MART 2006 Ayı - Mevzuat indeksi

 Şubat 2006 ve önceki aylar Mevzuat değişiklikleri için Resmi Gazete Bölümüne Bakınız

 

31.03.2006 - 5473 Değişik Adlar Altında İlave Ödemesi Bulunmayan Memurlara ve Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

31.03.2006 - Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

31.03.2006 - Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Akademik Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.03.2006 - Türk Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişimine İlişkin Yönetmelik

31.03.2006 - Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.03.2006 - Yükseköğretim Kurulu Milli Komiteler Yönetmeliği

31.03.2006 - Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulamasına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 1) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 34)

31.03.2006 - İşletme Birleşmelerine İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 3) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 35)

31.03.2006 - Hisse Bazlı Ödemelere İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 2) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 36)

31.03.2006 - Anayasa Mahkemesinin E: 2004/33 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2006/24 Sayılı Kararı

31.03.2006 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

30.03.2006 - 5477 Türk Tabipleri Birliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

30.03.2006 - Milli Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

30.03.2006 - İskan Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

30.03.2006 - Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, Proje Büroları ile Eğitim Birimlerinin Kuruluş, İzin, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

30.03.2006 - Yumurtacı Çıkma Tavukların Kesilmesi, Rendering Tesislerinde Değerlendirilmesi ile Yetiştiricilerinin ve Tesis Sahiplerinin Desteklenmesine Dair Tebliğ (No: 2006/14)

30.03.2006 - İşkolu Tespit Kararı (No: 2006/14)

30.03.2006 - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 19) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 33)

30.03.2006 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

29.03.2006 - Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı

29.03.2006 - İşkolu Tespit Kararları (No: 2006/10)

29.03.2006 - İşkolu Tespit Kararları (No: 2006/11)

29.03.2006 - İşkolu Tespit Kararları (No: 2006/12)

29.03.2006 - İşkolu Tespit Kararları (No: 2006/13)

29.03.2006 - İşkolu Tespit Kararları (No: 2006/15)

29.03.2006 - İşkolu Tespit Kararları (No: 2006/16)

29.03.2006 - İşkolu Tespit Kararları (No: 2006/17)

29.03.2006 - İşkolu Tespit Kararları (No: 2006/18)

29.03.2006 - İşkolu Tespit Kararları (No: 2006/19)

29.03.2006 - Anayasa Mahkemesinin E: 2006/22 (5437 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2006/14 (Yürürlüğü Durdurma) Sayılı Kararı

29.03.2006 - Anayasa Mahkemesinin E: 2003/11 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2006/21 Sayılı Kararı

29.03.2006 - Anayasa Mahkemesinin E: 2004/23 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2006/22 Sayılı Kararı

29.03.2006 - Anayasa Mahkemesinin E: 2004/44 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2006/23 Sayılı Kararı

29.03.2006 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

28.03.2006 - 5475 Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

28.03.2006 - 5476 At Yarışları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

28.03.2006 - 5478 Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Yeniden Yapılandırılması ile Tütün ve Tütün Mamullerinin üretimine, İç ve Dış Alım ve Satımına, 4046 Sayılı Kanunda ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun

28.03.2006 - 2006/10177 Yurt Dışına Çıkışlarda Harç Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

28.03.2006 - 2006/10179 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

28.03.2006 - Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği

28.03.2006 - Alan Kılavuzlarının Seçimi, Eğitimi, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

28.03.2006 - 2006 Mali Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 5)

28.03.2006 - Gelir Vergilerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 12) Hakkında Tebliğ (Sıra No:31)

28.03.2006 - Hisse Başına Kazanca İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 33) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 32)

28.03.2006 - Anayasa Mahkemesinin E: 2003/9 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2006/20 Sayılı Kararı

28.03.2006 - Anayasa Mahkemesinin E: 2004/27 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2006/25 Sayılı Kararı

28.03.2006 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

27.03.2006 - 2006 Yılı Şubat Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Listesi

27.03.2006 - 2006 Yılı Şubat Ayında Verilen Belgeler ve Yararlandırılan Teşvik Unsurları Listesi

26.03.2006 - Liman Devleti Denetimi Yönetmeliği

26.03.2006 - 2006 Yılı Ocak ve Şubat Aylarında Düzenlenen Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

26.03.2006 - 2006 Yılı Ocak ve Şubat Aylarında Düzenlenen Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

26.03.2006 - 2006 Yılı Ocak ve Şubat Aylarında Düzenlenen Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

26.03.2006 - 2006 Yılı Ocak ve Şubat Aylarında Düzenlenen Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

26.03.2006 - 1/8/2005-31/12/2005 Tarihleri Arasında Elektronik Ortamda Düzenlenen Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1-D3) Listesi

26.03.2006 - Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri

26.03.2006 - Re'sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri

25.03.2006 - 2006/10169 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Teşkilât Yönetmeliği

25.03.2006 - Amatör Denizci Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

25.03.2006 - Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

25.03.2006 - Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim Yönetmeliği

25.03.2006 - Tarımsal Üretime Yönelik Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2006/11)

25.03.2006 - Bankalar ve Benzeri Finansal Kuruluşların Finansal Tablolarında Yapılacak Açıklamalara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 30) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 29)

25.03.2006 - Sigorta Sözleşmelerine İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 4) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 30)

25.03.2006 - Anayasa Mahkemesinin E: 2004/21 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2006/18 Sayılı Kararı

25.03.2006 - Anayasa Mahkemesinin E: 2004/37 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2006/19 Sayılı Kararı

25.03.2006 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

24.03.2006 - 5474 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sanayi İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

24.03.2006 - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği

24.03.2006 - Anayasa Mahkemesinin E: 2004/25 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2006/16 Sayılı Kararı

24.03.2006 - Anayasa Mahkemesinin E: 2004/31 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2006/17 Sayılı Kararı

24.03.2006 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

23.03.2006 - Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Sermaye Yeterliliklerinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik

23.03.2006 - Ticari Taşıt Kullanma Belgesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

23.03.2006 - 2005 Yılı Ürünü Kütlü Pamuk, Yağlık Ayçiçeği, Soya Fasulyesi, Kanola, Dane Mısır ve Zeytinyağı Üreticilerine Destekleme Primi Ödenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2006/13)

23.03.2006 - Anayasa Mahkemesinin E: 2004/60 (5176 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2005/33 Sayılı Kararı

23.03.2006 - Anayasa Mahkemesinin E: 2003/21 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2006/14 Sayılı Kararı

23.03.2006 - Anayasa Mahkemesinin E: 2004/28 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2006/15 Sayılı Kararı

23.03.2006 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

22.03.2006 - Dış Ticaret Müsteşarlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

22.03.2006 - Anayasa Mahkemesinin E: 2005/1 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2006/12 Sayılı Kararı

22.03.2006 - Anayasa Mahkemesinin E: 2005/2 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2006/13 Sayılı Kararı

22.03.2006 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

21.03.2006 - Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Peyzaj Mimarları Odası Serbest Peyzaj Mimarlık Müşavirlik Hizmetleri Uygulama, Meslekî Denetim, Büroların Tescili ve Asgarî Ücret Yönetmeliği

21.03.2006 - Anayasa Mahkemesinin E: 2004/9 (Siyasi Parti Malî Denetimi), K: 2006/10 Sayılı Kararı

21.03.2006 - Anayasa Mahkemesinin E: 2004/3 (Siyasi Parti Malî Denetimi), K: 2006/11 Sayılı Kararı

21.03.2006 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

20.03.2006 - Motorlu Araçların Dolaylı Görüş Cihazları Hakkında Tip Onayı Yönetmeliği (2005/27/AT ile Değişik 2003/97/AT)

19.03.2006 - Motorlu Araçların Hız Sınırlayıcı Donanımları ve Bunların Takılması ile İlgili Tip Onayı Yönet-meliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (92/24/AT)

19.03.2006 - İşkolu Tespit Kararı (No: 2006/8)

19.03.2006 - İşkolu Tespit Kararı (No: 2006/9)

18.03.2006 -Suni Tohumlama, Tabii Tohumlama, Ovum ve Embriyo Transferi Faaliyetlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

18.03.2006 -Varlıklarda Değer Düşüklüğüne İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı Hakkında Tebliğ (Sıra No: 28)

18.03.2006 -Anayasa Mahkemesinin E: 2004/24 (Siyasi Parti Malî Denetimi), K: 2006/8 Sayılı Kararı

18.03.2006 -Anayasa Mahkemesinin E: 2003/28 (Siyasi Parti Malî Denetimi), K: 2006/9 Sayılı Kararı

18.03.2006 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

17.03.2006 -5467 Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu, Yükseköğretim Kanunu, Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Telsiz Kanunu ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

17.03.2006 -5468 Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmeye Ek İhtiyari Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

17.03.2006 -Hâkimler ve Cumhuriyet Savcıları Hakkında Uygulanacak Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

17.03.2006 -Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik

17.03.2006 -Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 98)

17.03.2006 -Maddi Olmayan Duran Varlıklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 38) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 26)

17.03.2006 -Yatırım Amaçlı Gayrimenkullere İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 40) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 27)

17.03.2006 -Anayasa Mahkemesinin E: 2004/17 (Siyasi Parti Malî Denetimi), K: 2006/6 Sayılı Kararı

17.03.2006 -Anayasa Mahkemesinin E: 2004/22 (Siyasi Parti Malî Denetimi), K: 2006/7 Sayılı Kararı

17.03.2006 -Anayasa Mahkemesinin E: 2006/21 (3359 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 5371 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2006/12 (Yürürlüğü Durdurma) Sayılı Kararı

17.03.2006 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

16.03.2006 -2006/10170 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisine İlişkin Karar

16.03.2006 -Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

16.03.2006 -Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

16.03.2006 -Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statüsünün Geri Alınmasına İlişkin Karar

16.03.2006 -Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 5) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 25)

16.03.2006 -Anayasa Mahkemesinin E: 2004/12 (Siyasi Parti Malî Denetimi), K: 2006/4 Sayılı Kararı

16.03.2006 -Anayasa Mahkemesinin E: 2004/14 (Siyasi Parti Malî Denetimi), K: 2006/5 Sayılı Kararı

16.03.2006 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

15.03.2006 -2006/10126 Rekabet Kurumu Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği

15.03.2006 -Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Personel Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

15.03.2006 -Çevre ve Ormancılık Şurası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

15.03.2006 -2006 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 4)

15.03.2006 -İşkolu Tespit Kararı (No: 2006/6) İşkolu Tespit Kararı (No: 2006/7)

15.03.2006 -Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No: 5)

15.03.2006 -Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar

15.03.2006 -Anayasa Mahkemesinin E: 2000/6 (Siyasî Parti Mali Denetimi), K: 2006/3 Sayılı Kararı

15.03.2006 -Anayasa Mahkemesinin E: 2006/33 (5411 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2006/10 (Yürürlüğü Durdurma) Sayılı Kararı

15.03.2006 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

14.03.2006 -5472 Bankacılık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

14.03.2006 -2006/10106 Ojer Telekomünikasyon A.Ş.'nin, Türk Para Birimi veya Başka Bir Yabancı Para Birimiyle Yaptığı İşlemlerde; İşlemin Gerçekleştiği Günün Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Döviz Alış Kuruyla İlgili Para Birimine Çevrilmesi, İktisadi İşletmeye Dahil Kıymetler ile Vergi Matrahlarının Kayıt Yapılan Para Birimine Göre Tespit Edilmesi, Beyannamelerin (Verilmesi Gereken Ayın İlk Gününün Kuruyla) Türk Parasına Çevrilerek Verilmesi ve Hesap Dönemi Bitmeden Kullanılan Para Biriminin Değiştirilmemesi Koşullarıyla Defter Kayıtlarını 1/1/2006 Tarihinden İtibaren Türk Para Birimi Dışında Başka Bir Para Birimiyle Tutabilmesine Dair Karar

14.03.2006 -2006/10115 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar

14.03.2006 -2006/10129 Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

14.03.2006 -Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu ve İşyurtlarının Muhasebe Uygulama Yönetmeliği

14.03.2006 -Sanal Ortamda Oynatılan Talih Oyunları Hakkında Yönetmelik

14.03.2006 -İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Anastatüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Anastatü

14.03.2006 -Anayasa Mahkemesinin E: 2002/31 (4603 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 4743 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2002/58 Sayılı Kararı

14.03.2006 -Anayasa Mahkemesinin E: 2003/27 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2006/1 Sayılı Kararı

14.03.2006 -Anayasa Mahkemesinin E: 2004/29 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2006/2 Sayılı Kararı

14.03.2006 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

12.03.2006 -Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin 2006 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ

11.03.2006 -5471 Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun ile 2006 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

11.03.2006 -Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Mesleki Denetim ve Asgari Ücret Yönetmeliği

11.03.2006 -Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Serbest Mühendislik Müşavirlik Büroları Tescil Yönetmeliği

11.03.2006 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

10.03.2006 -Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği

10.03.2006 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

09.03.2006 -Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Personeli Atama, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

09.03.2006 -Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ - İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2006/7)

09.03.2006 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

08.03.2006 -2006/10138 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar

08.03.2006 -Posta ve Telgraf Teşkilatı GenelMüdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

08.03.2006 -Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Uygulama Esasları Tebliği (No: 2006/9)

08.03.2006 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

07.03.2006 -5469 Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Ortaklık Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

07.03.2006 -5470 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moğolistan Hükümeti Arasında Büyükelçilik Binasının Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine Satışına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

07.03.2006 -Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adayları ile İdari Yargı Hâkim Adaylarının Meslek Öncesi Eğitimlerinin Yaptırılmasının Esas ve Usullerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

07.03.2006 -Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adayları ile İdari Yargı Hâkim Adaylarının Staj Dönemi ile Staj Mahkemelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

07.03.2006 -İdari Yargı Hâkim Adaylarının İl Valiliklerinde Yapacakları Staj Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

07.03.2006 -Subay Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

07.03.2006 -Astsubay Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

07.03.2006 -Subay Meslek Programları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

07.03.2006 -Astsubay Meslek İçi Eğitim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

07.03.2006 -Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi Kapsam Dışı Personel Sicil Yönetmeliği

07.03.2006 -Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği

07.03.2006 -İşkolu Tespit Kararı (No: 2006/2)

07.03.2006 -İşkolu Tespit Kararı (No: 2006/3)

07.03.2006 -İşkolu Tespit Kararı (No: 2006/4)

07.03.2006 -İşkolu Tespit Kararı (No: 2006/5)

07.03.2006 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

06.03.2006 -Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik

06.03.2006 -Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile Başbakanlık Hazine Müsteşarlığının 91-32/5 Sayılı Tebliğine İlişkin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genelgesi (Sayı: 2006/1)

06.03.2006 -Patates Siğili Görülen Alanlarda Alternatif Ürün Desteği Hakkında Tebliğ (No: 2006/10)

06.03.2006 -Sermaye Piyasasında Uluslararası Değerleme Standartları Hakkında Tebliğ (Seri: VIII, No: 45)

06.03.2006 -2006 Yılı Ocak Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Listesi

06.03.2006 -2006 Yılı Ocak Ayına Ait Belgeler ve Yararlandırılan Teşvik Unsurları Listesi

05.03.2006 -Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

05.03.2006 -775 Sayılı Gecekondu Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

05.03.2006 -Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

05.03.2006 -Yargıtay Başkanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliği

04.03.2006 -5458 Sosyal Güvenlik Prim Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

04.03.2006 -2006/10036 Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

04.03.2006 -Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

04.03.2006 -Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği

04.03.2006 -Millî Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

04.03.2006 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

03.03.2006 -5465 İzmir Kentinde Yapılacak Dünya Üniversitelerarası Spor Oyunları (Unıversıade) Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

03.03.2006 -5466 İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel İdareleri Teşkilât ve Tesisatının İstanbul Belediyesine Devrine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

03.03.2006 -2006/10082 Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Eserlerden Faydalanma Usul ve Esasları Hakkında Tüzükte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tüzük

03.03.2006 -Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: I, No: 33)

03.03.2006 -Hisse Senetlerinin Kurul Kaydına Alınmasına ve Satışına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: I, No: 34)

03.03.2006 -Tahvillerin Kurul Kaydına Alınmasına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: II, No: 21)

03.03.2006 -İhraçcıların Muafiyet Şartlarına ve Kurul Kaydından Çıkarılmalarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: IV, No: 37)

03.03.2006 -Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No: 86)

03.03.2006 -Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VIII, No: 46)

03.03.2006 -Bölümlere Göre Raporlamaya İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 14) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 24)

03.03.2006 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

02.03.2006 -2006/10079 Samsun Liman Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük

02.03.2006 -Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliği

02.03.2006 -Radyo ve Televizyon Kuruluşlarına Kanal veya Frekans Tahsisi Şartları ve Bunlara İlişkin İhale Usulleri ile Yayın Lisansı ve İzni Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

02.03.2006 -Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 357)

02.03.2006 -Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu Kararı

02.03.2006 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

01.03.2006 -5464 Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu

01.03.2006 -2006/10069 Savunma Sanayii Müsteşarlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin 2004/7354 Sayılı Kararnamenin Eki Esaslar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

01.03.2006 -Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkındaki 209 Sayılı Kanun Gereğince İşletme, İdare ve Muhasebe İşlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

01.03.2006 -Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Staj Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

01.03.2006 -Emeklilik Fayda Planlarında Muhasebeleştirme ve Raporlamaya İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 26) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 23)

01.03.2006 -Anayasa Mahkemesinin E: 2006/20 (5411 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2006/6 Sayılı Kararı

01.03.2006 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları