Mart 2004 Ayı - Mevzuat indeksi

 Mart 2005 ve önceki aylar Mevzuat değişiklikleri

31.03.2005 1. Mükerrer -5320 Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun

31.03.2005 1. Mükerrer -5326 Kabahatler Kanunu

31.03.2005 1. Mükerrer -5328 Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

31.03.2005-Dernekler Yönetmeliği

31.03.2005-Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Devlet Tarafından Kar-şılanması ve Yeşil Kart Uygulaması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.03.2005-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

30.03.2005-5324 Kozmetik Kanunu

30.03.2005-2005/8752 Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında 3996 Sayılı Kanunun Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Karar

30.03.2005-Gıda ve Gıda ile Temasta Bulunan Madde ve Malzemelerin Piyasa Gözetimi, Kontrolü ve Denetimi ile İşyeri Sorumluluklarına Dair Yönetmelik

30.03.2005-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

29.03.2005-5322 Antalya İline Bağlı Kale İlçesinin Adının "Demre" Olarak Değiştirilmesi Hakkında Kanun

29.03.2005-5323 Konya İline Bağlı Hadım İlçesinin Adının "Hadim" Olarak Değiştirilmesi Hakkında Kanun

29.03.2005-Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Asgari İşçilik Tespit Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

29.03.2005-Türkiye Muhasebe Standartları Kurulunun 38/2-3 Sayılı Kararı

29.03.2005-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

28.03.2005-2005 Yılı Şubat Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

28.03.2005-2005 Yılı Şubat Ayında Verilen Belgeler ve Yararlandırılan Teşvik Unsurları Hakkında Tebliğ

26.03.2005- 2004 Yılı Ürünü Kütlü Pamuk,Yağlık Ayçiçeği, Soya Fasulyesi, Kanola, Dane Mısır ve Zeytinyağı Üreticilerine Destekleme Pirimi Ödenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No:2005/14)

26.03.2005- Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Olan Halka Açık Anonim Ortaklıkların Temettü ve Temettü Avansı Dağıtımında Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: IV, No: 35)

26.03.2005- Danıştay Başkanlar Kurulunun 2005/12Sayılı Kararı

26.03.2005- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

25.03.2005- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

24.03.2005- Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında 2005/8503 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Uygulama Esasları Tebliği (No: 2005/13)

24.03.2005- Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

24.03.2005- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

23.03.2005- Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Tarife ve Talimatı

23.03.2005- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

22.03.2005- Vergi Konseyi Yönetmeliği

22.03.2005- Beşeri Tıbbi Ürünlerin Güvenliğinin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelik

22.03.2005- Türkiye Voleybol Federasyonu Ana Statüsü

22.03.2005- 5277 sayılı "2005 Malî Yılı Bütçe Kanunu" ve 5279 sayılı "2005 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanunu" eki cetveller ile ilgili

22.03.2005- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

20.03.2005- Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 43)

19.03.2005- 5318 Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Ortaklık Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

19.03.2005- Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlik Eğitimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

19.03.2005- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

18.03.2005- 5308 İş Mahkemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

18.03.2005- 5311 İcra ve İflâs Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

18.03.2005- 5316 Yükseköğretim Kanununa Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun

18.03.2005- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

17.03.2005- Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

17.03.2005- Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

17.03.2005- Türkiye Tenis Federasyonu Ana Statüsü

17.03.2005- Türkiye Satranç Federasyonu Ana Statüsü

17.03.2005- Türkiye Briç Federasyonu Ana Statüsü

17.03.2005- Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 159)

17.03.2005- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

16.03.2005- Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar

16.03.2005- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

15.03.2005- 5310 Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

15.03.2005- 5315 Uluslararası Yasal Metroloji Örgütü Kuruluş Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

15.03.2005- Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Tebliği (No: 2005/1)

15.03.2005- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 

14.03.2005- Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

13.03.2005- 5307 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

13.03.2005- 2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Sıra No: 7)

13.03.2005- 2005 Yılı Şubat Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi ile İlgili Tebliğ

13.03.2005- 2005 Yılı Şubat Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslimler ile İlgili Belgelerin (D3) Listesi ile İlgili Tebliğ

13.03.2005- 2005 Yılı Şubat Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi ile İlgili Tebliğ

13.03.2005- 2005 Yılı Şubat Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi ile İlgili Tebliğ

13.03.2005- Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Hakkında Tebliğ

13.03.2005- Re'sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Hakkında Tebliğ

12.03.2005- 2004 Yılı Ürünü Kütlü Pamuk, Yağlık Ayçiçeği, Soya Fasulyesi, Kanola, Dane Mısır ve Zeytinyağı Üreticilerine Destekleme Primi Ödenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2005/10)

12.03.2005- İşkolu Tespit Kararı (No: 2005/6

12.03.2005- İşkolu Tespit Kararı (No: 2005/7)

12.03.2005- İşkolu Tespit Kararı (No: 2005/8)

12.03.2005- İşkolu Tespit Kararı (No: 2005/9)

12.03.2005- İşkolu Tespit Kararı (No: 2005/10)

12.03.2005- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

11.03.2005-5312 Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durum-larda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun

11.03.2005-Terör Eylemleri Nedeniyle Şehit ve Malul Olanların Yakınlarının ve Çalışabilecek Durumdaki Malullerin Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İstihdamı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

11.03.2005-Vergi Usul Kanunu Uyarınca Vergi Mükellefleri Tarafından Kullanılan Belgelerin Basım ve Dağıtımı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

11.03.2005-Kamu Görevlileri Sendikaları ve Konfederasyonlarınca Düzenlenecek Üyeliğe Başvuru Belgesi, Çekilme Bildirimlerinin Şekli, İçeriği, Tutulacak Defterlerin Şekli, İhtiva Edeceği Bilgiler ile Kayıtların Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

11.03.2005-Sendika Üye Sayıları ve Her Hizmet Kolunda Yetkili Kamu Görevlileri Sendikaları ve Bunların Bağlı Bulundukları Konfederasyonların Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

11.03.2005-Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi

11.03.2005-2004/5 Sayılı 2005 Yılı Fuar Takvimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: İTG-2005/1)

11.03.2005-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

10.03.2005-Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmelik

10.03.2005-Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

10.03.2005-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

09.03.2005-Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Proje Teşvik ve Destekleme Esaslarına İlişkin Yönetmelik

09.03.2005-Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Araştırma Ünitesi Destekleme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

09.03.2005-Ürün İhtisas Borsalarının Kuruluş, İşleyiş ve Denetim Usul ve Esasları Hakkında Genel Yönetmelik

09.03.2005-İşkolu Tesbit Kararı (No: 2005/5)

09.03.2005-22 Sıra No.lu Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği Eki Cetvel ile İlgili

09.03.2005-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

08.03.2005-5309 Noterlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

08.03.2005-5313 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uluslararası Karayolu Yük ve Yolcu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

08.03.2005-5314 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bayın-dırlık İşleri ve Doğal Afet Zararlarının Azaltılması Konusunda Bilimsel ve Teknik İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

08.03.2005-2005/8520 Türkiye Cumhuriyeti ve Federal Demokratik Etyopya Cumhuriyeti Arasında İmzalanan, Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar

08.03.2005-Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

08.03.2005-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

06.03.2005-Devlet Personel Başkanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

06.03.2005-İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Risk Grupları Listesi Tebliği

05.03.2005-2005/8534 Tiftik ve Yaş İpekböceği Kozası Üreticilerine Yapılacak Doğrudan Destek Ödemeleri İçin Gerekli Finansman ile Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Kozabirlik) Tarafından Yaş İpekböceği Kozası Üreticilerine Ücretsiz Dağıtılacak İpekböceği Tohumu Bedellerinin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan Karşılanmasına İlişkin Karar

05.03.2005-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

04.03.2005-5302 İl Özel İdaresi Kanunu

04.03.2005-Tahsilat Genel Tebliği Seri No: 434

04.03.2005-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

03.03.2005-5304 Kadastro Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

03.03.2005-2005/8531 Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar'ın Yürürlüğe Konulmasına Hakkında Karar

03.03.2005-Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü, Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

03.03.2005-Telekomünikasyon Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliği

03.03.2005-Telekomünikasyon Hizmet ve Altyapılarına İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

03.03.2005-Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 37)

03.03.2005-Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 291)

03.03.2005-Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 346)

03.03.2005-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

02.03.2005-2005/8526 Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Desteklenmesi Amacıyla Avrupa Konseyi Kalkınma Bankasından Sağlanan Krediye İlişkin Tamamlayıcı Anlaşmanın Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar

02.03.2005-2005/8551 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesine Göre Uygulanmakta Olan Gecikme Zammı Oranı ile İlgili Karar

02.03.2005-Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca, Danıştay Üyeliklerine Seçilenler Hakkında Karar (No: 5)

02.03.2005-Oda ve Borsa Üyelerine Verilecek Disiplin ve Para Cezaları ile Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu Hakkında Yönetmelik

02.03.2005-Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

02.03.2005-Maliye Bakanlığının Taahhüt ve Sözleşme Tasarılarının Vizelerine İlişkin Genelgesi (Sıra No:2005/l)

02.03.2005-Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 94)

02.03.2005-Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu Kararı

02.03.2005-Anayasa Mahkemesinin E: 2003/33, (4842 Sayılı Kanun ile İlgili) K: 2004/101 Sayılı Kararı

02.03.2005-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

01.03.2005-Anayasa Mahkemesinin, E: 2000/24 (4421 Sayılı Kanun ile İlgili) K: 2004/82 Sayılı Kararı

01.03.2005-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları