ŞUBAT 2007 Ayı Mevzuat Indeksi

 Ocak 2007 ve önceki aylar Mevzuat değişiklikleri için Resmi Gazete Bölümüne Bakınız

28.02.2007 -5583 Futbol Müsabakalarında Müşterek Bahisler Tertibi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

28.02.2007 -2007/11629 Bazı Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları ile Sermayesinin % 50'sinden Fazlası Belediyelere Ait Şirketlerin, 31/12/2004 Tarihi İtibarıyla Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Olan Kamu ve Özel Hukuka Tabi Alacakları ile Bunların Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Olan Borçlarının Takas, Mahsup ve Kesinti İşlemine Tabi Tutulmasına Dair Belediye Uzlaşma Komisyonu Kararlarının Onaylanmasına İlişkin Karar

28.02.2007 -Diyanet İşleri Başkanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

28.02.2007 -Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

28.02.2007 -Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu Ana Statüsü

28.02.2007 -Türkiye Golf Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü

28.02.2007 -Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulunun E: 2005/1, K: 2007/1 Sayılı Kararı ile İlgili

28.02.2007 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

27.02.2007 -2007/11713 Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği Statüsünde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Statü'nün Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

27.02.2007 -2007/11723 Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Büyükşehir Belediyeleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarına Ayrılacak Paylardan Borçlarına Karşılık Yapılacak Kesintilerin Oranı ve Kesintilerin Alacaklı Kurumlar Arasında Dağılımına İlişkin Esas ve Usuller'in Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

27.02.2007 -Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Satış, Devir,İntikal, Kiraya Verme, Trampa, Sınırlı Ayni Hak Tesisi ve Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

27.02.2007 -İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi Muhasebe Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

27.02.2007 -Türkiye Cumhuriyeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasına İlişkin EUR.1 Dolaşım Sertifikaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

27.02.2007 -Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

27.02.2007 -Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu ve İşyurtlarının Muhasebe Uygulama Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

27.02.2007 -Denizcilik Müsteşarlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

27.02.2007 -Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanuna Dair Kazanılmış Haklar, Mesleki Deneyim Kazanma ve Meslek Mensupluğu Sınav Yönetmeliği

27.02.2007 -Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanuna Dair Oda Onur Kurulu Çalışma Esasları ve Serbest Yeminli Meslek Mensupları Disiplin Yönetmeliği

27.02.2007 -Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanunun Uygulanma Usul ve Esasları ile Serbest Ormancılık ve Orman Ürünleri Büro Çalışma Alanlarına Dair Yönetmelik

27.02.2007 -Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanuna Ormancılık ve Orman Ürünleri Bürolarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönetmeliği

27.02.2007 -Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu Kararı (E: 2005/1, K: 2007/1)

27.02.2007 -Danıştay Dokuzuncu Dairesine Ait 3 Adet Karar

27.02.2007 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

24.02.2007 -Danıştay Üyeliğine, Çorum Valisi Hüseyin POROY Seçilmesine Dair Karar

24.02.2007 -Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Programlarının Denetimi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

24.02.2007 -Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

24.02.2007 -Yurt Dışı Teşkilatında Sürekli Görevlendirilecek Tarım Müşavirlerinin Atanmalarının Esas ve Usullerine Dair Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

24.02.2007 -İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/3)

24.02.2007 -Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi İptaline İlişkin Tebliğ (Dış Ticarette Standardizasyon: 2007/22)

24.02.2007 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

23.02.2007 -Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

23.02.2007 -Telekomünikasyon Kurumu Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

23.02.2007 -Telekomünikasyon Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

23.02.2007 -Faaliyet İzni Kaldırılan Bankalardaki Sigortalı Mevduat ve Sigortalı Katılım Fonunun Ödenmesi ile Bu Bankaların İflas ve Tasfiyesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

23.02.2007 -Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ

23.02.2007 -Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 2007/1)

23.02.2007 -Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 41)

23.02.2007 -2007 Yılı Ocak Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

23.02.2007 -2007 Yılı Ocak Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

23.02.2007 -2007 Yılı Ocak Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

23.02.2007 -2007 Yılı Ocak Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

23.02.2007 -Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

23.02.2007 -Re'sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

23.02.2007 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

22.02.2007 -Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik

22.02.2007 -Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu Kararı

22.02.2007 -Anayasa Mahkemesinin E: 2007/18, K: 2007/9 (Yürürlüğü Durdurma) Sayılı Kararı (3/7/2005 Tarihli ve 5403 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 31/1/2007 Tarihli ve 5578 Sayılı Kanun ile İlgili)

22.02.2007 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

21.02.2007 -Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

21.02.2007 -Türkiye Voleybol Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü

21.02.2007 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

20.02.2007 -2007/11601 Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşmiş Milletler Uyuşturucu Maddeler ve Suç Ofisi Arasında "Terörizm ve Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Uluslararası İşbirliği Üzerine Orta Asya ve Kafkasya Bölgesel Çalıştayı"na İlişkin Mektup Teatisi Yoluyla Akdedilen Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

20.02.2007 -2007/11620 Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

20.02.2007 -Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tarife ve Talimat

20.02.2007 -Anayasa Mahkemesinin E: 2003/18, K: 2004/88 Sayılı Kararı (17/7/1964 Tarihli ve 506 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 23/5/2002 Tarihli ve 4759 Sayılı Kanun ile İlgili)

20.02.2007 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

19.02.2007 -Yurt Dışında Fuar Düzenlenmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğ (İhracat: 2007/1)

18.02.2007 -Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

18.02.2007 -Gemi Trafik Hizmetleri Sistemlerinin Kurulmasına ve İşletilmesine İlişkin Yönetmelik

17.02.2007 -2007/11673 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

17.02.2007 -2007/11674 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (III) Sayılı Listede Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisine İlişkin 25/7/2005 Tarihli ve 2005/9145 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

17.02.2007 -Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Yurtdışı Teşkilatında Görevlendirilecek Personelin Seçim Esasları Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

17.02.2007 -Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

17.02.2007 -Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Sözleşmeli Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

17.02.2007 -İşçi Sayılmayan Geçici Personel Çalıştırılmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

17.02.2007 -Hâkimler ve Cumhuriyet Savcıları Hakkında Uygulanacak Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

17.02.2007 -Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevlerinde Hükümlü ve Tutukluların Dışarıdaki Yakınlarıyla Telefonla Görüşmeleri Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

17.02.2007 -Ulaştırma Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

17.02.2007 -Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Meslek İçi Eğitim ve Belgelendirme Yönetmeliği

17.02.2007 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

16.02.2007 -Milletvekillerine, Yasama Organı Eski Üyelerine, Dışarıdan Atandıkları Bakanlık Görevi Sona Erenlere Tedavi Yardımı Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

16.02.2007 -Türkiye Büyük Millet Meclisi Yasama Uzmanlığı Yönetmeliği

16.02.2007 -Türkiye Büyük Millet Meclisi Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

16.02.2007 -Türkiye Büyük Millet Meclisi Memurları, Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

16.02.2007 -Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

16.02.2007 -Millî Eğitim Bakanlığı Yurt Dışı Teşkilatına Sürekli Görevle Atanacak Personelin Seçimine İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

16.02.2007 -Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

16.02.2007 -Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

16.02.2007 -Doğrudan Gelir Desteği Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2007/14)

16.02.2007 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

15.02.2007 -Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

15.02.2007 -Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzmanlığı Görev, Çalışma ve Atama Yönetmeliği

15.02.2007 -Vergi Dairesi Başkanlıklarının Kuruluş ve Görev Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

15.02.2007 -Alt Yapılar İçin Afet Yönetmeliği

15.02.2007 -Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

15.02.2007 -Sertifikalı Tohumluk Kullanımı ve Sertifikalı Meyve/Asma Fidanı/Çilek Fidesi ile Kapama Bağ/Bahçe Tesisi Desteklemeleri Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2007/15)

15.02.2007 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

14.02.2007 -5580 Özel Öğretim Kurumları Kanunu

14.02.2007 -Ceza Muhakemesi Kanununda Öngörülen Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi, Gizli Soruşturmacı ve Teknik Araçlarla İzleme Tedbirlerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

14.02.2007 -Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı Uzman Yardımcılığı ve Uzmanlığı Sınav, Atama, Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

14.02.2007 -Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Çerçevesinde Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Tebliği (No: 2007/3)

14.02.2007 -Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Çerçevesinde Makina, Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Tebliği (No: 2007/4)

14.02.2007 -Patates Siğili, Patates Kahverengi Çürüklüğü ve Domateste Bakteriyel Solgunluk Görülen Alanlarda ve Güvenlik Kuşağında Uygulanacak Destek Hakkında Tebliğ (No: 2007/7)

14.02.2007 -2006 Yılı Ürünü Kütlü Pamuk, Yağlık Ayçiçeği, Soya Fasulyesi, Kanola, Dane Mısır, Aspir ve Zeytinyağı Üreticilerine Destekleme Primi Ödenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliğinde (Tebliğ No: 2006/50) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2007/8)

14.02.2007 -Tarımsal Üretime Yönelik Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (No: 2007/12)

14.02.2007 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

13.02.2007 -5576 Petrol Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

13.02.2007 -Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Yurtdışı Kadrolarına Yapılacak Atama Esasları ile Yurtdışındaki Kadrolarda Çalışanların Görev ve Sorumluluklarının Belirlenmesine Dair Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

13.02.2007 -Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Yurtdışı Teşkilatında Görevlendirilecek Personelin Atanma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

13.02.2007 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

10.02.2007 -5579 Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

10.02.2007 -Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Mal ve Hizmet Alımları ile Yapım İşleri Hakkında Yönetmelik

10.02.2007 -Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

10.02.2007 -Dış Ticaret Müsteşarlığı Yurt Dışı Teşkilatı Kadrolarına Yapılacak Atamaların Esas ve Usullerine Dair Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair yönetmelik

10.02.2007 -Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Muhasebe Uygulama Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

10.02.2007 -Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği

10.02.2007 -Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

10.02.2007 -Sözleşmeli Besiciliğin Desteklenmesine Dair Uygulama Tebliği (No: 2007/10)

10.02.2007 -Risk Değerlendirmesi ve Acil Müdahale Planlarını Hazırlayacak Kurum/Kuruluşların Asgari Özelliklerine Dair Tebliğ (No: 2007/3)

10.02.2007 -Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğ

10.02.2007 -Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 7/2/2007 Tarihli ve 2113 Sayılı Kararı

10.02.2007 -Anayasa Mahkemesinin E: 2007/5, K: 2007/7 (Yürürlüğü Durdurma) Sayılı Kararı (1/3/2006 Tarihli ve 5467 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 11/1/2007 tarihli ve 5573 sayılı Kanun ile İlgili)

10.02.2007 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

09.02.2007 -5578 Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

09.02.2007 -Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007-32/33)

09.02.2007 -29/1/2007 tarihli ve 2007/1 sayılı Yargıtay Başkanlar Kurulu Kararı ile İlgili

09.02.2007 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

08.02.2007 -Tüketici Konseyi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

08.02.2007 -Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

08.02.2007 -Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

08.02.2007 -Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü Muhasebe Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

08.02.2007 -Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Maden Mühendisleri Odası Serbest Maden Mühendisliği Hizmetleri Uygulama, Tescil, Denetim ve Belgelendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

08.02.2007 -Türkiye Cimnastik Federasyonu Ana Statüsü

08.02.2007 -Dünya Bankası ve IMF 2009 Yılı Toplantısı ile İlgili 2007/5 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

08.02.2007 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

07.02.2007 -2006 Yılı Aralık Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılım Listesi

07.02.2007 -2006 Yılı Aralık Ayına Ait Belgeler ve Yararlandırılan Teşvik Unsurları Listesi

07.02.2007 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

06.02.2007 Mükerrer -2007/11609 Kalkınmada Öncelikli Yöreler Kapsamındaki İller ve 2001 Yılı İçin Belirlenen Fert Başına Gayrisafi Yurt İçi Hasıla Tutarı 1500 ABD Doları veya Daha Az Olan İller ile Bu İller Dışında Kalan ve 2003 Yılı İçin Belirlenen Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralamasına Göre Endeks Değeri Eksi Olan İllerdeki Organize Sanayi Bölgelerinin Mülki yetinde Bulunan Tahsis Edilmemiş Parsellerin, Yeni Yatırımlar İçin Gerçek veya Tüzel Kişilere Bedelsiz Olarak Tahsis Edilmesine İlişkin Sürenin Üç Yıl Uzatılması Hakkında Karar

06.02.2007 -Vakıflar Genel Müdürlüğü Müzeler Yönetmeliği

06.02.2007 -Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yatak ve Kadro Standartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

06.02.2007 -Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımları Hakkında Yönetmelik

06.02.2007 -Anayasa Mahkemesinin E: 2005/51, K: 2007/5 (27/4/2005 Tarihli ve 5337 Sayılı Kanun ile İlgili)

06.02.2007 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

03.02.2007 -884 Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

03.02.2007 -Lise ve Ortaokullar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

03.02.2007 -Adalet Bakanlığına Ait Depo ve Garajlarda Muhafaza Edilen Mahcuz Mallar İçin Alınacak Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ

03.02.2007 -Mevduat ve Katılım Fonlarının Vadeleri ve Türleri Hakkında Tebliğ (Sayı: 2007/1)

03.02.2007 -Yargıtay Başkanlar Kurulunun 29/1/2007Tarihli ve 2007/1 Sayılı Kararı

03.02.2007 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

02.02.2007 -Hazine Müsteşarlığı Yurt Dışı Teşkilatı Kadrolarına Yapılacak Atamaların Esas ve Usullerine Dair Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

02.02.2007 -İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Uluslararası Menkul Kıymetler Serbest Bölgesi Uygulama Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

02.02.2007 -Tarım Sigortaları Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

02.02.2007 -Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurt Dışı Teşkilatında Görevlendirilecek Personelin Seçim Esaslarına Dair Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

02.02.2007 -Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Üyeleri ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Personelinin Uyacakları Meslekî ve Etik İlkelere Dair Yönetmelik

02.02.2007 -Bankaların Kredi İşlemlerine ilişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

02.02.2007 -Türkiye Dağcılık Federasyonu Ana Statüsü

02.02.2007 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

01.02.2007 -Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü ve Hissedarı Olduğu Anonim Şirketlerde Görev Yapan Personelin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

01.02.2007 -Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

01.02.2007 -Numara Taşınabilirliği Yönetmeliği

01.02.2007 -Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

01.02.2007 -Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Ana Statüsü

01.02.2007 -Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 367)

01.02.2007 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları