OCAK 2004 Ayı - Mevzuat indeksi

 

02.01.2004- 2003/6565 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

02.01.2004- Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar

02.01.2004- Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statüsünün Sona Ermesine İlişkin Karar

02.01.2004- Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statüsünün Sona Ermesine İlişkin Karar

02.01.2004- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

02.01.2004 1. Mük -5035 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Hakkında Kanun

03.01.2004- 2003/6516 Türkiye Cumhuriyeti ile Şili Cumhuriyeti Arasında İmzalanan, Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma ve Eki Protokol'ün Onaylanması Hakkında Karar

03.01.2004- 2003/6607 Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar

03.01.2004- 2003/6672 Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

03.01.2004- 2003/6679 Kütlü Pamuk, Yağlık Ayçiçeği, Soya Fasulyesi, Kanola ve Zeytinyağı Üreticilerine Destekleme Primi Ödenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

03.01.2004- Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

03.01.2004-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

04.01.2004- 2003/6525 Hükümetimiz ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Arasında İmzalanan, Tarımda İstihdam Konusunda Devlet İstatistik Enstitüsü'nün Kapasitesinin Güçlendirilmesi Konulu Projeye Dair Nihai Revizyon Belgesi ve Ekinin Onaylanması Hakkında Karar

04.01.2004- 2003/6572 Türkiye Cumhuriyeti ile Hollanda Krallığı Arasındaki Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Revizyonunu Amaçlayan Anlaşmanın Uygulanmasına İlişkin İdari Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar

06.01.2004- 2003/6645 Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar

06.01.2004- Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2002/1 Sayılı Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (2003/5)

06.01.2004- Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No: 76)

06.01.2004- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

07.01.2004- İşkolu Tespit Kararı (No: 2003/36)

07.01.2004- Portföy Yöneticiliği Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No: 75)

07.01.2004- Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VI, No: 16)

07.01.2004- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

09.01.2004- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

10.01.2004- Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 21)

10.01.2004- Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 30)

10.01.2004- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

11.01.2004 1. Mük - 2004 Yılı Yatırım Programı 21 Ekim 2003 Gün ve 25266 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan 13 Ekim 2003 Gün ve 2003/6286 Sayılı 2004 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı Ekidir.

13.01.2004- 5036 Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

13.01.2004- 5037 Türkiye Cumhuriyeti ve Makedonya Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

13.01.2004- 5038 İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin 155 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

13.01.2004- 5039 İş Sağlığı Hizmetlerine İlişkin 161 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

13.01.2004- 5040 Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Arasında Türkiye - Yunanistan Gaz Bağlantısının Gerçekleştirilmesi ve Türkiye Cumhuriyetinden Yunanistan Cumhuriyetine Doğal Gaz Arzına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

13.01.2004- 5041 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kebek Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Konusunda Mutabakatın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

13.01.2004- 792 Bakanlığı Sırasında Yapılan İhalelerde Usulsüzlüklerde Bulunduğu ve Bu İhalelerle İlgili Yolsuzluk İddialarının Tahkikini Zamanında Yaptırmayarak Görevini Kötüye Kullandığı, Aynı Zamanda Mal Varlığında Haksız Bir Artışa Sebebiyet Verdiği ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 366 ve 240 ıncı Maddeleri ile Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 12, 13, 14 ve 15 inci Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Bayındırlık ve İskan Eski Bakanı Koray Aydın Hakkında Anayasanın 100 üncü, İçtüzüğün 107 ve 108 inci Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Karar

13.01.2004- 2003/6634 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında, Nota Teatisi Yoluyla İmzalanan, Büyükelçiliklerde, Başkonsolosluklarda ve Uluslararası Kuruluş Temsilciliklerinde Gönderen Ülke Tarafından Görevlendirilen Diplomatların, İdari ve Teknik Personelin Aile Bireylerinin (Eş-Çocuk) Kabul Eden Devlette Kazanç Getirici Bir İşte Çalışabilmelerine İlişkin Anlaşmaların Onaylanması Hakkında Karar

13.01.2004- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

14.01.2004 - Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

14.01.2004 - Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

14.01.2004 - Karadeniz Bakır İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğü Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere Ait Yönetmelik

14.01.2004 - İşkolu Tespit Kararı (No: 2004/1)

14.01.2004 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

15.01.2004- 5042 Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun

15.01.2004- Tahsilat Genel Tebliği (Seri No: 430)

15.01.2004- Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanuna İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2004/1)

15.01.2004- Anayasa Mahkemesinin E: 2000/80 (2547 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 3826 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2003/96 Sayılı Kararı

15.01.2004- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

16.01.2004- - Sosyal Sigortalar Kurumu Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği

16.01.2004- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

17.01.2004- 2821 Sayılı Sendikalar Kanunu Gereğince; İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2004 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ

17.01.2004- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

19.01.2004- 2003 Yılı Aralık Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

19.01.2004- 2003 Yılı Aralık Ayına Ait Yabancı Sermayeli Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

20.01.2004- 5043 Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

20.01.2004- Bazı Andlaşma ve Sözleşmelerin Onaylanmasına Dair 5044, 5045, 5046, 5047, 5048, 5049, 5050, 5051, 5052, 5053, 5054, 5055, 5056, 5057, 5058, 5059, 5060, 5061, 5062, 5063, 5064, 5065, 5066, 5067, 5068 ve 5069 Sayılı Kanunlar

20.01.2004- 2004/6730 Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar

20.01.2004- İş Güvenliği ile Görevli Mühendis veya Teknik Elemanların Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

20.01.2004- İşkolu Tespit Kararı (No: 2004/2)

20.01.2004- İşkolu Tespit Kararı (No: 2004/3)

20.01.2004- Kamu İhale Tebliği (No: 2004/1)

20.01.2004- Sosyal Sigortalar Kurumu Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ile İlgili

20.01.2004- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

21.01.2004- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

22.01.2004- 2004 "Kaynakları Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düşürme Yılı" ile İlgili 2004/8 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

22.01.2004- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 327)

22.01.2004- Anayasa Mahkemesinin E: 2003/90 (2918 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 3672 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2003/93 Sayılı Kararı

22.01.2004- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

23.01.2004- 5070 Elektronik İmza Kanunu

23.01.2004- 2004/6743 18/2/1963 Tarihli ve 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 inci Maddesinde Yer Alan (I) Sayılı Tarifedeki Vergi Miktarları Hakkında Karar

23.01.2004- Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 43)

23.01.2004- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

24.01.2004- Dilekçe ve Bilgi Edinme Hakkının Kullanılması ile İlgili 2004/12 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

24.01.2004- Anayasa Mahkemesinin E: 2003/111 (4250 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 4619 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2004/1 Sayılı Kararı

24.01.2004- Danıştay Onbirinci Dairesinin E: 2003/755, K: 2003/4283 Sayılı Kararı

24.01.2004- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

26.01.2004- 2003 Yılı Aralık Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

26.01.2004- 2003 Yılı Aralık Ayına Ait Yurt İçi Satış Teslimler ile İlgili Belgelerin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

26.01.2004- 2003 Yılı Aralık Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

26.01.2004- 2003 Yılı Aralık Ayına Ait Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

26.01.2004- Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Hakkında Tebliğ

26.01.2004- Re'sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Hakkında Tebliğ

27.01.2004- 2003/6719 Yurt Dışına Çıkışlarda Harç Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

27.01.2004- 2003/6722 "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar" ile "Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar"ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

27.01.2004- Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

27.01.2004- İşkolu Tespit Kararı (No: 2004/4)

27.01.2004- Anayasa Mahkemesinin E: 2002/44 (2495 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2002/90 Sayılı Kararı

27.01.2004- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

28.01.2004- 5073 Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu, Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa Göre Gelir veya Aylık Almakta Olanların Gelir ve Aylıklarında Artış ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

28.01.2004- 2004/6746 6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere 2004 Yılında Yapılacak İlave Tediyelerin Sürelerinin Düzenlenmesi Hakkında Karar

28.01.2004- Enerji Piyasasında Faaliyet Gösteren Gerçek ve Tüzel Kişilerin Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Denetlenmesi Hakkında Tebliğ (Seri No: 2)

28.01.2004- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

29.01.2004- 5071 Telgraf ve Telefon Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

29.01.2004- 5072 Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun

29.01.2004- 5074 Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

29.01.2004- 5075 Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvence Fonu Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

29.01.2004- 5076 Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

29.01.2004- 5077 Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun

29.01.2004- 5078 Askeri Ceza Kanunu ile Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

29.01.2004- 5079 Öğretmen ve Eğitim Uzmanı Yetiştiren Yükseköğretim Kurumlarında Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

29.01.2004- 5080 Askeri Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

29.01.2004- Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 22)

29.01.2004- Sigorta Primlerinin Hesabına Esas Tutulacak Kazançların Aylık Tutarının Tespitinde Nazara Alınmayacak Olan Yemek Parası ile Çocuk ve Aile Zamlarının Günlük ve Aylık Tutarlarının Tespitine İlişkin Tebliğ

29.01.2004- Kamu İhale Kuruluna Ait 51 Adet Karar

29.01.2004- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

30.01.2004- Aracı Kuruluşların Kamuyu Aydınlatma Esaslarına İlişkin Tebliğ (Seri: V, No: 77)

30.01.2004- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

31.01.2004- 5081 Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

31.01.2004- 5082 Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

31.01.2004- 5083 Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun

31.01.2004- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları