Aralık 2006 ve önceki aylar Mevzuat değişiklikleri için Resmi Gazete Bölümüne Bakınız

31.01.2007 -5577 Devlet İhale Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

31.01.2007 -Hava Trafik Emniyeti Elektronik Personeli Sertifika ve Lisans Yönetmeliği

31.01.2007 -Hava Trafik Kontrol Hizmetleri Personeli Lisans ve Derecelendirme Yönetmeliği (SHY 65-01)

31.01.2007 -Asansör Yönetmeliği (95/16/AT)

31.01.2007 -Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.01.2007 -Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.01.2007 -Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Kablolu Yayın Lisans ve İzin Yönetmeliği

31.01.2007 -Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmalarının Onaylanması, Kabulü ve Uygulanmasına İlişkin Genel Şartlar Hakkında Yönetmelik

31.01.2007 -Türkiye Boks Federasyonu Ana Statüsü

31.01.2007 -2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2007/2)

31.01.2007 -Anayasa Mahkemesinin E: 2004/79, K: 2007/3 Sayılı Kararı (10/7/2004 Tarihli ve 5216 Sayılı Kanun ile İlgili)

31.01.2007 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

30.01.2007 -Vakıflar Genel Müdürlüğü Burs Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

30.01.2007 -Hava Trafik Yönetim Hizmetleri ile Bağlantılı Emniyet Olaylarının Rapor Edilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik

30.01.2007 -Tahsilat Genel Tebliği (Seri No: 440)

30.01.2007 -Tahsilat Genel Tebliği (Seri No: 441)

30.01.2007 -TFRS 7Finansal Araçlar: Açıklamalara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 7) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 42)

30.01.2007 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

28.01.2007 -Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu Ana Statüsü

27.01.2007 -5575 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Önlenmesi Amaçlarına Yönelik Yardım Sağlanmasının Kolaylaştırılması İçin İşbirliğine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

27.01.2007 -Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

27.01.2007 -Fikir ve Sanat Eserlerinin Tespit Edildiği Materyallerin Dolum, Çoğaltım ve Satışını Yapan veya Yayan İşletmelerin Sertifikalandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

27.01.2007 -Anayasa Mahkemesinin E: 2005/95, K: 2007/2 (Yürürlüğü Durdurma) Sayılı Kararı (3/7/2005 Tarihli ve 5393 Sayılı Kanun ile İlgili)

27.01.2007 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

26.01.2007 1. Mükerrer -Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ

26.01.2007 1. Mükerrer -Katılım Bankalarınca Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ

26.01.2007 -2007/11570 İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

26.01.2007 -Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

26.01.2007 -Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Tarım Ürünleri Ticaretine İlişkin Menşe İspat Belgeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

26.01.2007 -Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

26.01.2007 -Türkiye Judo ve Kuraş Federasyonu Ana Statüsü

26.01.2007 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

25.01.2007 -Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Muhasebe Yönetmeliği

25.01.2007 -Diyanet İşleri Başkanlığı Yurt Dışı Teşkilatına Atanacak Personelin Seçim Esaslarına Dair Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

25.01.2007 -İstanbul Altın Borsası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

25.01.2007 -Kamu İhale Tebliği (No: 2007/1)

25.01.2007 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

24.01.2007 -Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği

24.01.2007 -Seçmen Kütük Bürolarının Adalet Müfettişleri Tarafından Denetlenmesine Dair Yönetmelik

24.01.2007 -2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 3)

24.01.2007 -2006 Yılı Aralık Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

24.01.2007 -2006 Yılı Aralık Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

24.01.2007 -2006 Yılı Aralık Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

24.01.2007 -2006 Yılı Aralık Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç Belgelerinin (Y) Listesi

24.01.2007 -Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

24.01.2007 -Re'sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

24.01.2007 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

23.01.2007 -2007/11552 Bazı Anlaşmaların Yürürlük Tarihlerinin Tespit Edilmesi Hakkında Karar

23.01.2007 -2007/11558 Ulusal Tarım Stratejisi Doğrultusunda Tarımsal Destek Ödemelerine ve Sürdürülebilir Çiftçi Kayıt Sisteminin Geliştirilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

23.01.2007 -2006/10932 Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmelik

23.01.2007 -Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Elemanlarının Eğitim Amacıyla Yurtdışına Gönderilmesinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

23.01.2007 -Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

23.01.2007 -Zirai Karantina Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

23.01.2007 -Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

23.01.2007 -2007 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi

23.01.2007 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

22.01.2007 -2007/11544 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uluslararası Uyuşturucu Madde Kaçakçılığı, Uluslararası Terörizm ve Diğer Örgütlü Suçlarla Mücadelede İşbirliği Anlaşması Çerçevesinde İnsan Ticareti ile Mücadele Alanında İşbirliği Yapılmasına Dair Protokol'ün Onaylanması Hakkında Karar

22.01.2007 -Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (97/23/AT)

21.01.2007 -Türkiye Kano Federasyonu Ana Statüsü

20.01.2007 -Çanakkale Liman Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

20.01.2007 -Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

20.01.2007 -İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/1)

20.01.2007 -İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/2)

20.01.2007 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

19.01.2007 -Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği

19.01.2007 -Tekerlekli Araçlar ile Bu Araçlara Takılan ve/veya Araçlarda Kullanılan Aksam ve Parçalar ile İlgili Teknik Mevzuatın Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

19.01.2007 -Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığına Giriş Sınavı ve Denetçi Yardımcısı Adayları ile Denetçi Yardımcılarının Yetiştirilme ve Meslek Sınavı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

19.01.2007 -Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin İthalinde Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ

19.01.2007 -Yurt İçinde Üretilen Bazı Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçinde Satışında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ

19.01.2007 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

18.01.2007 -2006/11516 Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

18.01.2007 -2006/11545 Taşınır Mal Yönetmeliği

18.01.2007 -Vakıflar Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

18.01.2007 -Millî Eğitim Bakanlığı Anadolu Öğretmen Liseleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

18.01.2007 -Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçe Yönetmeliği - Yeditepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

18.01.2007 -2821 Sayılı Sendikalar Kanunu Gereğince; İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2007 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ

18.01.2007 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

17.01.2007 -Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi ve Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

17.01.2007 -5573 Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu,Yükseköğretim Kanunu, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Telsiz Kanunu ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

17.01.2007 -2006/11473 Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

17.01.2007 -Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği (Sıra No: 2)

17.01.2007 -Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 366)

17.01.2007 -Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanuna İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra Numarası: 2007/1)

17.01.2007 -Danıştay Başkanlar Kurulunun 2007/1 Sayılı Kararı

16.01.2007 -Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Teknoloji ve Yenilik Destek Programlarına İlişkin Yönetmelik

16.01.2007 -Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

16.01.2007 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

13.01.2007 -5571 Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu ile Turizmi Teşvik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

13.01.2007 -2006/11534 Yurtdışında Sürekli Görevlendirilecek Personel Hakkında Yönetmelik

13.01.2007 -Yurt Dışında Görevlendirilecek Memurların Seçim Esaslarına Dair Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

13.01.2007 -Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

13.01.2007 -Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2007 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ ile İlgili

13.01.2007 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 13/1/2007 tarihli ve 26402 Mükerrer sayılı Resmî Gazete'de; 2007 Yılı Yatırım Programı Yayımlanmıştır.

12.01.2007 -2006/11521 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına Devredilen Kurumlara (Sosyal Güvenlik Kurumu, Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı, Bağ-Kur Genel Müdürlüğü ile Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü) Ait Bazı Kadrolarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

12.01.2007 -Türk Diş Hekimleri Birliği ve Diş Hekimleri Odalarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

12.01.2007 -2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No:1)

12.01.2007 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

11.01.2007 -Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kamu Kurumları Araştırma Geliştirme Projeleri Destekleme Programına ve Tübitak Birimlerince Yürütülen Projelere İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

11.01.2007 -Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Statü

11.01.2007 -Özelleştirme Uygulamalarında Değer Tespiti ve İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

11.01.2007 -Denizcilik Müsteşarlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

11.01.2007 -Ölçü ve Ölçü Aletleri Damga Yönetmeliği

11.01.2007 -Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

11.01.2007 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

10.01.2007 -2006/11496 Yabancı Diplomatik Personele Tebligat Yapılamayacağına İlişkin 9/12/1931 Tarihli ve 12010 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar

10.01.2007 -Türkiye'deki Yabancı Misyon Personeli Kimlik Kartı Yönetmeliği

10.01.2007 -Zirai Mücadele İşlerini Ücret Karşılığında Yapmak İsteyenler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

10.01.2007 -Aracılık Faaliyetinde Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No: 88)

10.01.2007 -Anayasa Mahkemesinin E: 2006/20, K: 2006/25 Sayılı Kararı (19/10/2005 Tarihli ve 5411 Sayılı Kanun ile İlgili)

10.01.2007 -Anayasa Mahkemesinin E: 2006/33, K: 2006/36 Sayılı Kararı (19/10/2005 Tarihli ve 5411 Sayılı Kanun ile İlgili)

10.01.2007 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

09.01.2007 -2006/11428 Karapara Aklama ile İlgili İstihbari Finansal Bilgi Değişiminde İşbirliğine Dair Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yetkili Makamları Arasındaki Mutabakat Muhtırası'nın Onaylanması Hakkında Karar

09.01.2007 -Spor Toto Teşkilat Müdürlüğü Reklam Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

09.01.2007 -Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

09.01.2007 -Tıbbi Cihaz Yönetmeliği

09.01.2007 -Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği

09.01.2007 -Vücut Dışında Kullanılan (İn vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği

09.01.2007 -Uydu Yayını Lisans ve İzin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

09.01.2007 -Özel Radyo ve Televizyon Kuruluşları İdari ve Mali Şartlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

09.01.2007 -Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

09.01.2007 -Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

09.01.2007 -Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

09.01.2007 -Elektrik İletim Sistemi Arz Güvenilirliği ve Kalitesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

09.01.2007 -İşkolu Tespit Kararı (No:2006/79)

09.01.2007 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

08.01.2007 -Marka Tescil Başvurularına ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ (BİK/TPE: 2007/2)

07.01.2007 -2006/11483 Tarımsal Faaliyette Kullanılan Mazot ve Kimyevi Gübre İçin Çiftçilere Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Karar

07.01.2007 -Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

07.01.2007 -Elektrik Piyasasında Dağıtım Sistemi Yatırımlarının Düzenlenmesi ve Planlardaki Gerçekleşmelerin Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik

07.01.2007 -Etkin Piyasa Gücüne Sahip İşletmecilerin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

07.01.2007 -Tarife Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

07.01.2007 -Erişim ve Bağlantı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

07.01.2007 -Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Alacaklarının Takip ve Tahsiline İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

06.01.2007 -2006/11456 Türk Silahlı Kuvvetlerinde Görevli Devlet Memurları Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

06.01.2007 -Bazı Genelgelerin Yürürlükten Kaldırılması ile İlgili 2007/1Sayılı Başbakanlık Genelgesi

06.01.2007 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

05.01.2007 -2006/11425 Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler ve Bölgeler ile Prim Desteği Oranlarına İlişkin Karar

05.01.2007 -2006 Yılı Kasım Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Listesi

05.01.2007 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları