ŞUBAT 2010 AYI MEVZUAT İNDEKSİ

 Aralık 2010 ve önceki aylar Mevzuat değişiklikleri için Resmi Gazete Bölümüne Bakınız

 

 

28.Şubat.2010- Denizcilere Mahsus Kıyafet Yönetmeliği

27.Şubat.2010- 2010/135 Aerosol Üretiminde Kullanılacak Sıvılaştırılmış Petrol Gazı Teslimlerinde Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarının Belirlenmesine Dair Karar

27.Şubat.2010- 2010/91 Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

27.Şubat.2010- Hazine Müsteşarlığı Sigorta Denetleme Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

27.Şubat.2010- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Fotogrametrik Kıymetlendirme Aletleri Elemanlarının Çalışma Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

27.Şubat.2010- Tütün Mamullerinin Zararlarından Korumaya Yönelik Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

27.Şubat.2010- Havaalanları Yer Hizmetleri Yönetmeliğinde (SHY-22) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

27.Şubat.2010- Devlet Muhasebesi Standardı 6 (DMS 6) Konsolide ve Bireysel Mali Tablolar Standardında Değişiklik

27.Şubat.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

26.Şubat.2010- 2010/118 Çiftçi Kayıt Sistemine Dahil Olan Çiftçilere Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Destekleme Ödemesi Yapılması ile Organik Tarım ve İyi Tarım Uygulamalarına Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Karar

26.Şubat.2010- Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinde Bağımsız Denetim Yapılmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

26.Şubat.2010- Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında Görevli Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik

26.Şubat.2010- Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

26.Şubat.2010- 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 10 uncu Maddesine ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 3 üncü ve 17/7 nci Maddelerine Göre 2010 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (No: 2010/1)

26.Şubat.2010- Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmeliğin 7 nci Maddesine Göre Yetki Belgesi ve Sertifika Bedelleri ve Sertifika Bedellerinin Yetkilendirilmiş Kurumlara Ödenecek Bölümü Hakkında Tebliğ (No: 2010/2)

26.Şubat.2010- 2006/4 Sayılı Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2010/1)

26.Şubat.2010- 2006/4 Sayılı Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2010/2)

26.Şubat.2010- Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VIII, No: 65)

26.Şubat.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

25.Şubat.2010- Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Kablolu Yayın Lisans ve İzin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

25.Şubat.2010- Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Uydu Yayın Lisans ve İzin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

25.Şubat.2010- Özel Radyo ve Televizyon Kuruluşları İdari ve Mali Şartlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

25.Şubat.2010- Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında Üniversal Sertifikasyon ve Gözetim Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti.’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: YİG/2010-04)

25.Şubat.2010- Doğu Anadolu Projesi Kapsamındaki İllerde Etçi ve Kombine Irklarla Kurulacak Damızlık Sığır İşletmesi Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (No: 2010/4)

25.Şubat.2010- 2010 Yılı Ocak Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

25.Şubat.2010- 2010 Yılı Ocak Ayında Yabancı Sermayeli Firmaların Yatırımları İçin Verilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

25.Şubat.2010- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2008/19546;K: 2010/1158)

25.Şubat.2010- Yargıtay 16. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2009/7846;K: 2009/8173)

25.Şubat.2010- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 18/2/2010 Tarihli ve 3538 Sayılı Kararı ile İlgili

25.Şubat.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

24.Şubat.2010- 2010/58 Türkiye Cumhuriyeti ile Libya Arap Halk Sosyalist Büyük Cemahiriyesi Arasında İmzalanan “Vizenin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair Mutabakat Zaptı”nın Onaylanması Hakkında Karar

24.Şubat.2010- 2010/81 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti (Donör) ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Arasında İmzalanan “Üçüncü Tarafların Maliyetlerini Paylaşım Anlaşması”nın Onaylanması Hakkında Karar

24.Şubat.2010- Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü Milli Emlak Denetmenleri Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

24.Şubat.2010- Profesyonel Turist Rehberliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

24.Şubat.2010- Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

24.Şubat.2010- Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

24.Şubat.2010- Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Uzman Yardımcılığı Giriş ve Yeterlik Sınavları ile Uzmanlığa Atanma, Yetiştirilme, Görev, Yetki ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

24.Şubat.2010- Radyo ve Televizyon Kuruluşları Kanal veya Frekans Tahsisi Şartları ve Bunlara İlişkin İhale Usulleri ile Yayın Lisansı ve İzni Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

24.Şubat.2010- Hava Trafik Emniyeti Elektronik Personeli Sertifika ve Lisans Yönetmeliği (SYH-5)

24.Şubat.2010- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 18/2/2010 Tarihli ve 3537 Sayılı Kararı

24.Şubat.2010- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 18/2/2010 Tarihli ve 3538 Sayılı Kararı

24.Şubat.2010- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 18/2/2010 Tarihli ve 3541 Sayılı Kararı

24.Şubat.2010- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 18/2/2010 Tarihli ve 3549 Sayılı Kararı

24.Şubat.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

23.Şubat.2010- Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ

23.Şubat.2010- Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2009/14660;K: 2009/18139)

23.Şubat.2010- Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2009/16817;K: 2009/18384)

23.Şubat.2010- Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2009/17737;K: 2009/18986)

23.Şubat.2010- Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2009/17921;K: 2009/19910)

23.Şubat.2010- Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2009/18486;K: 2009/20266)

23.Şubat.2010- Yargıtay 13. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2009/15538;K: 2010/6)

23.Şubat.2010- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2009/9888;K: 2010/376)

23.Şubat.2010- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2009/9889;K: 2010/379)

23.Şubat.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

21.Şubat.2010- KOSGEB Rehberlik ve Denetim Kurulu Başkanlığı Yönetmeliği

21.Şubat.2010- Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü

20.Şubat.2010- 2010/113 2005 Uluslararası Zeytinyağı ve Sofralık Zeytin Anlaşmasına Katılmamız Hakkında Karar

20.Şubat.2010- Gülhane Askeri Tıp Akademisi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

20.Şubat.2010- Harp Okulları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

20.Şubat.2010- Astsubay Meslek Yüksek Okulları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

20.Şubat.2010- Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

20.Şubat.2010- Genetik Hastalıklar Tanı Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

20.Şubat.2010- Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

20.Şubat.2010- Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

20.Şubat.2010- Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Giriş Sınavı, Denetçi Yardımcısı Adayları ile Denetçi Yardımcılarının Mesleki Eğitim Staj ve Yeterlik Sınavı Yönetmeliği

20.Şubat.2010- Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

20.Şubat.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

19.Şubat.2010- 2010/21 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Singapur Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

19.Şubat.2010- Yapı Malzemeleri İçin Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesinde Esas Alınan Temel Kriterlere Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: YİG/2010-03)

19.Şubat.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

18.Şubat.2010- Türk Silahlı Kuvvetleri Taşınmaz Mal Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

18.Şubat.2010- Kültür Bakanlığı Senfoni Orkestraları Solist Sanatçılarının Çalışma Usulleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

18.Şubat.2010- İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/7)

18.Şubat.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

17.Şubat.2010- Tütün Üretiminden Vazgeçip Alternatif Ürün Yetiştiren Üreticilerin Desteklenmesine Dair Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2010/3)

17.Şubat.2010- İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/4)

17.Şubat.2010- İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/5)

17.Şubat.2010- İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/6)

17.Şubat.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

16.Şubat.2010- Su Ürünleri Alanında Faaliyet Gösteren Gemilere İlişkin Hijyen Kuralları Yönetmeliği

16.Şubat.2010- İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

16.Şubat.2010- İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Teşkilat, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

16.Şubat.2010- İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Hisse Senetleri Piyasası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

16.Şubat.2010- İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Tahvil ve Bono Piyasası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

16.Şubat.2010- İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Gelişen İşletmeler Piyasası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

16.Şubat.2010- Çiftçi Kayıt Sistemine Dahil Olan Çiftçilere Mazot, Kimyevi Gübre ve Toprak Analizi Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2010/6)

16.Şubat.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

15.Şubat.2010- Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Satış ve Kiralama İşlemleri Yönetmeliği

14.Şubat.2010- Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

14.Şubat.2010- Ulaştırma Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

13.Şubat.2010- 2010/44 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan “Ekonomik İşbirliği Anlaşması”nın Onaylanması Hakkında Karar

13.Şubat.2010- Kutlu Doğum Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftasını Kutlama Yönetmeliği

13.Şubat.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

12.Şubat.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

11.Şubat.2010- 2010/18 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belarus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan “Veterinerlik Alanında İşbirliği Anlaşması”nın Onaylanması Hakkında Karar

11.Şubat.2010- Türk Silahlı Kuvvetleri Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

11.Şubat.2010- Sözleşmeli Subay ve Astsubay Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

11.Şubat.2010- Astsubay Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

11.Şubat.2010- 2010 Yılı Ocak Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

11.Şubat.2010- 2010 Yılı Ocak Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

11.Şubat.2010- 2010 Yılı Ocak Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

11.Şubat.2010- 2010 Yılı Ocak Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

11.Şubat.2010- Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

11.Şubat.2010- Re’sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

11.Şubat.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

10.Şubat.2010- 2010/23 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belarus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan “Karantina ve Bitki Koruma Alanında İşbirliği Anlaşması”nın Onaylanması Hakkında Karar

10.Şubat.2010- 2010/24 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında İmzalanan “Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşma”nın Onaylanması Hakkında Karar

10.Şubat.2010- 2010/52 Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması’nın ve Eki Protokol’ün Onaylanması Hakkında Karar

10.Şubat.2010- 2010/84 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Vizelerin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında Karar

10.Şubat.2010- 2009/15740 Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar

10.Şubat.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

09.Şubat.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

08.Şubat.2010- 2010/27 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bitki Koruma (Bitki Karantina) Alanında İşbirliği Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

07.Şubat.2010- 2010/48 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İtalya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan “Türkiye’de Bir Türk-İtalyan Üniversitesinin Kurulmasına Dair Anlaşma”nın Onaylanması Hakkında Karar

07.Şubat.2010- Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Klinik Şefi, Klinik Şef Yardımcısı ve Başasistan Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Sınavlara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

07.Şubat.2010- Adalet Bakanlığına Ait Depo ve Garajlarda Muhafaza Edilen Mahcuz Mallar İçin Alınacak Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ

06.Şubat.2010- 2010/51 Belgesiz İhracat Kredileri ile Vergi Resim ve Harç İstisnası Hakkında Karar

06.Şubat.2010- Milli Eğitim Bakanlığı Özel Kurslar Yönetmeliği

06.Şubat.2010- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Mimarlar Odası Serbest Mimarlık Hizmetlerini Uygulama, Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

06.Şubat.2010- Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmeliğe Göre Uygunluk Teyit Sistemlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ (No: YİG/2010-02)

06.Şubat.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

05.Şubat.2010- 5921 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

05.Şubat.2010- 2010/9 Tasfiye Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük

05.Şubat.2010- 2010/10 Posta Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük

05.Şubat.2010- 2010/1 Aklama Suçu İncelemesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

05.Şubat.2010- 2010/2 Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

05.Şubat.2010- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sportif Müsabaka ve Gösteri Hasılatının Dağıtımına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

05.Şubat.2010- İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü

05.Şubat.2010- İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/3)

05.Şubat.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

04.Şubat.2010- 2009/15759 Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki İşleri Yürütmek Üzere Geçici Personel İstihdamı ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkında Karar

04.Şubat.2010- Kültür ve Turizm Bakanlığı Stajyer Kontrolörlük Giriş ve Kontrolör Yeterlik Sınavları ile Atama, Yetiştirilme ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

04.Şubat.2010- Kültür ve Turizm Uzman Yardımcılığı ve Uzmanlığı Sınav, Görev, Yetki, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

04.Şubat.2010- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 396)

04.Şubat.2010- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2009/6892;K: 2009/12613)

04.Şubat.2010- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2009/6893;K: 2009/12614)

04.Şubat.2010- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2009/6894;K: 2009/12615)

04.Şubat.2010- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2009/6895;K: 2009/12616)

04.Şubat.2010- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2009/6896;K: 2009/12617)

04.Şubat.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

03.Şubat.2010- Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Amatör Telsizcilik Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği

03.Şubat.2010- Elektronik Haberleşme Hizmetlerinin Yürütülmesinde Geçiş Hakkına Dair Yönetmelik

03.Şubat.2010- Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ

03.Şubat.2010- Su Yapıları Denetim Hizmetleri Uygulama Genel Tebliği

03.Şubat.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

02.Şubat.2010- 2009/15733 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca Temsil Edilen Türkiye Cumhuriyeti ile Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığınca Temsil Edilen Katar Devleti Arasında 1 Nisan 1986 Tarihinde İmzalanan İşgücü İstihdamının Tanzimine Dair Anlaşmaya Ek Protokol'ün Onaylanması Hakkında Karar

02.Şubat.2010- 2009/15734 Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı ile NATO Bakım ve İkmal Ajansı Arasında TUR-40 Numaralı “Stinger Silah Sisteminin Lojistik Destek Satış Anlaşması”nın Onaylanması Hakkında Karar

02.Şubat.2010- 2009/15746 Türkiye Cumhuriyeti ile Peru Cumhuriyeti Arasında İmzalanan “Yasadışı Yollardan Ticareti Yapılan, İhraç Edilen veya El Değiştiren Kültürel, Arkeolojik, Sanatsal ve Tarihi Varlıkların Korunması, Konservasyonu, Ele Geçirilmesi ve İadesine İlişkin Anlaşma”nın Onaylanması Hakkında Karar

02.Şubat.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları