Mart 2009 ve önceki aylar Mevzuat değişiklikleri için Resmi Gazete Bölümüne Bakınız

 

30.Nisan.2009 Mükerrer - 2009/14829 Türkiye Cumhuriyeti ile Makedonya Cumhuriyeti Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması’nın Eki “Menşeli Ürünler” Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokol 2’nin Değiştirilmesi Hakkında Ortak Komitenin 1/2008 Sayılı Kararı’nın Onaylanması Hakkında Karar

30.Nisan.2009 Mükerrer - Çiğ Sütün Değerlendirilmesine Yönelik Destekleme Uygulama Esasları Tebliği (No: 2009/40)

30.04.2009-  Ağaçlandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

30.04.2009-  406 Sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun Geçici 7 nci Maddesinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

30.04.2009-  Telsiz Genel Müdürlüğü Personelinin Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

30.04.2009-  T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

29.04.20092009/14856 Türkiye-Güney Afrika Karma Ekonomik Komisyonu 1. Dönem Toplantısı Ortak Bildirisi'nin Onaylanması Hakkında Karar

29.04.20092009/14856 Türkiye-İran Sınır Ticareti Ortak Komitesi V. Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptı'nın Onaylanması Hakkında Karar

29.04.20092009/14848 Soyadı Nizamnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük

29.04.20092009/14898 Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası ile Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi İşletmesi ve Bağlı İşyerleri Arasında Akdedilen Toplu İş Sözleşmesinin, Aynı İşkolunda Faaliyette Bulunan İşyerlerine Teşmili Hakkında Karar

29.04.20092009/14929 Merkezi Kayıt Kuruluşunun Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

29.04.2009Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

29.04.2009Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

29.04.2009Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Aile ve Sosyal Araştırma Uzman Yardımcılığı Giriş, Aile ve Sosyal Araştırma Uzmanlığı Yeterlik Sınavları ile Atama ve Yetiştirilmelerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

29.04.2009Ticari Amaçlı Patateslerin İzlenebilirliği Hakkında Yönetmelik

29.04.2009Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik

29.04.2009Türkiye Binicilik Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü

29.04.2009Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü

29.04.2009Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanması ve Korunmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

29.04.2009Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri IV, No: 42)

29.04.2009T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

28.04.2009-2009/14930 Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Memurların Aylıklarına İlişkin 2/4/2004 Tarihli ve 2004/7356 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

28.04.2009-2009/14815 Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

28.04.2009-- 2009 Yılı Mart Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

28.04.2009-2009 Yılı Mart Ayında Yabancı Sermayeli Firmaların Yatırımları İçin Verilen Teşvik Belgeleri Listesi

28.04.2009-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

27.04.2009-  5892 Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

27.04.2009-  Motorlu Araçlarda İklimlendirme Sistemlerinden Çıkan Emisyonlarla İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (2006/40/AT)

26.04.2009-  Kozmetik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

25.04.2009-  Asgarî İşçilik İncelemelerinde Uzlaşma Yönetmeliği

25.04.2009-  Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

25.04.2009-  PTT Genel Müdürlüğü Taşınır Mal Satım İşlemleri Yönetmeliği

25.04.2009-  Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliğinin Atıfta Bulunduğu Standartlara Dair Tebliğ (2009/1)

25.04.2009-  T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

24.04.2009-  Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

24.04.2009-  Kültür Yatırım ve Girişimlerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik

24.04.2009-  4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (e) Bendine Göre Yapılacak Alımlarda Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik

24.04.2009-  Balıkesir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

22.04.2009-  5887 Dünya Bankası Grubu ve Uluslararası Para Fonu Guvernörler Kurullarının 2009 Yıllık Toplantıları Münasebetiyle Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Dünya Bankası Grubu ve Uluslararası Para Fonu Arasında Düzenlenen Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

22.04.2009-  5888 Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve Filistin Ulusal Yönetimi Tarım Bakanlığı Arasında Tarım Alanında İşbirliği Konulu Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

22.04.2009-  5889 Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve Suudi Arabistan Krallığı Sağlık Bakanlığı Arasında Sağlık Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

22.04.2009-  5890 Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Bahreyn Krallığı Sağlık Bakanlığı Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

22.04.2009-  2521 Sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

22.04.2009-  Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

22.04.2009-  Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Araştırma Destek Programları Başkanlığı Tarafından Yürütülen Programlara İlişkin Yönetmelik

22.04.2009-  Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Çevre Mühendisleri Odası Serbest Çevre Mühendisliği Hizmetleri Uygulama, Tescil, Denetim ve Asgari Ücret Yönetmeliği

22.04.2009-  İşkolu Tespit Kararı (No: 2009/18)

22.04.2009-  T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

21.04.2009-  Hafif Yolcu ve Ticari Araçlardan Çıkan Emisyonlar (Euro 5 ve Euro 6) Bakımından ve Araç Tamir ve Bakım Bilgilerine Erişim Konusunda Motorlu Araçların Tip Onayına İlişkin Yönetmelik ((AT) 715/2007)

21.04.2009-  Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

21.04.2009-  555 Sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

21.04.2009-  Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

21.04.2009-  Türkiye Golf Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü

21.04.2009-  Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar (Esas No: 2008/8644)

21.04.2009-  Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar (Esas No: 2008/18445)

21.04.2009-  Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar (Esas No: 2008/3130)

21.04.2009-  Yargıtay 6. Hukuk Dairesine Ait Karar (Esas No: 2008/1664)

21.04.2009-  Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Karar (Esas No: 2008/11664)

21.04.2009-  Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Karar (Esas No: 2008/11665)

21.04.2009-  Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Karar (Esas No: 2008/11422)

21.04.2009-  Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Karar (Esas No: 2008/12642)

21.04.2009-  T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

20.04.2009-  Korunması Gerekli Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıklarının Tasnifi, Tescili ve Müzelere Alınmaları Hakkında Yönetmelik

20.04.2009-  Sivil Hava Ulaşımına Açık Havaalanlarında Yer Alan Terminaller ile Sıhhi İşyerleri İçin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte (SHY-33B) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

19.04.2009-  Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları ve Eğitim Araçları Satış İşleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

19.04.2009-  Millî Eğitim Bakanlığı Açık İlköğretim Okulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

18.04.2009-  Kız Teknik Öğretim Okullarına Bağlı Kreş Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

18.04.2009-  Okulların Merasim Geçişi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

18.04.2009-  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 16/4/2009 Tarihli ve 3149 Sayılı Kararı

18.04.2009-  T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

17.04.2009-  Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okullarda Enerji Yöneticisi Görevlendirilmesine İlişkin Yönetmelik

17.04.2009-  Türkiye Briç Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü

17.04.2009-  İşkolu Tespit Kararı (No: 2009/15)

17.04.2009-  İşkolu Tespit Kararı (No: 2009/16)

17.04.2009-  İşkolu Tespit Kararı (No: 2009/17)

17.04.2009-  T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

16.04.2009-  Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

16.04.2009-  Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personeli Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

16.04.2009-  T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

15.04.2009-  Türkiye Dağcılık Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü

15.04.2009-  Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Alacakları İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

15.04.2009-  Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar (Esas No: 2008/3131)

15.04.2009-  Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar (Esas No: 2008/1912)

15.04.2009-  Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar (Esas No: 2007/21189)

15.04.2009-  Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar (Esas No: 2008/8645)

15.04.2009-  T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

14.04.2009-  5842 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Savunma Sanayii Alanında İkili İş Birliği Süresince Mübadele Edilen veya Oluşturulan Gizlilik Dereceli Bilgi ve Malzemelerin Karşılıklı Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

14.04.2009-  5843 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında İki Taraflı Askeri Teknik İşbirliği Çerçevesinde Kullanılan ve Elde Edilen Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının Karşılıklı Korunmasına İlişkin Müşterek Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

14.04.2009-  5849 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türkiyede Bir Türk-Alman Üniversitesinin Kurulmasına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

14.04.2009-  5853 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avustralya Hükümeti Arasında Askeri Alanda İş Birliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

14.04.2009-  5857 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilim ve Teknoloji Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

14.04.2009-  5858 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

14.04.2009-  5859 Türkiye Cumhuriyeti ile İspanya Krallığı Arasında Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

14.04.2009-  5860 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tayland Krallığı Hükümeti Arasında Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

14.04.2009-  5861 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

14.04.2009-  5862 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belarus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Veterinerlik Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

14.04.2009-  5863 Türkiye Cumhuriyeti Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı ile Romanya Kobiler ve Kooperatifler Ulusal Kurumu Arasındaki Mutabakat ve İşbirliği Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

14.04.2009-  5864 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

14.04.2009-  5865 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

14.04.2009-  5866 Hava Yoluyla Uluslararası Taşımacılığa İlişkin Belirli Kuralların Birleştirilmesine Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

14.04.2009-  5867 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kolombiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

14.04.2009-  5868 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük İdarelerinin Karşılıklı Yardımlaşmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

14.04.2009-  5869 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uluslararası Terörizm, Organize Suçlar, Uyuşturucu Ve Psikotrop Maddelerle Bunların Katkı Maddeleri ve Benzerlerinin Kaçakçılığı ve Diğer Tiplerdeki Suçlarla Mücadelede İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

14.04.2009-  5870 Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

14.04.2009-  5871 Kalıcı Organik Kirleticilere İlişkin Stokholm Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

14.04.2009-  5872 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Kaçakçılık ve Gümrük Suçları Veri Bankasının Kurulması ve İşletilmesine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

14.04.2009-  5873 Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Avustralya Tarım, Balıkçılık ve Ormancılık Bakanlığı Arasındaki Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Konulu Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

14.04.2009-  5874 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belarus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Karantina ve Bitki Koruma Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

14.04.2009-  5875 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bitki Koruma (Bitki Karantina) Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

14.04.2009-  5876 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Slovak Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

14.04.2009-  5877 Bakü-Tiflis-Kars Yeni Demiryolu Bağlantısına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

14.04.2009-  5878 Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi İmtiyazları ve Dokunulmazlıklarına Dair Düzeltilmiş Protokole Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

14.04.2009-  5879 Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezini Oluşturan Düzeltilmiş Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

14.04.2009-  5880 Avrupa Topluluğu ile Türkiye Cumhuriyeti Arasında Türkiye Cumhuriyetinin Topluluk İstihdam ve Sosyal Dayanışma Programına Katılımı Hakkında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

14.04.2009-  5881 Dışişleri Bakanlığı Tarafından Temsil Edilen Türkiye Cumhuriyeti ile Fransız Kalkınma Ajansı Arasında Kuruluş Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

14.04.2009-  5882 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransa Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

14.04.2009-  5883 Türkiye Cumhuriyeti ve Avustralya Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma ile Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

14.04.2009-  5884 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kendi Toprakları Arası ve Ötesinde Hava Hizmetlerine İlişkin Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

14.04.2009-  5885 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Karayolları ve Köprüler ile İlgili İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

14.04.2009-  5886 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Alanlarında İşbirliğine Dair Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

14.04.2009-  2009/14850 Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar

14.04.2009-  2009/14851 Çiftçi Kayıt Sistemine Dahil Olan Çiftçilere Mazot, Kimyevi Gübre ve Toprak Analizi Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Karar

14.04.2009-  2009/14881 Bazı Mallara Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

14.04.2009-  2009/14882 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (III) Sayılı Listenin (A) Cetvelinde Yer Alan Malların Vergi Oranları ve Asgari Maktu Vergi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar

14.04.2009-  Denizcilik Müsteşarlığı Tarafından Gerçekleştirilecek Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

14.04.2009-  Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği

14.04.2009-  Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Hizmetlerinin Tanımı ve Bu Hizmetlere Atanacak Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

14.04.2009-  2012 Olimpiyat Oyunlarına Hazırlanmak Amacıyla Yetiştirilecek Sporcuların Tespiti, Harçlıklarının Belirlenmesi, İaşe, İbate ve Yol Giderlerinin Karşılanmasına Dair Yönetmelik

14.04.2009-  Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile Başbakanlık Hazine Müsteşarlığının 2008-32/34 Sayılı Tebliğine İlişkin I-M Sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genelgesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (Sayı: 2009/3)

14.04.2009-  İşkolu Tespit Kararı (No: 2009/14)

14.04.2009-  2009 Yılı Mart Ayında Düzenlenen Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

14.04.2009-  2009 Yılı Mart Ayında Düzenlenen Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

14.04.2009-  2009 Yılı Mart Ayında Düzenlenen Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

14.04.2009-  2009 Yılı Mart Ayında Düzenlenen Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

14.04.2009-  Re'sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri

14.04.2009-  Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri

14.04.2009-  Aracı Kurumlar Tarafından Yatırılan Teminatların Kullanım Esasları Tebliği (Seri: V, No: 101)

14.04.2009-  Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2009/4)

14.04.2009-  T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

13.04.2009-   Gümrük Müsteşarlığı Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

13.04.2009 Mükerrer-2009/14883 Türkiye Cumhuriyeti ve Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi Üyesi Ülkeler Arasında Ekonomik İşbirliğine İlişkin Çerçeve Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

13.04.2009 Mükerrer-2009/14884 Türkiye Cumhuriyeti Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile Bahreyn Krallığı Bayındırlık Bakanlığı Arasında İmzalanan Mutabakat Zaptı'nın Onaylanması Hakkında Karar

12.04.2009-   Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

11.04.2009-   Patates Siğili Görülen Alanlarda ve Güvenlik Kuşağında Uygulanacak Desteğe İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği (No: 2009/36)

11.04.2009-   Danıştay Yedinci Dairesine Ait Karar

11.04.2009-   T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

10.04.2009-   5844 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

10.04.2009-   5845 Uluslararası Karayolu Yolcu ve Eşya Taşımacılığına İlişkin Türkiye Cumhuriyeti ve Portekiz Cumhuriyeti Arasında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

10.04.2009-   5846 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti ve Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

10.04.2009-   5847 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yemen Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

10.04.2009-   5848 Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

10.04.2009-   5850 Asya Karayolları Ağı Hükümetlerarası Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

10.04.2009-   5851 Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Arap Devletleri Ligi Genel Sekreterliği Arasında Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

10.04.2009-   5852 Türkiye Cumhuriyeti ve Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi Üyesi Ülkeler Arasında Ekonomik İşbirliğine İlişkin Çerçeve Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

10.04.2009-   5854 Denizde Seyir Güvenliğine Karşı Yasadışı Eylemlerin Önlenmesine Dair Sözleşmeye Ait 2005 Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

10.04.2009-   5855 Çok Uluslu Çoğrafi Veri Ortak Üretim Programı Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

10.04.2009-   5856 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna-Hersek Bakanlar Kurulu Arasında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

10.04.2009-   Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında Görevli Devlet Memurlarının Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

10.04.2009-   Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezi Hizmetleri Yönetmeliği

10.04.2009-   Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

10.04.2009-   T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

09.04.2009-   Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Nakit Taleplerinin Tespitine İlişkin Yönetmelik

09.04.2009-   Okul Spor Kulüpleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

09.04.2009-   Türkiye Halter Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü

09.04.2009-   Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları Hakkında Tebliğ

09.04.2009-   Anayasa Mahkemesinin E: 2008/71, K: 2008/183 Sayılı Kararı (4/6/2008 Tarihli ve 5766 Sayılı Kanun ile İlgili)

09.04.2009-   T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

08.04.2009-   2009/14791 "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan Terörizm, Örgütlü Suçlar, Uyuşturucu ve Psikotrop Madde Kaçakçılığıyla Mücadele Alanında İşbirliği Anlaşması"nın Onaylanması Hakkında Karar

08.04.2009-   2009/14796 "Türk-Çin Karma Ekonomik ve Ticaret Komitesi Onbeşinci Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptı"nın Onaylanması Hakkında Karar

08.04.2009-   Dış Ticaret Müsteşarlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

08.04.2009-   Ormancılık ve Orman Ürünleri Bürolarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönetmeliği

08.04.2009-   Türkiye Adalet Akademisi Sicil Amirleri Yönetmeliği

08.04.2009-   Türkiye Adalet Akademisi Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

08.04.2009-   İş Kolu Tespit Kararı (2009/12)

08.04.2009-   İş Kolu Tespit Kararı (2009/13)

08.04.2009-   T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

07.04.2009 -  Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

07.04.2009 -  Alberk QA Uluslararası Teknik Kontrol ve Belgelendirme Limited Şirketi'nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (No: SGM 2009/5)

07.04.2009 -  Meyer Uluslararası Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri Limited Şirketi'nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: SGM 2009/6)

07.04.2009 -  Türk Standardları Enstitüsünün Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: SGM 2009/7)

07.04.2009 -  T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

06.04.2009 -  Türkiye Basketbol Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü

05.04.2009 -  Tütün Mamullerinin Zararlarından Korumaya Yönelik Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

05.04.2009 -  Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemine Göre Öğretim Yapan Fakülteler Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

05.04.2009 -  Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemine Göre Öğretim Yapan Fakültelerin Kredili Sisteme Dayalı Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

05.04.2009 -  Türkiye Yelken Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü

05.04.2009 -  İç Denetçi Adaylarının Belirlenmesinde Uyulacak Esas ve Usuller Hakkında Tebliğ (Sıra No: 3)

04.04.2009 -  Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği

04.04.2009 -  Anayasa Mahkemesinin E: 2006/140, K: 2008/185 Sayılı Kararı (28//9/2006 Tarihli ve 5548 Sayılı Kanun ile İlgili)

04.04.2009 -  Anayasa Mahkemesinin E: 2005/36, K: 2009/12 Sayılı Kararı (2/9/1971 Tarihli ve 1479 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 20/6/1987 Tarihli ve 3396 Sayılı Kanun ile İlgili)

04.04.2009 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

03.04.2009 -  Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

03.04.2009 -  Buruselloz ile Mücadele Yönetmeliği

03.04.2009 -  Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

03.04.2009 -  2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

03.04.2009 -  Anayasa Mahkemesinin E: 2002/54, K: 2008/43 Sayılı Kararı (1/3/1926 Tarihli ve 765 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 26/9/2004 Tarihli ve 5237 Sayılı Kanun ile İlgili)

03.04.2009 -  Anayasa Mahkemesinin E: 2002/71, K: 2008/44 Sayılı Kararı (1/3/1926 Tarihli ve 765 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 26/9/2004 Tarihli ve 5237 Sayılı Kanun ile İlgili)

03.04.2009 -  Anayasa Mahkemesinin E: 2007/104, K: 2008/164 Sayılı Kararı (24/2/1983 Tarihli ve 2802 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 29/6/2006 Tarihli ve 5536 Sayılı Kanun ile İlgili)

03.04.2009 -  Anayasa Mahkemesinin E: 2005/33, K: 2008/182 Sayılı Kararı (14/7/1965 Tarihli ve 657 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 17/9/2004 Tarihli ve 5234 Sayılı Kanun ile İlgili)

03.04.2009 -  Anayasa Mahkemesinin E: 2005/124, K: 2009/13 Sayılı Kararı (3/7/2005 Tarihli ve 5395 Sayılı Kanun İle İlgili)

03.04.2009 -  Anayasa Mahkemesinin E: 2005/152, K: 2009/14 Sayılı Kararı (17/9/2004 Tarihli ve 5234 Sayılı Kanun İle İlgili)

03.04.2009 -  Anayasa Mahkemesinin E: 2005/85, K: 2009/15 Sayılı Kararı (3/7/2005 Tarihli ve 5397 Sayılı Kanun İle İlgili)

03.04.2009 -  T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

01.04.2009 -  Ticaret Şirketlerinin Tüzel Kişiliği Bulunmayan Bir Ortaklık Yapısı ile İşlettikleri Ticari İşletmelerin Ticaret Sicillerine Tescili Hakkında Tebliğ (İç Ticaret: 2009/2)

01.04.2009 -  T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

02.04.2009 -  Sığır Bovine Tüberkülozu Yönetmeliği

02.04.2009 -  Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Eski, Deklase, İhtiyaç Dışı ve Hurda Malzemeler Tespit ve Değerlendirme Yönetmeliği

02.04.2009 -  Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makine Mühendisleri Odası Bilirkişilik Yönetmeliği

02.04.2009 -  Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 2008-32/34 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2009-32/36)

02.04.2009 -  Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ

02.04.2009 -  T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları