Günlük  ve  Aylık  Resmi  Gazete  İçerikleri

09.12.2013 Bu Günkü Resmi  Gazete

09.Aralık.2013- Esnaf ve Sanatkarlar Odalarındaki Üye Kayıtlarına Dair Tebliğ

24.Ağustos.2013- 2013/5200 Türkiye Cumhuriyeti ve Slovakya Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

24.Ağustos.2013- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

23.Ağustos.2013- 2013/5199 Çeşitli Afetler Nedeniyle Zarar Gören Gerçek veya Tüzel Kişi Üreticilerin T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan Düşük Faizli Kredi Kullandırılmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararları Kapsamındaki Kredi Borçlarının Ertelenmesine Dair Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

23.Ağustos.2013- Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik

23.Ağustos.2013- Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonları Kuruluş ve Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

23.Ağustos.2013- Türk Standardları Enstitüsü Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

23.Ağustos.2013- Haberleşme, Seyrüsefer, Gözetim Sistemleri Mania Kriterleri Hakkında Yönetmelik

23.Ağustos.2013- Açık Yönetim Ortaklığı Girişimi ile İlgili 2013/9 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

23.Ağustos.2013- Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

23.Ağustos.2013- Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun 18/8/2013 Tarihli ve 2013/1 Sayılı Kararı

23.Ağustos.2013- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

22.Ağustos.2013 (1. Mükerrer) - Milli Eğitim Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yöneticilerinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

22.Ağustos.2013- Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik

22.Ağustos.2013- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

21.Ağustos.2013- 2013/5237 Umuma Mahsus Pasaport Hamili Slovakya Cumhuriyeti Vatandaşlarına, Türkiye’ye Yapacakları Turistik Amaçlı Seyahatlerinde Toplam Kalış Süreleri 180 Gün İçinde 90 Günü Geçmemek Kaydıyla Vize Muafiyeti Sağlanması Hakkında Karar

21.Ağustos.2013- Bireysel Katılım Sermayesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

21.Ağustos.2013- Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

21.Ağustos.2013- 2013 Yılı Temmuz Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

21.Ağustos.2013- 2013 Yılı Temmuz Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

21.Ağustos.2013- 2013 Yılı Temmuz Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

21.Ağustos.2013- 2013 Yılı Temmuz Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

21.Ağustos.2013- Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Listesi

21.Ağustos.2013- Re’sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Listesi

21.Ağustos.2013- Bireysel Katılım Yatırımcısı İndirimi Hakkında Tebliğ (Seri No: 1)

21.Ağustos.2013- İnternet Alan Adları Tebliği

21.Ağustos.2013- İnternet Alan Adları Uyuşmazlık Çözüm Mekanizması Tebliği

21.Ağustos.2013- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

20.Ağustos.2013- Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

20.Ağustos.2013- İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik

20.Ağustos.2013- Yemlerin Piyasaya Arzı ve Kullanımı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

20.Ağustos.2013- Gümrük Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

20.Ağustos.2013- Orman ve Su İşleri Bakanlığı Çalışma Grupları Yönetmeliği

20.Ağustos.2013- Hava Aracı ve İlgili Ürün, Parça ve Cihazın Uçuşa Elverişlilik ve Çevresel Sertifikasyonu Yönetmeliği (SHY-21)

20.Ağustos.2013- Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliği

20.Ağustos.2013- Etil Alkol ve Metanolün Üretimi ile İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

20.Ağustos.2013- Bazı Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

20.Ağustos.2013- Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemine Dahil Olan Tarımsal İşletmelere Katılım Desteği Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2013/50)

20.Ağustos.2013- Türk Gıda Kodeksi Gıdalarda Kullanılan Renklendiriciler Tebliği (Tebliğ No: 2002/55)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: 2013/51)

20.Ağustos.2013- Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinde Kullanılan Tatlandırıcılar Tebliği (Tebliğ No: 2006/45)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: 2013/52)

20.Ağustos.2013- Türk Gıda Kodeksi Renklendiriciler ve Tatlandırıcılar Dışındaki Gıda Katkı Maddeleri Tebliği (Tebliğ No: 2008/22)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: 2013/53)

20.Ağustos.2013- Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddelerinin Saflık Kriterleri Analiz Metodları Tebliği (Tebliğ No: 2001/46)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: 2013/54)

20.Ağustos.2013- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

18.Ağustos.2013- 2013/5137 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Basın Yayın Alanlarında İşbirliği Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar

18.Ağustos.2013- 2013/5165 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Sistemlerinin Güçlendirilmesine Dair Protokolün Onaylanması Hakkında Karar

18.Ağustos.2013- 2013/5170 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Spor Alanında İşbirliği Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar

18.Ağustos.2013- 2013/5186 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moritanya İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

18.Ağustos.2013- 2013/5192 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti Kültür, Spor ve Turizm Bakanlığı Arasında Kültürel Miras ve Müzecilik Alanında 2013-2017 Yılları İçin İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar

18.Ağustos.2013- Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) Kapsamında Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine ve Denetlenmesine Dair Tebliğ (No: MHG/2013-09)

18.Ağustos.2013- Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinin ve Gıda Bileşenlerinin Üretiminde Kullanılan Ekstraksiyon Çözücüleri Tebliği (No: 2013/45)

17.Ağustos.2013- 2013/5149 Atatürk Uluslararası Barış Ödülü Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük

17.Ağustos.2013- 2013/5150 Tapu Sicili Tüzüğü

17.Ağustos.2013- Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 5)

17.Ağustos.2013- Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 62)

17.Ağustos.2013- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

16.Ağustos.2013 (1. Mükerrer) - 2013/5134 Türkiye Cumhuriyeti Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Çin Halk Cumhuriyeti Kalite Kontrol, Denetim ve Karantina Genel İdaresi Arasında Gıda Güvenliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar

16.Ağustos.2013 (1. Mükerrer) - 2013/5168 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Diplomatik Temsilciliklerin Hizmet Binalarının Mülkiyet Haklarının Edinilebilmesine İlişkin Anlaşma ile Anlaşmada Değişiklik Yapılmasına Dair Notaların Onaylanması Hakkında Karar

16.Ağustos.2013 (1. Mükerrer) - 2013/5190 Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Ortaklık Anlaşmasının Eki “Menşeli Ürünler” Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokol III’te Değişiklik Yapılması Hakkındaki “1/2012 Sayılı Türkiye-Tunus Ortaklık Konseyi Kararı”nın Onaylanması Hakkında Karar

16.Ağustos.2013 (1. Mükerrer) - 2013/5166 Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Türkmenistan Maliye Bakanlığı Arasında Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile İlgili Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası Hakkında Karar

16.Ağustos.2013 (1. Mükerrer) - 2013/5167 Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Suudi Arabistan Krallığı, İçişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan Mali İstihbarat Birimi (SAFIU) Arasında Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile İlgili Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası Hakkında Karar

16.Ağustos.2013 (1. Mükerrer) - 2013/5185 Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Danimarka Krallığı, Ağır Ekonomik ve Uluslararası Suçlar Devlet Savcılığı, Karapara Aklama Sekretaryası (Danimarka FIU) Arasında Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile İlgili Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası Hakkında Karar

16.Ağustos.2013- 2013/5187 Fındık Üreticilerine Alan Bazlı Gelir Desteği ve Alternatif Ürüne Geçen Üreticilere Telafi Edici Ödeme Yapılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

16.Ağustos.2013- Bakıma Muhtaç Engelli Bireylere Yönelik Özel Bakım Merkezleri Yönetmeliği

16.Ağustos.2013- Askeri İşyerleri ile Yurt Güvenliği İçin Gerekli Maddeler Üretilen İşyerlerinin Denetimi, Teftişi ve Bu İşyerlerinde İşin Durdurulması Hakkında Yönetmelik

16.Ağustos.2013- Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik

16.Ağustos.2013- Gaz Tüpleri ile İlgili Tebliğ (TS EN ISO 14245, TS EN 13953+A1, TS EN ISO 15995) (No: MSG - MS - 2013/21)

16.Ağustos.2013- Türk Gıda Kodeksi Tuz Tebliği (No: 2013/48)

16.Ağustos.2013- Türk Gıda Kodeksi Takviye Edici Gıdalar Tebliği (No: 2013/49)

16.Ağustos.2013- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

15.Ağustos.2013- Korunması Gerekli Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıklarının Tasnifi, Tescili ve Müzelere Alınmaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

15.Ağustos.2013- Kişisel Koruyucu Donanımlar Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ

15.Ağustos.2013- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

14.Ağustos.2013- Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

14.Ağustos.2013- İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi Merkezi Karşı Taraf Yönetmeliği

14.Ağustos.2013- İşkolu Tespit Kararı (No: 2013/41)

14.Ağustos.2013- Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2014 ve 2015 Yıllarını Kapsayan 2. Dönem Toplu Sözleşme

14.Ağustos.2013- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

13.Ağustos.2013- 2013/4768 Hava Nakliyatını Kolaylaştırma Komitesinin Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

13.Ağustos.2013- Hava Ulaşımını Kolaylaştırma Yönetmeliği (SHY-HUK)

13.Ağustos.2013- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/131, K: 2013/22 Sayılı Kararı

13.Ağustos.2013- Anayasa Mahkemesinin E: 2012/116, K: 2013/32 Sayılı Kararı

13.Ağustos.2013- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

12.Ağustos.2013- Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

12.Ağustos.2013- Danıştay İkinci Daire Başkanlığının E: 2013/455;K: 2013/1406 Sayılı Kararı

12.Ağustos.2013- Danıştay İkinci Daire Başkanlığının E: 2013/555;K: 2013/1408 Sayılı Kararı

12.Ağustos.2013- Danıştay İkinci Daire Başkanlığının E:2013/557;K: 2013/1410 Sayılı Kararı

12.Ağustos.2013- Danıştay İkinci Daire Başkanlığının E: 2013/2085;K: 2013/3518 Sayılı Kararı

12.Ağustos.2013- Danıştay Onikinci Daire Başkanlığının E:2012/5705 ;K: 2013/4199 Sayılı Kararı

12.Ağustos.2013- Danıştay Onikinci Daire Başkanlığının E: 2012/4887;K: 2013/704 Sayılı Kararı

12.Ağustos.2013- Danıştay Ondördüncü Daire Başkanlığının E: 2012/4888;K: 2013/705 Sayılı Kararı

12.Ağustos.2013- Danıştay Ondördüncü Daire Başkanlığının E: 2012/4889;K: 2013/706 Sayılı Kararı

12.Ağustos.2013- Danıştay Ondördüncü Daire Başkanlığının E: 2012/4890;K: 2013/1996 Sayılı Kararı

12.Ağustos.2013- Danıştay Ondördüncü Daire Başkanlığının E: 2012/6085;K: 2013/1997 Sayılı Kararı

11.Ağustos.2013- Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

11.Ağustos.2013- Alkollü İçki Ambalajları Üzerine Konulacak Uyarı Mesajlarıyla İlgili Tebliğ

07.Ağustos.2013- Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

07.Ağustos.2013- Bitkisel Gıda ve Yem İthalatının Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

07.Ağustos.2013- 2013 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

07.Ağustos.2013- Szutest Teknik Kontrol ve Belgelendirme Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (SGM: 2009/19)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM: 2013/14)

07.Ağustos.2013- Havşa Mercimek (Oval) Başlı Yıldız Tornavida Yuvalı Sac Vidaları ile İlgili Tebliğ (TS EN ISO 7051) (Tebliğ No: MSG-MS-2013/20)

07.Ağustos.2013- Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ

07.Ağustos.2013- Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 350)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 357)

07.Ağustos.2013- 657 Sayılı Kanunun Geçici 41 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

07.Ağustos.2013- Geçici ve Yabancı Plakalı Taşıtlardan Alınacak Geçiş Ücretlerine İlişkin Tebliğ (No: 68)

07.Ağustos.2013- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

06.Ağustos.2013- 2013/5080 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Hükümlerine Göre Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerle İlgili 12/1/1995 Tarihli ve 95/6430 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

06.Ağustos.2013- Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Adli Yargı İlk Derece Ceza Mahkemeleri Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik

06.Ağustos.2013- Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

06.Ağustos.2013- Gümrük ve Ticaret Bakanlığına İlk Defa Yapılacak Atamalar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

06.Ağustos.2013- Subay Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

06.Ağustos.2013- Astsubay Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

06.Ağustos.2013- Sağlık Hizmeti Kalitesinin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik

06.Ağustos.2013- Limanlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

06.Ağustos.2013- Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

06.Ağustos.2013- Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

06.Ağustos.2013- Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

06.Ağustos.2013- Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Üyelerinin Müşterilerinin Risk Merkezi Nezdindeki Bilgilerinin Kendilerine Ya Da Onay Vermeleri Koşuluyla Belirledikleri Tüzel Kişilere Verilmesine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

06.Ağustos.2013- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

04.Ağustos.2013- 2013/5156 Türkiye Cumhuriyeti Tarafından Kırgızistan Cumhuriyeti’ne 28 Haziran 2012 Tarihli Hibe Anlaşması ile Sağlanan 6.000.000 ABD Doları Tutarındaki Hibenin Kullanım Alanının Genişletilmesine İlişkin Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgızistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan Tadilat Anlaşmasının Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar

04.Ağustos.2013- 2013/5198 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

04.Ağustos.2013- Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumu Yöneticileri Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği

03.Ağustos.2013- Tabiat Varlıkları, Doğal Sit Alanları ve Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Kalan Yapı Yasaklı Taşınmazların Hazine Taşınmazları ile Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

03.Ağustos.2013- Yüksek Çevre Kurulu ve Mahalli Çevre Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik

03.Ağustos.2013- Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

03.Ağustos.2013- Milli Eğitim Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yöneticilerinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

03.Ağustos.2013- Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

03.Ağustos.2013- Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliği

03.Ağustos.2013- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesi, İzlenmesi ve Denetlenmesinde Esas Alınacak Temel Kriterlere Dair Tebliğ (SGM: 2013/12)

03.Ağustos.2013- İşkolu Tespit Kararı (No: 2013/38)

03.Ağustos.2013- İşkolu Tespit Kararı (No: 2013/39)

03.Ağustos.2013- İşkolu Tespit Kararı (No: 2013/40)

03.Ağustos.2013- 2013 Yılı Haziran Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

03.Ağustos.2013- 2013 Yılı Haziran Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

03.Ağustos.2013- Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kontrolü Altında İşleme) (Seri No: 3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük Kontrolü Altında İşleme) (Seri No: 5)

03.Ağustos.2013- Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2006/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2013/10)

03.Ağustos.2013- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 1/8/2013 Tarihli ve 5461 Sayılı Kararı

03.Ağustos.2013- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

02.Ağustos.2013- 6495 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

02.Ağustos.2013- 2013/5126 Devlet Cenaze Törenleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

02.Ağustos.2013- Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

02.Ağustos.2013- Denizcilik Koordinasyon Komisyonu Yönetmeliği

02.Ağustos.2013- Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kanunun 3 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

02.Ağustos.2013- Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

02.Ağustos.2013- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (G) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

02.Ağustos.2013- Elektrik Piyasasında Dağıtım ve Tedarik Lisanslarına İlişkin Tedbirler Yönetmeliği

02.Ağustos.2013- Genel Aydınlatma Tebliği

02.Ağustos.2013- Anayasa Mahkemesinin E: 2012/100, K: 2013/84 Sayılı Kararı

02.Ağustos.2013- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

01.Ağustos.2013- 2013/4996 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gençlik ve Spor Alanında İşbirliği Uygulama Programının Onaylanması Hakkında Karar

01.Ağustos.2013- Sosyal Hizmet Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

01.Ağustos.2013- Milli Kütüphane Hizmetlerinden Yararlanılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

01.Ağustos.2013- Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

01.Ağustos.2013- Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

01.Ağustos.2013- Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı

01.Ağustos.2013- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

 

 

 

2000  Yılı  ;;

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

2001  Yılı 

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

2002  Yılı 

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

2003  Yılı 

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

2004  Yılı 

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

2005  Yılı 

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

2006  Yılı 

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

2007  Yılı 

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

 

2008  Yılı 

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

2009  Yılı 

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

2010  Yılı 

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

2011  Yılı 

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

2012  Yılı 

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

  Aralık

2013  Yılı 

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz