Aralık 2010 ve önceki aylar Mevzuat değişiklikleri için Resmi Gazete Bölümüne Bakınız

 

30.Ocak.2011- 2011/1278 4/7/1956 Tarihli ve 6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere, 2011 Yılında Verilecek İlave Tediyelerin Sürelerinin Düzenlenmesi Hakkında Karar

30.Ocak.2011- İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Teşkilat, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

29.Ocak.2011- Gümrük Müsteşarlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği

29.Ocak.2011- Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

29.Ocak.2011- İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Hisse Senetleri Piyasası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

29.Ocak.2011- Türkiye Kick Boks Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü

29.Ocak.2011- Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 20)

29.Ocak.2011- 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 5)

29.Ocak.2011- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/3)

29.Ocak.2011- Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VIII, No: 74)

29.Ocak.2011- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar

29.Ocak.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

28.Ocak.2011- Sivil Hava Ulaşımına Açık Havaalanlarında Yer Alan Gayrisıhhi İşyerleri İçin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik (SHY-33A)’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

28.Ocak.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

27.Ocak.2011- Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğ (Sayı: 2011/1)

27.Ocak.2011- Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve Hakkında Tebliğ (Sıra No: 209)

27.Ocak.2011- Finansal Araçlar: Açıklamalara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 7) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 210)

27.Ocak.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

26.Ocak.2011- Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliği

26.Ocak.2011- Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

26.Ocak.2011- Rekabet Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

26.Ocak.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

25.Ocak.2011- Çek Defterlerinin Baskı Şekline, Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktar ile Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağı Kararlarının Bildirilmesine ve Duyurulmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2011/1)

25.Ocak.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

24.Ocak.2011 (1. Mükerrer)- Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

24.Ocak.2011- Orman Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatı Kuruluş ve Görev Yönetmeliği

23.Ocak.2011- Çevre ve Orman Uzman Yardımcılığı Giriş ve Çevre ve Orman Uzmanlığı Yeterlik Sınavları ile Atama, Yetiştirilme, Görev, Yetki ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

23.Ocak.2011- Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ

23.Ocak.2011- Bankaların Konsolide Finansal Tablolarının Düzenlenmesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

23.Ocak.2011- Kamu İhale Tebliği (No: 2011/1)

22.Ocak.2011- İhbarı Mecburi Hayvan Hastalıkları ve Bildirimine İlişkin Yönetmelik

22.Ocak.2011- Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, Proje Büroları ile Eğitim Birimlerinin Kuruluş, İzin, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

22.Ocak.2011- Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Folklor Araştırmacısı ve Uzmanlık Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

22.Ocak.2011- Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

22.Ocak.2011- Aracı Kurumlar Tarafından Yatırılan Teminatların Kullanım Esasları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri:V, No:120)

22.Ocak.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

21.Ocak.2011- Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

21.Ocak.2011- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/2, K: 2011/1 (Yürürlüğü Durdurma) Sayılı Kararı (31/10/2006 Tarihli ve 5553 Sayılı Kanun ile İlgili)

21.Ocak.2011- Danıştay Dördüncü Dairesine Ait Karar

21.Ocak.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

20.Ocak.2011- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 404)

20.Ocak.2011- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/1)

20.Ocak.2011- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/2)

20.Ocak.2011- Yargıtay 9. Hukuk Dairesine Ait Karar

20.Ocak.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

19.Ocak.2011- 6097 Yabancıların Türkiye’de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

19.Ocak.2011- 6099 Tebligat Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

19.Ocak.2011- 6104 Türkiye Cumhuriyeti ile Arjantin Cumhuriyeti Arasında Veterinerlik Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

19.Ocak.2011- 6105 Türkiye Cumhuriyeti ile Arjantin Cumhuriyeti Arasında Bitki Koruma Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

19.Ocak.2011- 6106 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşmaya Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

19.Ocak.2011- Vakıf Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

19.Ocak.2011- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 403)

19.Ocak.2011- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2009/16481;K: 2010/19524)

19.Ocak.2011- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2009/16487;K: 2010/20342)

19.Ocak.2011- Yargıtay 9. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/44776;K: 2010/37261)

19.Ocak.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

18.Ocak.2011- Türk İşaret Dili Sisteminin Oluşturulması ve Uygulanmasına Yönelik Usul ve Esasların Belirlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

18.Ocak.2011- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatı Personeli Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Esaslarına Dair Yönetmelik

18.Ocak.2011- Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2011-4)

18.Ocak.2011- Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında Uygulanacak Teknik Şartnamelerin Yayımlanması Hakkında Tebliğ (No: Yig/2011-01)

18.Ocak.2011- Seri I, No: 1 Sayılı Türmob Bağımsız Denetim Merkezi Kurulmasına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (Seri I, No: 2)

18.Ocak.2011- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Karar

18.Ocak.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

16.Ocak.2011- Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

15.Ocak.2011- İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

15.Ocak.2011- Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonları ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca Tahsil Olunacak Primlere Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

15.Ocak.2011- Sosyal Güvenlik Kontrol Memurları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

15.Ocak.2011- Türk Patent Enstitüsü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

15.Ocak.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

14.Ocak.2011- Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

14.Ocak.2011- Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

14.Ocak.2011- Bankaların Üst Yönetimine Atanacakların Bildirimi, Yemin ve Mal Beyanında Bulunulması ve Karar Defterlerinin Tutulmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

14.Ocak.2011- Bankaların Destek Hizmeti Almalarına ve Bu Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

14.Ocak.2011- Derecelendirme Kuruluşlarının Yetkilendirilmesine ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

14.Ocak.2011- Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

14.Ocak.2011- Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

14.Ocak.2011- Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

14.Ocak.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

13.Ocak.20111. Mükerrer - 17 Ekim 2010 Gün ve 27732 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan 12 Ekim 2010 Gün ve 2010/966 Sayılı 2011 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı Eki 2011 Yılı Yatırım Programı

13.Ocak.2011- 2011/1244 Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler ve Bölgeler ile Prim Desteği Oranlarına İlişkin Karar

13.Ocak.2011- 2011/1247 Bazı Hizmetlerin Evrensel Hizmet Kapsamına Alınmasına İlişkin Karar

13.Ocak.2011- 2011/1246 Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

13.Ocak.2011- Özürlüler İdaresi Başkanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

13.Ocak.2011- Özürlüler İdaresi Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

13.Ocak.2011- Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 279)

13.Ocak.2011- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/11236;K: 2010/15315)

13.Ocak.2011- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/11238;K: 2010/15317)

13.Ocak.2011- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/11241;K: 2010/15319)

13.Ocak.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

12.Ocak.2011- Bitki Pasaportu Sistemi ve Operatörlerin Kayıt Altına Alınması Hakkında Yönetmelik

12.Ocak.2011- Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığında Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik

12.Ocak.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

11.Ocak.2011- 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 2)

11.Ocak.2011- 2010 Yılı Aralık Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

11.Ocak.2011- 2010 Yılı Aralık Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

11.Ocak.2011- 2010 Yılı Aralık Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

11.Ocak.2011- 2010 Yılı Aralık Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

11.Ocak.2011- Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

11.Ocak.2011- Re’sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

11.Ocak.2011- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/22, K: 2010/82 Sayılı Kararı (20/2/2008 Tarihli ve 5737 Sayılı Kanun ile İlgili)

11.Ocak.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

10.Ocak.2011- 2010/1230 Türkiye Cumhuriyeti ile Ürdün Haşimi Krallığı Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Ortaklık Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

10.Ocak.2011- 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 3)

09.Ocak.2011- Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

09.Ocak.2011- Askeri Okullara Alınan Öğrenciler ile Silahlı Kuvvetler Hesabına Fakülte ve Yüksek Okullarda Okuyan Öğrenciler İçin Yüklenme Senedi Düzenlenmesine ve Bu Okullardan Çeşitli Sebeplerle Ayrılacak Öğrencilere veya Kefillerine Ödettirilecek Tazminata Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

09.Ocak.2011- Ağaçlandırma, Erozyon Kontrolü ve Silvikültür İşlerinde Birim Fiyat Usulü ile Hizmet Alımlarına Dair Yönetmelik

08.Ocak.2011- 6089 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arap Devletleri Ligi Arasında Türkiyede Bir Misyon İhdas Edilmesine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

08.Ocak.2011- 6090 Türk-Arap İşbirliği Forumu Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

08.Ocak.2011- 6094 Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

08.Ocak.2011- 6095 Türkiye Cumhuriyeti ile Filipinler Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

08.Ocak.2011- 6096 Türkiye Cumhuriyeti ile Kanada Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

08.Ocak.2011- Anayasa Mahkemesi Üyeliğine, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdal TERCAN’ın Seçilmesine Dair Karar (No: 2011/1)

08.Ocak.2011- Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun Akreditasyonu ve Akreditasyon Kriterlerinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

08.Ocak.2011- Avrupa Birliğinden Sağlanan Mali Yardımlar Kapsamındaki Ortak Finansman, Ödemeler ve Diğer Mali Konulara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

08.Ocak.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen ve Döviz Kurları Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

07.Ocak.2011- Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

07.Ocak.2011- İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/106)

07.Ocak.2011- İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/107)

07.Ocak.2011- İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/108)

07.Ocak.2011- 2011 Yılı Genel Yatırım ve Finansman Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesine Dair Tebliğ

07.Ocak.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen ve Döviz Kurları Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

06.Ocak.2011- Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği

06.Ocak.2011- Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

06.Ocak.2011- Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

06.Ocak.2011- Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü (BOTAŞ) Ham Petrol ve Doğal Gaz Boru Hattı Tesislerinin Yapımı ve İşletilmesine Dair Teknik Emniyet ve Çevre Yönetmeliği

06.Ocak.2011- Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

06.Ocak.2011- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/8, K: 2010/71 Sayılı Kararı (29/3/1984 Tarihli ve 2992 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 12/5/1988 Tarihli ve 3446 Sayılı Kanun ile İlgili)

06.Ocak.2011- Yargıtay 9. Hukuk Dairesine Ait Karar

06.Ocak.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen ve Döviz Kurları Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

05.Ocak.2011- 2011/1241 Kamu Personelinin Maaşlarının Hesabına Esas Tutulan Katsayıların Yeniden Tespiti ve İlgili Mevzuatı Uyarınca İstihdam Edilen Sözleşmeli Personelin Ücretlerinin Artırılması, Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlar ile Bazı Kararlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

05.Ocak.2011- Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Fen liseleri ve Sosyal Bilimler Liselerinin Öğretmenleri ile Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin Beden Eğitimi, Müzik ve Görsel Sanatlar/Resim Öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

05.Ocak.2011- Yargıtay 2. Hukuk Dairelerine Ait Karar (E: 2009/16480; K: 2010/18718)

05.Ocak.2011- Yargıtay 2. Hukuk Dairelerine Ait Karar (E: 2009/16490; K: 2010/19824)

05.Ocak.2011- Yargıtay 2. Hukuk Dairelerine Ait Karar (E: 2009/16489; K: 2010/20078)

05.Ocak.2011- Yargıtay 16. Hukuk Dairelerine Ait Karar (E: 2010/6360; K: 2010/5711)

05.Ocak.2011- Yargıtay 18. Hukuk Dairelerine Ait Karar (E: 2010/11239; K: 2010/15318)

05.Ocak.2011- “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar”ın Yürürlüğe Konulmasına İlişkin 2010/1169 sayılı Karar ile ilgili

05.Ocak.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen ve Döviz Kurları Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

04.Ocak.2011- İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/104)

04.Ocak.2011- İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/105)

04.Ocak.2011- Yargıtay 2 Hukuk Dairesi Kararı (2009/16479; 2010/18720)

04.Ocak.2011- Yargıtay 2 Hukuk Dairesi Kararı (2009/16488; 2010/19766)

04.Ocak.2011- Yargıtay 2 Hukuk Dairesi Kararı (2009/16483; 2010/19941)

04.Ocak.2011- Yargıtay 2 Hukuk Dairesi Kararı (2009/16486; 2010/19985)

04.Ocak.2011- Yargıtay 2 Hukuk Dairesi Kararı (2010/5910; 2010/20102)

04.Ocak.2011- Yargıtay 16 Hukuk Dairesi Kararı (2010/7268; 2010/5713)

04.Ocak.2011- Yargıtay 18 Hukuk Dairesi Kararı (2010/11235; 2010/15314)

04.Ocak.2011- Yargıtay 18 Hukuk Dairesi Kararı (2010/11237; 2010/15316)

04.Ocak.2011- Yargıtay 18 Hukuk Dairesi Kararı (2010/11242; 2010/15320)

04.Ocak.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen ve Döviz Kurları Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

02.Ocak.2011- 2010/1197 Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Makedonya Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Arasında İmzalanan Çeşitli Protokollerin Onaylanması Hakkında Karar

02.Ocak.2011- 2010/1199 Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı Arasında Askeri Tarih, Arşiv, Müzecilik ve Yayım Alanlarında İş Birliği Anlaşma Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar

02.Ocak.2011- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İnşaat Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik