MART 2010 AYI MEVZUAT İNDEKSİ

 Şubat 2010 ve önceki aylar Mevzuat değişiklikleri için Resmi Gazete Bölümüne Bakınız

 

 

31.Mart.2010- Anayasa Mahkemesi Yedek Üyeliğine, Yargıtay Üyesi Burhan ÜSTÜN’ün Seçilmesine Dair Karar (No: 2010/6)

31.Mart.2010- Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.Mart.2010- Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.Mart.2010- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

31.Mart.2010- Su Yapıları Denetim Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.Mart.2010- Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Döner Sermaye İşletmeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.Mart.2010- Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kararları ile İlgili 2010/8 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

31.Mart.2010- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/145, K: 2009/112 Sayılı Kararı (20/10/2005 Tarihli ve 5413 Sayılı Kanun ile İlgili)

31.Mart.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

30.Mart.2010- Anayasa Mahkemesi Yedek Üyeliğine, Denizcilik Müsteşarlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Alparslan ALTAN’ın Seçilmesine Dair Karar

30.Mart.2010- Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Avrupa Birliği İşleri Uzman Yardımcılığı Giriş ve Uzman Yeterlik Sınavı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

30.Mart.2010- Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

30.Mart.2010- Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

30.Mart.2010- Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

30.Mart.2010- Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

30.Mart.2010- Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

30.Mart.2010- Poliklorlu Bifenil ve Poliklorlu Terfenillerin Kontrolü Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

30.Mart.2010- Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

30.Mart.2010- Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

30.Mart.2010- Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

30.Mart.2010- Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik(76/464/AB)

30.Mart.2010- Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

30.Mart.2010- Türkiye Adalet Akademisi Genel Kurulunun Toplantı, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

30.Mart.2010- Elektrik Üretim Anonim Şirketi Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü

30.Mart.2010- Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VI, No: 27)

30.Mart.2010- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 25/3/2010 Tarihli ve 3613 Sayılı Kararı

30.Mart.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

27.Mart.2010- İller Bankası Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

27.Mart.2010- Kozmetik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

27.Mart.2010- Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

27.Mart.2010- Meyer Uluslararası Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri Limited Şirketinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (No: SGM-2010/2)

27.Mart.2010- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/53, K: 2008/161 Sayılı Kararı (22/11/2001 Tarihli ve 4721 Sayılı Kanun ile İlgili)

27.Mart.2010- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/77, K: 2009/39 Sayılı Kararı (26/9/2004 Tarihli ve 5237 Sayılı Kanun ile İlgili)

27.Mart.2010- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/120, K: 2009/40 Sayılı Kararı (26/9/2004 Tarihli ve 5237 Sayılı Kanun ile İlgili)

27.Mart.2010- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/56, K: 2009/84 Sayılı Kararı (4/4/2007 Tarihli ve 5620 Sayılı Kanun ile İlgili)

27.Mart.2010- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/14 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2010/14 Sayılı Kararı

27.Mart.2010- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/58 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2010/15 Sayılı Kararı

27.Mart.2010- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/59 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2010/16 Sayılı Kararı

27.Mart.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

26.Mart.2010- 5957 Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

26.Mart.2010- 5972 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Burkina Faso Hükümeti Arasında Ticaretin Geliştirilmesi ve Ekonomik ve Teknik İşbirliği Mutabakat Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

26.Mart.2010- 5973 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Laos Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

26.Mart.2010- 5974 Türkiye Cumhuriyeti ile Mercosur Arasında Bir Serbest Ticaret Alanı Kurulmasına Yönelik Çerçeve Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

26.Mart.2010- 5975 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Sınai İhracatın Geliştirilmesi Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

26.Mart.2010- 5976 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

26.Mart.2010- 5977 Biyogüvenlik Kanunu

26.Mart.2010- 4734 Sayılı Kanunun 3-n Maddesi Kapsamında Yapılacak Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Yönetmelik

26.Mart.2010- Zirai Karantina Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

26.Mart.2010- Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik

26.Mart.2010- Afrika Stratejisi ile İlgili 2010/7 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

26.Mart.2010- Tabii Afet Nedeniyle Gelir Kaybı ve Alt Yapı Hasarına Uğrayan Belediyelerin ve Özel İdarelerin Yapmaları Gereken İşlemler Hakkında Tebliğ

26.Mart.2010- 1416 Sayılı Kanun ve Buna Bağlı Yönetmelik Uyarınca Yurt Dışında Lisans ve Lisansüstü Öğrenim Yapan Öğrencilere Yapılacak Ödemelere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ

26.Mart.2010- İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/10)

26.Mart.2010- İstanbul Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği Kurulmasına İlişkin Tebliğ (İhracat 2010/3)

26.Mart.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

25.Mart.2010 Mükerrer - Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği

25.Mart.2010 Mükerrer - Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı

25.Mart.2010- 5965 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Krallığı Hükümeti Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

25.Mart.2010- 5966 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Bahreyn Krallığı Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

25.Mart.2010- 5967 Türkiye Cumhuriyeti ve Tayland Krallığı Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

25.Mart.2010- 5968 Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Fas Krallığı Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliği Konusunda Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

25.Mart.2010- 5969 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kosova Öz-Yönetim Geçici Kurumları Adına Hareket Eden Birleşmiş Milletler Kosova Geçici Yönetim Misyonu (UNMIK) Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

25.Mart.2010- 5970 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Orman ve Ormancılık Araştırmaları Alanında Bilimsel ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

25.Mart.2010- 5971 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Guyana Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

25.Mart.2010- Uzman Erbaş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

25.Mart.2010- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Karar

25.Mart.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

24.Mart.2010- 5958 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovak Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Askeri Mezarlık Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

24.Mart.2010- 5959 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İçişleri Bakanlığı ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti İçişleri Bakanlığı Arasında Eğitim İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

24.Mart.2010- 5960 Türkiye Cumhuriyeti ile Umman Sultanlığı Arasında Hukuki, Ticari ve Cezai Konularda Adli Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

24.Mart.2010- 5961 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Romanya Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

24.Mart.2010- 5962 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Felaketlerin Sonuçlarının Önlenmesi, Sınırlandırılması ve Hafifletilmesi Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

24.Mart.2010- 5963 Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Bulgaristan Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliği Konusunda Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

24.Mart.2010- 5964 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Svilengrad-Kapıkule Demiryolu Sınır Geçişi Faaliyetlerinin ve Kapıkule Sınır Mübadele Garındaki Demiryolu Sınır Hizmetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

24.Mart.2010- Gümrük Müsteşarlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

24.Mart.2010- Gümrük Müsteşarlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

24.Mart.2010- Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Çalışma ve Sosyal Hayatlarının İyileştirilmesi ile İlgili 2010/6 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

24.Mart.2010- Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 327)

24.Mart.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

21.Mart.2010- Enerji Piyasasında Faaliyet Gösteren Gerçek ve Tüzel Kişilerin Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Denetlenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

20.Mart.2010- Türk Silahlı Kuvvetleri Subay Sınıflandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

20.Mart.2010- Türk Silahlı Kuvvetleri Astsubay Sınıflandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

20.Mart.2010- Hafif Yolcu ve Ticari Araçlardan Çıkan Emisyonlar (Euro 5 ve Euro 6) Bakımından ve Araç Tamir ve Bakım Bilgilerine Erişim Konusunda Motorlu Araçların Tip Onayına İlişkin Yönetmelikte ((AT) 715/2007) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

20.Mart.2010- Kısa Mesafe Erişimli Telsiz Cihazları (KET) Yönetmeliği

20.Mart.2010- Anayasa Mahkemesinin E: 2002/23 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2010/1 Sayılı Kararı

20.Mart.2010- Anayasa Mahkemesinin E: 2003/29 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2010/2 Sayılı Kararı

20.Mart.2010- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/17 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2010/3 Sayılı Kararı

20.Mart.2010- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/23 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2010/4 Sayılı Kararı

20.Mart.2010- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/30 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2010/5 Sayılı Kararı

20.Mart.2010- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/19 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2010/6 Sayılı Kararı

20.Mart.2010- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/18 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2010/7 Sayılı Kararı

20.Mart.2010- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/14 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2010/8 Sayılı Kararı

20.Mart.2010- Anayasa Mahkemesinin E: 2000/16 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2010/9 Sayılı Kararı

20.Mart.2010- Anayasa Mahkemesinin E: 2003/24 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2010/10 Sayılı Kararı

20.Mart.2010- Anayasa Mahkemesinin E: 2004/38 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2010/11 Sayılı Kararı

20.Mart.2010- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/20 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2010/12 Sayılı Kararı

20.Mart.2010- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/18 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2010/13 Sayılı Kararı

20.Mart.2010- Anayasa Mahkemesinin E: 2000/11 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2010/17 Sayılı Kararı

20.Mart.2010- Anayasa Mahkemesinin E: 2000/31 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2010/18 Sayılı Kararı

20.Mart.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

19.Mart.2010- 2010/236 Gün Işığından Daha Fazla Yararlanmak Amacıyla Bütün Yurtta Saatlerin Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Karar

19.Mart.2010- 2010/238 Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Paylardan Yapılacak Kesintilere İlişkin Esaslar Hakkında Karar

19.Mart.2010- Türkiye Büyük Millet Meclisi Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

19.Mart.2010- Seyahat Acentaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

19.Mart.2010- Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Mali Denetçilerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

19.Mart.2010- Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

19.Mart.2010- Türkiye Hokey Federasyonu Ana Statüsü

19.Mart.2010- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/118, K: 2009/107 Sayılı Kararı (21/5/1986 Tarihli ve 3289 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 4/3/2004 Tarihli ve 5105 Sayılı Kanun ile İlgili)

19.Mart.2010- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/166, K: 2009/113 Sayılı Kararı (25/2/1954 Tarihli ve 6283 Sayılı Kanun ile İlgili)

19.Mart.2010- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/16, K: 2009/139 Sayılı Kararı (22/6/1965 Tarihli ve 633 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 22/7/1999 Tarihli ve 4415 Sayılı Kanun ile İlgili)

19.Mart.2010- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/13, K: 2009/141 Sayılı Kararı (6/1/2005 Tarihli ve 5283 Sayılı Kanun ile İlgili)

19.Mart.2010- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/89, K: 2010/3 Sayılı Kararı (11/2/1964 Tarihli ve 403 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 2383 Sayılı Kanun ile İlgili)

19.Mart.2010- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/36, K: 2010/6 Sayılı Kararı (9/6/1932 Tarihli ve 2004 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 9/11/1988 Tarihli ve 3494, 17/7/2003 Tarihli ve 4949 Sayılı Kanunlar ile İlgili)

19.Mart.2010- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/62, K: 2010/7 Sayılı Kararı (9/6/1932 Tarihli ve 2004 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 9/11/1988 Tarihli ve 3494, 17/7/2003 Tarihli ve 4949 Sayılı Kanunlar ile İlgili)

19.Mart.2010- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/94, K: 2010/13 Sayılı Kararı (29/6/2001 Tarihli ve 4708 Sayılı Kanun ile İlgili)

19.Mart.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

18.Mart.2010- Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

18.Mart.2010- Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

18.Mart.2010- Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Çerçevesinde Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2010/5)

18.Mart.2010- Tarımsal Üretime Yönelik Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (No: 2010/8)

18.Mart.2010- Çiftçi Kayıt Sistemine Dahil Olan Çiftçilere Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2010/10)

18.Mart.2010- Borçlanma Araçlarının Kurul Kaydına Alınması ve Satışına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: II, No: 24)

18.Mart.2010- Seri: V, No: 6 Sayılı Aracılık Faaliyetinde Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No: 116)

18.Mart.2010- Menkul Kıymetlerin Geri Alma veya Satma Taahhüdü ile Alım Satımı Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No: 117)

18.Mart.2010- Seri: V, No: 65 Sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No: 118)

18.Mart.2010- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2009/10866;K: 2010/2139)

18.Mart.2010- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2009/10867;K: 2010/2140)

18.Mart.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

17.Mart.2010- Spor Toto Teşkilat Başkanlığı Hasılat Dağıtım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

17.Mart.2010- Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçe Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

17.Mart.2010- Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

17.Mart.2010- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/27, K: 2010/9 Sayılı Kararı (2/7/1964 Tarihli ve 492 Sayılı Kanun ile İlgili)

17.Mart.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

16.Mart.2010- Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

16.Mart.2010- Tarım Sigortaları Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

16.Mart.2010- Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

16.Mart.2010- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

16.Mart.2010- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

16.Mart.2010- Karayolu Yolcu Taşımacılığında Kullanılan Terminallere İlişkin Tavan Ücret Tarifeleri Hakkında Tebliğ (No: 60)

16.Mart.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

13.Mart.2010- 2010/162 Deniz Alacaklarına Karşı Mesuliyetin Sınırlandırılması Hakkında 1976 Tarihli Milletlerarası Sözleşmeyi Tadil Eden 1996 Protokolü’ne Çekinceyle Katılmamız Hakkında Karar

13.Mart.2010- 2010/167 Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ile Hırvatistan Cumhuriyeti Devlet Arşivi Arasında İmzalanan “İşbirliği Protokolü”nün Onaylanması Hakkında Karar

13.Mart.2010- 2010/169 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Oman Sultanlığı Hükümeti Arasında İmzalanan “Yatırımların Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma”nın Onaylanması Hakkında Karar

13.Mart.2010- 2010/173 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Umman Sultanlığı Hükümeti Arasında İmzalanan “Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ile Eki Protokol”ün Onaylanması Hakkında Karar

13.Mart.2010- 2010/198 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ürdün Haşimi Krallığı Hükümeti Arasında İmzalanan “Vizenin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair Anlaşma”nın Onaylanması Hakkında Karar

13.Mart.2010- 2010/202 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yemen Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan “Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması”nın Onaylanması Hakkında Karar

13.Mart.2010- 2010/208 Uluslararası Askeri Karargahların Statüsüne İlişkin Protokol Uyarınca Uluslararası Statüsü Belirlenen Türkiye’deki Tüm Müttefik Karargahlar ve Onların Atanmış Personeline Uygulanacak Belirli Ayrıcalıklara İlişkin Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında Karar

13.Mart.2010- 2010/210 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Hükümeti Arasında İmzalanan “Ekonomik İşbirliği Anlaşması”nın Onaylanması Hakkında Karar

13.Mart.2010- 2010/183 Sosyal Güvenlik Kurumu Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Hakedişlerden Mahsubu, Ödenmesi ve İlişiksizlik Belgesinin Aranması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

13.Mart.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

12.Mart.2010- 2010/207 D-8 Üyesi Ülkelerin İşadamları İçin Vize İşlemlerinin Sadeleştirilmesi Anlaşmasına İlişkin Düzeltme Belgesinin Onaylanması Hakkında Karar

12.Mart.2010- 2010/193 Ticaret Gemilerinin Teknik Durumları Hakkında Tüzüğün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük

12.Mart.2010- 2010/178 Çevre Amaçlı Tarımsal Arazilerin Korunması Programını Tercih Eden Üreticilerin Desteklenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

12.Mart.2010- 2010/192 Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

12.Mart.2010- Ulusal Baklagil Konseyi Kuruluş ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmelik

12.Mart.2010- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Müsabaka Yerlerine Serbest Giriş Yönetmeliği

12.Mart.2010- Telgraf Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12.Mart.2010- Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statüsünün Geri Alınmasına İlişkin Karar

12.Mart.2010- Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar

12.Mart.2010- Danıştay Onuncu Dairesine Ait Karar

12.Mart.2010- Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalıştırılacak İşçilerin Mesleki Eğitimlerine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ ile ilgili

12.Mart.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

11.Mart.2010 Mükerrer - Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ

11.Mart.2010- 5956 Avusturya Cumhuriyeti, Bulgaristan Cumhuriyeti, Macaristan Cumhuriyeti, Romanya ve Türkiye Cumhuriyeti Arasında Nabucco Projesi Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

11.Mart.2010- 2010/205 Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Arasında Ulaştırma Alanında Yardım ve İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar

11.Mart.2010- 2010/180 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 8 inci Maddesinde Belirtilen Esaslar Çerçevesinde, Kısa Çalışma Süresinin Altı Ay Uzatılması Hakkında Karar

11.Mart.2010- 2010/190 Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Sorumluluk Sigortaları Hakkında Karar

11.Mart.2010- Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

11.Mart.2010- Bankalar ve Diğer Mali Kuruluşların Müşterilerinin Risk İşlemleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

11.Mart.2010- Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Kedisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

11.Mart.2010- 2010 Yılı Şubat Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

11.Mart.2010- 2010 Yılı Şubat Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

11.Mart.2010- 2010 Yılı Şubat Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

11.Mart.2010- 2010 Yılı Şubat Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

11.Mart.2010- Re’sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

11.Mart.2010- Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

11.Mart.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

10.Mart.2010- Terapötik Aferez Merkezleri Hakkında Yönetmelik

10.Mart.2010- Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

10.Mart.2010- Su Ürünleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

10.Mart.2010- Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

10.Mart.2010- Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2009/5 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2010/3)

10.Mart.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

09.Mart.2010- 5953 Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

09.Mart.2010- 5954 Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

09.Mart.2010- 5955 Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

09.Mart.2010- İyi Laboratuvar Uygulamaları Prensipleri, Test Birimlerinin Uyumlaştırılması, İyi Laboratuvar Uygulamalarının ve Çalışmaların Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik

09.Mart.2010- Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

09.Mart.2010- 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 7)

09.Mart.2010- Szutest Teknik Kontrol ve Belgelendirme Hizmetleri Ticaret Limited Şirketinin Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Kapsamında Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ

09.Mart.2010- Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalıştırılacak İşçilerin Mesleki Eğitimlerine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

09.Mart.2010- Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2010/3)

09.Mart.2010- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2009/10864;K: 2010/1097)

09.Mart.2010- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2009/11179;K: 2010/1831)

09.Mart.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

08.Mart.2010- Hemşirelik Yönetmeliği

07.Mart.2010- 2010/92 Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı ile NATO Bakım ve İkmal Ajansı (NBİA) Arasında Program Dışı Alım Hizmetleri Hakkında TUR.:041 Numaralı Satış Anlaşması

07.Mart.2010- Gelir İdaresi Başkanlığı Vergi Denetmenliği Yönetmeliği

07.Mart.2010- Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

07.Mart.2010- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

07.Mart.2010- 2012 Olimpiyat Oyunlarına Hazırlanmak Amacıyla Yetiştirilecek Sporcuların Tespiti, Harçlıklarının Belirlenmesi, İaşe, İbate ve Yol Giderlerinin Karşılanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

07.Mart.2010- Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Meslek Personeli Sınav, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

06.Mart.2010- 2010/148 Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Umman Sultanlığı Tarım ve Balıkçılık Bakanlığı Arasında Mutabakat

06.Mart.2010- Üremeye Yardımcı Tedavi Uygulamaları ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Hakkında Yönetmelik

06.Mart.2010- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü Kontrolörler Yönetmeliği

06.Mart.2010- Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

06.Mart.2010- Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 18)

06.Mart.2010- İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/9)

06.Mart.2010- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 3/3/2010 Tarihli ve 3559 Sayılı Kararı

06.Mart.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

05.Mart.2010- 2010/114 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar

05.Mart.2010- Organ ve Doku Nakli Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

05.Mart.2010- Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Tarafından Desteklenen veya Yürütülen Bilim ve Toplum Proje ve Etkinliklerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

05.Mart.2010- Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

05.Mart.2010- Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Hizmetlerinin Tanımı ve Bu Hizmetlere Atanacak Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

05.Mart.2010- Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunda Memur Statüsünde İstihdam Edilen Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

05.Mart.2010- Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunda Sözleşmeli Statüde İstihdam Edilen Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

05.Mart.2010- Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

05.Mart.2010- Basın İlan Kurumu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

05.Mart.2010- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 397)

05.Mart.2010- Devlet Muhasebesi Standardı 7 (DMS 7) İştiraklerdeki Yatırımlar

05.Mart.2010- Devlet Muhasebesi Standardı 8 (DMS 8) Ortak Girişimlerdeki Paylar

05.Mart.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

04.Mart.2010- 5952 Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

04.Mart.2010- 2010/96 Tarım Sigortaları Havuzuna Devlet Tarafından Taahhüt Edilecek Hasar Fazlası Desteğine İlişkin Karar

04.Mart.2010- 2010/117 Yurtiçi Sertifikalı Tohum, Fidan, Çilek Fidesi ve Standart Fidan Kullanımı ile Sertifikalı Tohum Üretiminin Desteklenmesine Dair Karar

04.Mart.2010- 2010/95 Yurtdışında Sürekli Görevlendirilecek Personel Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

04.Mart.2010- Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

04.Mart.2010- Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

04.Mart.2010- Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

04.Mart.2010- Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

04.Mart.2010- Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

04.Mart.2010- Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu Kararı

04.Mart.2010- Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

04.Mart.2010- Yargıtay Başkanlar Kurulunun 4/2/2010 Tarihli ve 1 Sayılı Kararı

04.Mart.2010- Danıştay İkinci Dairesine Ait Karar

04.Mart.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

03.Mart.2010- Diyanet İşleri Başkanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

03.Mart.2010- İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/8)

03.Mart.2010- Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

03.Mart.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

02.Mart.2010- 2010/158 Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar

02.Mart.2010- 2010/159 Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre 2010 Yılı Ürünleri Fark Ödemesi Desteğine Dair Karar

02.Mart.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları