MART 2007 Ayı Mevzuat Indeksi

 

31.03.2007 -5607 Kaçakçılıkla Mücadele Kanun

31.03.2007 -Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik

31.03.2007 -Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.03.2007 -Taşınır Kod Listesi Genel Tebliği (Sayı: 2007/1)

31.03.2007 -2007 Yılı Şubat Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

31.03.2007 -2007 Yılı Şubat Ayına Ait Belgeler ve Yararlandırılan Teşvik Unsurları Listesi

31.03.2007 -Anayasa Mahkemesinin E: 2003/75, K: 2006/114 Sayılı Kararı (17/7/1964 Tarihli ve 506 Sayılı, 2/9/1971 Tarihli ve 1479 Sayılı Kanunlar ile İlgili)

31.03.2007 -Anayasa Mahkemesinin E: 2005/139, K: 2007/13 (Yürürlüğü Durdurma) Sayılı Kararı (19/10/2005 Tarihli ve 5411 Sayılı Kanun ile İlgili)

31.03.2007 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

30.03.2007 -Türk Silahlı Kuvvetlerinin İhtiyaç Duyduğu Yedek Subay Adaylarının Seçimine İlişkin Şekil ve Esaslar ile Celp Usulleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

30.03.2007 -Subay Sınıflandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

30.03.2007 -Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

30.03.2007 -Astsubay Sınıflandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

30.03.2007 -Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Gemilerde Kiraya Verilecek Yerlere Ait Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

30.03.2007 -Telekomünikasyon Kurumunun Denetim Çalışmalarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

30.03.2007 -Telekomünikasyon Kurumunun Teşkilat ve Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

30.03.2007 -Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

30.03.2007 -Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanunun Uygulanmasına Dair Genel Tebliğ (Seri No: 1)

30.03.2007 -2007 Yılı Şubat Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

30.03.2007 -2007 Yılı Şubat Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

30.03.2007 -2007 Yılı Şubat Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

30.03.2007 -2007 Yılı Şubat Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

30.03.2007 -Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

30.03.2007 -Re'sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

30.03.2007 -Anayasa Mahkemesinin E: 2002/117, K: 2006/105 Sayılı Kararı (15/11/2000 Tarihli ve 4603 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 4743 Sayılı Kanun ile İlgili)

30.03.2007 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

29.03.2007 -Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

29.03.2007 -Elektrik Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

29.03.2007 -İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/7)

29.03.2007 -Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statüsünün Geri Alınmasına İlişkin Karar

29.03.2007 -Anayasa Mahkemesinin E: 2003/64, K: 2006/90 Sayılı Kararı (1/3/1926 Tarihli ve 765 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 3038 Sayılı Kanun ile İlgili)

29.03.2007 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

27.03.2007 -Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları İle Tutukevleri Kontrolörleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

27.03.2007 -Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

27.03.2007 -Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Esaslarına Dair Yönetmelik

27.03.2007 -Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teşkilatlandırma Genel Müdürlüğü Kooperatifler Kontrolörleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

27.03.2007 -Anayasa Mahkemesi Kararı

27.03.2007 -Danıştay Dördüncü Daire Kararı

27.03.2007 -Danıştay Dördüncü Daire Kararı

27.03.2007 -Danıştay Dördüncü Daire Kararı

27.03.2007 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

25.03.2007 -Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Ana Statüsü

25.03.2007 -Danıştay Dokuzuncu Dairesine Ait Karar

25.03.2007 -Danıştay Dokuzuncu Dairesine Ait Karar

24.03.2007 -Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

24.03.2007 -Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği (1999/5/EC)

24.03.2007 -Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2007/1)

24.03.2007 -Anayasa Mahkemesinin E: 2007/5, K: 2007/18 Sayılı Kararı (1/3/2006 Tarihli ve 5467 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 11/1/2007 Tarihli ve 5573 Sayılı Kanun ile İlgili)

24.03.2007 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

23.03.2007 -5597 Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanun ile Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

23.03.2007 -Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

23.03.2007 -Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

23.03.2007 -Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Meslek Personelinin Yarışma, Yetki ve Yeterlik Sınavları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

23.03.2007 -2007Yılı Ocak Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılım Listesi

23.03.2007 -2007 Yılı Ocak Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri ve Teşvik Araçları Listesi

23.03.2007 -Anayasa Mahkemesinin E: 2005/42, K: 2006/27 Sayılı Kararı (26/4/2005 tarihli ve 5336 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 3201 Sayılı Kanun ile İlgili)

23.03.2007 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

22.03.2007 -Orman Sayılan Alanlarda Verilecek İzinler Hakkında Yönetmelik

22.03.2007 -İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/6)

22.03.2007 -Bankacılık Veri Transfer Sistemi Kapsamında Yapılan Raporlamalarda Uygulanacak İdari Para Cezalarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

22.03.2007 -Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Tebliği (No: 2007/1)

22.03.2007 -Aracı Kurumlarda Uygulanacak İç Denetim Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No: 89)

22.03.2007 -Anayasa Mahkemesinin E: 2003/97, K: 2006/115 Sayılı Kararı (1/3/1926 Tarihli ve 765 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 2787 Sayılı Kanun ile İlgili)

22.03.2007 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

21.03.2007 -5602 Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanun

21.03.2007 -2007/11780 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

21.03.2007 -2007/11830 Esnaf ve Sanatkarlar ile Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumundan Aylık Almakta Olanların Aylıklarından 1/1/2007 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere 2007 Yılında % 10 Oranında Sağlık Sigortası Primi Kesilmesi Hakkında Karar

21.03.2007 -2007/11835 Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Kefaletiyle Esnaf ve Sanatkarlara Kredi Kullandırılmasına İlişkin Karar

21.03.2007 -2007/11783 Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

21.03.2007 -Anayasa Mahkemesinin E: 2003/10, K: 2006/106 Sayılı Kararı (17/7/1964 Tarihli ve 506 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 3395 Sayılı Kanun ile İlgili)

21.03.2007 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

20.03.2007 -5605 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasıda Batum Uluslararası Havalimanının Ortak Kullanılmasına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

20.03.2007 -5606 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcistan Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

20.03.2007 -Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Elemanlarının Eğitim Amacıyla Yurtdışına Gönderilmesinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

20.03.2007 -Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu Uygulama Yönetmeliği

20.03.2007 -Kuluçkahane ve Damızlık Kanatlı İşletmeleri Yönetmeliği

20.03.2007 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

17.03.2007 -5598 Avrupa Patentlerinin Verilmesi ile İlgili Sözleşmenin (Avrupa Patent Sözleşmesi) Değiştirilmesine İlişkin Anlaşmaya Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

17.03.2007 -5599 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

17.03.2007 -5600 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan ve Karadağ Bakanlar Kurulu Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

17.03.2007 -5601 10 Kasım 1972, 23 Ekim 1978 ve 19 Mart 1991 Tarihlerinde Cenevre'de Gözden Geçirilen 2 Aralık 1961 Tarihli Yeni Bitki Çeşitlerinin Korunması Uluslararası Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

17.03.2007 -Spor Toto Teşkilat Müdürlüğü Reklam Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

17.03.2007 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

16.03.2007 -Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

16.03.2007 -6831 Sayılı Orman Kanununun 2 nci Maddesinin (A) Bendine Göre Orman Sınırları Dışına Çıkarılacak Yerler Hakkında Yönetmelik

16.03.2007 -Kısa Mesafe Erişimli Telsiz (KET) Yönetmeliği

16.03.2007 -Türkiye Eskrim Federasyonu Ana Statüsü

16.03.2007 -Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında Tebliğ (Seri No: 3)

16.03.2007 -İşkolu Tespit Kararı (2007/5)

16.03.2007 -İhracat,İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2007/3)

16.03.2007 -Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VII, No: 31)

16.03.2007 -Yabancı Yatırım Fonu Paylarının Kurul Kaydına Alınmasına ve Satışına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri:VII, No: 32)

16.03.2007 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

15.03.2007 -Özürlüler İdaresi Başkanlığı Özürlüler Şurası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

15.03.2007 -Askerî Hâkim Adaylarının Seçimi ve Yetiştirilmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

15.03.2007 -Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

15.03.2007 -Kültür ve Turizm Bakanlığınca Yerel Yönetimlerin, Derneklerin, Vakıfların ve Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmelik

15.03.2007 -Anonim ve Limited Şirketlerin Kuruluş ve Ana Sözleşme Değişikliği İşlemlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2007/1)

15.03.2007 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

13.03.2007 - Ölçü ve Ölçü Aletleri Tip Onay Belgesi Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

13.03.2007 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

10.03.2007 - 5594 Büyükşehir Belediyesi Kanunu, Belediye Kanunu, İl Özel İdaresi Kanunu ve Mahallî İdare Birlikleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

10.03.2007 - 5595 İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

10.03.2007 - 5596 Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerin Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait Bölümünde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

10.03.2007 - Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik

10.03.2007 - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Tarafından Yapılacak Denetime İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

10.03.2007 - Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin 2007 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ

10.03.2007 - Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2007 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ

10.03.2007 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

09.03.2007 - Diyanet İşleri Başkanlığınca İdare Olunan Cami ve Mescitlerdeki Teberrükât Eşyası Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

09.03.2007 - Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

09.03.2007 - Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği (90/384/AT)

09.03.2007 - Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Peyzaj Mimarları Odası Meslek İçi Eğitim, Uzmanlık ve Belgelendirme Yönetmeliği

09.03.2007 - Türkiye Hentbol Federasyonu Ana Statüsü

09.03.2007 - Türkiye Muhasebe Standartları Yorumları Hakkında Tebliğ (Sıra No: 43)

09.03.2007 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

08.03.2007 - Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

08.03.2007 - Arıcılık Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

08.03.2007 - Hayvan Sağlığı Kabini Açılış, Çalışma ve Denetlenme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

08.03.2007 - Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mamullerinin Toptan Satışıyla İlgili Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

08.03.2007 - Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğ (Sayı: 2007/1)

08.03.2007 - Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Genel Tebliğ (Sayı: 2007/1)

08.03.2007 - Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Hakkında Genel Tebliğ (Sayı: 2007/1)

08.03.2007 - Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 263)

08.03.2007 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

07.03.2007 - 5589 Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

07.03.2007 - 5590 Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu ve 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair

07.03.2007 - 5591 Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

07.03.2007 - 5592 Er ve Erbaş Harçlıkları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

07.03.2007 - 5593 Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair

07.03.2007 - 2007/11698 Gün Işığından Daha Fazla Yararlanmak Amacıyla Bütün Yurtta Saatlerin Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Karar

07.03.2007 - Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

07.03.2007 - Rekabet Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği

07.03.2007 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

06.03.2007 -5582 Konut Finansmanı Sistemine İlişkin Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

06.03.2007 -Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik

06.03.2007 -Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

06.03.2007 -Türkiye Binicilik Federasyonu Ana Statüsü

06.03.2007 -Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Ana Statüsü

06.03.2007 -Türkiye Kürek Federasyonu Ana Statüsü

06.03.2007 -Türkiye Taekwondo Federasyonu Ana Statüsü

06.03.2007 -Türkiye Zihinsel Engelliler Spor Federasyonu Ana Statüsü

06.03.2007 -Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 262)

06.03.2007 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

05.03.2007 -Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

04.03.2007 -Gemiadamları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

03.03.2007 -5585 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

03.03.2007 -5586 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Transit Taşıma Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

03.03.2007 -5587 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Eğitim Enstitüsü Kurucu Belgesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

03.03.2007 -Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

03.03.2007 -Denizcilik Müsteşarlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

03.03.2007 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

02.03.2007 -2007/11622 Fakir Ailelere Kömür Yardımı Yapılmasına İlişkin Karar

02.03.2007 -Özürlüler İdaresi Başkanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

02.03.2007 -Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Müdafi ve Vekillerin Görevlendirilmeleri ile Yapılacak Ödemelerin Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik

02.03.2007 -Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

02.03.2007 -Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

02.03.2007 -Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin 2007 Yılı Tarifesi

02.03.2007 -İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/4)

02.03.2007 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

01.03.2007 -Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

01.03.2007 -Tarımda Kullanılan Organik, Organomineral, Özel, Mikrobiyal ve Enzim İçerikli Organik Gübreler ile Toprak Düzenleyicilerin Üretimi, İthalatı, İhracatı, Piyasaya Arzı ve Denetimine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

01.03.2007 -Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği

01.03.2007 -Türkiye Atletizm Federasyonu Ana Statüsü

01.03.2007 -2007Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 5)

01.03.2007 -Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 368)

01.03.2007 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları