ŞUBAT 2006 Ayı - Mevzuat indeksi

 Ocak 2006 ve önceki aylar Mevzuat değişiklikleri için Resmi Gazete Bölümüne Bakınız

 

28.02.2006 -5459 Türk Silahlı Kuvvetleri Stratejik Hedef Planının Gerçekleştirilmesi Maksadıyla Gelecek Yıllara Sari Taahhütlere Girişme Yetkisi Verilmesi Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

28.02.2006 -5460 Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

28.02.2006 -5461 Disiplin Mahkemeleri Kuruluşu, Yargılama Usulü ve Disiplin Suç ve Cezaları Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

28.02.2006 -5463 Avrupa Bölgesinde Yükseköğretimle İlgili Belgelerin Tanınmasına İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

28.02.2006 -2006/10018 Türkiye Katılım Bankaları Birliği Statüsü Hakkında Karar

28.02.2006 -2006/10105 Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından Kapsama Alınacak Riskler,Ürünler ve Bölgeler ile Prim Desteği Oranlarına İlişkin Karar

28.02.2006 -Kaplıca Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

28.02.2006 -Denizcilik Müsteşarlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

28.02.2006 -Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Temsilciliklerinin Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik

28.02.2006 -Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

28.02.2006 -Çevre ve Orman Bakanlığı Döner Sermayeli İşletmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

28.02.2006 -Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Peyzaj Mimarları Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

28.02.2006 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

26.02.2006 -Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

26.02.2006 -Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

26.02.2006 -Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

26.02.2006 -Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

26.02.2006 -2006 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 3)

25.02.2006 -Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Temizlenmesine Yönelik Faaliyetler İçin Yapılacak Harcama ve Yardımlar ile Verilecek Kredilere İlişkin Yönetmelik

25.02.2006 -Anayasa Mahkemesinin E: 2005/103 (5237 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2005/89 Sayılı Kararı

25.02.2006 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

24.02.2006 -Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Tespiti, Dinlenmesi, Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi ve Kayda Alınmasına Dair Usul ve Esaslar ile Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

24.02.2006 -Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İş Yerlerinin Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri ile Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

24.02.2006 -Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

24.02.2006 -Kiralama İşlemlerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 17) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 21)

24.02.2006 -Tarımsal Faaliyetlere İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 41) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 22)

24.02.2006 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

23.02.2006 -Balıkçı Gemilerinin Emniyeti Hakkında Yönetmelik

23.02.2006 -Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 356)

23.02.2006 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

22.02.2006 -Kara Sınırlarının Korunması ve Güvenliği Hakkında Yönetmeliğin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

22.02.2006 -Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

22.02.2006 -Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

22.02.2006 -Anayasa Mahkemesinin E: 2003/7 (4458 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2005/71 Sayılı Kararı

22.02.2006 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

21.02.2006 -Anayasa Mahkemesinin E: 2005/143 (5429 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2005/99 Sayılı Kararı

21.02.2006 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

20.02.2006 -Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

19.02.2006 -Yabancı Para Net Genel Pozisyon/Özkaynak Standart Oranının Bankalarca Konsolide ve Konsolide Olmayan Bazda Hesaplanması ve Uygulanması Hakkında Yönetmelik

18.02.2006 -2006/9972 Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

18.02.2006 -Yapı Malzemeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (89/106/EEC)

18.02.2006 -Hazine Arazilerinin Tersane Yatırımlarına Tahsisinde Uygulanacak Esas ve Usullere İlişkin Tebliğ

18.02.2006 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

17.02.2006 -2005/9986 Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

17.02.2006 -Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Tüzük ve Yönetmelik Tasarılarının Hazırlanmasına İlişkin Esasların Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Esaslar

17.02.2006 -Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Petrol Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği

17.02.2006 -Adalet Bakanlığına Ait Depo ve Garajlarda Muhafaza Edilen Mahcuz Mallar İçin Alınacak Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ

17.02.2006 -Dernekler Tarafından Tutulan Üye Kayıt Defterinde Bulunması Gereken Bilgiler ile Bu Defterin Şekli Hakkında Tebliğ (No: 2006/1)

17.02.2006 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

16.02.2006 -2006/9995 Beden Terbiyesi Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük

16.02.2006 -2006/9994 2005 Yılında Meydana Gelen Kuş Gribinden (Tavuk Vebası) Etkilenen, Kanatlı Sektöründe Faaliyet Gösteren Gerçek ve Tüzel Kişi Üreticilerin T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatifleri'ne Olan Tarımsal Kredi Borçlarının Ertelenmesi ve Söz Konusu Üreticilere Yeni Kredi Açılmasına İlişkin Karar

16.02.2006 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

15.02.2006 -5454 T.C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ek Ödeme Yapılması ile Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ödenen Gelir ve Aylıklarda 2006 Yılında Yapılacak Artışlar ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

15.02.2006 -5455 Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemenin Satış, Hibe, Hek ve Hurda Durum ve İşlemleri ile Hizmet Satışına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

15.02.2006 -5456 Gümrük Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun

15.02.2006 -5457 Telgraf ve Telefon Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

15.02.2006 -2005/10016 Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Karar

15.02.2006 -Elmadağ Barut Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Memurları Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

15.02.2006 -Elmadağ Barut Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

15.02.2006 -Elmadağ Roket Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Memurları Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

15.02.2006 -Elmadağ Roket Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

15.02.2006 -Makina ve Kimya Endüstrisi Hurda Sanayi İşletmeleri ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Memurları Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

15.02.2006 -Makina ve Kimya Endüstrisi Hurda Sanayi İşletmeleri ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

15.02.2006 -Kapsül ve Av Fişek Sanayi Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Memurları Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

15.02.2006 -Kapsül ve Av Fişek Sanayi Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

15.02.2006 -Hafif Silah Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Memurları Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

15.02.2006 -Hafif Silah Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

15.02.2006 -Çelik Çekme Boru Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Memurları Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

15.02.2006 -Çelik Çekme Boru Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

15.02.2006 -Nitroselüloz Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Memurları Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

15.02.2006 -Nitroselüloz Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

15.02.2006 -Ağır Silah ve Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Memurları Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

15.02.2006 -Ağır Silah ve Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

15.02.2006 -Mühimmat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Memurları Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

15.02.2006 -Mühimmat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

15.02.2006 -Pirinç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Memurları Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

15.02.2006 -Pirinç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

15.02.2006 -Fişek Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Memurları Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

15.02.2006 -Fişek Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

15.02.2006 -Çankırı Silah Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Memurları Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

15.02.2006 -Çankırı Silah Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

15.02.2006 -Makina ve Kimya Endüstrisi Hurda Sanayi İşletmeleri ve Ticaret (HURDASAN) Anonim Şirketi Arşiv Hizmetleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

15.02.2006 -Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda Sanayi İşletmeleri ve Ticaret A.Ş. Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

15.02.2006 -Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Çankırı Silah Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Arşiv Hizmetleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

15.02.2006 -Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda Sanayi İşletmeleri ve Ticaret A.Ş. Sigorta İşlemleri Yaptırma Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

15.02.2006 -Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda Sanayi İşletmeleri ve Ticaret (Hurdasan) Anonim Şirketi Pazarlama ve Satış Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

15.02.2006 -Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (MAKSAM) Genel Müdürlüğü Memurları Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

15.02.2006 -Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (MAKSAM) Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

15.02.2006 -Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Elmadağ Barut Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Satış Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

15.02.2006 -Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Tebliği (No: 2006/1)

15.02.2006 -Karşılıklar,Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 37) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 20)

15.02.2006 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

14.02.2006 -Askeri Okullara Alınan Öğrenciler ile Silahlı Kuvvetler Hesabına Fakülte ve Yüksekokullarda Okuyan Öğrenciler İçin Yüklenme Senedi Düzenlenmesine ve Bu Okullardan Çeşitli Sebeplerle Ayrılacak Öğrencilere veya Kefillerine Ödettirilecek Tazminata Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

14.02.2006 -Millî Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği

14.02.2006 -Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

14.02.2006 -Bilgi ve Belgeye Erişim Ücreti Genel Tebliği (Sıra No :1)

14.02.2006 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

13.02.2006 -Denizcilik Eğitimi Denetleme ve Kalite Standartları Esasları Hakkında Yönetmelik

12.02.2006 -Gaz Sayaçları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (71/318/AT)

12.02.2006 -Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ana Statüsünde Değişiklik Yapılması Hakkında Ana Statü

12.02.2006 -2005 Yılı Ürünü Kütlü Pamuk, Yağlık Ayçiçeği, Soya Fasulyesi, Kanola, Dane Mısır ve Zeytinyağı Üreticilerine Destekleme Primi Ödenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği (No: 2006/7)

12.02.2006 -Tarımsal Üretime Yönelik Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (No: 2006/8)

11.02.2006 -Milli Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelik

11.02.2006 -Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

11.02.2006 -Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkındaki 209 Sayılı Kanun Gereğince İşletme, İdare ve Muhasebe İşlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

11.02.2006 -Bazı Sigorta Genel Şartlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Şart

11.02.2006 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

10.02.2006 -İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Teşkilat, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

10.02.2006 -Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2002/1 Sayılı Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2006/1)

10.02.2006 -Özel Finans Kurumlarınca Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

10.02.2006 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

09.02.2006 -Gelir İdaresi Başkanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliği

09.02.2006 -Gelir İdaresi Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

09.02.2006 -Devlet Muhasebesi Standartları Kurulunun Yapısı ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

09.02.2006 -Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

09.02.2006 -Telekomünikasyon Kurumu Gelirlerinin Tarh, Bildirim, Tahakkuk, Tahsilat Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

09.02.2006 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

08.02.2006 -5449 Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun

08.02.2006 -2006/9970 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

08.02.2006 -2006/9974 Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

08.02.2006 -2005 Yılı Aralık Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

08.02.2006 -2005 Yılı Aralık Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

08.02.2006 -2005 Yılı Aralık Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

08.02.2006 -2005 Yılı Aralık Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

08.02.2006 -Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

08.02.2006 -Re'sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

08.02.2006 -Anayasa Mahkemesinin E: 2000/12 (2918 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 4262 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2005/85 Sayılı Kararı

08.02.2006 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

07.02.2006 -5452 Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

07.02.2006 -5453 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

07.02.2006 -Türkiye İzcilik Federasyonu İzcilik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

07.02.2006 -Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik

07.02.2006 -Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Tekstil Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği

07.02.2006 -2006 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Talimatı (Sıra No: 2)

07.02.2006 -Anayasa Mahkemesinin E: 2005/125 (5027 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2005/74 Sayılı Kararı

07.02.2006 -Anayasa Mahkemesinin E: 2004/115 (5027 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2005/92 Sayılı Kararı

06.02.2006 -Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tarife ve Talimat 04.02.2006 -Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

04.02.2006 -Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğ (Seri No: 67)

04.02.2006 -Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 355)

04.02.2006 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

03.02.2006 -5450 Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Bağlı Okulların Millî Eğitim Bakanlığına Devredilmesi ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

03.02.2006 -Belirli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

03.02.2006 -Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

03.02.2006 -2005 Yılı Aralık Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Listesi

03.02.2006 -2005 Yılı Aralık Ayına Ait Belgeler ve Yararlandırılan Teşvik Unsurları Listesi

03.02.2006 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

02.02.2006 -Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Saray, Köşk, Kasır ve Müştemilatının Bakım, Onarım ve Korunmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

02.02.2006 -İçişleri Bakanlığı Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

02.02.2006 -Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

02.02.2006 -Orman Yetiştirme Materyallerinin Ticareti Yönetmeliği (1999/105/Ec)

02.02.2006 -Aracılık Faaliyetinde Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No: 85)

02.02.2006 -Ara Dönem Finansal Raporlamaya İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 34) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 19)

02.02.2006 -Anayasa Mahkemesinin E: 2004/43 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2005/21 Sayılı Kararı

02.02.2006 -Anayasa Mahkemesinin E: 2004/39 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2005/22Sayılı Kararı

02.02.2006 -Anayasa Mahkemesinin E: 2004/19 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2005/24 Sayılı Kararı

02.02.2006 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

01.02.2006 -5451 Türkiye Cumhuriyeti Devlet Planlama Teşkilâtı ile Suriye Arap Cumhuriyeti Devlet Planlama Komisyonu Arasında Anlayış Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

01.02.2006 -Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda Bulunacak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

01.02.2006 -Yurt İçinde Fuar Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Yönetmelik

01.02.2006 -BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Kapsam Dışı Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

01.02.2006 -Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Sicil Amirleri Yönetmeliği

01.02.2006 -Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği

01.02.2006 -Anayasa Mahkemesinin E: 2004/20 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2005/17 Sayılı Kararı

01.02.2006 -Anayasa Mahkemesinin E: 2004/36 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2005/20 Sayılı Kararı

01.02.2006 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları