Mart 2008 ve önceki aylar Mevzuat değişiklikleri için Resmi Gazete Bölümüne Bakınız

 

30.04.2008 -2008/13535 Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Büyükşehir Belediyeleri,Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarına Ayrılacak Paylardan Borçlarına Karşılık Yapılacak Kesintilerin Oranı ve Kesintilerin Alacaklı Kurumlar Arasında Dağılımına İlişkin Esas ve Usullerde Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

30.04.2008 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

29.04.2008 -Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Çerçevesinde Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Tebliği (No: 2008/19)

29.04.2008 -Hazır Ambalaj Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: ÖSGM/2008-4)

29.04.2008 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

27.04.2008 -  Adlî Yargı Hâkim ve Savcı Adayları ile İdarî Yargı Hâkim Adaylarının Meslek Öncesi Hazırlık ve Son Dönem Eğitimlerinin Yaptırılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

27.04.2008 -  Karayoluyla Yurtiçi Eşya Taşımacılığında Uygulanacak Taban Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ (No: 51)

27.04.2008 -  Karayolu ile Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığı Alanında Uygulanacak Taban Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 50)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 52)

27.04.2008 -  Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi İptaline İlişkin Tebliğ (No: 2008/38)

26.04.2008 -  13524 Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmelerinin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi Amacıyla KOSGEB Tarafından Uygun Koşullarda Finansal Destek Sağlanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

26.04.2008 -  Sözleşmeli Üretim ile İlgili Usûl ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

26.04.2008 -  Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar

26.04.2008 -  T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

25.04.2008 -  2008/13526 1 Mayıs'ın "Emek ve Dayanışma Günü" Olarak En İyi Şekilde Değerlendirilmesi Konusunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Görevlendirilmesi Hakkında Karar

25.04.2008 -  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

25.04.2008 -  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

25.04.2008 -  1/5/1983 Gün ve 18034 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan 7/4/1983 Gün ve 2 Sayılı Adli Yargı Hâkim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hâkim ve Savcıları Hakkında 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 21 ve 118'inci Maddeleri Uyarınca Tespit Edilen Derece Yükselmesi Esaslarına İlişkin Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İlke Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında İlke Kararı

25.04.2008 -  13/12/2006 Gün ve 26375 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan 23/1/2006 Gün ve 6 Sayılı Adli Yargı Hâkim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hâkim ve Savcıları Hakkında 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunun 21 ve 118 inci Maddeleri Uyarınca Tespit Edilen Birinci Sınıf Olma Esaslarına İlişkin Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İlke Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında İlke Kararı

25.04.2008 -  28/5/2004 Gün ve 25475 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan 26/1/2004 Gün ve 16 Sayılı Adli Yargı Hâkim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hâkim ve Savcıları Hakkında 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunun 21 ve 118 inci Maddeleri Uyarınca Tespit Edilen Birinci Sınıf Olan Hâkim ve Savcıların Çalışmalarının Değerlendirilmesi Esaslarına İlişkin Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İlke Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında İlke Kararı

25.04.2008 -  T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

24.04.2008 - 5753 Artvin İli Yusufeli İlçesinin Merkezinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun

24.04.2008 - Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticileri Yönetmeliği

24.04.2008 - Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Sosyal Tesisleri ile İlgili 2008/5 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

24.04.2008 - İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/36)

24.04.2008 - İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/37)

24.04.2008 - Anayasa Mahkemesinin E: 2004/93, K: 2008/73 Sayılı Kararı (13/10/1983 Tarihli ve 2918 Sayılı Kanun ile İlgili)

24.04.2008 - Yargıtay 2. ve 18. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

22.04.2008 - Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

22.04.2008 - Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 2)

22.04.2008 - Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 2)

22.04.2008 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

20.04.2008 - 2008/13475 Türkiye-Ukrayna Hükümetlerarası Ticari ve Ekonomik İşbirliği Komisyonu VI. Dönem Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

19.04.2008 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

18.04.2008 - 2008/13486 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Arasında İmzalanan "Diyarbakır Batman Siirt Kalkınma Projesi" Başlıklı Belge'nin Onaylanması Hakkında Karar

18.04.2008 - Finansal Tabloların Sunumu Hakkında Tebliğ (No: 2008/1)

18.04.2008 - Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ (No: 2008/2)

18.04.2008 - Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

18.04.2008 - Yargıtay 14. Hukuk Dairesine Ait Karar

18.04.2008 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

17.04.2008 - 2008/13477 Türk-Yunan Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

17.04.2008 - 2008/13483 Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ile Kore Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı Arasında Askeri Eğitim İşbirliği Anlaşmasına Getirilen 1 Numaralı Değişiklik'in Onaylanması Hakkında Karar

17.04.2008 - Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

17.04.2008 - İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/35)

17.04.2008 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

16.04.2008 -2008/13487 Doğrudan Gelir Desteği 2007 Uygulaması Birim Ödeme Miktarlarına İlişkin Karar

16.04.2008 -2008/13451 Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliği

16.04.2008 -Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

16.04.2008 -Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

16.04.2008 -Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

16.04.2008 -Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

16.04.2008 -Anten ve Ortak Anten Sistem ve Tesislerinin Kurulmasına ve Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

16.04.2008 -5620 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrasının (c) Bendi Kapsamına Giren Kamu İdarelerine İlişkin İşlemler Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: 2008/2)

16.04.2008 -2007 Yılı Ürünü Kütlü Pamuk, Yağlık Ayçiçeği, Soya Fasülyesi, Kanola, Dane Mısır, Aspir ve Zeytinyağı Üreticilerine Destekleme Primi Ödenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliğinde (Tebliğ No: 2008/14) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2008/17)

16.04.2008 -Anayasa Mahkemesinin E: 2006/71, K: 2008/69 Sayılı Kararı

16.04.2008 -Anayasa Mahkemesinin E: 2003/71, K: 2008/79 Sayılı Kararı (5/6/2003 Tarihli ve 4875 Sayılı Kanun ile İlgili)

16.04.2008 -Yargıtay 7. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

16.04.2008 -Yargıtay 14. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

16.04.2008 -Yargıtay 18. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

16.04.2008 -Yargıtay 20. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

16.04.2008 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

15.04.2008 1.M -2008/13407 Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans) ile Avrupa Birliği Komisyonu Arasında İmzalanan "Hayatboyu Öğrenme Programının Operasyonel Uygulaması İçin Hibe Anlaşması (No 2007-0353)"nın Onaylanması Hakkında Karar

14.04.2008 1M -Sigorta Acenteleri Yönetmeliği

14.04.2008 1M -Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik

14.04.2008 1M -İller Bankası Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

14.04.2008 1M -İller Bankası Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

15.04.2008 -5752 Tütün, Tütün Mamülleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Yeniden Yapılandırılması ile Tütün ve Tütün Mamullerinin Üretimine, İç ve Dış Alım ve Satımına, 4046 Sayılı Kanunda ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

15.04.2008 -2008/13459 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü Maddesinde Yer Alan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetlerinin Tespiti Hakkındaki 28/8/1998 Tarihli ve 98/11591 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

15.04.2008 -2008/13488 Yurtiçi Sertifikalı Tohumluk Üretiminin Desteklenmesine Dair Karar

15.04.2008 -2008/13489 Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar

15.04.2008 -2008/13460 Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

15.04.2008 -2008/13478 Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim ve Sağlık Kurulları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

15.04.2008 -Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

15.04.2008 -Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Sözleşmeli Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

15.04.2008 -Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinin Eki Cetvelde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2008/3)

15.04.2008 -Anayasa Mahkemesinin E: 2005/25, K: 2008/57 Sayılı Kararı (8/5/1985 Tarihli ve 3201 Sayılı Kanun ile İlgili)

15.04.2008 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

14.04.2008 -2008/13421 Avrasya Yıldızı-2007 Tatbikatı İçin Ev Sahibi Ülke Desteği Verilmesi Hakkında Türkiye Cumhuriyetini Temsilen Genelkurmay Başkanlığı ile NATO Süratli İntikal Kolordusu-Türkiye Arasında Teknik Düzenleme'nin Onaylanması Hakkında Karar

13.04.2008 -2008/13410 Türkiye Cumhuriyeti-Ukrayna Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

13.04.2008 -2008/13490 Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

13.04.2008 -2008 Yılı Mart Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

13.04.2008 -2008 Yılı Mart Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslimler Belgelerinin (D3) Listesi

13.04.2008 -2008 Yılı Mart Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

13.04.2008 -2008 Yılı Mart Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

13.04.2008 -Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

13.04.2008 -Re'sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

12.04.2008 -2008/13313 Türkiye-Moldova Kara Ulaştırması Karma Komisyonu Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

12.04.2008 -2008/13446 Türkiye ile Yunanistan, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti ve Romanya Arasında İmzalanan "NATO Denizde Denetim Harekatı Eğitim Merkezine Katılım ile İlgili Kadro Tahsisi, Faaliyetler ve Eğitim Tedariki Mutabakat Muhtırası"nın Onaylanması Hakkında Karar

12.04.2008 -2008/13425 Bazı Anlaşmaların Yürürlük Tarihlerinin Tespit Edilmesi Hakkında Karar

12.04.2008 -İhracat, İhracat Sayılan Satış ve Teslimleri ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2008/5)

12.04.2008 -Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2008/25

12.04.2008 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

11.04.2008 - 2008/13441 Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı ile NATO Bakım ve İkmal Teşkilatı Arasında İmzalanan "Sensör Entegrasyonu ve Kontrol Sistemlerine (SICS) Yönelik TU-33 Sayılı Satış Anlaşması"nın Onaylanması Hakkında Karar

11.04.2008 - 2008/13445 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Japonya Hükümeti Arasında İmzalanan "Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesinin Hibe Yoluyla Yapımına İlişkin Notalar"ın Onaylanması Hakkında Karar

11.04.2008 - Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 109)

11.04.2008 - Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Karar

11.04.2008 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

10.04.2008 - 2008/13401 Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesinin Ayrıcalık ve Bağışıklıklarına Dair Protokol'ün Onaylanması Hakkında Karar

10.04.2008 - 2008/13418 Araştırma ve Geliştirme Projelerine Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Karar

10.04.2008 - 2008/13436 Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

10.04.2008 - Avıan Influenza Hastalığına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği

10.04.2008 - Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Görevlilerin Islahçı Hakkından Yararlanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

10.04.2008 - Anayasa Mahkemesinin E: 2006/96, K: 2008/65 Sayılı Kararı (9/6/1932 Tarihli ve 2004 Sayılı Kanun ile İlgili)

10.04.2008 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

09.04.2008 - 2008/13393 Destekleme Alımı Tütün Stoklarında Bulunan Tütünlere İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

09.04.2008 - Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik

09.04.2008 - Emeklilik Şirketleri Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

09.04.2008 - Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişilere İlişkin Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

09.04.2008 - Emeklilik Planları Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

09.04.2008 - Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 5)

09.04.2008 - Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (Seri: XI, No: 29)

09.04.2008 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

08.04.2008 - 2008/13417 Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

08.04.2008 - Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar

08.04.2008 - Anayasa Mahkemesinin E: 2007/21, K: 2008/40 Sayılı Kararı (10/1/2007 Tarihli ve 5572 Sayılı Kanun ile İlgili)

08.04.2008 - Anayasa Mahkemesinin E: 2005/38, K: 2008/53 Sayılı Kararı (4/6/1937 Tarihli ve 3201 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 6/4/2001 Tarihli ve 4638 Sayılı Kanun ile İlgili)

08.04.2008 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

06.04.2008 - 2008/13426 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

05.04.2008 - Sağlık Bakanlığınca Yapılacak Piyasa Gözetimi ve Denetiminin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

05.04.2008 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliği

05.04.2008 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

05.04.2008 - Sivil Hava Ulaşımına Açık Havaalanlarında Yer Alan Gayrisıhhi İşyerleri İçin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik (SHY-33A)

05.04.2008 - Bağ-Kur Sağlık Sigortası Yardımları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

05.04.2008 - Emekli ve Malullük Aylığı Bağlanmış Olanlarla, Bunların Kanunen Bakmakla Yükümlü Bulundukları Aile Fertleri, Dul ve Yetim Aylığı Alanların Muayene ile Tedavileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

05.04.2008 - Bankaların Likidite Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

05.04.2008 - Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

05.04.2008 - Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

05.04.2008 - Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

05.04.2008 - Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

05.04.2008 - Danıştay Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

05.04.2008 - Devlet Muhasebesi Standardı 2 (DMS 2) Nakit Akış Tabloları

05.04.2008 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

04.04.2008 - Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Kapsamında Yapılacak İhracat ve İthalata İlişkin Tebliğ (Anlaşmalar: 2008/1)

03.04.2008 - Maliye Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

03.04.2008 - Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

03.04.2008 - İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/34)

03.04.2008 - Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VIII, No: 56)

03.04.2008 - Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Kararlar

03.04.2008 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

02.04.2008 - 5751 Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile Mera Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

02.04.2008 - Kontrollü Teslimat Uygulaması Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

02.04.2008 - Mesleki Yeterlilik Kurumu Personel Yönetmeliği

02.04.2008 - 2007 Yılı Ürünü Kütlü Pamuk, Yağlık Ayçiçeği, Soya Fasulyesi, Kanola, Dane Mısır, Aspir ve Zeytinyağı Üreticilerine Destekleme Primi Ödenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği (No: 2008/14)

02.04.2008 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

01.04.2008 - Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

01.04.2008 -2008 Yılı Şubat Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

01.04.2008 -2008 Yılı Şubat Ayında Yabancı Sermayeli Firmaların Yatırımları İçin Verilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

01.04.2008 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları