77 Numaralı Güncelleme Paketi İçeriği

 

 
OSMANLI'DAN GÜNÜMÜZE T.C. KÜLLİYATI
Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun
Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun-gerekçe ve Komisyon Raporları
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun-gerekçe ve Komisyon Raporları
Türkiye ile Ukrayna Arasında Uluslararası Doğrudan Yük Demiryolu-feribot Hizmetinin Organizasyonu Konusunda Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Türkiye ile Ukrayna Arasında Uluslararası Doğrudan Yük Demiryolu-feribot Hizmetinin Organizasyonu Konusunda Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun-gerekçe ve Komisyon Raporları
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmaya Ek Afgan Hastaların Türkiye'de Ücretsiz Tedavisine İlişkin Protokol
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna-hersek Bakanlar Kurulu Arasında Kültür Merkezlerinin Kuruluşu ve İşleyişi Hakkında Protokol
Orta Doğu Sinkrotron Işığı Deneysel Bilim ve Uygulamaları Uluslararası Merkezi (Sesame) Statüsü
Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar
Türkiye Cumhuriyeti ile Finlandiya Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması
Türkiye Cumhuriyeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması Ortak Komitesinin Serbest Ticaret Anlaşmasına Ek 'menşeli Ürünler' Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokol Iıı'ün Değiştirilmesi Hakkındaki 1/2011 Sayılı Kararı
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-kazak Üniversitesi'nin İşleyişine Dair Anlaşma
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Su İhtiyacının Karşılanmasına İlişkin Hükümetlerarası Çerçeve Andlaşma
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mali Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Pasaport Hamilleri İçin Vizelerin Kaldırılmasına Dair Anlaşma
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moritanya İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Toplu Konut Alanında İşbirliği Yapılmasına Dair Mutabakat Zaptı
Samsun (Türkiye Cumhuriyeti) ve Kavkaz (Rusya Federasyonu) Limanları Üzerinden, Demiryolu Feribotuyla Uluslararası Karma Taşımacılık Yöntemiyle Yüklerin, Vagonların ve Konteynerlerin Taşınmasına İlişkin Kurallar
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Vatandaşların Karşılıklı Seyahatlerine İlişkin Usullere Dair Anlaşma
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Teknik ve Mali İşbirliğine İlişkin 14 Kasım 2002 Tarihli Anlaşma Uyarınca, Sözkonusu Anlaşmanın İkinci Maddesi Çerçevesinde Uygulanacak 2011 Yılı Projelerinin Tesciline İlişkin Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Mutabakat Zaptı
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yeni Zelanda Hükümeti Arasında Hava Hizmetlerine Dair Anlaşma
Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu Kararı
Hükümlü ve Tutukluların Emanete Alınan Kişisel Paralarının Kullanımına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Başkanlığının Çalışma Usûl ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Korunan Alanlarda Yapılacak Planlara Dair Yönetmelik
Diyanet İşleri Başkanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği
Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında Görevli Devlet Memurlarının Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik
Gümrük ve Ticaret Bakanlığına İlk Defa Yapılacak Atamalar Hakkında Yönetmelik
Arıcılık Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Kalkınma Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
Taşınır Mal Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik
Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Edebiyat Eserlerinin Teşvik Edilmesi Hakkında Yönetmelik
Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel Direktörlüğü Personel Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
Genel Yönetim Kapsamındaki Mahalli İdareler ile Bunların Bağlı Kuruluşları ve İktisadi Teşebbüslerinin Yurtiçi Piyasalarda Yapacakları Tahvil İhraçlarının İzin Sürecine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Maden Mühendisleri Odası Serbest Maden Mühendisliği Hizmetleri Uygulama, Tescil, Denetim ve Belgelendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Tamir ve Ayarını Yapacak Kişilere Verilecek Yetki Belgesi Hakkında Yönetmelik
Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Değerlendirme ve Disiplin Yönetmeliği
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Taşra Teşkilatı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Gümrük Hizmetlerinde “tek Pencere” Sistemi Hakkında Başbakanlık Genelgesi
Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu Hakkında Başbakanlık Genelgesi
Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesi Hakkında Başbakanlık Genelgesi
Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/eec) Kapsamında Bva Belgelendirme ve Dış Ticaret Limited Şirketinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ
YARGI KARARLARI KÜLLİYATI
Danıştay Onbirinci Daire Kararı
Danıştay Onbirinci Daire Kararı
5.11.2008 Günlü, 5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
5.12.1951 Günlü, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
İtiraz Yoluna Başvuran : Burhaniye Asliye Ceza Mahkemesi Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
22.12.1934 Günlü, 2644 Sayılı Tapu Kanunu Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
7.6.1985 Günlü 3224 Sayılı Türk Diş Hekimleri Birliği Kanunu Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
VERGİ MEVZUATI
Doğal Afetler ve Olağanüstü Politik Risk Nedeniyle Meydana Gelen Mücbir Sebeplere İstinaden 6111 Sayılı Kanunda Yer Alan Taksit Sürelerinin Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar
Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
Gelir Vergisi Sirküleri
Özel Tüketim Vergisi Sirküleri
SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI
Kamu İdaresi Sağlık Hizmeti Sunucuları Dışındaki Vakıf Üniversiteleri Dahil Sözleşmeli Sağlık Hizmeti Sunucuları Tarafından Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca Belirlenen Sağlık Hizmetleri Bedeline Ek Olarak Alınabilecek İlave Ücretin Belirlenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
PARA-BANKA-FİNANS MEVZUATI
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile Başbakanlık Hazine Müsteşarlığının 2008-32/34 Sayılı Tebliğine İlişkin I-m Sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genelgesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge
ÇALIŞMA MEVZUATI
Gün Işığından Daha Fazla Yararlanmak Amacıyla Bütün Yurtta Saatlerin Yeniden Ayarlanması Hakkında Karar
Ens Temizlik Akaryakıt Yemek Gıda İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Hakkında İşkolu Tespit Kararı
Alsan Alüminyum San. ve Tic. A.ş. Hakkında İşkolu Tespit Kararı
Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ
Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar
TEŞVİK MEVZUATI
Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında Tebliğ (Seri No: 1)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
1/2/2012 - 29/2/2012 Tarihleri Arasında Düzenlenen Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi
1/2/2012 - 29/2/2012 Tarihleri Arasında Düzenlenen Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi
1/2/2012 - 29/2/2012 Tarihleri Arasında Düzenlenen Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi
1/2/2012 - 29/2/2012 Tarihleri Arasında Düzenlenen Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi
Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri
Re'sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri
İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat: 2008/6)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve Turqualıty®'nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2006/4)'de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ
İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat: 2008/6)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hakkında Düzeltme
SERMAYE PİYASASI MEVZUATI
Portföy Yönetim Şirketleri Tarafından Yatırılan Teminatların Kullanım Esasları Tebliği
Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
SERBSET MUHASEBECİ, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MEVZUATI
İHALE MEVZUATI
TİCARET MEVZUATI
Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/eec) Kapsamında Bva Belgelendirme ve Dış Ticaret Limited Şirketinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ
AVUKATLIK MEVZUATI
Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ

 

 

Yayın Tarihi : 26 Mart 2012