.2011- Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması Standardı (TFRS 1) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 213)

19.Mart.2011- İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan Yapılan Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

19.Mart.2011- Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

19.Mart.2011- Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

19.Mart.2011- Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliği (SHY-6A)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

19.Mart.2011- Kamu İhale Uzman Yardımcıları Yarışma ve Yeterlik Sınavları ile Meslek Personelinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

19.Mart.2011- İşyerlerinde Psikolojik Tacizin (Mobbing) Önlenmesi ile İlgili 2011/2 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

19.Mart.2011- Kayıt Dışı İstihdamla Mücadelede Kamu İdareleri Denetim Elemanları ile İlgili 2011/3 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

19.Mart.2011- Piyasa Gözetimi, Denetimi ve Ürün Güvenliği Değerlendirme Kurulu ile İlgili 2011/4 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

19.Mart.2011- İşkolu Tespit Kararları (2011/27)

19.Mart.2011- İşkolu Tespit Kararları (2011/28)

19.Mart.2011- İşkolu Tespit Kararları (2011/29)

19.Mart.2011- İşkolu Tespit Kararları (2011/30)

19.Mart.2011- İşkolu Tespit Kararları (2011/31)

19.Mart.2011- İşkolu Tespit Kararları (2011/32)

19.Mart.2011- İşkolu Tespit Kararları (2011/33)

19.Mart.2011- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/11840;K: 2011/1757)

19.Mart.2011- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2009/21848;K: 2011/1936)

19.Mart.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

18.Mart.2011- Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında Görevli Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

18.Mart.2011- Türk Silahlı Kuvvetleri Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

18.Mart.2011- Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda Bulunacak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

18.Mart.2011- Hücresel Sistem Anten Tesislerinin Tasarımı, Kurulumu ve Paylaşımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

18.Mart.2011- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeofizik Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

18.Mart.2011- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeofizik Mühendisleri Odası Serbest Müşavirlik Mühendislik Hizmetleri, Büro Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

18.Mart.2011- 2011 Yılı Ocak Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

18.Mart.2011- 2011 Yılı Ocak Ayında Yabancı Sermayeli Firmaların Yatırımları İçin Verilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

18.Mart.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

17.Mart.2011- Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Mali Bünyelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

17.Mart.2011- Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin İç Sistemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

17.Mart.2011- 2011 Yılı Şubat Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

17.Mart.2011- 2011 Yılı Şubat Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

17.Mart.2011- 2011 Yılı Şubat Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

17.Mart.2011- 2011 Yılı Şubat Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

17.Mart.2011- 2010 Yılı Kasım Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Liste

17.Mart.2011- Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

17.Mart.2011- Re’sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

17.Mart.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

16.Mart.2011- Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

16.Mart.2011- Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

16.Mart.2011- Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

16.Mart.2011- Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

16.Mart.2011- Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

16.Mart.2011- Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında Standart Belgelendirme Denetim Deney Muayene ve Teknik Kontrol Ltd. Şti.’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (No: YİG/2011-05)

16.Mart.2011- Piyasa Gözetimi ve Denetimi Faaliyetlerinde Çalışacak Denetim Elemanlarının Görevlendirilmesinde Esas Alınan Temel Kriterlere Dair Tebliğ (No: YİG/2011-6)

16.Mart.2011- Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamındaki Kültür Varlıklarının Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon Projeleri, Sokak Sağlıklaştırma, Çevre Düzenleme Projeleri ve Bunların Uygulamaları ile Değerlendirme, Muhafaza, Nakil İşleri ve Kazı Çalışmalarına İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarında Parasal Limitlerin Güncellenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2011/1)

16.Mart.2011- İhraçcıların Muafiyet Şartlarına ve Kurul Kaydından Çıkarılmalarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: IV, No: 50)

16.Mart.2011- Sermaye Piyasası Kanunu’na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: IV, No: 51)

16.Mart.2011- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 11/3/2011 Tarihli ve 4106 Sayılı Kararı

16.Mart.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

15.Mart.2011- İstanbul Altın Borsası Elmas ve Kıymetli Taş Piyasası Yönetmeliği

15.Mart.2011- Türkiye-Şili Serbest Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik

15.Mart.2011- Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

15.Mart.2011- Milli Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

15.Mart.2011- Çevre Amaçlı Tarımsal Arazilerin Korunması Programını Tercih Eden Üreticilerin Desteklenmesine ve Bu Üreticilere Teknik Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Yönetmelik

15.Mart.2011- Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

15.Mart.2011- Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

15.Mart.2011- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 407)

15.Mart.2011- Çiftçi Kayıt Sistemine Dahil Olan Çiftçilere Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2011/15)

15.Mart.2011- Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu Kararı

15.Mart.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

13.Mart.2011- Ticari Reklam ve İlanlarda Altyazı ve Dipnotların Kullanılmasına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ

12.Mart.2011-(1. MÜKERRER) Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1)

12.Mart.2011- 6135 Avrupa Konseyi Terörizmin Önlenmesi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

12.Mart.2011- 6136 Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı İle Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Arasında Savunma Uzay İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

12.Mart.2011- 6137 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Ve Ukrayna Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

12.Mart.2011- 6138 Türkiye Cumhuriyeti İle İsveç Krallığı Arasında 30 Haziran 1978 Tarihinde İmzalanan Sosyal Güvenlik Sözleşmesini Değiştiren Ek Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

12.Mart.2011- 6139 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Avustralya Hükümeti Arasında Diplomatik Misyon Ve Konsolosluklarda Çalışan Diplomatik Ve Konsüler Kadro İle İdari Ve Teknik Personel Yakınlarının İstihdamına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

12.Mart.2011- 6140 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle İspanya Krallığı Arasında Diplomatik Ve Konsüler Misyonlarda Çalışan Diplomatik, Konsüler, İdari Ve Teknik Personelin Yakınlarının Kazanç Getirici Bir İşte Çalışmalarına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

12.Mart.2011- 6141 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Pakistanda Türk İşbirliği Ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (Tika) Tarafından Program Koordinasyon Ofisi Kurulmasına İlişkin Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

12.Mart.2011- 6142 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Birleşik Meksika Devletleri Hükümeti Arasında Diplomatik Ve Konsüler Misyon Üyelerinin Yakınlarının Kazanç Getirici Bir İşte Çalışmalarına Olanak Sağlayan Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

12.Mart.2011- 6144 Avrupa Haberleşme Ofisi Kuruluş Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

12.Mart.2011- 6144 Türkiye Cumhuriyeti İle Uruguay Doğu Cumhuriyeti Arasında Dostluk Ve İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

12.Mart.2011- 6145 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Ve Uruguay Doğu Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticari, Ekonomik Ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

12.Mart.2011- 6146 Karadeniz Ekonomik İşbirliği Bölgesinde Deniz Otoyollarının Geliştirilmesi Hakkında Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

12.Mart.2011- 6147 Devletlerin Ayda Ve Diğer Gök Cisimlerindeki Faaliyetlerini Düzenleyen Anlaşmaya Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

12.Mart.2011- 6148 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Yunanistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İpsala-Kipi Sınır Geçiş Bölgesinde İki Ülke Arasında İkinci Bir Karayolu Sınır Geçiş Köprüsü İnşa Edilmesine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

12.Mart.2011- 6149 Uluslararası Kalkınma Hukuku Örgütünün Kuruluşu Hakkında Anlaşmaya Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

12.Mart.2011- 6150 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Bahreyn Krallığı Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği Ve Karşılıklı Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

12.Mart.2011- 6151 Türkiye Cumhuriyeti İle Lüksemburg Büyük Dükalığı Arasında Gelir Ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasını Değiştiren Protokol Ve İlgili Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

12.Mart.2011- 6152 Türkiye Cumhuriyeti İle Arnavutluk Cumhuriyeti Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması İle Kurulan Ortak Komitenin Anlaşmaya Ek Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı Ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokol Iı’nin Değiştirilmesi Hakkındaki 1/2009 Sayılı Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

12.Mart.2011- 6153 Türkiye Cumhuriyeti İle Norveç Krallığı Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının Ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

12.Mart.2011- 6154 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Slovenya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği Ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

12.Mart.2011- 6155 D-8 Üyesi Ülkeler Arasında Gümrük Konularında Çok Taraflı İdari Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

12.Mart.2011- 6156 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Beyaz Rusya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği Ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

12.Mart.2011- 6157 D-8 Üye Devletleri Arasında Tercihli Ticaret Anlaşmasının Ve Anılan Anlaşmanın Ekini Oluşturan D-8 Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Anlaşmasına (Tta) İlişkin Menşe Kurallarının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

12.Mart.2011- 6158 Türkiye Cumhuriyeti İle Hollanda Krallığı Arasında Gümrük Mevzuatının Doğru Bir Şekilde Uygulanması Ve Gümrük Suçlarının Önlenmesi, Soruşturulması Ve Bu Suçlarla Mücadele Konularında Karşılıklı İdari Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

12.Mart.2011- 6159 Türkiye Cumhuriyeti Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Ve Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal Enerji İdaresi Arasında Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

12.Mart.2011- 6160 Türkiye-Efta Ortak Komitesinin Efta Devletleri İle Türkiye Arasında Anlaşmanın Devlet Yardımlarına İlişkin 18 Ve 23. Maddelerinin Ve Iı Sayılı Ekinin Değiştirilmesi Ve X Ve Xı Sayılı Eklerinin İptaline İlişkin 1/2005 Sayılı Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

12.Mart.2011- 6161 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Irak Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki 27 Ağustos 1973 Tarihli Ham Petrol Boru Hattı Anlaşması Ve Sonrasındaki İlgili Anlaşmalar, Protokoller, Toplantı Tutanakları İle Eklerinin Tadiline İlişkin Değişiklik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

12.Mart.2011- 6162 Türkiye Cumhuriyeti Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı İle Irak Cumhuriyeti Petrol Ve Elektrik Bakanlıkları Arasında Enerji Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

12.Mart.2011- 6163 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği Ve Kaçakçılığın Tespiti Ve Önlenmesine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

12.Mart.2011- 6164 Uyuşturucu Ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin 17. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Deniz Yoluyla Yapılan Kaçakçılıkla Mücadele Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

12.Mart.2011- 6165 Türkiye Cumhuriyeti Ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hukukuna Göre Kurulmuş Olan Üniversitelerin Karşılıklı Tanınmasına Dair Milletlerarası Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

12.Mart.2011- 6166 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (Türksoy) Arasında Evsahibi Ülke Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

12.Mart.2011- 6167 İşkenceye Ve Diğer Zalimane, Gayriinsani Veya Küçültücü Muamele Veya Cezaya Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesine Ek İhtiyari Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

12.Mart.2011- 6168 Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı İle Irak Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı Arasında Askeri Alanda Eğitim, Teknik Ve Bilimsel İş Birliği Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

12.Mart.2011- 6169 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği Ve Karşılıklı Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

12.Mart.2011- 6170 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

12.Mart.2011- 6171 Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

12.Mart.2011- 6188 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Geri Kabul Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun

12.Mart.2011- Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının Nakit Taleplerinin Hazırlanması Ve Hazine Müsteşarlığına Bildirilmesine İlişkin Yönetmelik

12.Mart.2011- Adalet Bakanlığı Disiplin Kurulları Ve Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12.Mart.2011- Orman Genel Müdürlüğü Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği

12.Mart.2011- M.K.E. Kurumu Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12.Mart.2011- Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri Ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12.Mart.2011- T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım Ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (No: 2011/17)

12.Mart.2011- Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde (İhracat 2006/12) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2011/3)

12.Mart.2011- Anayasa Mahkemesinin E: 2003/1 (Siyasi Parti Kapatma), K: 2011/1 Sayılı Kararı

12.Mart.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları Ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

11.Mart.2011- Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

11.Mart.2011- Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2011/9)

11.Mart.2011- Tütün Üretiminden Vazgeçip Alternatif Ürün Yetiştiren Üreticilerin Desteklenmesine Dair Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2011/12)

11.Mart.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

10.Mart.2011- 6115 Sayılı Güneydoğu Avrupa (Gda) Kültür Bakanları Konseyi Şartnamesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

10.Mart.2011- 6116 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Ve Avrupa İmar Ve Kalkınma Bankası Arasında Avrupa İmar Ve Kalkınma Bankasının Türkiye Cumhuriyetindeki İşbirliği Ve Faaliyetleri Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

10.Mart.2011- 6117 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Asya Kalkınma Bankası Arasında Asya Kalkınma Bankasının Bölgesel Ofisinin Kurulmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

10.Mart.2011- 6118 Sayılı Uluslararası Ticaret Finansmanı İslami Kurumu Kurucu Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

10.Mart.2011- 6119 Sayılı Özel Sektörün Geliştirilmesi İslami Kurumu Kurucu Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

10.Mart.2011- 6120 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uyuşturucu Kaçakçılığı, Organize Suçlar Ve Terörizmle Mücadelede İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

10.Mart.2011- 6121 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti İle İran İslam Cumhuriyeti Arasında Hukuki Ve Cezai Konularda Adli İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

10.Mart.2011- 6122 Sayılı Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansının Statüsünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

10.Mart.2011- 6123 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Çevre Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

10.Mart.2011- 6124 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle İtalya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sinematografik Ortak Yapım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

10.Mart.2011- 6125 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarım Alanında Teknik, Bilimsel Ve Ekonomik İşbirliği Protokolunun Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

10.Mart.2011- 6126 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Federal Demokratik Etiyopya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

10.Mart.2011- 6127 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devleti İle Azerbaycan Cumhuriyeti Devleti Arasında Telif Hakları Ve İlgili Diğer Fikri Haklar Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

10.Mart.2011- 6128 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 17 Temmuz 1998 Tarihinde Ankarada İmzalanan Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Revizyonu İle İlgili Ek Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

10.Mart.2011- 6129 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ve Birleşik Arap Emirlikleri Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki Ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

10.Mart.2011- 6130 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Bahreyn Krallığı Arasında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

10.Mart.2011- 6131 Sayılı Uluslararası Denizcilik Örgütü Sözleşmesinde Yapılan Değişikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

10.Mart.2011- 6132 Sayılı Güney Doğu Avrupada Yüksek Performanslı Bir Demiryolu Ağının Kurulması Konusunda Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

10.Mart.2011- 6133 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Veterinerlik Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

10.Mart.2011- 6134 Sayılı Türkiye İle Mısır Arasında Doğal Gaz Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

10.Mart.2011- 2011/1474 Gün Işığından Daha Fazla Yararlanmak Amacıyla Bütün Yurtta Saatlerin Yeniden Ayarlanması Hakkında Karar

10.Mart.2011- 2011/1368 Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketi Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

10.Mart.2011- Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelik

10.Mart.2011- Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

10.Mart.2011- Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2011/10)

10.Mart.2011- Deniz Turizmi Yönetmeliği Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

10.Mart.2011- Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar

10.Mart.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

09.Mart.2011- Gümrük Kontrolörleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

09.Mart.2011- Wushu Hakem Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

09.Mart.2011- Türkiye Tenis Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü

09.Mart.2011- Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ

09.Mart.2011- Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: X, No: 26)

09.Mart.2011- Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: XI, No: 31)

09.Mart.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

08.Mart.2011- Mahalli İdareler Bütçe İçi İşletme Yönetmeliği

08.Mart.2011- Borçlanma Araçlarının Kurul Kaydına Alınması ve Satışına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: II, No: 27)

08.Mart.2011- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/106, K: 2009/124 Sayılı Kararı (3/7/2005 Tarihli ve 5395, 26/9/2004 Tarihli ve 5237, 4/12/2004 Tarihli ve 5271 Sayılı Kanunlar ile İlgili)

08.Mart.2011- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/13, K: 2011/14 Sayılı Kararı (21/4/2005 Tarihli ve 5335 Sayılı Kanun ile İlgili)

08.Mart.2011- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Karar

08.Mart.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

07.Mart.2011- Kapıdan Satışlara İlişkin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

07.Mart.2011- Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

06.Mart.2011- Afet ve Acil Durum Harcamaları Yönetmeliği

06.Mart.2011- Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

06.Mart.2011- Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları ve Şartları Hakkında Yönetmelik

06.Mart.2011- Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik

05.Mart.2011- 2011/1271 Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

05.Mart.2011- Maliye Bakanlığında Görevli Müfettiş, Kontrolör, Denetmen ve Uzmanların Görev ve Çalışma Yönetmeliklerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

05.Mart.2011- Tekirdağ Liman Yönetmeliği

05.Mart.2011- Etiket, Tarife ve Fiyat Listeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

05.Mart.2011- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 24/2/2011 Tarihli ve 4099 Sayılı Kararı

05.Mart.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

04.Mart.2011- 2011/1297 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Görsel-İşitsel ve Yazılı İletişim ile Belgelendirme Alanlarında İşbirliği Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

04.Mart.2011- 2011/1339 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Madencilik ve Jeoloji Alanlarında İşbirliği Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

04.Mart.2011- Kontrollü Teslimat Uygulaması Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

04.Mart.2011- Silivri Liman Yönetmeliği

04.Mart.2011- Fikir ve Sanat Eserlerinin Tespit Edildiği Materyallerin Dolum, Çoğaltım ve Satışını Yapan veya Yayan İşletmelerin Sertifikalandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

04.Mart.2011- TEİAŞ’nin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usullere Dair Yönetmelik

04.Mart.2011- Çiğ Sütün Değerlendirilmesine Yönelik Destekleme Uygulama Esasları Tebliği (No: 2011/13)

04.Mart.2011- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/24)

04.Mart.2011- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/25)

04.Mart.2011- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/26)

04.Mart.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

03.Mart.2011 (1. MÜKERER) - Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ

03.Mart.2011- 6112 Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun

03.Mart.2011- 6113 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Bir Kısım Borç ve Alacaklarının Düzenlenmesine Dair Kanun

03.Mart.2011- 6114 Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

03.Mart.2011- Tıbbi Cihazlar Alanında Faaliyet Gösterecek Onaylanmış Kuruluşlara Dair Tebliğ

03.Mart.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

02.Mart.2011- 2011/1340 Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ile Tunus Cumhuriyeti Milli Arşivi Arasında İşbirliği Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

02.Mart.2011- Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

02.Mart.2011- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 406)

02.Mart.2011- Fındık Üreticilerine Alan Bazlı Gelir Desteği ve Alternatif Ürüne Geçen Üreticilere Telafi Edici Ödeme Yapılmasına Dair Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2011/8)

02.Mart.2011- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/23)

02.Mart.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

01.Mart.2011- Dış Ticaret Müsteşarlığı Personelinin Yurt Dışı Sürekli Göreve Atanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

01.Mart.2011- Kamu Personelinin Yabancı Dil Bilgisi Seviyesinin Tespitine Dair Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

01.Mart.2011- Emniyet Teşkilatı Personeli Kimlik Kartları ile Polis Kimlik Kokartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

01.Mart.2011- Dışişleri Bakanlığı Personeline İlişkin Öndegelim Esasları Hakkında Yönetmelik

01.Mart.2011- Dışişleri Bakanlığı Memurlarının Yurtdışına Sürekli Görevle Atanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

01.Mart.2011- Dışişleri Bakanlığı Diplomatik Kariyer Memurlarının Görevde Yükselme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

01.Mart.2011- Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

01.Mart.2011- Kamu İhale Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

01.Mart.2011- Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

01.Mart.2011- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/12142;K: 2011/684)

01.Mart.2011- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/12143;K: 2011/689)

01.Mart.2011- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/12144;K: 2011/690)

01.Mart.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri