Şubat 2004 Ayı - Mevzuat indeksi

 Ocak 2005 ve önceki aylar Mevzuat değişiklikleri için Resmi Gazete Bölümüne Bakınız

28.02.2005-2005/8459 Türkiye Cumhuriyeti ile Lüksemburg Büyük Dükalığı Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Uygulama Usullerine İlişkin İdari Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar

28.02.2005-Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 22) (Kesin Hesap Kanunu Tasarılarına İlişkin Cetveller)

28.02.2005-Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 345)

27.02.2005-2005 Yılı Ocak Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

27.02.2005-2005 Yılı Ocak Ayında Verilen Belgeler ve Yararlandırılan Teşvik Unsurları Hakkında Tebliğ

27.02.2005-Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2005/11)

26.02.2005-5303 Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasındaki Mali İşbirliği Çerçevesinde Temin Edilecek Mali Yardımların Uygulanmasına İlişkin Çerçeve Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

26.02.2005-5305 Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

26.02.2005-Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

26.02.2005-Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

26.02.2005-Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı

26.02.2005-İşkolu Tespit Kararı (No: 2005/4)

26.02.2005-Anayasa Mahkemesinin E: 2004/8, (1136 Sayılı Kanun ile İlgili) K: 2004/28 Sayılı Kararı

26.02.2005-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

25.02.2005-2005/8467 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma'nın ve Eki Protokol'ün Onaylanması Hakkında Karar

25.02.2005-Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğ (Seri No: 64)

25.02.2005-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

24.02.2005-2005/8501 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Aynı Kanunun Ek Geçici 9 uncu Maddesi Kapsamına Giren Kurumlardan Aylık Alanlara, 2005 Yılında Ne Miktarda Zam ve Tazminat Verileceğine İlişkin Karar

24.02.2005-2005/8502 Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyette İşleri Yürütmek Üzere Geçici Personel İstihdamı ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkında Karar

24.02.2005-2005/8503 Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar

24.02.2005-Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

24.02.2005-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

23.02.2005-Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Mimarlık-Mühendislik Hizmetleri Asgari Ücret-Asgari Çizim ve Düzenleme Esasları Yönetmeliği

23.02.2005-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

22.02.2005-2005/8456 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

22.02.2005-Yurt Dışında Fuar Düzenlenmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğ (İhracat: 2005/5)

22.02.2005-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

20.02.2005-Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 86)

19.02.2005-Anayasa Mahkemesinin E: 2002/126 (3167 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2004/27 Sayılı Kararı

19.02.2005-Anayasa Mahkemesinin E: 2002/131 (1593 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2004/87 Sayılı Kararı

19.02.2005-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

18.02.2005-5290 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

18.02.2005-Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

18.02.2005-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

17.02.2005-5300 Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu

17.02.2005-İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik

17.02.2005-Beşeri Tıbbi Ürünlerin Sınıflandırılmasına Dair Yönetmelik

17.02.2005-Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

17.02.2005-Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

17.02.2005-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

16.02.2005-5301 Türkiye Cumhuriyeti ile Filistin Yönetimi Adına Filistin Kurtuluş Örgütü Arasındaki Geçici Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

16.02.2005-Denizcilik Müsteşarlığı Tarafından Gerçekleştirilecek Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

16.02.2005-Adalet Bakanlığına Ait Depo ve Garajlarda Muhafaza Edilen Mahcuz Mallar İçin Alınacak Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ

16.02.2005-Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2005/4)

16.02.2005-Türk Patent Enstitüsünce Uygulanacak Olan Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (BİK-TPE: 2005/2)

16.02.2005-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

15.02.2005--T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

14.02.2005-Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Fizik Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği

14.02.2005-Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Gıda Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği

14.02.2005-Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Çevre Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği

14.02.2005-Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Metalurji Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği

14.02.2005-2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Sıra No: 5) (Tedavi Yardımı)

13.02.2005-Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:3/2) Parasal Sınırlar, Süreler ve Oranlar

13.02.2005-2005 Yılı Ocak Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgeleri (D1) Hakkında Tebliğ

13.02.2005-2005 Yılı Ocak Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgeleri (D3) Hakkında Tebliğ

13.02.2005-2005 Yılı Ocak Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgeleri (H) Hakkında Tebliğ

13.02.2005-2005 Yılı Ocak Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgeleri (Y) Hakkında Tebliğ

13.02.2005-Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Hakkında Tebliğ

13.02.2005-Re'sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Hakkında Tebliğ

12.02.2005-Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Personel Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

12.02.2005-Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı İlaç Listesi ve Uygulama Talimatının Düzenlenmesi Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

12.02.2005-Türkiye Sektör Meclislerinin Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği

12.02.2005-Türkiye Barolar Birliği Staj Kredi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12.02.2005-Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliği (Seri No: 63)

12.02.2005-Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin 2005 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ

12.02.2005-1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu Gereğince Yapılacak Hukuki Yardımlar İçin Avukatlık Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife

12.02.2005-Anayasa Mahkemesinin E: 2002/41 (765 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2004/90 Sayılı Kararı

12.02.2005-Anayasa Mahkemesinin E: 2002/140 (5680 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2004/105 Sayılı Kararı

12.02.2005-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

11.02.2005-Anayasa Mahkemesinin E: 2001/406 (6831 Sayılı Kanun ile İlgili), K:2004/20 Sayılı Kararı

11.02.2005-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

10.02.2005-Anayasa Mahkemesinin E: 2004/35 (4811 Sayılı Kanun ile İlgili), K:2004/64 Sayılı Kararı

10.02.2005-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

09.02.2005-2004/8404 At Yarışları Müşterek Bahisler Tüzüğü

09.02.2005-Türkiye Barolar Birliği Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu Yönetmeliği

09.02.2005-Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı-Satınalma ve İhale Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

09.02.2005-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

09.02.2005 Mük-2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Sıra No : 4) (Tedavi Yardımı)

08.02.2005-5289 Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerine Bir Derece Verilmesi Hakkında Kanun

08.02.2005-5291 Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Lübnan Cumhuriyeti Tarım Bakanlığı Arasında Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

08.02.2005-5292 Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Küba Cumhuriyeti Tarım Bakanlığı Arasında Karantina ve Bitki Koruma Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

08.02.2005-5293 Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Küba Cumhuriyeti Tarım Bakanlığı Arasında Veterinerlik Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

08.02.2005-5294 Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Moğolistan Gıda ve Tarım Bakanlığı Arasında Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

08.02.2005-5295 Türkiye Cumhuriyeti ve Slovenya Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

08.02.2005-5296 Türkiye Cumhuriyeti ve Suriye Arap Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

08.02.2005-5297 Türkiye Cumhuriyeti ve Afganistan İslami Geçiş Devleti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

08.02.2005-5298 Türkiye Cumhuriyeti ve Lübnan Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Teşviki ve Karşılıklı Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

08.02.2005-5299 Türkiye Cumhuriyeti ve Güney Afrika Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

08.02.2005-2005/8411 Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

08.02.2005-Anayasa Mahkemesi Personelinin Görevde Yükselmelerine İlişkin Yönetmelik

08.02.2005-Anayasa Mahkemesinin E: 2003/2, (Siyasi Parti Kapatma ile İlgili) K: 2004/1 Sayılı Kararı

08.02.2005-Anayasa Mahkemesinin E: 2003/3, (Siyasi Parti Kapatma ile İlgili) K: 2004/2 Sayılı Kararı

08.02.2005-Anayasa Mahkemesinin E: 2003/4, (Siyasi Parti Kapatma ile İlgili) K: 2004/3 Sayılı Kararı

08.02.2005-Anayasa Mahkemesinin E: 2003/5, (Siyasi Parti Kapatma ile İlgili) K: 2004/4 Sayılı Kararı

08.02.2005-Anayasa Mahkemesinin E: 2003/6, (Siyasi Parti Kapatma ile İlgili) K: 2004/5 Sayılı Kararı

08.02.2005-Anayasa Mahkemesinin E: 2003/7, (Siyasi Parti Kapatma ile İlgili) K: 2004/6 Sayılı Kararı

08.02.2005-Anayasa Mahkemesinin E: 2003/8, (Siyasi Parti Kapatma ile İlgili) K: 2004/7 Sayılı Kararı

08.02.2005-Yargıtay Başkanlar Kurulunun 2005/1 Sayılı Kararı

08.02.2005-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

05.02.2005-2005/8414 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi ile İlgili Karar

05.02.2005-2005/8443 Yurt Dışına Çıkışlarda Harç Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

05.02.2005-Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

05.02.2005-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

04.02.2005-2005/8413 İşverenlerin Elli veya Daha Fazla İşçi Çalıştırdıkları İşyerlerinde Çalıştırmaları Gereken Özürlü, Eski Hükümlü ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun Ek 1 inci Maddesinin (B) Fıkrası Kapsamındaki Terör Mağduru Çalıştırma Oranlarının Belirlenmesine İlişkin 8/3/2004 Tarihli ve 2004/6976 Sayılı Kararnamenin Eki Karar'ın, 1/1/2005 - 31/12/2005 Tarihleri Arasında da Uygulanmasına Dair Karar

04.02.2005-İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

04.02.2005-İş Güvenliği ile Görevli Mühendis veya Teknik Elemanların Görev, Yetki ve Sorum-lulukları ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

04.02.2005-Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 43)

04.02.2005-Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 47)

04.02.2005-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

03.02.2005-Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

03.02.2005-Maden Kanunu Uygulama Yönetmeliği

03.02.2005-Maden Kanununun I (a) Grubu Madenleri ile İlgili Uygulama Yönetmeliği

03.02.2005-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

02.02.2005-Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sigorta Yoklama Memurları Yönetmeliği

02.02.2005-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

01.02.2005-2005/8410 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (III) Sayılı Listede Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi ile İlgili Karar

01.02.2005-Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yabancı Mühendis, Mimar ve Şehir Plancı-larının Çalışma İznine Esas Değerlendirilmesi ve Geçici Üyelik Müracaatları Hakkında Yönetmelik

01.02.2005-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları