Ocak 2008 ve önceki aylar Mevzuat değişiklikleri için Resmi Gazete Bölümüne Bakınız

 

 

29.02.2008 - 2008/13238 Bosna-Hersek Bakanlar Kurulu ile Diğer Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Üyesi Ülkelerin Hükümetleri, 1244 Sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararı Uyarınca Kosova Adına Birleşmiş Milletler, Kosova Geçici Yönetimi Misyonu Arasında Bölgesel İşbirliği Konseyi Yazmanlığı İçin Evsahibi Ülke Düzenlemeleri Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

29.02.2008 - Sosyal Güvenlik Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

29.02.2008 - Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

29.02.2008 - Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

29.02.2008 - Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ

29.02.2008 - 5201 Sayılı Kanun Gereğince Kontrole Tâbi Tutulacak Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Muhimmat ve Bunlara Ait Yedek Parçalar, Askerî Patlayıcı Maddeler, Bunlara Ait Teknolojilere İlişkin

29.02.2008 - 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No:5)

29.02.2008 - Anayasa Mahkemesinin E: 2006/21, (Siyasî Parti Malî Denetimi) K: 2008/27 Sayılı

29.02.2008 - Anayasa Mahkemesinin E: 2003/17, (Siyasî Parti Malî Denetimi) K: 2008/28 Sayılı

29.02.2008 - Anayasa Mahkemesinin E: 2007/40, (Siyasî Parti Malî Denetimi) K: 2008/29 Sayılı

29.02.2008 - Anayasa Mahkemesinin E: 2006/5, (Siyasî Parti Malî Denetimi) K: 2008/30 Sayılı Kararı

29.02.2008 - Anayasa Mahkemesinin E: 2007/8, (Siyasî Parti Malî Denetimi) K: 2008/31 Sayılı Kararı

29.02.2008 - Anayasa Mahkemesinin E: 2006/41, (Siyasî Parti Malî Denetimi) K: 2008/32 Sayılı Kararı

29.02.2008 - Anayasa Mahkemesinin E: 2007/3, (Siyasî Parti Malî Denetimi) K: 2008/33 Sayılı Kararı

29.02.2008 - Anayasa Mahkemesinin E: 2002/36, (Siyasî Parti Malî Denetimi) K: 2008/34 Sayılı

29.02.2008 - Anayasa Mahkemesinin E: 2002/35, (Siyasî Parti Malî Denetimi) K: 2008/35 Sayılı Kararı

29.02.2008 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

28.02.2008 - Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

28.02.2008 - Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu Kararı

28.02.2008 - Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (No: 2008-32/34)

28.02.2008 - Anayasa Mahkemesinin E: 2003/34, K: 2007/94 Sayılı Kararı (22/11/2001 Tarihli ve 4721 Sayılı Kanun ile İlgili)

28.02.2008 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

27.02.2008 1. Mükerrer - Türkiye Cumhuriyeti ve Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası Arasında, Elektrik Dağıtımının Rehabilitasyonu Projesi ile İlgili Garanti ve Kredi Anlaşmaları

27.02.2008 - 5736 Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun

27.02.2008 - 5737 Vakıflar Kanunu

27.02.2008 - 5738 Spor Müsabakalarına Dayalı Sabit İhtimalli ve Müşterek Bahis Oyunlarının Özel Hukuk Tüzel Kişilerine Yaptırılması Hakkında Kanun

27.02.2008 - İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/16)

27.02.2008 - İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/17)

27.02.2008 - İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/18)

27.02.2008 - İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/19)

27.02.2008 - İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/20)

27.02.2008 - 2008 Yılı Ocak Ayında İptal Edilen Belgelerin Listesi

27.02.2008 - 2008 Yılı Ocak Ayında Re'sen Kapatılan Belgelerin Listesi

27.02.2008 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

26.02.2008 - Türk Silahlı Kuvvetleri Ortaöğretim Okulları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği

26.02.2008 - Şile Liman Yönetmeliği

26.02.2008 - Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 108)

26.02.2008 - Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Kararlar

26.02.2008 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

24.02.2008-Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Hazırlık ve Düzenleme Kurullarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

24.02.2008-2008 Yılı Ocak Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

24.02.2008-2008 Yılı Ocak Ayında Yabancı Sermayeli Firmaların Yatırımları İçin Verilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

23.02.2008-5735 Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

23.02.2008-2008/13171 Dövizle Askerlik Hizmeti Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelik

23.02.2008-Orman Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

23.02.2008-Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

23.02.2008-Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

23.02.2008-Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2008-1)

23.02.2008-Anayasa Mahkemesinin E: 2006/61, K: 2007/91 Sayılı Kararı (25/1/2006 Tarihli ve 5449 Sayılı Kanun ile İlgili)

23.02.2008-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

22.02.2008-Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

22.02.2008-Devlet Muhasebesi Standardı 1 (DMS 1) Mali Tabloların Sunulması

22.02.2008-Danıştay İkinci Daire Başkanlığına Ait Karar (Esas No: 2007/2328;Karar No: 2007/3966)

22.02.2008-Danıştay İkinci Daire Başkanlığına Ait Karar (Esas No:2007/2327;Karar No : 2007/3967)

22.02.2008-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

21.02.2008-Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

21.02.2008-Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

21.02.2008-Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Stratejik Planlama Mühendis Yetkilendirme Yönetmeliği

21.02.2008-Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Yatırım Hizmetleri Yönetimi Mühendis Yetkilendirme Yönetmeliği

21.02.2008-Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Şartlar

21.02.2008-2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 4)

21.02.2008-Anayasa Mahkemesinin E: 2006/52, K: 2007/27 Sayılı Kararı (4/2/1924 Günlü, 406 Sayılı Kanunun Ek 29 uncu Maddesi ile İlgili)

21.02.2008-Anayasa Mahkemesinin E: 2004/25, K: 2008/42 Sayılı Kararı (5/1/1961 Günlü, 221 Sayılı Kanun ile İlgili)

21.02.2008-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

20.02.2008-Telekomünikasyon Kurumu Gelirlerinin Tarh, Bildirim, Tahakkuk, Tahsilat Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

20.02.2008-Elektrik Piyasası Şebeke Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

20.02.2008-Anayasa Mahkemesinin E: 2007/84, K: 2007/74 Sayılı Kararı (10/11/1983 tarihli ve 2949 Sayılı Kanun ile İlgili

20.02.2008-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

19.02.2008-Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin 2008 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ

19.02.2008-Tarımsal Üretime Yönelik Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (No: 2008/10)

19.02.2008-Anayasa Mahkemesinin E: 2007/99, K: 2007/86 Sayılı Kararı (16/10/2007 Tarihli ve 5697 Sayılı Kanun ile İlgili)

19.02.2008-Anayasa Mahkemesinin E: 2002/169, K: 2007/88 Sayılı Kararı (14/7/1965 Tarihli ve 657 Sayılı Kanun ile İlgili)

19.02.2008-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

18.02.2008-2008/13212 Türk-İspanyol Kara Taşımacılık Karma Komisyonu Tutanağı'nın Onaylanması Hakkında Karar

18.02.2008-Meyer Uluslararası Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri Limited Şirketi'nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (No: SGM 2008/5)

17.02.2008-Havaalanı Sağlık Denetleme Merkezleri Yönetmeliği

17.02.2008-Denizcilik Müsteşarlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

17.02.2008-İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/9)

17.02.2008-İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/10)

17.02.2008-İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/11)

17.02.2008-İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/12)

17.02.2008-İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/13)

17.02.2008-İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/14)

17.02.2008-İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/15)

16.02.2008-Sözleşmeli Subay ve Astsubay Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

16.02.2008-Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

16.02.2008-Türkiye İş Kurumu Yurtdışında İşe Yerleştirme Hizmetine Dair Yönetmelik

16.02.2008-2008Yılı Ocak Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

16.02.2008-2008 Yılı Ocak Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

16.02.2008-2008Yılı Ocak Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

16.02.2008-2008 Yılı Ocak Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

16.02.2008-2008 Yılı Ocak Ayında İptal Edilen Belgelerin Listesi

16.02.2008-2008Yılı Ocak Ayında Re'sen Kapatılan Belgelerin Listesi

16.02.2008-Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ait Karar

16.02.2008-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

15.02.2008-2008/13191 Türk-Kazak Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

15.02.2008-2008/13219 Türkiye-Yemen Karma Komitesi Üçüncü Dönem Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

15.02.2008-Dış Ticaret Müsteşarlığı Taşra Teşkilatı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

15.02.2008-Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik

15.02.2008-Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

15.02.2008-Profesyonel Sualtı Adamları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

15.02.2008-2008 Enerji Verimliliği Yılı ile İlgili 2008/2 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

15.02.2008-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

14.02.2008-2008/13215 Güneydoğu Avrupa Savunma Bakanları Süreci Çerçevesindeki Koordinasyon Komitesi Kuruluş Anlaşmasına Bosna-Hersek'in Katılım Notası'nın Onaylanması Hakkında Karar

14.02.2008-2008/13226 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Finlandiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan "Kültürel, Eğitsel ve Bilimsel İşbirliği Programı"nın Onaylanması Hakkında Karar

14.02.2008-2008/13201 Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar

14.02.2008-Esnaf ve Sanatkârlarca Üretilen Mal ve Hizmetlerin Fiyat Tarifeleri Hakkında Yönetmelik

14.02.2008-Esnaf ve Sanatkârların Ödeyecekleri Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat Hakkında Yönetmelik

14.02.2008-Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşlarının Üst Kuruluşlarına Ödeyecekleri Kayıt Ücreti ve Katılma Payları ile Düzenledikleri ve Onayladıkları Belgeler ile Yaptıkları Hizmetler Karşılığında Alacakları Ücretler Hakkında Yönetmelik

14.02.2008-Karayolu ile Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığı Alanında Uygulanacak Taban Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ (No: 50)

14.02.2008-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

13.02.2008-2008/13189 Expo 2015 İzmir Yönlendirme Kurulu ile Yürütme Komitesinin Teşkiline Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

13.02.2008-2008/13196 İşverenlerin Çalıştırmaları Gereken Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağdurlarına İlişkin Çalıştırma Oranlarının Tespitine Dair 2005/9077 Sayılı Kararnamenin Eki Karar'ın 2008 Yılında da Uygulanması Hakkında Karar

13.02.2008-2008/13210 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (III) Sayılı Listenin (A) Cetvelinde Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Asgari Maktu Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Karar

13.02.2008-Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

13.02.2008-Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

13.02.2008-Bankaların Destek Hizmeti Almalarına ve Bu Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

13.02.2008-Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

13.02.2008-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

12.02.2008-5729 Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Kanun

12.02.2008-5731 Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesinin Ayrıcalık ve Bağışıklıklarına Dair Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

12.02.2008-5732 Beşinci Dünya Su Forumu Organizasyonu İçin Çerçeve Anlaşma ile Beşinci Dünya Su Forumu Anlaşma Mektubunun Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

12.02.2008-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

11.02.2008-2008/13139 Türkiye-Ukrayna Kara Ulaştırması Karma Komisyon Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

10.02.2008-2008/13130 Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Arasında İmzalanan "Hukuki Konularda Adli Yardımlaşma Anlaşması"nın Onaylanması Hakkında Karar

10.02.2008-2008/13169 Türkiye Cumhuriyeti-Suriye Arap Cumhuriyeti Ulaştırma Karma Komisyon Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

09.02.2008-2008/13166 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moğolistan Hükümeti Arasında İmzalanan "Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşma"nın Onaylanması Hakkında Karar

09.02.2008-2008/13180 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Arasında İmzalanan "Güvenlik, Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerle Mücadele Alanında İşbirliği Anlaşması"nın Onaylanması Hakkında Karar

09.02.2008-2008/13222 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

09.02.2008-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

08.02.2008-5728 Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

08.02.2008-5733 Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

08.02.2008-5734 Gaziantep'e İstiklal Madalyası Verilmesi Hakkında Kanun

08.02.2008-2008/13186 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

08.02.2008-2008/13234 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

08.02.2008-Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

08.02.2008-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

07.02.2008-Adalet Bakanlığına Ait Depo ve Garajlarda Muhafaza Edilen Mahcuz Mallar İçin Alınacak Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ

07.02.2008-Portföy Yöneticiliği Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No: 98)

07.02.2008-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

06.02.2008-5730 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan ve Karadağ Bakanlar Konseyi Arasında Askeri-Bilimsel ve Askeri-Teknik İşbirliği Konusunda Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

06.02.2008-2008/13125 Terör Örgütleri ile Terörizmi Finanse Eden Kişi ve Kuruluşlara Karşı Uygulanacak Tedbirlerin Belirlenmesi Hakkındaki 22/12/2001 tarihli ve 2001/3483 Sayılı Kararnamenin Ekinde Yer Alan Kişi ve Kuruluşlardan, Adları Belirtilenlerin Bu Kararname Kapsamından Çıkarılması Hakkında Karar

06.02.2008-2008/13152 Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumundan Aylık Almakta Olanların Aylıklarından 2008 Yılında % 10 Oranında Sağlık Sigortası Primi Kesilmesi Hakkında Karar

06.02.2008-Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

06.02.2008-Trafik Sigortaları Bilgi Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

06.02.2008-Hakimler ve Cumhuriyet Savcıları Hakkında Uygulanacak Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

06.02.2008-Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü İş Konseyi Uluslararası Sekretarya ve Görevlilerinin Türkiye'de Yararlanacağı Ayrıcalıklar, Bağışıklıklar ve Kolaylıklara İlişkin Yönetmelik

06.02.2008-Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

06.02.2008-Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 381

06.02.2008-Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik Sözleşmelerine İlişkin Bildirimlerinin ve Sürekli Bilgi Verme Yükümlülüklerinin Elektronik Ortamda Yerine Getirilmesi Hakkında Genel Tebliğ (Sıra No: 1)

06.02.2008-Yurt İçinde Üretilen Bazı Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçinde Satışında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ

06.02.2008-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

05.02.2008-2008/13187 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması'nın Onaylanmasına Dair Anlaşma

05.02.2008-Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği

05.02.2008-Orman Amenajman Yönetmeliği

05.02.2008-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

03.02.2008-2008/13112 Avrupa-Kafkasya-Asya Ulaştırma Koridorunun Üzerinde Uluslararası Taşımacılığın Geliştirilmesi Hakkında Çok Taraflı Temel Anlaşmaya Taraf Hükümetler Arasındaki TRACECA Hükümetlerarası Komisyonu Daimi Sekreteryası (PS IGC TRACECA) Ortak Finans Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

02.02.2008-2008/13111 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan "Diplomatik Pasaport Hamilleri İçin Vize Yükümlülüğünün Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair Anlaşma"nın Onaylanması Hakkında Karar

02.02.2008-Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Esaslarına Dair Yönetmelik

02.02.2008-Beşeri Tıbbi Ürünler Ambalaj ve Etiketleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

02.02.2008-Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

02.02.2008-Doktorluk, Hemşirelik, Ebelik, Diş Hekimliği, Veterinerlik, Eczacılık ve Mimarlık Eğitim Programlarının Asgari Eğitim Koşullarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik

02.02.2008-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

01.02.2008-2008/13126 Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki İşleri Yürütmek Üzere Geçici Personel İstihdamı ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkında Karar

01.02.2008-Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

01.02.2008-Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

01.02.2008-Türkiye Çim Hokeyi Federasyonu Ana Statüsü

01.02.2008-Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi İptaline İlişkin Tebliğ (No: 2008/22)

01.02.2008-Sigorta Sektörüne İlişkin Grup Muafiyet Tebliği (No: 2008/3)

01.02.2008-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları