NİSAN 2007 Ayı Mevzuat Indeksi

 

 Mart 2007 ve önceki aylar Mevzuat değişiklikleri için Resmi Gazete Bölümüne Bakınız

30.04.2007 -Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü Kontrolörleri Atama, Görev ve Yetki Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

30.04.2007 -İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların Frenleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (93/14/AT)

30.04.2007 -İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçlar İçin Zorunlu İşaretlemeler ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (93/34/AT)

30.04.2007 -İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların Azami Tasarım Hızı, Azami Torku ve Azami Net Motor Gücü ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (95/1/AT)

30.04.2007 -2007 Yılı Mart Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

30.04.2007 -2007 Yılı Mart Ayına Ait Belgeler ve Yararlandırılan Teşvik Unsurları Listesi

29.04.2007 -Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzman Yardımcılığı ve Uzmanlığı Sınav, Görev, Yetki, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

28.04.2007 -Hâkim ve Savcılara Bilgisayar Verilmesi Hakkında Yönetmelik

28.04.2007 -Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince 19/12/2006 Tarihinden Önce Görevlendirilen Müdafi ve Vekillerin Almayı Hak Ettikleri Ücretler ile Görevin İfasından Doğan Zorunlu Giderlerin Ödenmesine İlişkin Yönetmelik

28.04.2007 -Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği

28.04.2007 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

27.04.2007 -Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Proje Teşvik ve Destekleme Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

27.04.2007 -Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

27.04.2007 -Su Ürünleri Toptan ve Perakende Satış Yerleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

27.04.2007 -2006 Yılı Ürünü Kütlü Pamuk, Yağlık Ayçiçeği,Soya Fasulyesi, Kanola, Dane Mısır, Aspir ve Zeytinyağı Üreticilerine Destekleme Primi Ödenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliğinde (Tebliğ No: 2006/50) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2007/24)

27.04.2007 -Anayasa Mahkemesinin E: 2005/51, K: 2007/12 Sayılı Kararı (4/6/1937 Tarihli ve 3201 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 27/4/2005 Tarihli ve 5337 Sayılı Kanun ile İlgili)

27.04.2007 -Belediye Zabıta Yönetmeliği ile İlgili

27.04.2007 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

26.04.2007 -5625 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

26.04.2007 -5626 Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi ve Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

26.04.2007 -Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

26.04.2007 -Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketici ve Rekabet Uzmanlığı Sınav ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

26.04.2007 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

25.04.2007 -Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatı Ulusal ve Uluslar Arası Sportif Faaliyetlerine İlişkin Mal ve Hizmet Alımları İhale Yönetmeliği

25.04.2007 -Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

25.04.2007 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

22.04.2007 -Gemiadamı Yetiştirme Kursları Yönetmeliği

22.04.2007 -Denizcilik Müsteşarlığı Denizcilik Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı ve Denizcilik Uzmanlığı Yeterlik Sınavı ile Denizcilik Uzmanlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

22.04.2007 -Türkiye Oryantiring Federasyonu Ana Statüsü

21.04.2007 -5620 Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

21.04.2007 -Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca Yargıtay ve Danıştay Üyeliklerine Seçilenler Hakkında Karar (No: 153)

21.04.2007 -2007/11932 Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

21.04.2007 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

20.04.2007 -Gülhane Askerî Tıp Akademisi ve Bağlı Eğitim Hastahaneleri Döner Sermaye İşletmeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

20.04.2007 -Evrensel Hizmet Gelirlerinin Tahsili ve Giderlerin Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

20.04.2007 -Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

20.04.2007 -Kırmızı Et ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

20.04.2007 -Kanatlı Hayvan Eti ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

20.04.2007 -İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/12)

20.04.2007 -İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/13)

20.04.2007 -İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/14)

20.04.2007 -İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/15)

20.04.2007 -2007 Yılı Mart Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

20.04.2007 -2007 Yılı Mart Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

20.04.2007 -2007 Yılı Mart Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

20.04.2007 -2007 Yılı Mart Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

20.04.2007 -Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

20.04.2007 -Re'sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

20.04.2007 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

18.04.2007 - 2007/11943 İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler Teminat Havuzunun, Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler Teminat Havuzunun, Konut Finansmanı Fonunun, Varlık Finansmanı Fonunun ve Yatırım Fonunun Net Varlık Değerleri Üzerinden Hesaplanacak Kayda Alma Ücretine İlişkin Karar

18.04.2007 - Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Yönetmeliği

18.04.2007 - Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

18.04.2007 - Uçak Pilotu Lisans Yönetmeliğinde (SHY-1) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

18.04.2007 - Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programı Çerçevesinde Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Yönetmeliği

18.04.2007 - Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programı Çerçevesinde Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Yönetmeliği

18.04.2007 - Anayasa Mahkemesinin E: 2004/107, K: 2007/15 (Yürürlüğü Durdurma) Sayılı Kararı (4/11/2004 Tarihli ve 5253 Sayılı Kanun ile İlgili)

18.04.2007 - Anayasa Mahkemesinin E: 2007/17, K: 2007/16 (Yürürlüğü Durdurma) Sayılı Kararı (26/12/2006 Tarihli ve 5565 Sayılı Kanun ile İlgili)

18.04.2007 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

17.04.2007 -5621 Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

17.04.2007 -5622 Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Gümrük Müsteşarlığına Bağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

17.04.2007 -5623 Serbest Bölgeler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

17.04.2007 -Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Teşkilatı Kuruluş ve Görev Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

17.04.2007 -Telekomünikasyon Hizmet ve Altyapılarına İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

17.04.2007 -Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 371)

17.04.2007 -Gider Vergileri Genel Tebliği (Seri No: 84)

17.04.2007 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

15.04.2007 -İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü Personel Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

15.04.2007 -Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Emanet İşlere Ait Uygulama Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

15.04.2007 -Türkiye İş Kurumu Alım-Satım İhale ve Muayene-Kabul Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

15.04.2007 -İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/11)

14.04.2007 -Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

14.04.2007 -Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

14.04.2007 -Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Statü

14.04.2007 -Millî Eğitim Bakanlığı Anadolu Öğretmen Liseleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

14.04.2007 -Kabotajda Çalışan 400 Gros Tondan Küçük Petrol Tankerlerine Dair Yönetmelik

14.04.2007 -Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Gıda Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

14.04.2007 -Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kimya Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

14.04.2007 -Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ziraat Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

14.04.2007 -İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/10)

14.04.2007 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

13.04.2007 -2007/11882 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

13.04.2007 -Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü Kontrolörleri Yönetmeliği

13.04.2007 -Gümrük Muhafaza Kontrolörleri Yönetmeliği

13.04.2007 -Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama Yönetmeliği

13.04.2007 -Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

13.04.2007 -Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

13.04.2007 -Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Uygulama Esasları Tebliği (No: 2007/20)

13.04.2007 -Gümrük Genel Tebliği (Yatırım Teşvik) (Seri No: 8)

13.04.2007 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

12.04.2007 -İthalat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12.04.2007 -Fidanlık, Fidelik, Süs Bitkileri ve Çiçek Soğanı Üretilen Yerlerin Ruhsatlandırılmasına İlişkin Yönetmelik

12.04.2007 -Mera Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12.04.2007 -Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Memurları Disiplin Amirleri Yönetmeliği

12.04.2007 -Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Disiplin Amirleri Yönetmeliği

12.04.2007 -Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12.04.2007 -Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 48)

12.04.2007 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

11.04.2007 -Başbakanlık Merkez Teşkilatı ve Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik

11.04.2007 -Trafik Sigortaları Bilgi Merkezi Yönetmeliği

11.04.2007 -Belediye Zabıta Yönetmeliği

11.04.2007 -Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav Yönetmeliği

11.04.2007 -Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

11.04.2007 -Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Ana Statüsü

11.04.2007 -İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/8)

11.04.2007 -İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/9)

11.04.2007 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

10.04.2007 -Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

10.04.2007 -Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Müsabaka Yerlerine Serbest Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

10.04.2007 -Sefer Bölgeleri Yönetmeliği

10.04.2007 -Amatör Denizci Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

10.04.2007 -Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

10.04.2007 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

09.04.2007 -2007/11907 (Gözden Geçirilmiş) Avrupa Sosyal Şartı'nın Beyan ile Onaylanması Hakkında Karar

08.04.2007 -2007/11895 Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna Hersek Arasında İmzalanan "Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması"nın Onaylanması Hakkında Karar

07.04.2007 -2007/11931 Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

07.04.2007 -Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar

07.04.2007 -Anayasa Mahkemesinin E: 2005/52, K: 2007/14 (Yürürlüğü Durdurma) Sayılı Kararı (1050, 5434, 209, 4749, 4925 ve 5216 Sayılı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapan 21/4/2005 Tarihli ve 5335 Sayılı Kanun ile İlgili)

07.04.2007 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

06.04.2007 -5610 Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

06.04.2007 -2007/11837 Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

06.04.2007 -Başbakanlık Uzman Yardımcılığı Giriş ve Başbakanlık Uzmanlığı Yeterlik Sınavları ile Atama, Yetiştirilme, Görev, Yetki ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

06.04.2007 -Gözlükçülük Ruhsatnamesi Verilmesi İçin Gerçekleştirilecek Kurs ve Sınav Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

06.04.2007 -Türkiye İş Kurumu Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

06.04.2007 -Türkiye İş Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

06.04.2007 -Türk-Yabancı,Yabancı-Türk Ticaret, Sanayi ve Deniz Ticaret Oda Derneklerinin Kuruluş,İşleyiş ve Denetim Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

06.04.2007 -2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 6)

06.04.2007 -Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 370)

06.04.2007 -Avrupa Yapısal Tasarım Standardları (Eurocodes) Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ (No: YİG/2007-03)

06.04.2007 -Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standartlara Dair Tebliğ

06.04.2007 -Uluslararası Gözetim Şirketi Statasüne İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2007/33)

06.04.2007 -Vadeli İşlemler Aracılık Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ (Seri: V, No: 90)

06.04.2007 -Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No: 91)

06.04.2007 -Anayasa Mahkemesinin E: 2006/75, K: 2006/99 Sayılı Kararı (17/7/1964 Tarihli ve 506 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan, 8/2/2006 Tarihli ve 5454 Sayılı Kanun ile İlgili)

06.04.2007 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

05.04.2007 -5611 Emniyet Teşkilâtı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

05.04.2007 -2007/11863 Destekleme Alımı Tütün Stoklarında Bulunan Tütünlere İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

05.04.2007 -2007/11864 Hariçte İşleme Rejimi Kararı

05.04.2007 -2007/11912 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar

05.04.2007 -2007/11913 Tarım Sigortaları Havuzuna Devlet Tarafından Taahhüt Edilecek Hasar Fazlası Desteğine İlişkin Karar

05.04.2007 -Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığına Ait Bazı Yönetmeliklerin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelikler

05.04.2007 -Ulusal Pamuk Konseyi Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik

05.04.2007 -Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik

05.04.2007 -Ulusal Turunçgil Konseyi Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik

05.04.2007 -Ulusal Fındık Konseyi Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik

05.04.2007 -Tarımsal Amaçlı Kooperatiflere Kullandırılacak Kredilere İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

05.04.2007 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

04.04.2007 -Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

04.04.2007 -5615 Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

04.04.2007 -5616 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Şili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Alanda Eğitim, Savunma Sanayii, Teknik ve Bilimsel İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

04.04.2007 -5617 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Etyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültür,Eğitim, Bilim, Basın-Yayın,Gençlik ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

04.04.2007 -5618 Deniz Emniyeti Komitesinin 82. Oturumunun 29 Kasım 2006 - 8 Aralık 2006 Tarihleri Arasında İstanbul'da Yapılmasına Dair Türkiye Cumhuriyeti ile Uluslararası Denizcilik Örgütü Arasında Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

04.04.2007 -5619 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Arasında 2006 Yılı Tam Yetkili Temsilciler Konferansının Organizasyonu,Gerçekleştirilmesi ve Finansmanına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

04.04.2007 -Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

04.04.2007 -Sendika Üye Sayıları ve Her Hizmet Kolunda Yetkili Kamu Görevlileri Sendikaları ve Bunların Bağlı Bulundukları Konfederasyonların Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

04.04.2007 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

03.04.2007 -5612 Türk Silahlı Kuvvetlerinde İlk Nasıp İstihkakına İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

03.04.2007 -5613 Yedek Subaylar ve Yedek Askerî Memurlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

03.04.2007 -Çevre Gelirlerinin Takip ve Tahsili ile Tahsilat Karşılığı Öngörülen Ödeneğin Kullanımı Hakkında Yönetmelik

03.04.2007 -Çevre Kanununa Göre Verilecek İdarî Para Cezalarında İhlalin Tespiti ve Ceza Verilmesi ile Tahsili Hakkında Yönetmelik

03.04.2007 -Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)

03.04.2007 -Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)

03.04.2007 -Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 369)

03.04.2007 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

01.04.2007 -Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2007/2)