NİSAN 2006 Ayı - Mevzuat indeksi

 Mart 2006 ve önceki aylar Mevzuat değişiklikleri için Resmi Gazete Bölümüne Bakınız

 

30.04.2006 -Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

30.04.2006 -Hava Aracı Bakım Eğitimi Kuruluşları Yönetmeliği (SHY-147)

29.04.2006 -5490 Nüfus Hizmetleri Kanunu

29.04.2006 -Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Havacılık Uzman Yardımcılığı ve Havacılık Uzmanlığı Sınav, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

29.04.2006 -Gemiadamları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

29.04.2006 -Türkiye İş Kurumu Muhasebe Uygulama Yönetmeliği

29.04.2006 -Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği (Sıra No: 6)

29.04.2006 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

28.04.2006 -2006/10330 Ağır ve Tehlikeli İşler Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Tüzük

28.04.2006 -2006/10331 Gebe veya Emzikli Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Tüzüğün Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Tüzük

28.04.2006 -2006/10332 Sağlık Kuralları Bakımından Günde Ancak Yedibuçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Tüzüğün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük

28.04.2006 -2006/10333 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulları Hakkında Tüzüğün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük

28.04.2006 -2006/10334 İşyerlerinde İşin Durdurulmasına veya İşyerlerinin Kapatılmasına Dair Tüzüğün Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Tüzük

28.04.2006 -2006/10335 Hazırlama, Tamamlama,Temizleme İşleri Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Tüzük

28.04.2006 -2006/10336 Kadın İşçilerin Sanayie Ait İşlerde Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Tüzüğün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük

28.04.2006 -2006/10341 Büyükşehir Belediyeleri, Belediyeler ve Bunlara Bağlı Kuruluşlar ile Sermayesinin Yüzde Ellisinden Fazlası Büyükşehir Belediyelerine/Belediyelere Ait Şirketlerin Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Olan Kamu ve Özel Hukuka Tabi Alacakları ile Bunların Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Olan Borçları Hakkında Yapılacak Takas, Mahsup ve Kesinti İşlemlerinde Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Karar'ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

28.04.2006 -Askeri Kantin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

28.04.2006 -Finansal Sektör Komisyonunun Çalışma Usûl ve Esasları Hakkında Yönetmelik

28.04.2006 -Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 2)

28.04.2006 -Tahsilat Genel Tebliği (Seri No: 438)

28.04.2006 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

27.04.2006 -Sigorta ve Reasürans Brokerleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

27.04.2006 -Milli Eğitim Bakanlığı Anadolu Listeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

27.04.2006 -Türkiye Petrolleri A.O. Kapsam Dışı Personel Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Yönetmelik

27.04.2006 -Tahsilat Genel Tebliği (Seri No: 439)

27.04.2006 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

26.04.2006 -Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

26.04.2006 -Antrenör Eğitim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

26.04.2006 -Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Hizmetlerine Katılımın Sağlanması ve Katkıda Bulunanların Onurlandırılmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

26.04.2006 -Kamu İdarelerinin Kesin Hesaplarının Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

26.04.2006 -Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun Kapsamında Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Yönetmelik

26.04.2006 -Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

26.04.2006 -2006/1 Sayılı Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2006/2)

26.04.2006 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

25.04.2006 -5488 Tarım Kanunu

25.04.2006 -2006/10301 Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ve Sözleşme Şartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

25.04.2006 -Türkiye Adalet Akademisi Disiplin Amirleri Yönetmeliği

25.04.2006 -Polis Koleji Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

25.04.2006 -Bandrol Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

25.04.2006 -Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

25.04.2006 -Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İçmimarlar Odası Ana Yönetmeliği

25.04.2006 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

22.04.2006 - 5485 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

22.04.2006 - Yapılarda Özürlülerin Kullanımına Yönelik Proje Tadili Komisyonları Teşkili,Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

22.04.2006 - Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

22.04.2006 - Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

22.04.2006 - Veteriner Hekim Muayenehane ve Poliklinik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

22.04.2006 - Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Olarak İstihdam Edilecek Özürlü ve Eski Hükümlülere Uygulanacak Sınav Yönetmeliği

22.04.2006 - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Disiplin ve Ödül Yönetmeliği

22.04.2006 - 2006 Yılı Mart Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Listesi

22.04.2006 - 2006 Yılı Mart Ayında Verilen Belgeler ve Yararlandırılan Teşvik Unsurları

22.04.2006 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

21.04.2006 - 2006/10302 Kamu Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar

21.04.2006 - Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VII, No: 28)

21.04.2006 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

20.04.2006 - 2006/10266 Kütlü Pamuk, Yağlık Ayçiçeği, Soya Fasulyesi, Kanola, Dane Mısır, Aspir, Zeytinyağı ve Sofralık Ham Zeytin Üreticilerine Destekleme Primi Ödenmesine Dair Karar

20.04.2006 - 2006/10316 e-Devlet Kapısının Kurulması, İşletilmesi ve Yönetilmesine İlişkin Karar

20.04.2006 - Kadastro Sırasında veya Sonrasında Yapılan İşlemlerle Geometrik Durumları Kesinleşmiş Olan Taşınmazlarda Ölçü, Sınırlandırma, Tersimat ve Hesaplamalardan Doğan Hataların Düzeltilmesine İlişkin Yönetmelik

20.04.2006 - Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Genel Tebliği (Seri No: 3)

20.04.2006 - Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 10)

20.04.2006 - Toplu Konut Yapımcılarına Kredi Açılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2006/1)

20.04.2006 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

19.04.2006 - Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (2002/49/EC)

19.04.2006 - Kamu Sertifikasyon Hizmetlerine İlişkin Usul ve Esaslar ile İlgili 2006/13 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

19.04.2006 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

18.04.2006 - Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

18.04.2006 - Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Hizmetleri (Akşam Sanat Okulu) Müdürlükleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

18.04.2006 - İşkolu Tespit Kararı (No: 2006/25)

18.04.2006 - İşkolu Tespit Kararı (No: 2006/26)

18.04.2006 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

15.04.2006 - Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teknik Denetçilerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

15.04.2006 - Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğ (Sayı: 2006-1)

15.04.2006 - Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2006 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ

15.04.2006 - İşkolu Tespit Kararı (No: 2006/24)

15.04.2006 - Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statüsü Verilmesine İlişkin Karar

15.04.2006 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

14.04.2006 - Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi Yönetmeliği

14.04.2006 - Türk İşaret Dili Sisteminin Oluşturulması ve Uygulanmasına Yönelik Usul ve Esasların Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik

14.04.2006 - Dışişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği

14.04.2006 - Türkiye Golf Federasyonu Ana Statüsü

14.04.2006 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

13.04.2006 - Gemiadamları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

13.04.2006 - Fikir ve Sanat Eserlerini İçeren Taşıyıcı Materyaller ile Bu Eserlerin Çoğaltılmasına Yarayan Teknik Cihazların Bedellerinden Yapılan Kesintilerin Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

13.04.2006 - Patates Siğili Görülen Alanlarda Alternatif Ürün Desteği Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2006/18)

13.04.2006 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

12.04.2006 - Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeofizik Mühendisleri Odası Meslek İçi Eğitim ve Belgelendirme Yönetmeliği

12.04.2006 - Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Yönetmelik

12.04.2006 - İşkolu Tespit Kararı (No: 2006/20)

12.04.2006 - İşkolu Tespit Kararı (No: 2006/21)

12.04.2006 - İşkolu Tespit Kararı (No: 2006/22)

12.04.2006 - Finansal Tabloların Sunuluşuna İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 37)

12.04.2006 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

11.04.2006 - Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeofizik Mühendisleri Odası Serbest Müşavirlik Mühendislik Hizmetleri, Büro Tescil ve Meslekî Denetim Yönetmeliği

11.04.2006 - Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi Kadrolarına İlk Defa İşçi Olarak Alınacaklar İçin Yapılacak Merkezi Sınava Girecekler ile Eğitim Düzeyleri İtibarıyla Merkezi Sınav Dışında Kalanlar ve Bunların İşe Yerleştirilmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

11.04.2006 - Stoklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 2) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 38)

11.04.2006 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

09.04.2006 - Tekel Ürünleri Toptan Satıcılığına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

08.04.2006 - 5479 Gelir Vergisi Kanunu,Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, Özel Tüketim Vergisi Kanunu ve Vergi Usul Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

08.04.2006 - 5481 Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

08.04.2006 - 5482 Türkiye Cumhuriyeti ile Makedonya Cumhuriyeti Arasında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

08.04.2006 - 5483 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerin Yargıtay Başkanlığına Ait Bölümünde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

08.04.2006 - 5484 Türkiye Cumhuriyeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

08.04.2006 - 5486 Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı ile Çin Halk Cumhuriyeti Kalite Yönetimi, Denetim ve Karantina Genel İdaresi Arasında Sanayi Ürünlerinde Kalite ve Güvenliğe İlişkin Danışma ve İşbirliği Mekanizması Tesis Edilmesine Dair Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

08.04.2006 - Türkiye Büyük Millet Meclisi Araştırma Merkezi Yönetmeliği

08.04.2006 - Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Memurları Sicil Raporu Vermeye Yetkili Amirler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

08.04.2006 - Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Sicil ve Başarı Değerlemesi Raporu Vermeye Yetkili Amirler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

08.04.2006 - Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

08.04.2006 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

07.04.2006 - 2006/10243 Ulusal Tarım Stratejisi Doğrultusunda Tarımsal Destek Ödemelerine ve Sürdürülebilir Çiftçi Kayıt Sisteminin Geliştirilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

07.04.2006 - İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

07.04.2006 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

06.04.2006 - 2006/10218 Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük

06.04.2006 - 2006/10224 Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

06.04.2006 - Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

06.04.2006 - Türkiye Voleybol Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü

06.04.2006 - Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Tebliği (No: 2006/17)

06.04.2006 - Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (2006/1)

06.04.2006 - Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2002/1 Sayılı Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2006/2)

06.04.2006 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

05.04.2006 - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığının 128 Sayılı Kararı

05.04.2006 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

04.04.2006 - 5480 Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasında Türkiye Cumhuriyetinin Makedonya Eski Yugoslav Cumhuriyetindeki Avrupa Birliği Polis Misyonuna (EUPOL-PROXIMA) Katılımına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

04.04.2006 - Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

04.04.2006 - Elektrik Enerjisi Talep Tahminleri Hakkında Yönetmelik

04.04.2006 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

02.04.2006 - Veteriner Hekim Muayenehane ve Poliklinik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

02.04.2006 - Yargıtay Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

02.04.2006 - Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2006/1)

01.04.2006 - 2006/10193 Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Karar

01.04.2006 - 2006/10194 Taşıtları Sürebilecek Kamu Görevlilerinin Belirlenmesine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Karar

01.04.2006 - 2006/10186 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi Kadrolarına İlk Defa İşçi Olarak Alınacaklar Hakkında Uygulanacak Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

01.04.2006 - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Bilgi Edinme Hakkı Uygulama Yönetmeliği

01.04.2006 - Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Milli Saraylar Daire Başkanlığı Geleneksel Sanatlar, Restorasyon ve Konservasyon Uygulama (Programları) Yönetmeliği

01.04.2006 - Karayolu ile Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığı Alanında Uygulanacak Taban Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ (No: 46)

01.04.2006 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları