Mart 2009 ve önceki aylar Mevzuat değişiklikleri için Resmi Gazete Bölümüne Bakınız

 

 

31.03.2009 -  İstanbul Altın Borsası Teşkilat, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.03.2009 -  İstanbul Altın Borsası Teftiş Kurulu Yönetmeliği

31.03.2009 -  Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunda Memur Statüsünde İstihdam Edilen Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.03.2009 -  Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Alacaklarının Takip ve Tahsiline İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.03.2009 -  Türk Diş Hekimleri Birliği Diş Hekimleri Odaları İl ve İlçe Temsilcilikleri Yönetmeliği

31.03.2009 -  Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statüsü Verilmesine İlişkin Karar

31.03.2009 -  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 26/3/2009 Tarihli ve 3099 Sayılı Kararı

31.03.2009 -  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 26/3/2009 Tarihli ve 3103 Sayılı Kararı

31.03.2009 -  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 26/3/2009 Tarihli ve 3111 Sayılı Kararı

31.03.2009 -  T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

30.03.2009 -  2009/14808 Jandarma Teşkilatı Görev ve Yetkileri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

30.03.2009 - 2009/14809 Emniyet ve Asayiş İşlerinde İl, İlçe ve Bucaklardaki Jandarma ve Emniyet Ödevlerinin Yapılması ve Yetkilerinin Kullanılması Suretini ve Aralarındaki Münasebetleri Gösterir Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

30.03.2009 - Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Çerçevesinde Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2009/34)

29.03.2009 - 2009/14799 Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar Hakkında Karar

29.03.2009 - 2009/14812 Bazı Mallara Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespiti ile Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer?Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Karar

29.03.2009 - 2009/14813 492 Sayılı Harçlar Kanununun (4) Sayılı Tarifesinin "I-Tapu İşlemleri" Başlıklı Bölümünün 20 Numaralı Fıkrasında Yer Alan Nispi Harçların Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar

29.03.2009 - Numaralandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

29.03.2009 - Telekomünikasyon Hizmet ve Altyapılarına İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

28.03.2009 -Hastalıktan Arilikte Bölümlendirme Yönetmeliği

28.03.2009 -Anayasa Mahkemesinin E. 2006/53, K. 2009/21 Sayılı Kararı (4/7/2001 Tarihli ve 631 Sayılı K.H.K. ile İlgili)

28.03.2009 -Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar

28.03.2009 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

27.03.2009 -Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2009-9)

27.03.2009 -Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemine Dahil Olan Tarımsal İşletmelere Katılım Desteği Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2009/35)

27.03.2009 -4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunla Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının Yeni Değerlerinin Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (No: 2009/27)

27.03.2009 -Sayıştay Genel Kurulu İçtihadı Birleştirme Kararı (E.No: 2009/1, K.No: 5244/3)

27.03.2009 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

26.03.2009 -2009/14806 Türkiye Cumhuriyeti Tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Sağlanan Krediye İlişkin Anlaşmanın Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar

26.03.2009 -Kıymetli Madenler Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

26.03.2009 -Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

26.03.2009 -Yargıtay 2, 6 ve 18. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

26.03.2009 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

25.03.2009 -İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Teşkilat, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

25.03.2009 -Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 33)

25.03.2009 -İşkolu Tespit Kararı (No: 2009/11)

25.03.2009 -2009 Yılı Şubat Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

25.03.2009 -2009 Yılı Şubat Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

25.03.2009 -2009 Yılı Şubat Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

25.03.2009 -2009 Yılı Şubat Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

25.03.2009 -Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

25.03.2009 -Re'sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

25.03.2009 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

24.03.2009 -5840 Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Kanunu

24.03.2009 -5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği (Seri No: 2)

24.03.2009 -4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Kapsamındaki Yapım İşlerinde Beklenmeyen Fiyat Artışları Nedeniyle Uygulanacak İlave Fiyat Farkı Esaslarının Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

24.03.2009 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

23.03.2009 -Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

23.03.2009 -Türkiye Motosiklet Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü

22.03.2009 -2009/14804 T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

22.03.2009 -Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

22.03.2009 -İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Hisse Senetleri Piyasası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

21.03.2009 -Ticari Reklam ve İlânlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

21.03.2009 -Nükleer Güç Santrali Sahalarına İlişkin Yönetmelik

21.03.2009 -Yüksek Aktiviteli Kapalı Radyoaktif Kaynakların ve Sahipsiz Kaynakların Kontrolü Yönetmeliği

21.03.2009 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

20.03.2009 -Erbaş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

20.03.2009 -Meslekî ve Teknik Eğitim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

20.03.2009 -Tohumlukların Yetiştirileceği Özel Üretim Alanlarının Özellikleri ve Bu Alanlarda Uyulması Gereken Kuralların Belirlenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

20.03.2009 -Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2009/2)

20.03.2009 -"Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Sermaye Yeterliliklerinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile "Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Mali Bünyelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile ilgili

20.03.2009 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

19.03.2009 -Çevre Gelirlerinin Takip ve Tahsili ile Tahsilat Karşılığı Öngörülen Ödeneğin Kullanımı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

19.03.2009 -Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2009 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ

19.03.2009 -Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ

19.03.2009 -Bir Kısım Motorlu Karayolu Taşıtlarının Piyasadan Çekilmesine İlişkin Tebliğ (No: 56)

19.03.2009 -İşkolu Tespit Kararı (No: 2009/10)

19.03.2009 -Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ait Karar

19.03.2009 -Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Karar

19.03.2009 -Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Karar

19.03.2009 -Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Karar

19.03.2009 -Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Karar

19.03.2009 -Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Karar

19.03.2009 -Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Karar

19.03.2009 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

18.03.2009 -2009/14688 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan "Karşılıklı Vize Muafiyeti Anlaşması"nın Onaylanması Hakkında Karar

18.03.2009 -2009/14689 Türkiye-Vietnam Karma Ekonomik ve Ticaret Komitesi Dördüncü Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptı'nın Onaylanması Hakkında Karar

18.03.2009 -2009/14691 Türk-Moğol Karma Ekonomik ve Ticaret Komitesi V. Dönem Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

18.03.2009 -2009/14719 Türkiye-Belarus Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu Altıncı Dönem Toplantısı Protokolu'nun Onaylanması Hakkında Karar

18.03.2009 -2009/14752 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yemen Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan "Büyükelçilik ve Rezidans Binalarının İnşası İçin Arsa Takasına İlişkin Anlaşma"nın Onaylanması Hakkında Karar

18.03.2009 -2009/14761 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında İmzalanan "Su Alanında Teknik İşbirliği Anlaşması"nın Onaylanması Hakkında Karar

18.03.2009 -2009/14762 "Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) Örgütü Üyesi Devletlerin Vatandaşı İşadamları İçin Vize İşlemlerinin Basitleştirilmesi Anlaşması" ile "Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) Örgütü Üyesi Devletlerin Vatandaşı Profesyonel Kamyon Sürücüleri İçin Vize İşlemlerinin Basitleştirilmesi Anlaşması"nın Onaylanması Hakkında Karar

18.03.2009 -Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Genel Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (Sayı: 2009/1)

18.03.2009 -Elma İhracatında İhracat İadesi Yardımı Yapılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2009/2)

18.03.2009 -Anayasa Mahkemesinin E: 2007/105, K: 2008/75 Sayılı Kararı (9/11/2007 Tarihli ve 5710 Sayılı Kanun ile İlgili)

18.03.2009 -Anayasa Mahkemesinin E: 2004/83, K: 2008/107 Sayılı Kararı (30/6/2004 Tarihli ve 5204 Sayılı Kanun ile İlgili)

18.03.2009 -Anayasa Mahkemesinin E: 2008/42, K: 2008/167 Sayılı Kararı (22/4/1983 Tarihli ve 2820 Sayılı Kanun ile İlgili)

18.03.2009 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

17.03.2009 -2009/14687 Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar

17.03.2009 -Milli Eğitim Bakanlığı Açıköğretim Lisesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

17.03.2009 -Anonim ve Limited Şirketlerin Kuruluş ve Ana Sözleşme Değişikliği İşlemlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İç Ticaret: 2009/1)

17.03.2009 -2009 Yılı Şubat Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

17.03.2009 -2009 Yılı Şubat Ayında Yabancı Sermayeli Firmaların Yatırımları İçin Verilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

17.03.2009 -25/2/2009 Tarihli ve 2009/14736 sayılı "Geliştirme Ödeneği Ödenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar" ile ilgili

17.03.2009 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

16.03.2009 -2009/14802 Bazı Mallara Uygulanacak Katma Değer Vergisi ile Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Belirlenmesine İlişkin Kararın Yürürlülüğe Konulması Hakkında Karar

16.03.2009 -2009/14803 Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintileri Hakkında Kararın Yürürlülüğe Konulması Hakkında Karar

16.03.2009 -Millî Eğitim Bakanlığı Açık İlköğretim Okulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

16.03.2009 -Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî Açıköğretim Lisesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

16.03.2009 -Bakıma Muhtaç Özürlülerin Tespiti ve Bakım Hizmeti Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

16.03.2009 -Bakıma Muhtaç Özürlülere Yönelik Özel Bakım Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

16.03.2009 -İller Bankası Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

15.03.2009 -Türkiye Hentbol Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü

15.03.2009 -2009/14729 Küçüklerin Evlât Edinilmesinde Aracılık Faaliyetlerinin Yürütülmesine İlişkin Tüzük'ün Yürürlülüğe Konulmasına Dair Karar

15.03.2009 -2009/14736 Geliştirme Ödeneği Ödenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar'ın Yürürlülüğe Konulmasına Dair Karar

15.03.2009 -2009/14742 Patates Siğili Görülen Alanlarda ve Güvenlik Kuşağında Uygulanacak Desteğe İlişkin Karar'ın Yürürlülüğe Konulmasına Dair Karar

15.03.2009 -2009/14754 Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Anonim Şirketine 4733 sayılı Kanunun Geçici 6 ncı Maddesi Gereğince Yapılacak Ödemelerde Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Ekli Karar'ın Yürürlülüğe Konulmasına Dair Karar

15.03.2009 --2009/14772 Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Karar'ın Yürürlülüğe Konulmasına Dair Karar 2009/14773 Ekli (I) Sayılı Listede Belirtilen Yerleşim Alanlarının "Uygulama Alanı" Olarak Tespiti ve Bu Yerlerdeki Üçüncü Sınıf Tarım Arazisinde Dağıtılacak Toprak Normunun Ekli (II) Sayılı Listede Gösterildiği Şekilde Belirlenmesine Dair Karar

15.03.2009 -Bankacılık Düzenleme ve Denetmele Kurulunun 12/3/2009 Tarih ve 3069 sayılı Kararları

15.03.2009 -Bankacılık Düzenleme ve Denetmele Kurulunun 12/3/2009 Tarih ve 3074 sayılı Kararları

14.03.2009 -5841 Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

14.03.2009 -2009/14673 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

14.03.2009 -2009/14678 Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Yürürlülüğe Konulması Hakkında Karar

14.03.2009 -2009/14756 Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmeliğin Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar 2009/14765 Diyanet İşleri Başkanlığı Taşra Teşkilatında Ankara ve Rize İllerinde Birer Adet Eğitim Merkezi Müdürlüğü Kurulması Hakkında Karar

14.03.2009 -Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

14.03.2009 -Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

14.03.2009 -Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

14.03.2009 -Spor Toto Teşkilat Başkanlığı İsim Hakları Yönetmeliği

14.03.2009 -Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınır Satış İşlemleri Yönetmeliği

14.03.2009 -Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 59)

14.03.2009 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

13.03.2009 -Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

13.03.2009 -Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

13.03.2009 -Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

13.03.2009 -İşkolu Tespit Kararı (No: 2009/9)

13.03.2009 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

12.03.2009 -Gemi ve Su Araçlarının Tonilatolarını Ölçme Yönetmeliği

12.03.2009 -Islah Amaçlı Yetiştirici Birliklerinin Kurulması ve Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12.03.2009 -3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 1)

12.03.2009 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

11.03.2009 -Organ ve Doku Nakli Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

11.03.2009 -Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

11.03.2009 -Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

11.03.2009 -Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

11.03.2009 -Karayolu Yolcu Taşımacılığında Kullanılan Terminallere İlişkin Tavan Ücret Tarifeleri Hakkında Tebliğ (No: 55)

11.03.2009 -İşkolu Tespit Kararı (No: 2009/8)

11.03.2009 -Danıştay Üçüncü Daire Başkanlığına Ait Karar

11.03.2009 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

10.03.2009 -2009/14701 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında İmzalanan "TİKA Tiflis Program Koordinasyon Ofisinin Statüsüne İlişkin Protokol'ün Onaylanması Hakkında Karar

10.03.2009 -2009-14764 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

10.03.2009 -Ekonomi Koordinasyon Kurulu ile İlgili 2009/5 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

10.03.2009 -Anayasa Mahkemesinin E: 2004/24, K: 2008/165 Sayılı Kararı (3/3/2004 Tarihli ve 5102 Sayılı Kanun ile İlgili)

10.03.2009 -Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar

10.03.2009 -Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar

10.03.2009 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

09.03.2009 -Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Tebliğ (No: 2009/1)

08.03.2009 -Kontrol Laboratuvarlarının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

08.03.2009 -Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi Sahibi İmalatçı-İhracatçıların Listesi

08.03.2009 -Yargıtay 2. Hukuk Dairelerine Ait Karar

08.03.2009 -Yargıtay 2. Hukuk Dairelerine Ait Karar

08.03.2009 -Yargıtay 7. Hukuk Dairelerine Ait Karar

07.03.2009 -2009/14698 Gün Işığından Daha Fazla Yararlanmak Amacıyla Bütün Yurtta Saatlerin Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Karar

07.03.2009 -Türkiye Badminton Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü

07.03.2009 -Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Genel Tebliği (Sayı: 2)

07.03.2009 -Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Uygulama Esasları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2009/33)

07.03.2009 -Kamu Görevlileri Etik Kurulunun 23/1/2009 Tarihli ve 2009/1 Sayılı Kararı

07.03.2009 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

06.03.2009 -Umuma Açık Yerler ve İçkili Yerler ile Resmi veya Özel Öğretim Kurumları Arasındaki Uzaklıkların Belirlenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

06.03.2009 -Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

06.03.2009 -Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliği

06.03.2009- Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği

06.03.2009 -5201 Sayılı Kanun Gereğince Kontrole Tâbi Tutulacak Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Bunlara Ait Yedek Parçalar, Askeri Patlayıcı Maddeler, Bunlara Ait Teknolojilere İlişkin Liste (2009 Yılı)

06.03.2009 -C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

05.03.2009 -Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar

05.03.2009 -Anayasa Mahkemesinin E: 2004/87, K: 2009/5 Sayılı Kararı (16/7/2004 Tarihli ve 5230 Sayılı Kanun ile ilgili)

05.03.2009 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

04.03.2009 1. Mükerrer Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

04.03.2009 1. Mükerrer Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

04.03.2009 1. Mükerrer Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

04.03.2009 1. Mükerrer Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

04.03.2009 1. Mükerrer Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

04.03.2009 1. Mükerrer Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği

04.03.2009 -Millî Eğitim Bakanlığı Anadolu Öğretmen Liseleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

04.03.2009 -Millî Eğitim Bakanlığı Fen Liseleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

04.03.2009 -Millî Eğitim Bakanlığı Sosyal Bilimler Liseleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

04.03.2009 -Millî Eğitim Bakanlığı Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

04.03.2009 -Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

04.03.2009 -Millî Eğitim Bakanlığı Özel Akşam Liseleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

04.03.2009 -Özel Öğretim Kurumlarına Yapılacak Mali Yardım Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

04.03.2009 -Öğretmeni Yerleştirme Merkezi Disiplin Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

04.03.2009 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

03.03.2009 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

02.03.2009 -Elektronik Haberleşme Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

02.03.2009 -Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliğinde (1999/5/EC) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

01.03.2009 -Emekliliğe Yönelik Taahhütte Bulunan Kuruluşların Aktüeryal Denetimi Hakkında Yönetmelik

01.03.2009 -Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinde Bağımsız Denetim Yapılmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

01.03.2009 -Sigortacılık Bağımsız Denetim İlkelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

01.03.2009 -Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Sermaye Yeterliliklerinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

01.03.2009 -Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Mali Bünyelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

01.03.2009 -Sigorta Eksperleri İcra Komitesinin Kuruluş ve Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği

01.03.2009 -Sosyal Güvenlik Kurumu Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

01.03.2009 -Sosyal Güvenlik Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

28.02.2009 -2009/14660 Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Memurların Aylıklarına İlişkin 2/4/2004 tarihli ve 2004/7356 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

28.02.2009 -Spor Müsabakalarına Dayalı Sabit İhtimalli ve Müşterek Bahis Oyunları Uygulama Yönetmeliği

28.02.2009 -Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Özürlülerin Tespiti, İncelenmesi, Bakım ve Rehabilitasyonuna Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

28.02.2009 -Kamu Bilgi Sistemlerinde Birlikte Çalışabilirlik Esasları ile İlgili 2009/4 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

28.02.2009 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

27.02.2009 -Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

27.02.2009 -Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin 2009 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ

27.02.2009 -Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamındaki Kültür Varlıklarının Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon Projeleri, Sokak Sağlıklaştırma, Çevre Düzenleme Projeleri ve Bunların Uygulamaları ile Değerlendirme, Muhafaza, Nakil İşleri ve Kazı Çalışmalarına İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarında Parasal Limitlerin Güncellenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2009/1)

26.02.2009 -Organik Tarım ve İyi Tarım Uygulamaları Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2009/30)

26.02.2009 -Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu Kararı

26.02.2009 -Anayasa Mahkemesinin E: 2006/55, K: 2008/145 Sayılı Kararı (9/12/1994 Tarihli ve 4059 Sayılı Kanun ile İlgili)

26.02.2009 -Anayasa Mahkemesinin E: 2005/90, K: 2008/146 Sayılı Kararı (26/5/2005 Tarihli ve 5355 Sayılı Kanun ile İlgili)

26.02.2009 -Anayasa Mahkemesinin E: 2005/88, K: 2008/166 Sayılı Kararı (26/9/2004 Tarihli ve 5235 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 11/5/2005 Tarihli ve 5348 Sayılı Kanun ile İlgili)

26.02.2009 -Anayasa Mahkemesinin E: 2007/90, K: 2009/2 Sayılı Kararı (17/7/1964 Tarihli ve 506 Sayılı Kanun ile İlgili)

26.02.2009 -Yargıtay 4. Hukuk Dairesine Ait Karar

26.02.2009 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

25.02.2009 -Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

25.02.2009 -Gerçek Kişiler ve Özel Hukuk Tüzel Kişilerin ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Aile Danışma Merkezleri Hakkında Yönetmelik

25.02.2009 -Karayolu ile Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığı Alanında Uygulanacak Taban Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ (No: 54)

25.02.2009 -Çiftçi Kayıt Sistemine Dahil Olan Çiftçilere Toprak Analizi Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2009/29)

25.02.2009 -Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğinin Artırılmasına Dair Yönetmeliğin 7 nci Maddesine Göre Yetki Belgesi ve Sertifika Bedellerinin Yetkilendirilmiş Kurumlara Ödenecek Bölümü Hakkında Tebliğ (Sıra No: 2009/3)

25.02.2009 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

22.02.2009 -  Sosyal Güvenlik Kurumu Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği

22.02.2009 -  2009 Yılı Ocak Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

22.02.2009 -  2009 Yılı Ocak Ayında Yabancı Sermayeli Firmaların Yatırımları İçin Verilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

22.02.2009 -  Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi İptaline İlişkin Tebliğ (No: 2009/24)

21.02.2009 -  2009/14667 Milli Savunma Bakanlığı Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin 4/11/2003 Tarihli ve 2003/6392 Sayılı Kararnamenin Eki Esaslarda Değişiklik Yapılması Hakkında Esaslar

21.02.2009 -  Nükleer Tesislerdeki Güvenlik Esaslarını Belirleyecek Güvenlik Rehberlerinin Hazırlanması ve Yürürlüğe Konmasına İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

21.02.2009 -  Nükleer Güvenlik Serisi Dokümanlarının Hazırlanması, Kabulü, Yürürlüğe Girmesi ve Değiştirilmesine İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

21.02.2009 -  Anayasa Mahkemesinin E: 2007/12 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2009/1 Sayılı Kararı

21.02.2009 -  Anayasa Mahkemesinin E: 2003/25 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2009/2 Sayılı Kararı

21.02.2009 -  Anayasa Mahkemesinin E: 2006/37 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2009/3 Sayılı Kararı

21.02.2009 -  Anayasa Mahkemesinin E: 2007/23 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2009/4 Sayılı Kararı

21.02.2009 -  Anayasa Mahkemesinin E: 2006/7 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2009/5 Sayılı Kararı

21.02.2009 -  Anayasa Mahkemesinin E: 2007/4 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2009/6 Sayılı Kararı

21.02.2009 -  Anayasa Mahkemesinin E: 2006/10 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2009/9 Sayılı Kararı

21.02.2009 -  Anayasa Mahkemesinin E: 2007/45 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2009/10 Sayılı Kararı

21.02.2009 -  Anayasa Mahkemesinin E: 2003/5 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2009/12 Sayılı Kararı

21.02.2009 -  Anayasa Mahkemesinin E: 2005/28 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2009/13 Sayılı Kararı

21.02.2009 -  Anayasa Mahkemesinin E: 2006/33 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2009/14 Sayılı Kararı

21.02.2009 -  Anayasa Mahkemesinin E: 2002/21 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2009/15 Sayılı Kararı

21.02.2009 -  Anayasa Mahkemesinin E: 2003/12 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2009/16 Sayılı Kararı

21.02.2009 -  Anayasa Mahkemesinin E: 2000/22 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2009/17 Sayılı Kararı

21.02.2009 -  Anayasa Mahkemesinin E: 2001/7 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2009/18 Sayılı Kararı

21.02.2009 -  Anayasa Mahkemesinin E: 2002/9 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2009/19 Sayılı Kararı

21.02.2009 -  Anayasa Mahkemesinin E: 2002/30 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2009/20 Sayılı Kararı

21.02.2009 -  Anayasa Mahkemesinin E: 2005/12 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2009/21 Sayılı Kararı

21.02.2009 -  T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

20.02.2009 -  Türk Silahlı Kuvvetleri Astsubay Sınıflandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

20.02.2009 -  Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

20.02.2009 -  Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliğinde (2004/108/AT) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

20.02.2009 -  Türkiye Bilardo Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü

20.02.2009 -  Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ

20.02.2009 -  Adalet Bakanlığına Ait Depo ve Garajlarda Muhafaza Edilen Mahcuz Mallar İçin Alınacak Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ

20.02.2009 -  5225 Sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 1)

20.02.2009 -  5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin Genel Tebliğ (Seri No: 2)

20.02.2009 -  Yargıtay 13. Hukuk Dairesine Ait Karar

20.02.2009 -  T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

19.02.2009 -  2009/14633 Türkiye Kızılay Derneği Tüzüğü

19.02.2009 -  Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında Uygulanacak Teknik Şartnamelerin Yayımlanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: YİG/2009-03)

19.02.2009 -  T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

18.02.2009 - Numaralandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

18.02.2009 - Devlet Malzeme Ofisi Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

18.02.2009 - Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

18.02.2009 - Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik

18.02.2009 - Numara Ücretlerinin Uygulanmasına İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

18.02.2009 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

18.02.2009 - 5836 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine Yönelik Kyoto Protokolüne Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

18.02.2009 - 2009/14612 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan "Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşması"nın Onaylanması Hakkında Karar

18.02.2009 - Çevre Düzeni Planlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

18.02.2009 - Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

18.02.2009 - Araştırma Reaktörlerinde Olağandışı Olay Bildirim ve Raporlama Yönetmeliği

18.02.2009 - Araştırma Reaktörlerinin Güvenliği İçin Özel İlkeler Yönetmeliği

18.02.2009 - Araştırma Reaktörlerinde Kayıt ve Raporlama Yönetmeliği

18.02.2009 - Endüstriyel Radyografide Radyasyondan Korunma ve Lisanslama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

18.02.2009 - Nükleer Tesislerin Güvenliği İçin Kalite Yönetimi Temel Gerekleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

18.02.2009 - Ön Güvenlik Analiz Raporu Kapsamında Kalite Temin Esasları Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

18.02.2009 - Nükleer Güç Tesislerinin Yer Seçimi ile İlgili Etüt ve Değerlendirme Çalışmalarında Kalite Temini Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

18.02.2009 - Nükleer ve Radyolojik Tehlike Durumu Ulusal Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

18.02.2009 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

16.02.2009 -  2009/14625 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (GTÖ) Arasında İmzalanan "GTÖ Orta Asya Alt Bölge Ofisi Anlaşması"nın Onaylanması Hakkında Karar

15.02.2009 -  2009/14613 Avrupa Sosyal Şartına Değişiklik Getiren Protokol'ün Onaylanması Hakkında Karar

15.02.2009 -  Kartellerin Ortaya Çıkarılması Amacıyla Aktif İşbirliği Yapılmasına Dair Yönetmelik

15.02.2009 -  Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik

15.02.2009 -  Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İnşaat Mühendisleri Odası Yetkinlik Belgelendirme Yönetmeliği

15.02.2009 -  2009 Yılı Ocak Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

15.02.2009 -  2009 Yılı Ocak Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

15.02.2009 -  2009 Yılı Ocak Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

15.02.2009 -  2009 Yılı Ocak Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

15.02.2009 -  Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

15.02.2009 -  Re'sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

15.02.2009 -  Müsteşarlıkça Re'sen İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

14.02.2009 -  2009/14626 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan "2008-2011 Yıllarına İlişkin Eğitim, Bilim ve Kültür Alanlarında İşbirliği Programı"nın Onaylanması Hakkında Karar

14.02.2009 -  Sürücü Koltuğuna İlave Olarak Sekizden Fazla Koltuğu Bulunan ve Yolcu Taşımak Amacıyla Kullanılan Araçların Özel Hükümleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde (2001/85/AT) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

14.02.2009 -  Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

14.02.2009 -  Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğ (Sayı: 2009/1)

14.02.2009 -  T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

13.02.2009 - 5837 Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

13.02.2009 - Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

13.02.2009 - Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yerlerine İşletme İzni Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

13.02.2009 - Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

13.02.2009 - Devlet Malzeme Ofisi Memurları Sicil Amirleri Yönetmeliği

13.02.2009 - Devlet Malzeme Ofisi Memurları Disiplin Amirleri Yönetmeliği

13.02.2009 - Devlet Malzeme Ofisi Sözleşmeli Personeli Sicil Amirleri Yönetmeliği

13.02.2009 - Devlet Malzeme Ofisi Sözleşmeli Personeli Disiplin Amirleri Yönetmeliği

13.02.2009 - Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

13.02.2009 - Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Uzmanlık ve Belgelendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

13.02.2009 - Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kimya Mühendisleri Odası Meslekiçi Sürekli Eğitim ve Belgelendirme Yönetmeliği

13.02.2009 - - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

12.02.2009 - Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası ile Akdedilen İstanbul Belediye Altyapı Projesi Konulu Kredi ve Garanti Anlaşmaları ve Ek Mektuplar

12.02.2009 - Bitki Koruma Ürünlerinin Reçeteli Satış Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

12.02.2009 - Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliğinde (98/14/AT) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12.02.2009 - Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Federasyon Başkanları Seçim Yönetmeliği

12.02.2009 - Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sponsorluk Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12.02.2009 - Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 112)

12.02.2009 - Finansal Araçlar: Sunuma İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 32) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 139)

12.02.2009 - Finansal Tabloların Sunuluşuna İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 1) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 140)

12.02.2009 - Finansal Araçlar: Açıklamalara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 7) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 141)

12.02.2009 - Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçmeye İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 39) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 142)

12.02.2009 - Türkiye Finansal Raporlama Standartları Yorumları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 143)

12.02.2009 - İştiraklerdeki Yatırımlara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 28) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 144)

12.02.2009 - İş Ortaklıklarındaki Paylara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 31) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 145)

12.02.2009 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

11.02.2009 - 5835 Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

11.02.2009 - Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca Danıştay Üyeliklerine Seçilenler Hakkında Karar (No: 48)

11.02.2009 - Özel Öğretim Kurumlarında Ücretsiz veya Burslu Okutulacak Öğrenci ve Kursiyerler Hakkında Yönetmelik

11.02.2009 - Özel Öğretim Kurumları Öğrenci ve Kursiyer Ücretleri Tespit ve Tahsil Yönetmeliği

11.02.2009 - Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

11.02.2009 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

10.02.2009 - 2009/14614 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Toplulukları Komisyonu Arasında Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) ile Temin Edilen Yardımın Uygulanması Çerçevesinde Türkiye Cumhuriyetine Sağlanan Avrupa Topluluğu Mali Yardımlarıyla İlgili İşbirliği Kuralları Hakkında Çerçeve Anlaşma'nın Yürürlüğe Girdiği Tarihin 24 Aralık 2008 Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar

10.02.2009 - 2009/14617 Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar 2009/14630 Basın İlan Kurumu Genel Kurulu Temsilciliklerinde Yapılan Görevlendirmeler Hakkında Karar

10.02.2009 - Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği

10.02.2009 - Zirai Karantina Yönetmeliği

10.02.2009 - Vakıflar Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

10.02.2009 - Türkiye Zihinsel Engelliler Spor Federasyonunun İsminin, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Olarak?Değiştirilmesine Dair Karar

10.02.2009 - Türkiye Muay Thai Federasyonuna, İdari ve Mali Yönden Özerklik Verilmesine Dair Karar

10.02.2009 - Türkiye Wushu Federasyonuna, İdari ve Mali Yönden Özerklik Verilmesine Dair Karar

10.02.2009 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

09.02.2009 - Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Hazine Garantisi Olmaksızın Hibe Hariç Dış İmkân Sağlamasına İzin Verilmesine ve Sağlanan Dış İmkânın İzlenmesine İlişkin Yönetmelik

08.02.2009 - Vakıflar Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliği

08.02.2009 - Vakıflar Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği

08.02.2009 - Devlet Muhasebesi Standardı 5 - Borçlanma Maliyetleri

07.02.2009 - Sağlık Hizmeti Sunan 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Kapsamındaki İdarelerin Teşhis ve Tedaviye Yönelik Olarak Birbirlerinden Yapacakları Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Yönetmelik

07.02.2009 - Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

07.02.2009 - Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

07.02.2009 - 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 7)

07.02.2009 - Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği (Sıra No: 8)

07.02.2009 - İşkolu Tespit Kararı (No: 2009/7)

07.02.2009 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

06.02.2009 - 2009/14585 Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ile Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı Arasında İmzalanan "Azerbaycan Ali Harbi Tayyareçilik Mektebi'ne Eğitim-Öğretim Desteğine İlişkin Protokol"ün Onaylanması Hakkında Karar

06.02.2009 - 2009/14591 Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Tarafından Temsil Edilen Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sanayi Standardları ve Sanayi Hizmetleri Kamu İdaresi (KOWSMD) Tarafından Temsil Edilen Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında İmzalanan "Teknik İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"nın Onaylanması Hakkında Karar

06.02.2009 - Araştırma ve Geliştirme Projelerinin Desteklenmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğ (No: 2009/26)

06.02.2009 - Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği (Seri: VIII, No: 54)

06.02.2009 - İhraç Ettiği Sermaye Piyasası Araçları Bir Borsada İşlem Görmeyen Ortaklıkların Özel Durumlarının Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği (Seri: VIII, No: 57)

06.02.2009 - 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu Kapsamında Yapılacak Yetkilendirmeler, Sertifikalandırmalar, Raporlamalar ve Projeler Konusunda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (No: 2009/2)

06.02.2009 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

05.02.2009 -Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

05.02.2009 -Telsiz Yayın Kontrolü (TYK) Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

05.02.2009 -Telsiz Operatörleri Sınav Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

05.02.2009 -Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı ile İlgili 2009/3 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

05.02.2009 -Yargıtay Başkanlar Kurulunun 26/1/2009 Tarihli ve 1 Sayılı Kararı

05.02.2009 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

04.02.2009 -2009/14581 Yurtdışında Sürekli Görevlendirilecek Personel Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

04.02.2009 -2009/14595 Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

04.02.2009 -Emniyet Teşkilatı Personeli Kimlik Kartları ile Polis Kimlik Kokartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

04.02.2009 -Yalancı Tavuk Vebası Hastalığına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği

04.02.2009 -Ro-Ro Yolcu Gemileri ve Yüksek Hızlı Yolcu Tekneleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

04.02.2009 -Çevre Düzeni Planlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

04.02.2009 -Genel Yönetim Mali İstatistikleri Genel Tebliği (Genel Yönetim Sektörünün Kapsamı) (Sıra No: 2)

04.02.2009 -4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Kapsamındaki Yapım İşlerinde Beklenmeyen Fiyat Artışları Nedeniyle Uygulanacak İlave Fiyat Farkı Esaslarının Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

04.02.2009 -Yargıtay 10. Hukuk Dairesine Ait Karar

04.02.2009 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

03.02.2009 -2009/14580 22/7/2006 Tarihli ve 2006/10731 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

03.02.2009 -2009/14592 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü Maddesinde Yer Alan Tevkifat Nispetleri Hakkında Karar

03.02.2009 -2009/14593 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 30 uncu Maddesinde Yer Alan Dar Mükellefiyete Tabi Kurumların Vergi Kesintisine Tabi Kazanç ve İratlarından Yapılacak Vergi Kesintisi Oranları Hakkında Karar

03.02.2009 -2009/14594 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci Maddesinde Yer Alan Vergi Kesinti Oranları Hakkında Karar

03.02.2009 -Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Avukatlık Mesleki Sorumluluk Sigortası Klozu

03.02.2009 -Yurtdışı Müteahhitlik Belgesi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

03.02.2009 -Danıştay Altıncı Dairesine Ait Karar

03.02.2009 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

02.02.2009 -Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EC) Kapsamında Meyen Uluslararası Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri Ltd. Şti.'nin Onaylanmış Kuruluş Olarak?Görevlendirilmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (No: YİG-15/2009-01)

02.02.2009 -Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği - Kalite ve Çevre Kurulu İktisadi İşletmesinin Onaylanmış Kuruluş Olarak?Görevlendirilmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (No: YİG-15/2009-02)

02.02.2009 -İşkolu Tespit Kararı (No: 2009/6)

01.02.2009 -Voleybol Türkiye Ligi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

01.02.2009 -Rahvan Binicilik Müsabaka Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

01.02.2009 -Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Atlı Cirit Müsabaka Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

01.02.2009 -Binicilik Hakem Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

01.02.2009 -Binicilik Federasyonu Konkur Atları Hakkında Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

01.02.2009 -Binicilik Federasyonu Yarışma Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

01.02.2009 -Güreş Hakem Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

01.02.2009 -Memur ve İşçi Sayısı Beş Yüzden Fazla Olan Kamu ve Özel Sektör Kuruluşları ile Fabrikaların Yapmakla Mükellef Oldukları Spor Tesisleri Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik