OCAK 2005 Ayı - Mevzuat indeksi

Aralık 2004 ve önceki aylar Mevzuat değişiklikleri için Resmi Gazete Bölümüne Bakınız

28.01.2005-5286 Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Kaldırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

28.01.2005-Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 344)

28.01.2005-2004 Yılı Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

28.01.2005-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

27.01.2005-2004/8340 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar

27.01.2005-2005/8391 Dahilde İşleme Rejimi Kararı

27.01.2005-2005/8392 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) ve (III) Sayılı Listelerde Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi ile İlgili Karar

27.01.2005-Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

27.01.2005-Zorunlu Sertifika Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

27.01.2005-Sertifika Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı

27.01.2005-2004 Yılı Aralık Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

27.01.2005-2004 Yılı Aralık Ayına Ait Belgeler ve Yararlandırılan Teşvik Unsurları Hakkında Tebliğ

27.01.2005-Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2005/1)

27.01.2005-İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğ (İhracat: 2005/2)

27.01.2005-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

26.01.2005-Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca Danıştay Üyeliklerine Seçilenler Hakkında Karar (No: 645)

26.01.2005-Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

26.01.2005-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

25.01.2005-2005/8387 Devlet Muhasebesi Genel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

25.01.2005-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

24.01.2005-Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Masraf Karşılıklarının Tespiti ve Uygulamasına İlişkin Yönetmelik

19.01.2005 M-5283 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Sağlık Birimlerinin Sağlık Bakanlığına Devredilmesine Dair Kanun

19.01.2005 M-Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı

19.01.2005-2004/8351 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi Kadrolarına İlk Defa İşçi Olarak Alınacaklar Hakkında Uygulanacak Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

19.01.2005-Spor Müsabakalarında Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun Mali Hükümlerinin Uygulanmasına Dair Yönetmelik

19.01.2005-Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği

19.01.2005-Türk Uluslararası Gemi Sicili Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

19.01.2005-Canlı Hayvanlar ve Hayvansal Ürünlerde Belirli Maddeler ile Bunların Kalıntılarının İzlenmesi İçin Alınacak Önlemlere Dair Yönetmelik

19.01.2005-İnsan Taşımak Üzere Tasarımlanan Kablolu Taşıma Tesisatı Yönetmeliği (2000/9/AT)

19.01.2005-Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında Yönetmelik

19.01.2005-Odalarda Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelik

19.01.2005-Ticaret Borsalarında Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelik

19.01.2005-Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 93)

19.01.2005-2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Sıra No: 2)

19.01.2005-2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Sıra No: 3)

19.01.2005-Kamu İhale Tebliği (No: 2005/1)

19.01.2005-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

18.01.2005-5287 Ticari Karayolu Taşıtlarının Geçici İthaline İlişkin Gümrük Sözleşmesinin Uygun Bulunması Hakkında Kanun

18.01.2005-5288 Terörizmin Önlenmesi Avrupa Sözleşmesi Tadil Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

18.01.2005-2005/8377 Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Esnaf ve Sanatkar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Kefaletiyle Esnaf ve Sanatkarlara Kredi Kullandırılmasına İlişkin Karar

18.01.2005-2005/8378 T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Yönelik Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Karar

18.01.2005-Nakit Akış Tablolarına İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 7) Hakkında Tebliğ Sıra No: 4

18.01.2005-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

16.01.2005- Tarımsal Üretici Birliklerinin Kuruluş Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik

16.01.2005- Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği Tebliğler

16.01.2005- Finansal Tabloların Hazırlanma ve Sunulma Esaslarına İlişkin Kavramsal Çerçeve Hakkında Tebliğ (Sıra No: 1)

16.01.2005- Finansal Tabloların Sunuluşuna İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 1) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 2)

15.01.2005- 2005/8367 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

15.01.2005- 2005/8375 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

15.01.2005- 2005/8376 6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere 2005 Yılında Yapılacak İlave Tediyelerin Düzenlenmesi Hakkında Karar

15.01.2005- Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

15.01.2005- 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun Kooperatiflerde Uygulanmasına Dair Tebliğ (No: 2005/1)

15.01.2005- Stoklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 2) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 3)

15.01.2005- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

13.01.2005- Diyanet İşleri Başkanlığı Yurt Dışı Teşkilâtına Atanacak Personelin Seçim Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

13.01.2005- Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatı Memurları Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik

13.01.2005- Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teş kilatı Sözleşmeli Personeli Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik

13.01.2005- Millî EğitimBakanlığı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği

13.01.2005- T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Taşınmaz İhale Yönetmeliği

13.01.2005- Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği

13.01.2005- Ticaret Borsalarında Alım Satım Yapan Aracılar Hakkında Yönetmelik

13.01.2005- Doğal Gaz İletim Şebekelerine Yapılacak Bağlantılara İlişkin Usul ve Esasların Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar

13.01.2005- 2004 Yılı Aralık Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi Hakkında Tebliğ

13.01.2005- 2004 Yılı Aralık Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi Hakkında Tebliğ

13.01.2005- 2004 Yılı Aralık Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi Hakkında Tebliğ

13.01.2005- 2004 Yılı Aralık Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi Hakkında Tebliğ

13.01.2005- Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri

13.01.2005- Re'sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri

13.01.2005- Türkiye CumhuriyetMerkez Bankasınca, Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak İskonto Faiz Oranları Hakkında Tebliğ

13.01.2005- Anayasa Mahkemesinin E: 1996/56, (Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ile İlgili), K: 1997/58 Sayılı Kararı

13.01.2005- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

12.01.2005- Bağ-Kur İsteğe Bağlı Sigortalılık Yönetmeliği

12.01.2005- Ziraat Odalarının Giriş Ücreti ve Yıllık Aidatları Hakkında Yönetmelik

12.01.2005- Tahsilat Genel Tebliği (Seri No: 433)

12.01.2005- İşkolu TespitKararı (No: 2005/2)

12.01.2005- İşkolu TespitKararı (No: 2005/3)

12.01.2005- İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yönetmeliğinde DeğişiklikYapılmasına Dair Yönetmelik ile İlgili

12.01.2005- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

11.01.2005- 5284 Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Arasında Hukukî ve Ticarî Konularda Adlî Yardımlaşma Anlaşmasının 9 uncu Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Ek Protokolun Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

11.01.2005- 5285 Afyon İlinin Adının Afyonkarahisar Olarak Değiştirilmesi Hakkında Kanun

11.01.2005- 2004/8335 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve 2925 Sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununa Göre Sigortalı ve Hak Sahibi Olan Kimselere, Bu Kanunlar Gereğince Bağlanan Gelir ve Aylıkların Ödeme Tarihlerinin Belirlenmesine İlişkin 2002/5001 Sayılı Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

11.01.2005- TÜDEMSAŞ Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kanunun 3/G Maddesi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımları İçin Satınalma ve İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

11.01.2005- İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Kotasyon Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

11.01.2005- İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

11.01.2005- İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Tahvil ve Bono Piyasası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

11.01.2005- 2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Sıra No: 1)

11.01.2005- Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanuna İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2005/1

11.01.2005- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

10.01.2005- 2004 Yılı Kasım Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

10.01.2005- 2004 Yılı Kasım Ayına Ait Belgeler ve Yararlandırılan Teşvik Unsurları Hakkında Tebliğ

09.01.2005-İşkolu TespitKararı (No: 2005/1)

09.01.2005-2004 Yılı Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

09.01.2005-Türk Patent Enstitüsünce Uygulanacak Olan Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ (BİK/TPE:2005/1)

08.01.2005- 2004/8275 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tayland Krallığı Hükümeti Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokol'un Onaylanması Hakkında Karar

08.01.2005- 2004/8309 Türkiye Cumhuriyeti ile Lüksemburg Büyük Dükalığı Arasında İmzalanan Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

08.01.2005- 2004/8265 Türkiye Cumhuriyeti ile Lüksemburg Büyük Dükalığı Arasında İmzalanan Sosyal Güvenlik Sözleşmesi'nin Onaylanması Hakkında Karar

08.01.2005- Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları A.Ş. (SEKA) Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

08.01.2005- Kanatlı Hayvan Eti ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

08.01.2005- Yerli ve Yabancı Avcıların Av Turizmi Kapsamında Avlanmalarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

08.01.2005- Oda ve Borsa Şubeleri ile Oda Temsilciliklerinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Yönetmelik

08.01.2005- Kayıt Ücreti ile Yıllık Aidat ve Munzam Aidatın Tespiti ve Ödenmesi Hakkında Yönetmelik

08.01.2005- Ticaret Borsalarına Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin Alım veya Satımlarının Tescili Hakkında Yönetmelik

08.01.2005- Ticaret Borsaları ile Ürün İhtisas Borsalarında Alivre ve Vadeli Alım Satım Yönetmeliği

08.01.2005- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

07.01.2005- Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 24)

07.01.2005- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

06.01.2005 1. Mükerer- 5279 2005 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanunu

06.01.2005 1. Mükerer- 5278 2003 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu

06.01.2005 1. Mükerer- 5280 2003 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanunu

06.01.2005- Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

06.01.2005- Bankalarca Karşılık Ayrılacak Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

06.01.2005- Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

06.01.2005- Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

06.01.2005- Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ

06.01.2005- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

05.01.2005- Kırmızı Et ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

05.01.2005- Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 22)

05.01.2005- Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 46)

05.01.2005- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

04.01.2005- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

03.01.2005- Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile Başbakanlık Hazine Müsteşarlığının 91-32/5 Sayılı Tebliğine İlişkin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genelgesi (Sayı: 2005/1)