Nisan 2005 Ayı - Mevzuat indeksi

  Nisan 2005 ve önceki aylar Mevzuat değişiklikleri

30.04.2005-Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Görevlilerin Islahçı Hakkından Yararlanmasına İlişkin Yönetmelik

30.04.2005-Bitkisel Üretimle İlişkili Olarak, Doğrudan Gelir Desteği Ödemesi Yapılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2005/21)

30.04.2005-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

29.04.2005-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

28.04.2005-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

27.04.2005-5335 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

27.04.2005-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

26.04.2005-2005/8668 Kamu Sektörüne Dahil İdarelerin İhalesi Yapılmış ve Yapılacak İşlerinde İhale Usul ve Şekillerine Göre Fiyat Farkı Hesabında Uygulayacakları Esaslarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Esaslar'ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

26.04.2005-2005/8716 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na Ekli (IV) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi ile İlgili Karar

26.04.2005-2005/8703 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi Kadrolarına İlk Defa İşçi Olarak Alınacaklar Hakkında Uygulanacak Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

26.04.2005-Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sağlık Yüksek Kurulu Kuruluş ve Çalışma Yönetmeliği

26.04.2005-Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Gençlik ve Spor Faaliyetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik

26.04.2005-Anayasa Mahkemesinin E: 2003/70 (4916 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2005/14 Sayılı Kararı

26.04.2005-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

25.04.2005-Halk Oyunları Hakem, Gözlemci ve Saha Komiseri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

25.04.2005-Türk Patent Enstitüsü Danışma Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

25.04.2005-Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeofizik Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği

24.04.2005-Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Destekleri Yönetmeliği

24.04.2005-Anayasa Mahkemesinin E: 2003/32 (Siyasi Parti Mali Denetimi),K: 2005/1 Sayılı Kararı

22.04.2005-2005/8680 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

22.04.2005-2005/8704 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisinin Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

22.04.2005-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

21.04.2005-Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İçin Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Özel Denetim Kuruluşlarından Hizmet Alımına İlişkin Usul ve Esaslar

21.04.2005-2005 Yılı Mart Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

21.04.2005-2005 Yılı Mart Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslimler ile İlgili Belgelerin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

21.04.2005-2005 Yılı Mart Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

21.04.2005-2005 Yılı Mart Ayına Ait Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

21.04.2005-Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Hakkında Tebliğ

21.04.2005-Re'sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Hakkında Tebliğ

21.04.2005-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

20.04.2005-Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar

20.04.2005-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

19.04.2005-2005/8681 Geliştirme Ödeneği Ödenmesine Dair Karar

19.04.2005-Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Hatlarında Diğer Şahıslara Ait Trenlerin İşletilmesine Dair Yönetmelik

19.04.2005-Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği

19.04.2005-Tiftik Üreticilerinin Desteklenmesine ve Doğrudan Destek Ödemeleri İçin Gerekli Finansmanın Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan Karşılanmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği (No: 2005/2)

19.04.2005-Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararı (E: 2004/1, K: 2004/1)

19.04.2005-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

18.04.2005-Fikir ve Sanat Eserlerinin Tespit Edildiği Materyallerin Dolum, Çoğaltım ve Satışını Yapan veya Yayan İşletmelerin Sertifikalandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

18.04.2005-İşkolu Tespit Kararı (No: 2005/18)

18.04.2005-İşkolu Tespit Kararı (No: 2005/19)

16.04.2005-5331 Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine İlişkin Kanun

16.04.2005-5332 Sendikalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun

16.04.2005-2005/8670 Kütlü Pamuk, Yağlık Ayçiçeği, Soya Fasulyesi, Kanola, Dane Mısır, Zeytinyağı ve Sofralık Ham Zeytin Üreticilerine Destekleme Primi Ödenmesine Dair Karar

16.04.2005-Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği

16.04.2005-1972 Konteynerlerle İlgili Gümrük Sözleşmesi'nin ve Geçici İthal Sözleşmesi'nin Konteynerlerle İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına Dair Yönetmelik

16.04.2005-Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 44)

16.04.2005-İhracat 2004/4 Sayılı Sektörel Dış Ticaret Şirketleri Statüsüne İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2005/7)

16.04.2005-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

15.04.2005-2005/8630 Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Tarafından, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslar Hakkında Karar

15.04.2005-2005/8686 Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Desteklenmesi Amacıyla Avrupa Konseyi Kalkınma Bankasından Sağlanan Kredinin 4 üncü Dilimini Teşkil Eden Toplam 7.000.000 Euro Tutarındaki Krediye İlişkin Türkiye Cumhuriyeti ile Adı Geçen Banka Arasında İmzalanan Ekli Tamamlayıcı Anlaşmanın, 05/04/2005 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar

15.04.2005-Antrenör Eğitim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

15.04.2005-Sertifikalı Tohumluk ve Fidan Desteği ile Patates Siğili Görülen Alanlarda Alternatif Ürün Desteği Hakkında Tebliğ (No: 2005/20)

15.04.2005

15.04.200505-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

14.04.2005-2005/8647 Uyuşturucu Madde Yakalamalarında Ödenecek İkramiyelere Esas Teşkil Etmek Üzere,Her Türlü Uyuşturucu Maddenin Birim Miktarı İçin Uygulanacak Sabit Rakamların Tespit Edilmesine İlişkin Karar

14.04.2005-Anayasa Mahkemesinin E: 2003/36 (4848 Sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun ile İlgili), K: 2003/91 Sayılı Kararı

14.04.2005-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

13.04.2005-Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

13.04.2005-Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik

13.04.2005-Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

13.04.2005-Kamu İhale Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

13.04.2005-Türkiye Motosiklet Federasyonu Ana Statüsü

13.04.2005-İşkolu Tespit Kararı (No: 2005/16)

13.04.2005-İşkolu Tespit Kararı (No: 2005/17)

13.04.2005-Anayasa Mahkemesinin E: 2004/118 (5272 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2005/8 Sayılı Kararı

13.04.2005-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

12.04.2005-5330 Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına ve Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 553 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun

12.04.2005-Mera Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12.04.2005-Kamu İhale Kurumu Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12.04.2005-Kamu İhale Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12.04.2005-Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı

12.04.2005

12.04.200505-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

11.04.2005-İcra ve İflâs Kanunu Yönetmeliği

11.04.2005-2005 Yılı Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı İlaç Listesi ve Uygulama Talimatı (Seri No: 2005/1)

09.04.2005-556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair Yönetmelik

09.04.2005-Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Devlet Tarafından Karşılanması ve Yeşil Kart Uygulaması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

09.04.2005-İşkolu Tespit Kararı (No: 2005/15)

09.04.2005

09.04.200505-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

08.04.2005-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

07.04.2005-Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

07.04.2005-Vakıf Üniversiteleri Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Desteklemek Amacıyla Devlet Planlama Teşkilatı Bütçesinde Yer Alan Ödenekten Yapılacak Yardımların Kullandırılmasında Uyulacak Usul ve Esaslar (Genelge 2005/1)

07.04.2005-Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 347)

07.04.2005-Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğ (Seri No: 65)

07.04.2005-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

06.04.2005

06.04.200505-5329 Askerî Ceza Kanunu ile Disiplin Mahkemeleri Kuruluşu, Yargılama Usulü ve Disiplin Suç ve Cezaları Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

06.04.2005-Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ziraat Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği

06.04.2005-Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

06.04.2005-İşkolu Tespit Kararı (No: 2005/11)

06.04.2005-İşkolu Tespit Kararı (No: 2005/12)

06.04.2005-İşkolu Tespit Kararı (No: 2005/13)

06.04.2005-İşkolu Tespit Kararı (No: 2005/14)

06.04.2005-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

02.04.2005-2005/8619 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

02.04.2005-2005/8629 Ulusal Tarım Stratejisi Doğrultusunda Tarımsal Destek Ödemelerine ve Sürdürülebilir Çiftçi Kayıt Sisteminin Geliştirilmesine İlişkin Karar

02.04.2005-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

01.04.2005-2005/8567 Türkiye Cumhuriyeti ve Afganistan İslami Geçiş Devleti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar

01.04.2005-2005/8585 Türkiye Cumhuriyeti ve Güney Afrika Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar

01.04.2005-2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Sıra No: 8)

01.04.2005

01.04.200505-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

31.03.2005 1. Mükerrer -5320 Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun

31.03.2005 1. Mükerrer -5326 Kabahatler Kanunu

31.03.2005 1. Mükerrer -5328 Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun