ŞUBAT 2011 AYI MEVZUAT İNDEKSİ

 Ocak 2011 ve önceki aylar Mevzuat değişiklikleri için Resmi Gazete Bölümüne Bakınız

 

 

26.Şubat.2011- Milli Eğitim Bakanlığı Özel Okullar Çerçeve Yönetmeliği

26.Şubat.2011- Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

26.Şubat.2011- Kültürel ve Sosyal İlişkiler Eşgüdüm Değerlendirme Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

26.Şubat.2011- Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Taşınır ve Taşınmazlarının İdaresine Dair Yönetmelik

26.Şubat.2011- Yapı Denetimi Kuruluşlarının Faaliyetlerinin Denetlenmesi, Denetim Faaliyetlerinin Durdurulması ve İzin Belgelerinin İptal Edilmesinin Usûl ve Esaslarına Dair Tebliğ

26.Şubat.2011- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/24, K: 2010/113 Sayılı Kararı (7/5/1987 Tarihli ve 3359 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 21/6/2005 Tarihli ve 5371 Sayılı Kanun ile İlgili)

26.Şubat.2011- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/24, K: 2010/115 Sayılı Kararı (22/1/1990 Tarihli ve 399 Sayılı KHK’de Değişiklik Yapan 5/2/1992 Tarihli ve 3771 Sayılı Kanun ile İlgili)

26.Şubat.2011- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/105, K: 2010/123 Sayılı Kararı (10/11/2005 Tarihli ve 5429 Sayılı Kanun ile İlgili)

26.Şubat.2011- Anayasa Mahkemesinin E: 2010/6 (Değişik İşler), K: 2011/1 Sayılı Kararı

26.Şubat.2011- Anayasa Mahkemesinin E: 2010/19, K: 2011/6 Sayılı Kararı (5/5/2009 Tarihli ve 5894 Sayılı Kanun ile İlgili)

26.Şubat.2011- Anayasa Mahkemesinin E: 2010/61, K: 2011/7 Sayılı Kararı (5/5/2009 Tarihli ve 5894Sayılı Kanun ile İlgili)

26.Şubat.2011- Anayasa Mahkemesinin E: 2010/58, K: 2011/8 Sayılı Kararı (7/11/1996 Tarihli ve 4207 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 3/1/2008 Tarihli ve 5727 Sayılı Kanun ile İlgili)

26.Şubat.2011- Danıştay İkinci Dairesine Ait Karar (E: 2010/6876;K: 2010/5111)

26.Şubat.2011- Danıştay İkinci Dairesine Ait Karar (E:2010/6877;K: 2010/5117)

26.Şubat.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

25.Şubat.2011-(1. Mükerrer) 6111 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

25.Şubat.2011 (2. Mükerrer) - 2011/1435 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I), (II), (III) Sayılı Listelerde Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesi ile Bazı Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

25.Şubat.2011- 2011/1399 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Deniz Ulaştırması Alanında İşbirliği Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

25.Şubat.2011- 2011/1400 Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ile Haşimi Ürdün Krallığı Kraliyet Dokümantasyon Merkezi Arasında İşbirliği Protokolü’nün Onaylanması Hakkında Karar

25.Şubat.2011- 2011/1401 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransa Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Nükleer Enerjinin Barışçıl Amaçlı Kullanımı İçin İşbirliği Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

25.Şubat.2011- 2011/1412 Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesel Ofisi ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türkiye’de Bir DSÖ Ülke Ofisi Kurulması Üzerine Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında Karar

25.Şubat.2011- 2011/1433 Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile İran İslam Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı Arasında Mutabakat Zaptı'nın Onaylanması Hakkında Karar

25.Şubat.2011- Mera Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

25.Şubat.2011- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sporcu Eğitim Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

25.Şubat.2011- Yağlı Güreş Müsabaka Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

25.Şubat.2011- Güreş Federasyonu Karakucak Güreş Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

25.Şubat.2011- Wushu Ji ve Duan Sınav Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

25.Şubat.2011- Atletizm Hakem Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

25.Şubat.2011- Türkiye Deplasmanlı Greko-Romen ve Serbest Güreş Lig Müsabakaları Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

25.Şubat.2011- Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünün Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

25.Şubat.2011- Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği

25.Şubat.2011- Türkiye Eskrim Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü

25.Şubat.2011- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/15)

25.Şubat.2011- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/16)

25.Şubat.2011- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/19)

25.Şubat.2011- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/20)

25.Şubat.2011- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/21)

25.Şubat.2011- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/22)

25.Şubat.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

24.Şubat.2011- 2011/1430 2011 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar

24.Şubat.2011- 2011/1418 Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

24.Şubat.2011- Milli Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

24.Şubat.2011- Yalova Liman Yönetmeliği

24.Şubat.2011- Çevre ve Orman Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atamalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

24.Şubat.2011- Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

24.Şubat.2011- Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

24.Şubat.2011- Bir Kısım Motorlu Karayolu Taşıtlarının Piyasadan Çekilmesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 63)

24.Şubat.2011- Karayolu Yolcu Taşımacılığında Kullanılan Terminallere İlişkin Tavan Ücret Tarifeleri Hakkında Tebliğ (No: 64)

24.Şubat.2011- Toprak Ürünleri Sanayi Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (No: SGM-2011/1)

24.Şubat.2011- Alberk QA Uluslararası Teknik Kontrol ve Belgelendirme Limited Şirketi'nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: SGM 2011/2)

24.Şubat.2011- Yetki Belgesi ve Sertifika Bedelleri ile Sertifika Bedellerinin Yetkilendirilmiş Kurumlara Ödenecek Bölümü Hakkında Tebliğ (Sıra No: 2011/1)

24.Şubat.2011- 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 10 uncu Maddesine ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 3 üncü ve 17/7 nci Maddelerine Göre 2011 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2011/2)

24.Şubat.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

23.Şubat.2011- 2011/1397 Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Lüksemburg Mali İstihbarat Birimi Arasında Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile İlgili Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırasının Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

23.Şubat.2011- 2011/1398 Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Senegal Cumhuriyeti, Ulusal Finansal İstihbarat ve İşlem Birimi (CENTIF) Arasında Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile İlgili Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırasının Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

23.Şubat.2011- Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

23.Şubat.2011- Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliği

23.Şubat.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

22.Şubat.2011- 2011/1331 Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

22.Şubat.2011- Yargıtay 16. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/9017)

22.Şubat.2011- Yargıtay 16. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/9019)

22.Şubat.2011- Yargıtay 16. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/9020)

22.Şubat.2011- Yargıtay 16. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/9021)

22.Şubat.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

21.Şubat.2011- Tahıl Tohumu Sertifikasyonu ve Pazarlaması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

21.Şubat.2011- Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında Türk Standartları Enstitüsünün Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: YİG/2011-04)

20.Şubat.2011- Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Amatör Telsizcilik Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

20.Şubat.2011- Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

20.Şubat.2011- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Tekstil Mühendisleri Odası Serbest Tekstil ve Deri Mühendisliği Hizmetleri Uygulama, Tescil, Denetim ve Belgelendirme Yönetmeliği

19.Şubat.2011- 2011/1426 Elektrik Enerjisi Alış-Verişi Hakkında 26 Eylül 2006 Tarihli Protokol’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin 1 No’lu Protokol’ün Onaylanması Hakkında Karar

19.Şubat.2011- 2011/1409 Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımlar ile Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar

19.Şubat.2011- 2011/1359 Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Pansiyonları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

19.Şubat.2011- 2011/1377 Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri Yönetmeliği

19.Şubat.2011- Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

19.Şubat.2011- Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

19.Şubat.2011- Deniz Yolu ile Yapılacak Düzenli Seferlere Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

19.Şubat.2011- Ölçü ve Ölçü Aletlerinin İthalat ve İhracatında Uygulanacak İşlemlere Dair Yönetmelik

19.Şubat.2011- Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

19.Şubat.2011- Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Satış ve Kiralama Yönetmeliği

19.Şubat.2011- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 405)

19.Şubat.2011- Çiftçi Kayıt Sistemine Dahil Olan Çiftçilere Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2011/7)

19.Şubat.2011- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/14)

19.Şubat.2011- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/17)

19.Şubat.2011- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/18)

19.Şubat.2011- Danıştay Üçüncü Dairesine Ait Karar

19.Şubat.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

18.Şubat.2011- Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesisleri ve Üniversitelere Ait İlgili Birimlerin Birlikte Kullanımı ve İşbirliği Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

18.Şubat.2011- Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik

18.Şubat.2011- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/88, K: 2011/39 Sayılı Kararı (10/6/1983 Tarihli ve 2839 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 22/10/2009 Tarihli ve 5922 Sayılı Kanun ile İlgili)

18.Şubat.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

17.Şubat.2011- 2011/1303 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Teknik ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

17.Şubat.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

16.Şubat.2011- 2011/1268 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

16.Şubat.2011- 2011/1273 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gelişen Sekiz Ülke Sekretaryası Arasında Merkez Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

16.Şubat.2011- 2011/1274 Türkiye’de KOBİ Danışmanlık Sistemi Projesi Çalışması’na Dair Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında Karar

16.Şubat.2011- 2011/1276 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Paraguay Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticari İşbirliği Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

16.Şubat.2011- 2011/1287 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Malavi Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

16.Şubat.2011- 2011/1290 TIR Karneleri Himayesinde Uluslararası Eşya Taşınmasına Dair Gümrük Sözleşmesi’nin Değişikliklerinin Onaylanması Hakkında Karar

16.Şubat.2011- 2011/1293 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

16.Şubat.2011- 2011/1295 Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Moğolistan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Arasında Petrol, Doğal Gaz ve Mineral Kaynaklar Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı’nın Onaylanması Hakkında Karar

16.Şubat.2011- 2011/1343 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Burkina Faso Hükümeti Arasında Genel İşbirliği Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

16.Şubat.2011- 2011/1345 Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Devletleri Örgütü Genel Sekreterliği Arasında Çerçeve İşbirliği Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

16.Şubat.2011- 2011/1348 Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Arasında Arama ve Kurtarma Hizmetlerinin Koordinasyonuna Dair Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında Karar

16.Şubat.2011- 2011/1350 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Guatemala Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

16.Şubat.2011- 2011/1352 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Angola Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticari, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

16.Şubat.2011- 2011/1353 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Meksika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında Eğitim, Bilim, Kültür ve Sanat, Basın-Yayın, Gençlik ve Spor Alanlarında 2011-2013 Yılları İçin İşbirliği Programı’nın Onaylanması Hakkında Karar

16.Şubat.2011- 2011/1365 2007 Uluslararası Kahve Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

16.Şubat.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

15.Şubat.2011- 2011/1269 Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sırbistan Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Politika Bakanlığı Arasında İşbirliği Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

15.Şubat.2011- 2011/1283 Türkiye Cumhuriyeti ile Maldivler Cumhuriyeti Arasında Kapsamlı İşbirliğine Dair Anlayış Muhtırası’nın Onaylanması Hakkında Karar

15.Şubat.2011- 2011/1284 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovenya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Misyon ve Konsolosluk Üyelerinin Yakınlarının Kazanç Getirici Bir İşte Çalışmalarına Olanak Sağlayan Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında Karar

15.Şubat.2011- 2011/1285 Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı Adına Türk Hava Harp Okulu ile Kore Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı Adına Kore Hava Harp Okulu Arasında Askeri Öğrenci Mübadelesi, Eğitim ve Öğretimine İlişkin Mutabakat Muhtırası’nın Onaylanması Hakkında Karar

15.Şubat.2011- 2011/1296 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Konut ve İnşaat Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı’nın Onaylanması Hakkında Karar

15.Şubat.2011- 2011/1298 Türkiye Cumhuriyeti ile İspanya Krallığı Arasında Ulusal Sürücü Belgelerinin Karşılıklı Tanınması ve Değişimine İlişkin Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında Karar

15.Şubat.2011- 2011/1302 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

15.Şubat.2011- 2011/1304 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ekonomik İşbirliği Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

15.Şubat.2011- 2011/1305 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında Karar

15.Şubat.2011- 2011/1309 Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Halk Sağlığı Bakanlığı Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşma’nın Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar

15.Şubat.2011- 2011/1337 Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşma’nın Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar

15.Şubat.2011- 2011/1338 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moğolistan Hükümeti Arasında Çevre Alanında İşbirliği Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

15.Şubat.2011- 2011/1286 Bazı Anlaşmaların Yürürlük Tarihlerinin Tespit Edilmesi Hakkında Karar

15.Şubat.2011- 2011/1289 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü (UNIDO) Arasında Bölgesel İşbirliği İçin Türkiye’de Bir UNIDO Merkezi Kurulmasına İlişkin Anlaşmanın Yürürlük Süresinin Uzatılması Hakkında Karar

15.Şubat.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

14.Şubat.2011- 6102 Türk Ticaret Kanunu

14.Şubat.2011- 6103 Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun

14.Şubat.2011- 6110 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

14.Şubat.2011- Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

14.Şubat.2011- Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

14.Şubat.2011- Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Taşra Teşkilatı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

13.Şubat.2011- 2011/1333 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

12.Şubat.2011- 2011/1306 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Nükleer Bir Kazanın Erken Bildirimine ve Nükleer Tesisler Hakkında Bilgi Değişimine Dair Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

12.Şubat.2011- 2011/1346 Nükleer Enerjinin Barışçıl Amaçlarla Kullanımına Dair Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

12.Şubat.2011- 2011/1275 Resmi İlan Fiyatlarının Tespit Edilmesi ve 3/12/2008 Tarihli ve 2008/14569 Sayılı Kararnamenin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar

12.Şubat.2011- 2011/1406 3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu Uyarınca Radyo, Televizyon, Video ve Birleşik Cihazlar ile Bunların Dışında Kalan Radyo ve Televizyon Yayınlarını Almaya Yarayan Her Türlü Cihazdan Alınacak Bandrol Ücreti Oranlarının Tespitine İlişkin Karar

12.Şubat.2011- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 10/2/2011 Tarihli ve 4048 Sayılı Kararı

12.Şubat.2011- Anayasa Mahkemesinin E: 2002/2 (Siyasi Parti Kapatma), K: 2009/1 Sayılı Kararı

12.Şubat.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

11.Şubat.2011- 2011/1324 Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Memurlara Ödenecek Aylıklara İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

11.Şubat.2011- Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Hizmet Öncesi Eğitim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

11.Şubat.2011- Türkiye Okçuluk Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü

11.Şubat.2011- 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 6)

11.Şubat.2011- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/12)

11.Şubat.2011- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/13)

11.Şubat.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

10.Şubat.2011- İzmit Liman Yönetmeliği

10.Şubat.2011- Karadeniz Ereğli Liman Yönetmeliği

10.Şubat.2011- Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

10.Şubat.2011- Devlet Teşkilatı Veri Tabanı ile İlgili 2011/1 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

10.Şubat.2011- Elektrik Piyasası Kanununun 11 inci Maddesi Uyarınca 2009, 2010 ve 2011 Yıllarında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğlerde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

10.Şubat.2011- Devlet Muhasebesi Standardı 19 (DMS 19) Karşılıklar, Koşullu Yükümlülükler ve Koşullu Varlıklar

10.Şubat.2011- Devlet Muhasebesi Standardı 21 (DMS 21) Nakit Üretmeyen Varlıklarda Değer Düşüklüğü

10.Şubat.2011- Devlet Muhasebesi Standardı 16 (DMS 16) Yatırım Amaçlı Varlıklar Standardında Değişiklik Yapılması

10.Şubat.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

09.Şubat.2011- Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

09.Şubat.2011- Araştırma ve Geliştirme Projelerinin Desteklenmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğ (No: 2011/4)

09.Şubat.2011- 2010 Yılı Aralık Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

09.Şubat.2011- 2010 Yılı Aralık Ayında Yabancı Sermayeli Firmaların Yatırımları İçin Verilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

09.Şubat.2011- 2011 Yılı Ocak Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

09.Şubat.2011- 2011 Yılı Ocak Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

09.Şubat.2011- 2011 Yılı Ocak Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

09.Şubat.2011- 2011 Yılı Ocak Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

09.Şubat.2011- Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

09.Şubat.2011- Re’sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

09.Şubat.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

08.Şubat.2011- 6107 İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun

08.Şubat.2011- 6108 Askerlik Kanunu ile Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

08.Şubat.2011- 6109 Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

08.Şubat.2011- Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

08.Şubat.2011- Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

08.Şubat.2011- Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü

08.Şubat.2011- Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 333)

08.Şubat.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

06.Şubat.2011- Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

06.Şubat.2011- Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Katkı Kredisi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

06.Şubat.2011- Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Burs-Kredi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

05.Şubat.2011- 2011/1249 Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşma’nın Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar

05.Şubat.2011- Yargıtay Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

05.Şubat.2011- Adalet Bakanlığına Ait Depo ve Garajlarda Muhafaza Edilen Mahcuz Mallar İçin Alınacak Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ

05.Şubat.2011- İşkolu Tespit Kararları (No: 2011/5)

05.Şubat.2011- İşkolu Tespit Kararları (No: 2011/7)

05.Şubat.2011- İşkolu Tespit Kararları (No: 2011/8)

05.Şubat.2011- İşkolu Tespit Kararları (No: 2011/9)

05.Şubat.2011- İşkolu Tespit Kararları (No: 2011/10)

05.Şubat.2011- İşkolu Tespit Kararları (No: 2011/11)

05.Şubat.2011- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/4 (Değişik İşler), K: 2010/6 Sayılı Kararı

05.Şubat.2011- Anayasa Mahkemesinin E: 2010/1 (Değişik İşler), K: 2010/7 Sayılı Kararı

05.Şubat.2011- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/15, K: 2010/64 Sayılı Kararı (13/12/2004 Tarihli ve 5275 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 26/2/2008 Tarihli ve 5739 Sayılı Kanun ile İlgili)

05.Şubat.2011- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/86, K: 2010/111 Sayılı Kararı (13/12/2004 Tarihli ve 5275 Sayılı Kanun ile İlgili)

05.Şubat.2011- Anayasa Mahkemesinin E: 2010/17, K: 2010/112 Sayılı Kararı (2/4/1983 Tarihli ve 2820 Sayılı Kanun ile İlgili)

05.Şubat.2011- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/37, K: 2010/116 Sayılı Kararı (27/12/2005 Tarihli ve 5437 Sayılı Kanun ile İlgili)

05.Şubat.2011- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/78, K: 2010/120 Sayılı Kararı (25/2/1954 Tarihli ve 6283 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 25/4/2007 Tarihli ve 5634 Sayılı Kanun ile İlgili)

05.Şubat.2011- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/13, K: 2011/4 Sayılı Kararı (Yürürlüğü Durdurma) (29/6/2001 Tarihli ve 4706 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 3/7/2003 Tarihli ve 4916 Sayılı Kanun ile İlgili)

05.Şubat.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

04.Şubat.2011- 6098 Türk Borçlar Kanunu

04.Şubat.2011- 6100 Hukuk Muhakemeleri Kanunu

04.Şubat.2011- 6101 Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun

04.Şubat.2011- 983 Sayıştayda Boş Bulunan Altı Üyelik İçin Yapılan Seçime Dair Karar

04.Şubat.2011- İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri ile Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlükleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

04.Şubat.2011- Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod Kapsamında Eğitim ve Yetkilendirme Yönetmeliği

04.Şubat.2011- Şap Hastalığının Kontrolüne İlişkin Yönetmelik

04.Şubat.2011- Tarım veya Orman Traktörlerini Tahrik Etmek Üzere Tasarlanan Motorlardan Çıkan Gaz Emisyonları ve Parçacık Kirleticilere Karşı Alınacak Tedbirlerle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (2000/25/AT)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

04.Şubat.2011- Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

04.Şubat.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

03.Şubat.2011- 2011/1256 Türkiye Cumhuriyeti ile Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Arasında İşbirliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

03.Şubat.2011- 2011/1258 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yeni Zelanda Hükümeti Arasında Çalışarak Tatil Programı Hakkında Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

03.Şubat.2011- 2011/1263 Karadeniz Çevre Karayolunun Koordineli Olarak Geliştirilmesine Dair Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar

03.Şubat.2011- 2011/1267 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında, Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

03.Şubat.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

02.Şubat.2011- 2011/1252 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

02.Şubat.2011- 2011/1264 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Karayoluyla Uluslararası Yük ve Yolcu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

02.Şubat.2011- 2011/1266 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Endonezya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Teknik İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar

02.Şubat.2011- Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi İptaline İlişkin Tebliğ (No: 2011/26)

02.Şubat.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

01.Şubat.2011- Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

01.Şubat.2011- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/4)

01.Şubat.2011- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/6)

01.Şubat.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri