OCAK 2006 Ayı - Mevzuat indeksi

 Aralık 2005 ve önceki aylar Mevzuat değişiklikleri için Resmi Gazete Bölümüne Bakınız

31.01.2006 -İşkolu Tespit Kararı (No: 2006/1)

31.01.2006 -Maden Kaynaklarının Araştırılması ve Değerlendirilmesine İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 6) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 18)

31.01.2006 -Anayasa Mahkemesinin E: 2003/35 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2005/18 Sayılı Kararı

31.01.2006 -Anayasa Mahkemesinin E: 2004/32 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K 2005/19 Sayılı Kararı

31.01.2006 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

28.01.2006 -2006/9951 Yaş Çay Üreticilerine 2005 Yılı Ürünü Destekleme Primi Ödenmesine İlişkin Karar

28.01.2006 -Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Cankurtarma Yönetmeliği

28.01.2006 -Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

28.01.2006 -6831 Sayılı Orman Kanununun 31, 32 ve 33 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

28.01.2006 -Anayasa Mahkemesinin E: 2004/16 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2005/16 Sayılı Kararı

28.01.2006 -Anayasa Mahkemesinin E: 2003/16 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2005/23 Sayılı Kararı

28.01.2006 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

27.01.2006 -2006/9938 Türkiye'ye İltica Eden veya Başka Bir Ülkeye İltica Etmek Üzere Türkiye'den İkamet İzni Talep Eden Münferit Yabancılar ile Topluca Sığınma Amacıyla Sınırlarımıza Gelen Yabancılara ve Olabilecek Nüfus Hareketlerine Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

27.01.2006 -Kamu İhale Tebliği (No: 2006/1)

27.01.2006 -Anayasa Mahkemesinin E: 2004/10 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2005/14Sayılı Kararı

27.01.2006 -Anayasa Mahkemesinin E: 2004/13 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2005/15Sayılı Kararı

27.01.2006 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  

26.01.2006 -2005/9904 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Finlandiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan, Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma'nın 23 Nisan 1995 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanması Hakkında Karar

26.01.2006 -İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

26.01.2006 -Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

26.01.2006 -Afet Sebebiyle Hak Sahibi Olanların Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

26.01.2006 -İş Güvenliği ile Görevli Mühendis veya Teknik Elemanların Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

26.01.2006 -Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statüsü Verilmesine İlişkin Karar

26.01.2006 -Anayasa Mahkemesinin E: 2003/8 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2005/3Sayılı Kararı

26.01.2006 -Anayasa Mahkemesinin E: 2004/7 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2005/13Sayılı Kararı

26.01.2006 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

25.01.2006 -Türkiye Büyük Millet Meclisi Tutanak Müdürlüğü ve Stenografi Kursu Yönetmeliği

25.01.2006 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

24.01.2006 -5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Yapılacak Hukuki Yardımlar İçin Avukatlık Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife

24.01.2006 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

21.01.2006 -5448 Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

21.01.2006 -2005/9912 Muhasebe Yetkililerinin Eğitimi, Sertifika Verilmesi ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

21.01.2006 -2005/9913 Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

21.01.2006 -2006/9923 Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

21.01.2006 -Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

21.01.2006 -Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VI, No: 19)

21.01.2006 -Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VII, No: 27)

21.01.2006 -EK-2 Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

21.01.2006 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

20.01.2006 -Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

20.01.2006 -Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

20.01.2006 -Emekli Sandığı İştirakçilerinin İşlemleri" ile İlgili 2006/4 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

20.01.2006 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

19.01.2006 -Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Gençlik ve Spor Kulüpleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

19.01.2006 -Anayasa Mahkemesinin E: 2001/383 (4691 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2003/92Sayılı Kararı

19.01.2006 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

18.01.2006 -Harp Akademileri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

18.01.2006 -Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

18.01.2006 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

17.01.2006 -2006/9922 Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

17.01.2006 -Bilgi Edinme Hakkı ile İlgili Yıllık Rapor 2006/2 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

17.01.2006 -2821 Sayılı Sendikalar Kanunu Gereğince; İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2006 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ

17.01.2006 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

15.01.2006 -Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Peyzaj Mimarları Odası Ana Yönetmeliği

14.01.2006 -Adli Tıp Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

14.01.2006 -2006 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Talimatı (Sıra No: 1)

14.01.2006 -Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanuna İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra Numarası: 2006/1)

09.01.2006 -Tarımda Kullanılan Organik, Organomineral, Özel, Mikrobiyal ve Enzim İçerikli Organik Gübreler ile Toprak Düzenleyicilerin, Üretimi, İthalatı, İhracatı, Piyasaya Arzı ve Denetimine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

09.01.2006 -Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği (76/160/AB)

08.01.2006 -Polis Akademisi Başkanlığı Polis Meslek Yüksekokulları Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

08.01.2006 -Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği

08.01.2006 -Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

08.01.2006 -İşkolu Tespit Kararı (No: 2005/63)

08.01.2006 -İşkolu Tespit Kararı (No: 2005/64)

07.01.2006 1. Mükerrer -2006 Yılı Yatırım Programı 19 Ekim 2005 Gün ve 25971 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan 17 Ekim 2005 Gün ve 2005/9486 Sayılı 2006 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı Ekidir

07.01.2006 -5444 Tapu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

07.01.2006 -2005/9865 Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslar Hakkında Karar

07.01.2006 -2005/9880 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

07.01.2006 -Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

07.01.2006 -Plân Yapımını Yükümlenecek Müelliflerin Yeterliliği Hakkında Yönetmelik

07.01.2006 -Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

07.01.2006 -Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Kapalı Devre Televizyon Yayınları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

07.01.2006 -Uydu Yayını Lisans ve İzin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

07.01.2006 -Kablolu Yayın Lisans ve İzin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

07.01.2006 -Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sorumlu Müdür Yönetmeliği

07.01.2006 -Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

07.01.2006 -Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 38)

07.01.2006 -Anayasa Mahkemesinin E: 2003/7 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2005/7Sayılı Kararı

07.01.2006 -Anayasa Mahkemesinin E: 2004/26 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2005/8Sayılı Kararı

07.01.2006 -Anayasa Mahkemesinin E: 2005/8, K: 2006/1 (Yürürlüğü Durdurma) Sayılı Kararı

07.01.2006 -Anayasa Mahkemesinin E: 2005/98, K: 2006/2 (Yürürlüğü Durdurma) Sayılı Kararı

07.01.2006 -Anayasa Mahkemesinin E: 2005/55, K: 2006/3 (Yürürlüğü Durdurma) Sayılı Kararı

07.01.2006 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

06.01.2006 -Türk Silahlı Kuvvetleri İzin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

06.01.2006 -Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü ve Hissedarı Olduğu Anonim Şirketlerde Görev Yapan Personelin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

06.01.2006 -Anayasa Mahkemesinin E: 2003/6 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2005/5 Sayılı Kararı

06.01.2006 -Anayasa Mahkemesinin E: 2004/30 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2005/6Sayılı Kararı

06.01.2006 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

05.01.2006 -2006/9899 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

05.01.2006 -Savunma Sanayii Müsteşarlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

05.01.2006 -2005 Yılı Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı İlaç Listesi ve Uygulama Talimatı (Seri No: 2005/2)

05.01.2006 -Türk Patent Enstitüsünce Uygulanacak Olan Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ (BİK/TPE: 2006/1)

05.01.2006 -Anayasa Mahkemesinin E: 2004/34 (Siyasi Parti Malî Denetimi), K: 2005/2 Sayılı Kararı

05.01.2006 -Anayasa Mahkemesinin E: 2003/36 (Siyasi Parti Malî Denetimi), K: 2005/4 Sayılı Kararı

05.01.2006 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

04.01.2006 -5445 Mahalli İdare Birlikleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

04.01.2006 -5446 Maden Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

04.01.2006 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

03.01.2006 -5441 Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 867 ve 170 Sayılı Kanunlara Tabi İşletmeler Dışında Kalan Taşra Kuruluşlarına Döner Sermaye Verilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına, Ziraat Vekaletine Merbut Bazı Mektep ve Müesseselerin Sureti İdaresi Hakkında Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun

03.01.2006 -5442 Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

03.01.2006 -5443 Köy Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun