Nisan 2002 Ayı - Mevzuat indeksi

- Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'nın 91-32/5 Sayılı Tebliğine İlişkin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genelgesi (2002/3)  01.04.2002- Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'nın 91-32/5 Sayılı Tebliğine İlişkin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genelgesi (2002/3)

- Mülga Dış Krediler Kur Farkı Fonu'ndan Kullanılmış Kredilere Uygulanacak Değişken Faiz Oranı Hakkında Tebliğ  01.04.2002- Mülga Dış Krediler Kur Farkı Fonu'ndan Kullanılmış Kredilere Uygulanacak Değişken Faiz Oranı Hakkında Tebliğ

4747 İstihdamın Teşviki Amacıyla Ücret Dışı Yüklerden Bazılarının Ödenmesinin Ertelenmesi ile Sosyal Sigortalar Kanunu, Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigrotalar Kurumu Kanunu ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun  01.04.2002 Mük -4747 İstihdamın Teşviki Amacıyla Ücret Dışı Yüklerden Bazılarının Ödenmesinin Ertelenmesi ile Sosyal Sigortalar Kanunu, Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigrotalar Kurumu Kanunu ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  02.04.2002- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  03.04.2002- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri. V, No: 54)  04.04.2002- Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri. V, No: 54)

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  04.04.2002- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 304)  05.04.2002- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 304)

- Petrol Ürünlerine Uygulancak Akaryakıt Fiyat İstikrar Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİP 2002-16)  05.04.2002- Petrol Ürünlerine Uygulancak Akaryakıt Fiyat İstikrar Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİP 2002-16)

- Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİP 2002-17)  05.04.2002- Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİP 2002-17)

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  05.04.2002- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- 2002/3895 Hampetrol ve Petrol Ürünlerinin Alım, Satım, Fiyatlandırma Esasları ile Akaryakıt Fiyat İstikrar Payı Alınması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar  05.04.2002- 2002/3895 Hampetrol ve Petrol Ürünlerinin Alım, Satım, Fiyatlandırma Esasları ile Akaryakıt Fiyat İstikrar Payı Alınması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

- Emeklilik Şirketleri Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Tebliğ (No: 2002/1)  06.04.2002- Emeklilik Şirketleri Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Tebliğ (No: 2002/1)

- Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİP 2002-18)  06.04.2002- Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİP 2002-18)

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  06.04.2002- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ve Tebliğ Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Genelge (Genelge No: 2002/1)  07.04.2002- Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ve Tebliğ Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Genelge (Genelge No: 2002/1)

- 17/8/1999 ve 12/11/1999 Tarihlerinde Meydana Gelen Depremlerden Zarar Görenlerin Vergi Borçları ve Vergi Cezalarının Terkini Hakkında Genel Tebliğ (Sıra No: 1)  07.04.2002- 17/8/1999 ve 12/11/1999 Tarihlerinde Meydana Gelen Depremlerden Zarar Görenlerin Vergi Borçları ve Vergi Cezalarının Terkini Hakkında Genel Tebliğ (Sıra No: 1)

- 4749 Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun  09.04.2002- 4749 Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

- 4751 Vergi Usul Kanunu, Emlak Vergisi Kanunu ve Harçlar Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun  09.04.2002- 4751 Vergi Usul Kanunu, Emlak Vergisi Kanunu ve Harçlar Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  09.04.2002- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  10.04.2002- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- 2002/3886 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 nci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Karar'da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar  11.04.2002- - 2002/3886 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 nci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Karar'da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

- Fınansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmalarının Onaylanması, Kabulü ve Uygulanmasına İlişkin Genel Şartlar Hakkında Yönetmelik  11.04.2002- Fınansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmalarının Onaylanması, Kabulü ve Uygulanmasına İlişkin Genel Şartlar Hakkında Yönetmelik

- Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 33)  11.04.2002- Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 33)

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  11.04.2002- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- 2002/3893 T.Halk Bankası Anonim Şirketi'nce Esnaf ve Sanatkar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Kefaletiyle Esnaf ve Sanatkarlara Kullandırılmış veya Kullandırılacak Kredilerin Faiz Oranlarının Düşürülmesi ile Bu Uygulamadan Kaynaklanan Gelir Kayıplarının Hazinece Karşılanmasına Dair Karar  12.04.2002- 2002/3893 T.Halk Bankası Anonim Şirketi'nce Esnaf ve Sanatkar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Kefaletiyle Esnaf ve Sanatkarlara Kullandırılmış veya Kullandırılacak Kredilerin Faiz Oranlarının Düşürülmesi ile Bu Uygulamadan Kaynaklanan Gelir Kayıplarının Hazinece Karşılanmasına Dair Karar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  12.04.2002- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- 2002/3930 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Ek Geçici 3 üncü Maddesi ile 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun Geçici 17 nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Karar  13.04.2002- 2002/3930 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Ek Geçici 3 üncü Maddesi ile 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun Geçici 17 nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Karar

- 2002/3931 Tabii Afet Nedeniyle Gelir Kaybı ve Alt Yapı Hasarına Uğrayan Belediyelere Yapılacak Yardımlara Dair Karar  13.04.2002- 2002/3931 Tabii Afet Nedeniyle Gelir Kaybı ve Alt Yapı Hasarına Uğrayan Belediyelere Yapılacak Yardımlara Dair Karar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  13.04.2002- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu Başkanlığının 1 Sayılı Kararı  14.04.2002- Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu Başkanlığının 1 Sayılı Kararı

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  16.04.2002- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİP 2002-19)  17.04.2002- Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİP 2002-19)

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  17.04.2002- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  18.04.2002- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  19.04.2002- DÜZELTME (33 Seri Nolu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile İlgili)

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  19.04.2002- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 20.04.2002- Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'nın 91-32/5 Sayılı Tebliğine İlişkin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genelgesi (Sayı: 2002/4)

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 20.04.2002- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VII, No: 20) 22.04.2002- Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VII, No: 20)

- Yatırım Danışmanlığı Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (Seri: V, No: 55) 22.04.2002- Yatırım Danışmanlığı Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (Seri: V, No: 55)

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 24.04.2002- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİP 2002-20) 25.04.2002- Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİP 2002-20)

- 2002 Yılı Mart Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ 25.04.2002- 2002 Yılı Mart Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

- 2002 Yılı Mart Ayına Ait Yabancı Sermayeli Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ 25.04.2002- 2002 Yılı Mart Ayına Ait Yabancı Sermayeli Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

- 2002 Yılı Mart Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ 25.04.2002- 2002 Yılı Mart Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

- 2002 Yılı Mart Ayına Ait Yurt İçi Satış Teslimler ile İlgili Belgelerin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ 25.04.2002- 2002 Yılı Mart Ayına Ait Yurt İçi Satış Teslimler ile İlgili Belgelerin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

- 2002 Yılı Mart Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ 25.04.2002- 2002 Yılı Mart Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 25.04.2002- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- Fuarcılık Şirketlerinin En Az Ödenmiş Sermayelerini Yükseltmelerine İlişkin Tebliğ (No: İç Ticaret-2002/3) 26.04.2002- Fuarcılık Şirketlerinin En Az Ödenmiş Sermayelerini Yükseltmelerine İlişkin Tebliğ (No: İç Ticaret-2002/3)

-  Uluslararası Gözetim Şirketleri Statüsüne İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2002/11) 26.04.2002- Uluslararası Gözetim Şirketleri Statüsüne İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2002/11)

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 26.04.2002- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİP 2002-21) 27.04.2002- Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİP 2002-21)

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 27.04.2002- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  30.04.2002- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları