MART 2012 AYI MEVZUAT İNDEKSİ

 Şubat 2011 ve önceki aylar Mevzuat değişiklikleri için Resmi Gazete Bölümüne Bakınız

 

31.Mart.2012- Gençlik ve Spor Bakanlığı Proje Destek Programları Yönetmeliği

31.Mart.2012- Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.Mart.2012- Ormancılık ve Su Şûrası Yönetmeliği

31.Mart.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

30.Mart.2012- Milli Eğitim Uzmanlığı Yönetmeliği

30.Mart.2012- Vakıf Kültür Varlıklarının Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiraya Verilmesi İşlemlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

30.Mart.2012- İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/14)

30.Mart.2012- İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/15)

30.Mart.2012- İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/17)

30.Mart.2012- Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 40)

30.Mart.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

29.Mart.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

28.Mart.2012- Hükümlü ve Tutuklular ile Ceza İnfaz Kurumları Personelinin İaşe Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

28.Mart.2012- Çevre Kanununun 29 uncu Maddesi Uyarınca Atıksu Arıtma Tesislerinin Teşvik Tedbirlerinden Faydalanmasında Uyulacak Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

28.Mart.2012- Emniyet Hizmetleri Sınıfı Başpolis Memuru ve Kıdemli Başpolis Memuru Rütbelerine Yükselme Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

28.Mart.2012- İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/16)

28.Mart.2012- Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar

28.Mart.2012- Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2012/3)

28.Mart.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

27.Mart.2012- 2012/2804 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Pasaport Hamilleri İçin Vizelerin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair Mutabakat Muhtırası’nın Onaylanması Hakkında Karar

27.Mart.2012- 2012/2809 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Arasında Türkiye’ye İlişkin “İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi” Bileşeni Altındaki Katılım Öncesi Yardım Aracından Sağlanan Topluluk Yardımına Yönelik Çok Yıllı “İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi” Operasyonel Programı ile İlgili Finansman Anlaşmasını Değiştiren Anlaşma’da Değişiklik Yapılmasına İlişkin 9 ve 13 Aralık 2011 Tarihlerinde Mektup Teatisi Yoluyla İmzalanan Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

27.Mart.2012- 2012/2810 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Komisyonu Arasında Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Kapsamında, Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı ile İlgili Finansman Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

27.Mart.2012- 2012/2848 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Senegal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

27.Mart.2012- 2012/2953 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında Kara Gümrük Geçiş Noktalarının Ortak Kullanımına İlişkin Mutabakat Zaptı’nın Onaylanması Hakkında Karar

27.Mart.2012- 2012/2955 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ürdün Haşimi Krallığı Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşması ile Söz Konusu Anlaşmaya İlişkin Notaların Onaylanması Hakkında Karar

27.Mart.2012- 2012/2956 Başbakanlık Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esasların Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

27.Mart.2012- 2012/2835 Kamu Konutları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

27.Mart.2012- 2012/2876 Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

27.Mart.2012- 2012/2949 Sınai, Bilimsel ve Tıbbi Elektronik Cihazların İmali ve Kullanılması Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

27.Mart.2012- 2012/2962 Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

27.Mart.2012- Çevre ve Orman Bakanlığı Taşra Teşkilatının Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

27.Mart.2012- Kültür Yatırımlarının ve Girişimlerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

27.Mart.2012- Edebiyat Eserlerinin Teşvik Edilmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

27.Mart.2012- Orman ve Su İşleri Uzmanlığı Yönetmeliği

27.Mart.2012- PTT Acentelikleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

27.Mart.2012- PTT Şubeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

27.Mart.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

25.Mart.2012- 2012/2760 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar

25.Mart.2012- Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

24.Mart.2012- 2012/2813 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yeni Zelanda Hükümeti Arasında Hava Hizmetlerine Dair Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında Karar

24.Mart.2012- 2012/2838 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna-Hersek Bakanlar Kurulu Arasında Kültür Merkezlerinin Kuruluşu ve İşleyişi Hakkında Protokol’ün Onaylanması Hakkında Karar

24.Mart.2012- 2012/2855 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Vatandaşların Karşılıklı Seyahatlerine İlişkin Usullere Dair Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında Karar

24.Mart.2012- 2012/2856 Türkiye Cumhuriyeti ile Finlandiya Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması ile Anlaşmaya Dair Protokol ve Notaların Onaylanması Hakkında Karar

24.Mart.2012- 2012/2867 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Ukrayna Bakanlar  Kurulu Arasında Teknik ve Mali İşbirliğine İlişkin 14 Kasım 2002 Tarihli Anlaşma Uyarınca, Sözkonusu Anlaşmanın İkinci Maddesi Çerçevesinde Uygulanacak 2011 Yılı Projelerinin Tesciline İlişkin Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Mutabakat Zaptı’nın Onaylanması Hakkında Karar

24.Mart.2012- 2012/2868 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmaya Ek Afgan Hastaların Türkiye’de Ücretsiz Tedavisine İlişkin Protokol’ün Onaylanması Hakkında Karar

24.Mart.2012- 2012/2871 “Samsun ve Kavkaz Limanları Üzerinden, Demiryolu Feribotuyla Uluslararası Karma Taşımacılık Yöntemiyle Yüklerin, Vagonların ve Konteynerlerin Taşınmasına İlişkin Kurallar” ve Ekleri ile “Samsun ve Kavkaz Limanları Üzerinden Demiryolu Feribotu ile Uluslararası Karma Taşımacılık Hattı İşletim Kurulu Statüsü'nün Onaylanması Hakkında Karar

24.Mart.2012- 2012/2872 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moritanya İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Toplu Konut Alanında İşbirliği Yapılmasına Dair Mutabakat Zaptı’nın Onaylanması Hakkında Karar

24.Mart.2012- 2012/2890 Türkiye Cumhuriyeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması Ortak Komitesinin Serbest Ticaret Anlaşmasına Ek “Menşeli Ürünler” Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokol III’ün Değiştirilmesi Hakkındaki 1/2011 Sayılı Kararı’nın Onaylanması Hakkında Karar

24.Mart.2012- 2012/2894 Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar

24.Mart.2012- 2012/2931 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

24.Mart.2012- 2012/6 sayılı “İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat: 2008/6)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile ilgili

24.Mart.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

23.Mart.2012- 2012/2854 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mali Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Pasaport Hamilleri İçin Vizelerin Kaldırılmasına Dair Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

23.Mart.2012- 2012/2916 Orta Doğu Sinkrotron Işığı Deneysel Bilim ve Uygulamaları Uluslararası Merkezi (SESAME) Statüsüne İlişik Beyan ile Katılmamız Hakkında Karar

23.Mart.2012- 2012/2920 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi’nin İşleyişine Dair Anlaşma ile 22 Ekim 2009 Tarihli Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi’nin İşleyişine Dair Anlaşma’ya Değişiklikler Getirilmesi Hakkında Protokol’ün Onaylanması Hakkında Karar

23.Mart.2012- 2012/2923 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Su İhtiyacının Karşılanmasına İlişkin Hükümetlerarası Çerçeve Andlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

23.Mart.2012- Korunan Alanlarda Yapılacak Planlara Dair Yönetmelik

23.Mart.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

22.Mart.2012- 2012/2842 Taşınır Mal Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

22.Mart.2012- Arıcılık Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

22.Mart.2012- Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2006/4)’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2012/1)

22.Mart.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

21.Mart.2012 (1. Mükerrer) - Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ

21.Mart.2012 (1. Mükerrer) - Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ

21.Mart.2012- Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

21.Mart.2012- Kalkınma Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

21.Mart.2012- Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında Görevli Devlet Memurlarının Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

21.Mart.2012- Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Değerlendirme ve Disiplin Yönetmeliği

21.Mart.2012- Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesi ile İlgili 2012/8 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

21.Mart.2012- İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/13)

21.Mart.2012- Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında Tebliğ (Seri No:1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:5)

21.Mart.2012- İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat: 2008/6)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2012/6)

21.Mart.2012- Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VII, No: 43)

21.Mart.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

20.Mart.2012- 6284 Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun

20.Mart.2012- 6285 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

20.Mart.2012- 6286 Türkiye ile Ukrayna Arasında Uluslararası Doğrudan Yük Demiryolu-Feribot Hizmetinin Organizasyonu Konusunda Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

20.Mart.2012- Diyanet İşleri Başkanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

20.Mart.2012- Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Tamir ve Ayarını Yapacak Kişilere Verilecek Yetki Belgesi Hakkında Yönetmelik

20.Mart.2012- Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği

20.Mart.2012- Gümrük Hizmetlerinde “Tek Pencere” Sistemi ile İlgili 2012/6 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

20.Mart.2012- Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu ile İlgili 2012/7 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

20.Mart.2012- Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu Kararı

20.Mart.2012- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 15/3/2012 Tarihli ve 4641 Sayılı Kararı

20.Mart.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

17.Mart.2012- 2012/2939 Kamu İdaresi Sağlık Hizmeti Sunucuları Dışındaki Vakıf Üniversiteleri Dahil Sözleşmeli Sağlık Hizmeti Sunucuları Tarafından Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca Belirlenen Sağlık Hizmetleri Bedeline Ek Olarak Alınabilecek İlave Ücretin Belirlenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

17.Mart.2012- 2012/2941 Doğal Afetler ve Olağanüstü Politik Risk Nedeniyle Meydana Gelen Mücbir Sebeplere İstinaden 6111 Sayılı Kanunda Yer Alan Taksit Sürelerinin Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar

17.Mart.2012- Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile Başbakanlık Hazine Müsteşarlığının 2008-32/34 Sayılı Tebliğine İlişkin I-M Sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genelgesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (Sayı: 2012/1)

17.Mart.2012- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/115, K: 2011/86 Sayılı Kararı

17.Mart.2012- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/55, K: 2011/146 Sayılı Kararı

17.Mart.2012- Anayasa Mahkemesinin E: 2010/115, K: 2011/154 Sayılı Kararı

17.Mart.2012- Anayasa Mahkemesinin E: 2010/73, K: 2011/176 Sayılı Kararı

17.Mart.2012- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/23, K: 2012/3 Sayılı Kararı

17.Mart.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

16.Mart.2012- Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ

16.Mart.2012- 2012 Yılı Şubat Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

16.Mart.2012- 2012 Yılı Şubat Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

16.Mart.2012- 2012 Yılı Şubat Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

16.Mart.2012- 2012 Yılı Şubat Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

16.Mart.2012- Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

16.Mart.2012- Re’sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

16.Mart.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

15.Mart.2012- Genel Yönetim Kapsamındaki Mahalli İdareler ile Bunların Bağlı Kuruluşları ve İktisadi Teşebbüslerinin Yurtiçi Piyasalarda Yapacakları Tahvil İhraçlarının İzin Sürecine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik

15.Mart.2012- Hükümlü ve Tutukluların Emanete Alınan Kişisel Paralarının Kullanımına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

15.Mart.2012- Gümrük ve Ticaret Bakanlığına İlk Defa Yapılacak Atamalar Hakkında Yönetmelik

15.Mart.2012- Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

15.Mart.2012- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Maden Mühendisleri Odası Serbest Maden Mühendisliği Hizmetleri Uygulama, Tescil, Denetim ve Belgelendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

15.Mart.2012- İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/12)

15.Mart.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

14.Mart.2012- Edebiyat Eserlerinin Teşvik Edilmesi Hakkında Yönetmelik

14.Mart.2012- Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

14.Mart.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

13.Mart.2012- 2012/2878 Gün Işığından Daha Fazla Yararlanmak Amacıyla Bütün Yurtta Saatlerin Yeniden Ayarlanması Hakkında Karar

13.Mart.2012- Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

13.Mart.2012- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Başkanlığının Çalışma Usûl ve Esasları Hakkında Yönetmelik

13.Mart.2012- Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Taşra Teşkilatı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

13.Mart.2012- Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik

13.Mart.2012- Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

13.Mart.2012- Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel Direktörlüğü Personel Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

13.Mart.2012- Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında BVA Belgelendirme ve Dış Ticaret Limited Şirketinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (No: MHG/2012-02)

13.Mart.2012- Portföy Yönetim Şirketleri Tarafından Yatırılan Teminatların Kullanım Esasları Tebliği (Seri: V, No: 130)

13.Mart.2012- Danıştay Onbirinci Dairesine Ait Karar (E: 2011/3405;K: 2011/5519)

13.Mart.2012- Danıştay Onbirinci Dairesine Ait Karar (E: 2011/3406;K: 2011/5520)

13.Mart.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

11.Mart.2012- 2012/2757 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Afganistan Kara Kuvvetleri Birlikleri/Personeline Türkiye’de Verilecek Eğitime İlişkin Protokol’ün Onaylanması Hakkında Karar

11.Mart.2012- 2012/2795 Türkiye Cumhuriyeti ile İsveç Krallığı Arasında 30 Haziran 1978 Tarihinde İmzalanan Sosyal Güvenlik Sözleşmesini Değiştiren Ek Sözleşme’nin Onaylanması Hakkında Karar

10.Mart.2012- 2012/2834 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

10.Mart.2012- 2012/2758 Bazı Anlaşmaların Yürürlük Tarihlerinin Tespit Edilmesi Hakkında Karar

10.Mart.2012- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Personelinin Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilmesi Hakkında Yönetmelik

10.Mart.2012- Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

10.Mart.2012- Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

10.Mart.2012- Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mamullerinin Toptan Satışıyla İlgili Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

10.Mart.2012- Piyasa Gözetimi ve Denetimi Faaliyetlerinde Çalışacak Denetim Elemanlarının Görevlendirilmesinde Esas Alınan Temel Kriterlere Dair Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

10.Mart.2012- Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ

10.Mart.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

09.Mart.2012- 2012/2737 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

09.Mart.2012- 2012/2787 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Federal Demokratik Etyopya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Pasaport Hamilleri İçin Vizelerin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında Karar

09.Mart.2012- 2012/2780 Küçüklerin Evlat Edinilmesinde Aracılık Faaliyetlerinin Yürütülmesine İlişkin Tüzükte Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük

09.Mart.2012- 2012/2818 Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

09.Mart.2012- Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

09.Mart.2012- Kimyevi Gübre Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

09.Mart.2012- Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 344)

09.Mart.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

08.Mart.2012 (1. Mükerrer) - 2012/2816 Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nin Onaylanması Hakkında Karar

08.Mart.2012- 6283 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

08.Mart.2012- İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/9)

08.Mart.2012- İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/10)

08.Mart.2012- İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/11)

08.Mart.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

07.Mart.2012- Sağlık Bakanlığı Bağlı Kuruluşları Hizmet Birimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

07.Mart.2012- Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Çeviri ve Yayım Yönetmeliği

07.Mart.2012- Yazma Eser Uzmanlığı Yönetmeliği

07.Mart.2012- Yurt Dışında Fuar Düzenlenmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğde (İhracat: 2010/5) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2012/2)

07.Mart.2012- T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (No: 2012/26)

07.Mart.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

06.Mart.2012- Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzmanlığı Yönetmeliği

06.Mart.2012- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

06.Mart.2012- Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

06.Mart.2012- Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 90)

06.Mart.2012- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 1/3/2012 Tarihli ve 4617 Sayılı Kararı

06.Mart.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

05.Mart.2012- Gemi Acenteleri Yönetmeliği

04.Mart.2012- Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

04.Mart.2012- Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Sicil ve Başarı Değerlemesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

04.Mart.2012- Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Memurları Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

03.Mart.2012- Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

03.Mart.2012- Bölgesel Gelişme Yüksek Kurulu ile İlgili 2012/5 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

03.Mart.2012- Çek Defterlerinin Baskı Şekline, Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktar ile Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağı Kararlarının Bildirilmesine ve Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2012/2)

03.Mart.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

02.Mart.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

01.Mart.2012- Basın İlan Kurumu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

01.Mart.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri